Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68383
Dôvodové správy: 1752
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.07.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.07.2018 do 31.08.2018


Platnosť od: 15.11.1991
Účinnosť od: 01.07.2018
Účinnosť do: 31.08.2018
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST94 JUD>99923 DS103 EU PP14 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.07.2018 do 31.08.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 455/1991 s účinnosťou od 01.07.2018 na základe 157/2018

Vládny návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 157/2018, dátum vydania: 15.05.2018

Dôvodová správa


A. Všeobecná časť

Návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) do legislatívneho procesu predkladá predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe úlohy C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2016.
Predkladaný návrh zákona vychádza z pôvodného zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom preberá základné princípy v ňom ustanovené. Návrh zákona rešpektuje pri zavádzaní pojmov a s tým súvisiacich definícií ustanovenie § 3 ods. 6 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov 
a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
a zároveň pri ustanovovaní práv a povinností dodržiava čl. 2 ods. 3 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a systematiku členenia návrhu zákona podľa čl. 8 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.
Návrh zákona upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť metrológie, zákonné meracie jednotky a ich používanie, členenie a používanie meradiel, národné etalóny a dohľad nad národnými etalónmi, certifikované referenčné materiály, požiadavky na určené meradlá, spôsob metrologickej kontroly určených a povinne kalibrovaných meradiel a subjekty, ktoré môžu metrologickú kontrolu vykonávať, úradné meranie, spotrebiteľské balenia, činnosť podnikateľov, ktorí montujú a opravujú určené meradlá a ktorí balia alebo dovážajú spotrebiteľské balenia, metrologický dozor, ukladanie pokút a vzťah k zahraničiu.
Uvedený návrh zákona v plnej miere akceptuje požiadavky vyplývajúce z medzinárodných 
aj európskych dokumentov, ktoré sú kladené na meradlá, metrologické výkony, spotrebiteľské balenia a na metrológiu ako takú.
Návrhom zákona sa má dosiahnuť vyšší stupeň zosúladenia s porovnateľnými mechanizmami 
v iných štátoch a preventívne pôsobenie v záujme ochrany spotrebiteľov pred výrobkami alebo službami, ktoré by mohli ohroziť ich životy, zdravie, bezpečnosť alebo majetok.
Návrh zákona nemá sociálny vplyv, vplyv na životné prostredie, zamestnanosť vo verejnej správe, financovanie návrhu, informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana, má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.


Doložka vybraných vplyvov

1.    Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“)

Charakter predkladaného materiálu

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Transpozícia práva EÚ
1. Smernica Rady 75/107/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa fliaš používaných ako odmerné nádoby (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 2; Ú. v. ES L 42, 15.2.1975) (ďalej len „smernica 75/107/EHS“).
2. Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 3; Ú. v. ES L 46, 21.2.1976) v znení smernice Komisie 78/891/EHS z 28. septembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 5; Ú. v. ES L 311, 4.11.1978) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007) (ďalej len „smernica 76/211/EHS“).
3. Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 39, 15.2.1980) v znení smernice Rady 85/1/EHS z 18. decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 11/zv. 56; Ú. v. ES L 2, 3.1.1985), smernice Rady 89/617/EHS z 27. novembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 357, 7.12.1989), smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/103/ES z 24. januára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 24; Ú. v. ES L 34, 9.2.2000) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 114, 7.5.2009) (ďalej len „smernica 80/181/EHS“).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 106, 28.04.2009) (ďalej len „smernica 2009/34/ES“).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014) (ďalej len „smernica 2014/31/EÚ“).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014) v znení delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/13 z 31. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2015)  (ďalej len „smernica 2014/32/EÚ“).
Termín začiatku a ukončenia PPK
 
23. 03. – 06. 04. 2017

Predpokladaný termín predloženia na MPK*
23. 06. 2017 – 14. 07. 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2017

2.    Definovanie problému
Národná rada Slovenskej republiky na svojej 12. schôdzi konanej dňa 1. februára 2017 schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“). Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 495 zo dňa 2. novembra 2016 vydala predsedovi Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky úlohu pripraviť návrh nového zákona o metrológii (ďalej len „návrh zákona“). Návrh zákona 
o metrológii rešpektuje pri zavádzaní pojmov a s tým súvisiacich definícií ustanovenie § 3 ods. 6 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň pri ustanovovaní práv 
a povinností dodržiava čl. 2 ods. 3 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky 
a systematiku členenia návrhu zákona podľa čl. 8 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.


3.    Ciele a výsledný stav
Pri návrhu zákona je potrebné sa zamerať na členenie zákona, použitie správnej terminológie a jednotných pojmov, použitie jednotnej a správnej legislatívnej techniky, použitie jednoznačných ustanovení, premiestnenie ustanovení z vykonávacích predpisov do zákona, odstránenie duplicitných ustanovení uvádzaných v zákone a vykonávacích predpisoch 
a odstránenie obsolentných ustanovení.

Predkladaný návrh zákona splnil vyššie uvedené ciele a navyše zaviedol liberalizačné ustanovenia týkajúce sa používateľov určených meradiel a registrovaných osôb. Registrované osoby budú môcť využívať inštitút pozastavenia registrácie, ak dočasne nebudú spĺňať podmienky registrácie a inštitút zmeny registrácie v prípade zmeny podmienok registrácie. 

Dopĺňa sa kompetencia a povinnosť Slovenskému metrologickému ústavu (ďalej len „SMÚ“) vykonávať rozvoj národných etalónov, čím sa dosiahne náprava procesno-právnych nedostatkov, ktoré v zákone o metrológii doteraz neboli riešené. Právna úprava rozvoja národných etalónov reaguje na požiadavky aplikačnej praxe a jej cieľom je zosúladenie 
a zjednotenie úloh SMÚ v praxi v oblasti vedy, výskumu a vývoja so zameraním na rozvoj národných etalónov;  ako aj posilnenie a aktívna podpora postavenia SMÚ ako národnej metrologickej inštitúcie, čo zároveň prispeje k lepšej konkurencieschopnosti v rámci domáceho prostredia a na medzinárodnej úrovni. Reguláciou sa prispeje k dotváraniu vedeckej, technickej a technologickej platformy a výskumného priestoru v záujme skvalitňovania plnenia úloh národnej metrologickej inštitúcie SR; k zlepšeniu podmienok 
a posilneniu výskumu, technologického rozvoja a inovácií s cieľom zvýšenia efektívnosti rozvoja systému národných etalónov - priamou aplikáciou a využitím získaných výsledkov 
v metrologickej praxi a reagovaním na podnety a potreby metrologickej praxe. Motivácia 
k rozvoju sústavy národných etalónov s cieľom využívania a uplatňovania metrológie 
v súčasných i v ďalších jej oblastiach, ako aj posilnenie pozície SMÚ ako vedecko-výskumnej inštitúcie v rámci medzinárodnej výskumnej spolupráce v oblasti metrológie a na aktívnom podieľaní sa na riešení medzinárodných projektov v rámci EÚ. Rozvoj sústavy národných etalónov umožní zastrešiť riešenie mnohých technických problémov, vrátane nutnej potreby automatizácie mnohých činností, pri zohľadnení vedeckého, technického 
a technologického pokroku.    
4.    Dotknuté subjekty
Ministerstvo financií SR, SMÚ, Slovenský metrologický inšpektorát, určená organizácia (Slovenská legálna metrológia n. o.), autorizované osoby na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného merania, registrované osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel alebo balenie, alebo dovoz označených spotrebiteľských balení, kalibračné laboratóriá, výrobcovia a dovozcovia určených meradiel a používatelia určených meradiel.
5.    Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli zvažované.
6.    Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena  vykonávacích predpisov?
☒  Áno
☐  Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Podľa splnomocňovacieho ustanovenia uvedeného v § 59 návrhu zákona.

7.    Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
1. smernica 75/107/EHS - národná právna úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.2. smernica 76/211/EHS - národná právna úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.
3. smernica 80/181/EHS - národná právna úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.
4. smernica 2009/34/ES - národná právna úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.
5. smernica 2014/31/EÚ - národná právna úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.
6. smernica 2014/32/EÚ - národná právna úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.
8.    Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9.    Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne
    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne
    z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne
Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne
Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne
Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho


    vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne
    vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.    Poznámky
Zmeny v ustanoveniach návrhu zákona oproti súčasne platným ustanoveniam sú vyvolané predovšetkým aplikáciou zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to predovšetkým členením zákona, použitím správnej terminológie a jednotných pojmov, použitím jednotnej a správnej legislatívnej techniky, použitím jednoznačných ustanovení, premiestnením ustanovení z vykonávacích predpisov do zákona, odstránením duplicitných ustanovení uvádzaných v zákone a vykonávacích predpisoch a odstránením obsolentných ustanovení.

V návrhu zákona sú zavedené liberalizačné ustanovenia týkajúce sa registrovaných osôb, kedy tieto budú môcť využívať inštitút pozastavenia registrácie, ak dočasne nebudú spĺňať podmienky registrácie a inštitút zmeny registrácie v prípade zmeny podmienok registrácie. Ustanovenie návrhu zákona, že metrologický dozor nad odmernými nádobami bude vykonávať Slovenský metrologický inšpektorát, nezavádza ďalšiu reguláciu ani ďalšiu priamu povinnosť, pretože tento typ metrologického dozoru vykonáva Slovenský metrologický inšpektorát aj v súčasnej dobe, pretože výrobca takýchto odmerných nádob (jeden v Slovenskej republike) je registrovanou osobou, ktorej činnosť - výroba odmerných nádob, je kontrolovaná Slovenským metrologickým inšpektorátom. 

Vplyvy na rozpočet verejnej správy - vzhľadom na to, že návrh zákona rozširuje rozsah pokút, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, bude mať návrh zákona pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. ÚNMS SR v súčasnosti nevie presne kvantifikovať príjmy z pokút, a preto tento vplyv nevyčíslil v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy. ÚNMS SR po vzájomnom rokovaní a dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) sa dohodol na financovaní výdavkov SMÚ z prostriedkov štátneho rozpočtu a to formou transferu od zriaďovateľa (ÚNMS SR). Pre roky 2018 – 2021 na úrovni 800 000 eur každoročne. V súčasnosti sú tieto prostriedky rozpočtovo kryté a zohľadnené v schválenom rozpočte ÚNMS SR pre rok 2018 a výhľadovo v rozpočte na roky 2019 a 2020. Pre rok 2021 neboli ÚNMS SR zatiaľ oznámené návrhy záväzných ukazovateľov, no je predpoklad zachovania príspevku pre SMÚ na úrovni rokov 2018 až 2020.


Vplyvy na podnikateľské prostredie – zlepšenie poskytovania a rozšírenie využívania služieb a činností v oblasti metrológie právnickými osobami a fyzickými osobami vykonávajúcimi/využívajúcimi služby a činnosti v oblasti metrológie; umožní sa reagovať na podnety a potreby praxe. Rozvoj sústavy národných etalónov umožní využívať metrologické služby, ktoré doteraz bolo nutné zabezpečovať v zahraničí, vo väčšej miere v rámci SR.
11.    Kontakt na spracovateľa
Ing. Roman Žadánský, roman.zadansky@normoff.gov.sk
12.    Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Zriaďovateľská listina SMÚ. Výročná správa SMÚ za rok 2013 a 2015. Spolupráca a konzultácie s odborníkmi v oblasti metrológie. Dostupné informácie  Slovenského metrologického ústavu. Metóda kvalifikovaného odhadu, realizovaného odborníkmi SMÚ v oblasti metrológie, v závislosti od súčasného stavu systému národných etalónov realizovaných a uchovávaných SMÚ.   
13.    Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania

Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila k materiálu nesúhlasné stanovisko.

K doložke vybraných vplyvov:
Podľa doložky vybraných vplyvov má materiál negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a rozpočtové vplyvy nie sú zabezpečené. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy sú kvantifikované výdavky Slovenského metrologického ústavu na rok 2018 v sume 420 000 eur, na rok 2019 v sume 550 000 eur a na rok 2020 v sume 700 000 eur, ktoré predstavujú rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy. Ide o výdavky na tovary a služby a kapitálové výdavky Slovenského metrologického ústavu. V časti 2.1.1. Financovanie návrhu predkladateľ uvádza, že v súčasnosti je rozvoj národných etalónov z dôvodu transformácie príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav na neziskovú organizáciu pozastavený a  prostredníctvom bežného transferu boli zabezpečované v rokoch 2014 až 2016 najnutnejšie aktivity zabezpečujúce uchovávanie národných etalónov a financovanie predloženého návrhu rozvoja národných etalónov bude zabezpečované z prostriedkov štátneho rozpočtu za aktívneho hľadania možnosti spolufinancovania, pri efektívnom využívaní verejných financií pri plnení úloh štátu v oblasti metrológie.
V zmysle materiálov schválených vládou uzneseniami č. 740/2013  k návrhu zámeru transformácie a postupu transformácie príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby a č. 173/2014 k návrhu na zaradenie štátnej príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave do transformačného procesu na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, sa od roku 2016, po ukončení procesu transformácie rezortu,  predpokladá samofinancovanie neziskovej organizácie Slovenský metrologický ústav a tým výrazne pozitívny vplyv na rozpočet.
Vzhľadom na uvedené, Komisia nesúhlasí s financovaním výdavkov Slovenského metrologického ústavu z prostriedkov štátneho rozpočtu, čo má negatívny, rozpočtovo nezabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. S predloženým materiálom bude možné súhlasiť len s podmienkou, že z neho nebudú vyplývať žiadne požiadavky na rozpočet verejnej správy, čo bude jednoznačne uvedené v doložke vybraných vplyvov.
Vyhodnotenie:
ÚNMS SR po vzájomnom rokovaní a dohode s  MF SR sa dohodol na financovaní výdavkov SMÚ z prostriedkov štátneho rozpočtu a teda rozpor s MF SR bol odstránený.

K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy:
V nadväznosti na vyššie uvedené, Komisia žiada upraviť analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy tak, že v nej nebudú kvantifikované žiadne negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a organizácia Slovenský metrologický ústav bude zabezpečovať svoju činnosť na princípe samofinancovania. Zároveň  Komisia žiada rozšíriť komentár analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy v časti 2.1.1. o informáciu o aktuálnom stave plnenia úloh stanovených vládou, týkajúcich sa transformácie príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby a termín jej transformácie.
V návrhu zákona sa navrhuje rozšíriť rozsah pokút, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, čo môže mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Uvedené je potrebné premietnuť do doložky vybraných vplyvov. Pokiaľ predkladateľ vie kvantifikovať príjmy z pokút, žiadame ich uviesť v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy s príslušnými kvantifikáciami. Pokiaľ nevie kvantifikovať výšku pokút, žiadame v doložke vybraných vplyvov uviesť dôvod, prečo ich nevie kvantifikovať.
Vyhodnotenie:
ÚNMS SR po vzájomnom rokovaní a dohode s  MF SR a dohodol na financovaní výdavkov SMÚ z prostriedkov štátneho rozpočtu a teda rozpor s MF SR bol odstránený.
K informácii o aktuálnom stave plnenia úloh stanovených vládou, týkajúcich sa transformácie príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby ÚNMS SR uviedol, že požiadal o odklad termínov na splnenie úloh z uznesení vlády SR. Pokiaľ by sa SMÚ transformoval na neziskovú organizáciu, návrh zákona by sa v príslušných častiach upravil. V súčasnosti je znenie návrhu zákona prispôsobené súčasnému právnemu stavu SMÚ.
Rozsah pokút bol rozšírený o skutkové podstaty správnych deliktov uvedených v § 53. ÚNMS SR v súčasnosti nevie presne kvantifikovať príjmy z pokút, ktoré Slovenský metrologický inšpektorát vyberie, a preto tento vplyv nevyčíslil v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy. 

Všeobecne:
Komisia chce upozorniť predkladateľa a má zato, že príliš častá zmena právnych predpisov, či už formou novelizácií alebo prijatím úplne novej právnej úpravy v krátkom časovom období po nedávno schválenej novele, je v rozpore so Zásadami a odporúčaniami uvedenými v časti III. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, kde v rámci bodu 6. je uvedené, že: „Pri zvažovaní spôsobu, akým by mali byť dosiahnuté jednotlivé ciele regulácie, je potrebné usilovať sa o minimalizáciu administratívnej záťaže a súvisiacich nákladov regulácie.“ Napriek tomu, že posudzovaný materiál nemá z obsahového hľadiska konkrétnejší negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, podnikateľské subjekty sú nútené vynakladať opätovné časové úsilie na oboznámenie sa úplne s novou právnou úpravou a zároveň dodatočné náklady súvisiace s úpravou dokumentácie, smerníc kvality, (napr. v organizáciách s certifikovaným systémom manažérstva kvality ISO 9001, a.i.) v dôsledku nového znenia ako i označenia zákona a jednotlivých ustanovení.
Vyhodnotenie:
Predkladanie nového zákona o metrológii vyplýva z uznesenia vlády č. 495/2016 ako aj zo zásadnej pripomienky Úradu vlády SR k zákonu č. 42/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého ÚNMS SR pristúpil k vypracovaniu návrhu zákona.

Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila dňa 14.12.2017 k materiálu nesúhlasné stanovisko – záverečné posúdenie.

K doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy:
V upravenej doložke vybraných vplyvov je v bode 9. uvedený len pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v súvislosti s ukladaním pokút, pričom tento vplyv nie je možné v súčasnosti kvantifikovať. Zároveň je uvedené, že vplyvy nie sú rozpočtovo zabezpečené, čo je potrebné upraviť. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy nie je uvedená žiadna kvantifikácia negatívneho vplyvu v súvislosti s tým, že príspevková organizácia Slovenský metrologický ústav sa nebude transformovať na inú formu. Uvedené Komisia žiada doplniť v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov s tým, že finančné prostriedky sú zabezpečené v rámci schválených limitov rozpočtu kapitoly ÚNMS SR na príslušný rozpočtový rok, t. j. z návrhu nebude vyplývať rozpočtovo nekrytý vplyv.

Vyhodnotenie:
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 545/2017 zo dňa 22. 11. 2017 bol zrušený Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 173 zo 16. apríla 2014 k návrhu na zaradenie štátnej príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave do transformačného procesu na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby a návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 740 z 18. decembra 2013 k návrhu zámeru transformácie a postup transformácie príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby. ÚNMS SR na základe nesúhlasného stanoviska – záverečné posúdenie stálej pracovnej komisie na posudzovanie vybraných vplyvov  a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 545/2017 upravil doložku vybraných vplyvov v bode 9. a kvantifikoval negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy na roky 2018 až 2021 na úrovni bežného transferu pre Slovenský metrologický ústav, ktorý je v súčasnosti rozpočtovo krytý.

Materiál bol zároveň v dňoch od 18. 01. 2018 do 24. 01. 2018 predmetom opätovného záverečného posúdenia vplyvov, v rámci ktorého Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila súhlasné stanovisko s predloženým materiálom.

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu


2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho: 
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
800 000
800 000
800 000
800 000  
v tom: ÚNMS SR/0820201 - Plnenie úloh národnej metrologickej inštitúcie
800 000
800 000
800 000
800 000
z toho:
- vplyv na ŠR
800 000
800 000
800 000
800 000
Rozpočtové prostriedky
800 000
800 000
800 000
800 000
    EÚ zdroje
0
0
0
0
    Spolufinancovanie

0
0

0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
800 000
800 000
800 000
800 000
v tom: ÚNMS SR/0820201 - Plnenie úloh národnej metrologickej inštitúcie
800 000
800 000
800 000
800 000
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
02.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?

Predmetom úpravy je rozšírenie rozsahu pokút, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, ako aj rozšírením právomocí orgánu metrologického dozoru a skutkových podstát, za ktorý môže orgán metrologického dozoru uložiť pokutu. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súčasnosti nevie presne kvantifikovať príjmy z pokút, ktoré v priebehu rokov 2018 až 2021 vyberie, nakoľko množstvo zistených porušení zákona závisí od aktivity orgánu metrologického dozoru pri zisťovaní porušenia zákona a zároveň od úrovne dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verenej správy, podnikateľmi a inými osobami, a preto tento vplyv Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky nevie vyčísliť.

Predmetom úpravy je doplnenie kompetencie a povinnosti Slovenskému metrologickému ústavu vykonávať rozvoj národných etalónov, čím sa dosiahne náprava procesno-právnych nedostatkov, ktoré v zákone o metrológii doteraz neboli riešené. Právna úprava rozvoja národných etalónov reaguje na požiadavky aplikačnej praxe a jej cieľom je zosúladenie a zjednotenie úloh Slovenského metrologického ústavu v praxi v oblasti vedy, výskumu a vývoja so zameraním na rozvoj národných etalónov;  ako aj posilnenie a aktívna podpora postavenia Slovenského metrologického ústavu ako národnej metrologickej inštitúcie, čo zároveň prispeje k lepšej konkurencieschopnosti v rámci domáceho prostredia a na medzinárodnej úrovni.

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 545/2017 zo dňa 22. 11. 2017 bol zrušený Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 173 zo 16. apríla 2014 k návrhu na zaradenie štátnej príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave do transformačného procesu na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby a návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 740 z 18. decembra 2013 k návrhu zámeru transformácie a postup transformácie príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby. Transformácia príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav na neziskovú organizáciu predpokladala financovanie uchovávania národných etalónov z vlastných zdrojov neziskovej organizácie. Tým, že právna forma Slovenského metrologického ústavu sa nemení a ostáva príspevkovou organizáciou a zároveň z predmetu úpravy vyplýva, že povinnosťou Slovenského metrologického ústavu je uchovávanie národných etalónov bude uchovávanie a rozvoj národných etalónov financovaný z rozpočtu verejnej správy.

2.2.2. Charakteristika návrhu:

      zmena sadzby
       zmena v nároku
       nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
  x    kombinovaný návrh
       iné


2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Objem aktivít
Odhadované objemy
2018
2019
2020
2021
Transfer pre Slovenský metrologický ústav
800 000
800 000
800 000
800 000


2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

Tabuľka č. 3Príjmy (v eurách)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
2018
2019
2020
2021

Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
 
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
0
 
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
 
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
 
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
 
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
 
1 –  príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súčasnosti nevie presne kvantifikovať príjmy z pokút, ktoré v priebehu rokov 2018 až 2021 vyberie, a preto tento vplyv nevie vyčísliť.

Tabuľka č. 4
Výdavky (v eurách)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
2018
2019
2020
2021

Bežné výdavky (600)
800 000
800 000
800 000
800 000
 
  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
 
  Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
 
  Tovary a služby (630)2
0
0
0
0
 
  Bežné transfery (640)2
800 000
800 000
800 000
800 000
 
Transfer v rámci verejnej správy príspevkovej organizácii (641 001)
800 000
800 000
800 000
800 000
Transfer pre SMU
  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0

Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
 
  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
 
  Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
 
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
 0
 0
 0
 0
 
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
800 000
800 000
800 000
800 000
 

2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky kvantifikoval dopad na výdavky verejnej správy v priebehu rokov 2018 až 2021 na úrovni bežného transferu pre Slovenský metrologický ústav, ktorý je v súčasnosti rozpočtovo krytý.


                 Tabuľka č. 5
Zamestnanosť
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
2018
2019
2020
2021

Počet zamestnancov celkom
0
0
0
0
0
   z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
0
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
0
0
0
0
   z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
0
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
0
   z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
0
   z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
0


Poznámky:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:


iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
 - z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Predkladaným návrhom zákona o metrológii budú dotknuté všetky podnikateľské subjekty (právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia ), ktorí vykonávajú/využívajú/poskytujú služby a činnosti v oblasti metrológie.
Vybrané dotknuté odvetvia podľa SK NACE:
D   35-Dodávka energií
Q  86-Zdravotníctvo
C  Priemyselná výroba
J  61 Telekomunikácie
F 41-42 Stavebníctvo
Napr. využitie etalónu času je v každom štáte opodstatnené, nakoľko úzko súvisí s požiadavkami meradiel, kedy je potrebné generovať časové a frekvenčné signály, ktoré využívajú elektrické výstupné signály z etalónu času a frekvencie. Uvedené sa týka okrem mnohých štátnych orgánov a organizácií aj podnikateľských subjektov vykonávajúcich činnosti v oblasti telekomunikácie, energetiky, chronometrie, geodézie, astronómie a iné.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií
       - z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Konzultácie prebiehali v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie  vybraných vplyvov a začali dňa 19. januára 2017. Konzultácie prebehli za účasti nasledovných podnikateľských subjektov: Potravinárska komora Slovenska,  SPP – distribúcia, a.s., NAFTA, a.s., EUSTREAM, a.s., Kalibračné združenie, Únia váharov, Menert, ZPVOO. V rámci týchto konzultácií nebol zistený žiaden vplyv na podnikateľské prostredie. Následne v rámci uskutočnených pracovných stretnutí so Slovenským metrologickým ústavom (ďalej len „ústav“) bol zistený pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v súvislosti s rozvojom sústavy národných etalónov, ktorý ústav vykonáva, avšak táto povinnosť nebola doposiaľ zavedená v zákone č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie bude viesť najmä k zlepšeniu poskytovania a rozšíreniu využívania služieb a činností v oblasti metrológie právnickými osobami a fyzickými osobami vykonávajúcimi/využívajúcimi služby a činnosti v oblasti metrológie; umožní sa zároveň reagovať na podnety a potreby praxe; rozvoj sústavy národných etalónov umožní využívať metrologické služby, ktoré doteraz bolo nutné zabezpečovať v zahraničí, vo väčšej miere v rámci SR. Rozvoj národných etalónov bol konzultovaný s odborníkmi Slovenského metrologického ústavu a jeho zahraničnými partnermi, za použitia najmä metódy kvalifikovaného odhadu, v závislosti od súčasného stavu systému národných etalónov realizovaných a uchovávaných Slovenským metrologickým ústavom, za účelom zohľadnenia požiadaviek aplikačnej praxe a jej cieľov v oblasti vedy, výskumu a vývoja so zameraním na rozvoj národných etalónov. Určité poznatky boli konzultované taktiež v rámci účasti na medzinárodných metrologických konferenciách a na pôde technických výborov medzinárodných metrologických združení (EURAMET, COOMET, BIPM, ICRM).
3.3 Náklady regulácie
      - z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
V súvislosti so zisteným pozitívnym vplyvom na podnikateľské prostredie (rozvoj sústavy národných etalónov, ktorý ústav vykonáva) konštatujeme, že nedochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov.3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaný návrh zákona nezaťažuje podnikateľské subjekty uvedeným spôsobom. V súvislosti s nákladmi na zamestnávanie nemá návrh zákona žiaden vplyv. Zároveň však uvádzame, že rozvoj sústavy národných etalónov, ktoré ústav vykonáva, má na podnikateľské subjekty pozitívny vplyv v tom zmysle, že poskytovanie služieb zo strany podnikateľských subjektov je kvalitnejšie.

3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
V súvislosti s rozvojom sústavy národných etalónov, ktorý ústav vykonáva, nedochádza k zavedeniu nových informačných povinností ani k ich odstráneniu.

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácieNáklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie


Priame finančné náklady

0

0


Nepriame finančné náklady

0

0


Administratívne náklady

0

0


Celkové náklady regulácie

0

03.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
       - z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nie.
3.5 Inovácie
       - z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Nie.
Doložka zlučiteľnosti
právneho predpisu s právom Európskej únie


1.    Predkladateľ právneho predpisu: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 
2.    Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3.    Problematika návrhu právneho predpisu:

a)    je upravená v práve Európskej únie

-    primárnom

čl. 34, čl. 36 a čl. 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326/01, 26.10.2012)

-    sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou 
sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – 
po 30. novembri 2009)

1.    legislatívne akty

 

2.    nelegislatívne akty
 
 

-    sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou 
sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – 
do 30. novembra 2009)

Smernica Rady 75/107/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa fliaš používaných ako odmerné nádoby (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 2; Ú. v. ES L 42, 15.2.1975).

Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 3) v znení smernice Komisie 78/891/EHS z 28. septembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 5) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007).
 
Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 6) v znení smernice Rady 85/1/EHS 
z 18. decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 11/zv. 056), smernice Rady 89/617/EHS z 27. novembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 010), smernice 1999/103/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. januára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 24) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 114, 7.5.2009).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (Ú. v. EÚ L 106, 28.04.2009).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým 
sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218/21).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým 
sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218/30).b)    nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.


4.    Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)    lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia

bezpredmetné  

b)    lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
   
    bezpredmetné  

c)    informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 
až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

nebolo začaté  

d)    informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

- zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách v znení neskorších predpisov,

- vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov,

- vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov,

- vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom balení.


5.    Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

Stupeň zlučiteľnosti - úplný

6.    Gestor a spolupracujúce rezorty:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

B. Osobitná časť


K Čl. I

K § 1
Ustanovuje sa predmet úpravy zákona v súlade s ustanoveniami zákona. Zákon o metrológii je zákonom na zabezpečenie jednotnosti a správnosti merania z cieľom poskytnúť ochranu záujmov fyzických a právnických osôb pri meraniach a požívaní prostriedkov merania čo sú meradla pri predaji koncovým spotrebiteľom, v obchodných vzťahoch, pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku, životného prostredia, príprave spotrebiteľského balenia alebo ak tak ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy.

K § 2
Vymedzujú sa pojmy, ktoré sa vyskytujú v zákone tak, aby boli v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Slovenská republika ako člen Metrickej konvencie používa pri vyjadrovaní hodnôt nameraných veličín sústavu meracích jednotiek Medzinárodnej sústava jednotiek SI, ktorá je založená na Medzinárodnej sústave veličín, ktorú prijala Generálna konferencia pre váhy a miery (CGPM), ktorá je najvyšším orgánom Metrickej konvencie. Meracia jednotka sa priradzuje za hodnotu meranej veličiny napr. meraná veličina elektrického napätia sa vyjadruje ako jeden volt so značkou V potom vyjadrenie výsledku merania musí byť zapísané napr. ako elektrické napätie 10,1 voltov a symbolicky zapísané ako 
U = 10,1 V. 
Pojem miera ako meradlo je meradlo, ktoré počas používania trvalým spôsobom reprodukuje alebo poskytuje veličiny jedného alebo viacerých druhov, pričom každá 
z nich má pridelenú hodnotu veličiny. Mierou ako meradlo môže byť etalónové závažie, objemová miera (ktorá je nositeľom jednej alebo viacerých hodnôt veličiny so stupnicou hodnôt veličiny alebo bez nej), etalónový elektrický odpor, dĺžková stupnica (pravítko), koncová mierka, generátor etalónových signálov, certifikovaný referenčný materiál. Indikáciou miery je jej priradená hodnota veličiny.
Prídavné zariadenie je zariadenie určené na vykonávanie určitej funkcie, ktoré sa priamo podieľa na spracovaní, prenose alebo zobrazovaní výsledkov meraní. Prídavné zariadenie v závislosti od jeho funkcie v meracom systéme alebo podľa vnútroštátnych predpisov môže alebo nemusí podliehať metrologickej kontrole. Prídavnými zariadenia sú nulovacie zariadenia, pomocné indikačné zariadenie, tlačiareň, pamäťové zariadenie, indikačné zariadenie ceny, súčtové indikačné zariadenie, zariadenie na predvoľbu, samoobslužné zariadenie.

K § 3
Ustanovujú sa orgány štátnej správy pre oblasť metrológie v Slovenskej republike. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) je ústredným orgánom štátnej správy a plní úlohu  národnej autority pre legálnu metrológiu (publikované BIPM The Slovak Republic / Quality infrastructure). Slovenský metrologický ústav (ďalej len „ústav“) je ostatným orgánom štátnej správy a plní úlohu národnej metrologickej inštitúcie (publikované BIPM The Slovak Republic / Quality infrastructure). Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „inšpektorát“) je ostatným orgánom štátnej správy a plní úlohu metrologického dozoru a dohľadu na trhu s meradlami.

K § 4
Ustanovujú sa úlohy pre oblasť metrológie, ktoré plní úrad a informácie, ktoré uverejňuje vo vestníku a na webovom sídle úradu.

K § 5
Ustanovujú sa úlohy pre oblasť metrológie, ktoré plní ústav. Hlavnou úlohou ústavu je realizácia, uchovávanie a rozvoj národných etalónov a zabezpečovanie činnosti súvisiacich so schvaľovaním a vyhlasovaním etalónov za národné etalóny. 
K § 6
Ustanovujú sa úlohy pre oblasť metrológie, ktoré plní inšpektorát. Inšpektorát je orgánom metrologického dozoru a orgánom dohľadu na trhu pre meradlá.

K § 7
Ustanovujú sa zákonné meracie jednotky a ich symboly. Tieto ustanovenia predstavujú transpozíciu smernice Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek (ďalej len „smernica 80/181/EHS“). Slovenská republika ako člen Metrickej konvencie (od roku 1922 ako Československá republika) a členský štát EÚ používa Medzinárodnú sústava jednotiek SI, ktorá je založená na Medzinárodnej sústave veličín, ich názvoch a značkách, vrátane násobkov, ich názvov a značkách, ktorú prijala Generálna konferencia pre váhy a miery ako najvyšší orgán Metrickej konvencie.
K § 8
Ustanovenie sa týka rozdelenia meradiel skupín. Rozdelenie meradiel vychádza od meradiel najvyššej metrologickej úrovne až po ostatné meradlá, čo sú všetky meradlá, ktoré neboli vymenované inak a sú používané orgánmi verejnej moci, podnikateľmi a inými právnickými osobami a inými fyzickými osobami. Skupinou meradiel sa má na mysli napr. skupina „národných etalónov“ samostatne a nie „národných etalónov a ostatných etalónov“ spoločne. Rozdelenie meradiel do skupín je koncipované symetricky a v každom písmene sú uvedené meradlá rovnakej metrologickej úrovne založené na rovnakých princípoch.

K § 9
Ustanovenie definuje pojem národný etalón. Ďalej sa ustanovujú požiadavky na  národný a ustanovujú sa podmienky ich realizácie, uchovávania a rozvoja. Ustanovuje sa proces vyhlasovania, zmeny vyhlásenia a zrušenia vyhlásenia národného etalónu, kedy národný etalón vyhlasuje úrad a na návrh ústavu.
Dôležitou požiadavkou na národný etalón je požiadavka medzinárodného porovnávania, kedy je národný etalón porovnávaný s národnými etalónmi iných štátov. Tieto porovnávacie merania vyhlasuje Medzinárodný úrad pre váhy a miery prostredníctvom Medzinárodného výboru pre váhy a miery (ďalej len „CIPM“) a technických výborov pre jednotlivé veličiny. Vo všeobecnosti je ustanovené pilotné laboratórium (niektoré z laboratórií národných metrologických inštitúcii), ktoré organizuje medzilaboratórne porovnávacie merania. Výsledky týchto meraní sú po spracovaní zverejňované v databáze kľúčových alebo doplnkových porovnávacích meraní (KCBM) na stránke Medzinárodného úradu pre váhy a miery. Uznanie výsledkov je uvedené v CMC tabuľkách (Calibration and Measurement Capabilities - Kalibračná a meracia schopnosť).
Ustanovuje sa, že dohľad nad národnými etalónmi vykonáva ústav ako národná metrologická inštitúcia a ustanovuje sa, akým spôsobom bude tento dohľad vykonávaný, čo sa bude pri dohľade kontrolovať a kto a akým spôsobom musí výkon dohľadu strpieť.

K § 10
Ustanovenie sa týka certifikácie referenčného materiálu, ktorá potvrdzuje, že hodnota fyzikálnej veličiny alebo viacero hodnôt fyzikálnej veličiny, ktorých je tento referenčný materiál nositeľom, sa získali postupom zabezpečujúcim nadväznosť certifikovaných hodnôt fyzikálnych veličín na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky fyzikálnej veličiny.
Ustanovuje sa postup certifikácie referenčného materiálu, ktorý bol vyrobený ústavom alebo bol vyrobený inou osobou a to v akomkoľvek štáte. Požiadať o certifikáciou môže akákoľvek osoba, pretože ústav neskúma použitie referenčného materiálu ale iba zisťuje hodnoty fyzikálnych veličín, ktorých je tento referenčný materiál nositeľom.
Ustanovuje sa postup a podmienky na základe, ktorých ústav uzná certifikovaný referenčný materiál certifikovaný v inom štáte. Slovensko ako člen Metrickej konvencie prostredníctvom ústav uznáva referenčné materiály, ktoré boli certifikované v inom štáte v súlade s pravidlami uznanými Metrickou konvenciou a jej Medzinárodným Výborom pre váhy a miery (CIPM) a jeho dohovor o vzájomnom uznávaní MRA (Mutual Recognition Arrangemento).
Ustanovuje sa, že v prípadoch ak neexistuje certifikovaný referenčný materiál môže sa použiť ostatný referenčný materiál to znamená referenčný materiál u ktorého sú známe jeho fyzikálne, chemické a metrologické vlastnosti. Táto výnimka vychádza z praxe, že nie ku každým meradlám existujú certifikované referenčné materiály, môže to byť z dôvodu náročnosti certifikácie alebo keď by certifikácia z dôvodu jedinečnosti nebola účelná.
K § 11
Ustanovujú sa prípady, v ktorých je povinné používanie určených meradiel a to vtedy ak sa požaduje zvýšená ochrana subjektov, ktoré sa podieľajú na meraní alebo výsledok merania môže ovplyvniť ich záujmy alebo nesprávny výsledok by mohol poškodiť záujmy občana, spoločnosti, poškodiť zdravie alebo ohroziť ľudské životy alebo poškodiť životné prostredie.
K § 12
Ustanovujú sa podmienky, za ktorých je výrobca alebo dovozca povinný umiestniť na určené meradlo značku schváleného typu a podmienky, za ktorých je oprávnený umiestniť na určené meradlo značku schváleného typu. Táto značka musí byť umiestnená na viditeľnom mieste na určenom meradle, poprípade na každom prídavnom zariadení. Ustanovenie je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (ďalej len „smernica 2009/34/ES“) a princípy smernice sa aplikujú aj na národné schválenie typu.


K § 13
Ustanovuje sa podmienka, kedy môže ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba umiestniť na určené meradlo značku prvotného overenia ES, národnú overovaciu značku, značku čiastočného overenia ES a národnú značku čiastočného overenia. Tieto ustanovenia sú transpozíciou smernice 2009/34/ES a princípy smernice sa aplikujú aj na národné prvotné overenie.
Overovacia značka slúži na preukázanie, že meradlo je platne overené a môže byť na meradle umiestnená tak, že zabraňuje neoprávnenému zásahu do určeného meradla v tých častiach, kde mohlo dôjsť k zmene metrologický a technických charakteristík určeného meradla, čo by malo za následok nesprávnu indikáciu nameraných hodnôt. Taký zásah môže byť neúmyselný ako aj úmyselný s cieľom prospechu pre toho, kto do meradla zasahuje.

K § 14
Ustanovujú sa požiadavky na spotrebiteľské balenia, čo sú výrobky vložené do obalu bez prítomnosti konečného spotrebiteľa, pričom množstvo výrobku obsiahnuté v obale má určenú a na obale vyznačenú hodnotu, ktorá zodpovedá vopred zvolenej menovitej hodnote, a nemôže byť zmenené bez otvorenia obalu alebo jeho viditeľného porušenia. Spotrebiteľské balenia môžu byť v zmysle tohto zákona, ktorý zabezpečuje transpozíciu smernice Rady 76/211/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu (ďalej len „smernica 76/211/EHS“) označené značkou „e“, pokiaľ spĺňajú požiadavky na takto označované spotrebiteľské balenie (ďalej len „označené spotrebiteľské balenie“). Ostatné spotrebiteľské balenia sú neoznačené spotrebiteľské balenia a tieto musia spĺňať požiadavky na neoznačené spotrebiteľské balenia podľa tohto zákona. V prípade označených spotrebiteľských balení je menovité množstvo ohraničené hodnotami 5 g až 10 kg alebo 5 ml až 10 l. Pri neoznačenom spotrebiteľskom balení je rozsah menovitých množstiev rozšírený až na 50 kg alebo 50 l. Ďalej sa upravuje požiadavka týkajúca sa menovitého množstva pre určité výrobky v spotrebiteľskom balení, kde rady hodnôt menovitého množstva určeného výrobku v spotrebiteľskom balení, v ktorých je možné tieto určité výrobky v spotrebiteľskom balení baliť, sú ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá úrad. Okrem toho sa ustanovujú požiadavky na označovanie spotrebiteľských balení, kde v prípade označených spotrebiteľských balení sú predpísané veľkosti písma pre jednotlivé rozsahy menovitého množstva. Čo sa týka neoznačených spotrebiteľských balení, veľkosť písma nie je ustanovená v tomto zákone. Ostatné požiadavky na označovanie sa vzťahujú na označené ako aj neoznačené spotrebiteľské balenia.  
K § 15
Ustanovenie sa týka používania zákonných jednotiek, meracích jednotiek a subjektov, ktoré sú povinné tieto jednotky používať. V odôvodnených prípadoch sa ustanovuje aj používanie iných meracích jednotiek ako zákonných jednotiek, ak to úrad povolí alebo, ak tieto meracie jednotky sú určené na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Tieto ustanovenia predstavujú transpozíciu smernice 80/181/EHS.

K § 16
Ustanovujú sa povinnosti pre orgán verejnej moci, podnikateľa, inú právnickú osobu alebo inú fyzickú osobu pri používaní určených meradiel. 
Ďalej sa ustanovuje, že ak má fyzická osoba alebo právnická osoba pochybnosti o správnosti merania určeného meradla, je oprávnená požiadať ústav alebo určenú organizáciu o zistenie chýb určeného meradla. Ústav alebo určená organizácia po vykonaní skúšky určeného meradla vydá doklad o výsledku. Pokiaľ chyba určeného meradla neprekročí najväčšiu dovolenú chybu v používaní, považuje sa za vyhovujúce. Ustanovenie o výroku, či určené meradlo vyhovuje alebo nevyhovuje sa môže uplatniť iba v čase platnosti overenia určeného meradla, nakoľko určené meradlo musí spĺňať technické a metrologické požiadavky na určené meradlo v čase používania určeného meradla a tento čas používania, je ohraničený časom platnosti overenia. Ustanovenie odseku 5 sa môže použiť bez ohľadu na čas platnosti overenia určeného meradla a doklad o výsledku skúšky sa môže použiť na právne účely.
Ustanoveniach § nie je ustanovené, kto na základe výsledku merania znáša náklady za zistenie chyby meradla pretože je to mimo rámec návrhu zákona nakoľko tento má ustanovovať spôsob ako zistiť chybu meradla v používaní a posúdiť či meradlo vyhovuje alebo nevyhovuje požiadavke na najväčšiu dovolenú chybu v používaní. Všetky ostatné následky sa budú riešiť mimo návrh zákona na základe iných všeobecne záväzných právnych predpisov
K § 17
Ustanovujú sa povinnosti pre orgán verejnej moci, podnikateľa, inú právnickú osobu alebo inú fyzickú osobu pri používaní povinne kalibrovaných meradiel a požiadavky pre povinne kalibrované meradlo. Orgán verejnej moci, podnikateľ, iná právnická osoba alebo iná fyzická osoba je povinná používať takéto povinne kalibrované meradlo v prípade, ak to vyplýva z iného všeobecne záväzného právneho predpisu.
Objektivizujú sa podmienky na subjekty, ktoré môžu vykonať kalibráciu meradla používaného na meranie podľa osobitného predpisu. Podľa legislatívy Slovenskej republiky kalibrácia meradiel je voľná živnosť a v zákone sa ustanovuje preukázanie odbornej spôsobilosti, t. j. minimálne akreditáciou.
K § 18
Ustanovujú sa povinnosti prevádzkovateľom baliarne a dovozcom spotrebiteľského balenia. Zodpovednosť za to, že spotrebiteľské balenie spĺňa požiadavky ustanovené v § 14 nesie iba prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca spotrebiteľského balenia, nikdy nie distribútor alebo iné hospodárske subjekty. Ustanovujú sa požiadavky na prevádzkovú kontrolu skutočného obsahu označených spotrebiteľských balení, kde sa vykonáva meranie v každom označenom spotrebiteľskom balení alebo štatistická kontrolu skutočného obsahu v prevádzke. Podmienkou pre meranie alebo prevádzkovú kontrolu je, že  sa musia vykonávať určeným meradlom a povinne kalibrovaným meradlom vhodným na tento účel. Dovozca označeného spotrebiteľského balenia nemusí vykonávať meranie a kontrolu v prevádzke ale môže predložiť doklady, ktoré potvrdzujú splnenie požiadaviek na označené spotrebiteľské balenia, poskytnuté prevádzkovateľom baliarne z iného štátu ako členského štátu alebo dodávateľom z iného štátu ako členského štátu.
V prípade spotrebiteľských balení s menovitým množstvom vyjadreným v jednotkách objemu, je možné na zabezpečenie splnenia požiadaviek na množstvo výrobku v spotrebiteľskom balení použiť fľašu ako odmernú nádobu.
Ustanovuje sa povinnosť výrobcu a dovozcu fľaše ako odmernej nádoby. Okrem toho sa ustanovuje možnosť pre výrobcu fľaše ako odmernej nádoby označiť fľašu ako odmernú nádobu  značkou ES, ktorá označuje meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu.
K § 19
Definuje sa pojem metrologická kontrola, tzn., že ide o kontrolu určených meradiel pred ich uvedením na trh alebo počas ich používania. Pred uvedením na trh musí byť typ určeného meradla schválený ústavom a prvotné overené, kedy prvotné overenie vykonáva ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba podľa návrhu zákona. Po uvedení určeného meradla na trh je meradlo pravidelné následné overované a to vždy po zániku platnosti overenia. Najčastejším dôvodom na zánik platnosti overenia je čas platnosti overenia, ktorý je pre rôzne druhy učených meradiel ustanovený osobitne. Tento čas overenia sa podľa použitých princípov meradla a podľa konštrukcie meradla pohybuje v rozsahu od 6 mesiacov do 15 rokov.
Časti ustanovení sú transpozíciou smernice 2009/34/ES.

K § 20
Ustanovujú sa podmienky a proces schvaľovania typu určeného meradla a zjednocuje sa postup pri schvaľovaní typu ES (transpozícia smernice 2009/34/ES) s postupom pri národnom schvaľovaní typu, a to so zámerom, aby bola zabezpečená správna a úplná transpozícia smernice a aby pri národnom schválení typu nehrozilo nebezpečenstvo vzniku technických prekážok obchodu.
K § 21
Ustanovujú sa náležitosti, ktoré má obsahovať rozhodnutie o schválení typu vydané ústavom a termín, dokedy je ústav povinný vydať toto rozhodnutie. Ďalej sa ustanovuje platnosť rozhodnutia o schválenie typu a termín, kedy môže výrobca alebo dovozca požiadať ústav o predĺženie platnosti rozhodnutia o schválení typu. V prípade, ak výrobca alebo dovozca nepožiada ústav o predĺženie platnosti rozhodnutia o schválení typu, určené meradlo, ktoré je uvedené na trh možno používať naďalej, ak neboli zmenené jeho metrologické charakteristiky, ak je určené meradlo v náležitom technickom stave a ak pri overení vyhovuje požiadavke najväčšej dovolenej chyby na daný druh určeného meradla platnej ku dňu overenia. Ustanovenie je transpozíciou smernice 2009/34/ES a princípy smernice aplikuje aj na národné schválenie typu.

K § 22
Ustanovujú sa podmienky, za ktorých môže ústav vydať rozhodnutie o schválení typu s obmedzením. Tieto ustanovenia sa uplatňujú pri meradlách pracujúcich na nových princípoch alebo využívajúcich najmodernejšie technológie, ktoré ešte nie sú uvedené vo všeobecne záväzných predpisoch a tak vytvárajú podmienku neobmedzovania vedecko-technického rozvoja v oblastí meradiel a legálnej metrológie. Ustanovenie je transpozíciou smernice 2009/34/ES a princípy smernice aplikuje aj na národné schválenie typu.
   
K § 23
Ustanovujú sa podmienky, za ktorých môže ústav zmeniť rozhodnutie o schválení typu alebo vydať nové rozhodnutie o schválení typu, ak úprava alebo doplnenie určeného meradla má alebo môže mať vplyv na metrologické charakteristiky určeného meradla alebo ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť ustanovené podmienky používania určeného meradla. Výrobca alebo dovozca musia vopred oznámiť ústavu všetky úpravy a doplnenia určeného meradla a bezodkladne písomne požiadať o zmenu rozhodnutia o schválení typu, pričom uhradia ústavu náklady spojené so zmenou rozhodnutia o schválení typu.
K § 24
Ustanovujú sa dôvody, kedy môže ústav platnosť rozhodnutia o schválení typu pozastaviť alebo platnosť rozhodnutia o schválení typu zrušiť. Ustanovenie je transpozíciou smernice 2009/34/ES a princípy smernice aplikuje aj na národné schválenie typu.
K § 25
Ustanovujú sa podmienky a proces overenia určeného meradla, a to v rozsahu prvotného overenia ako aj následného overenia. Podmienky a proces overenia určeného meradla sú transpozíciou smernice 2009/34/ES a princípy smernice sa aplikujú aj na národné prvotné overenie ako aj na následné overenie, ktoré je výlučne národnou reguláciu, ktorá však vyplýva z harmonizovaného práva Európskej únie a medzinárodných odporúčaní vládnej Svetovej organizácie pre legálnu metrológiu (ďalej len „OIML“), ktorej je vláda SR členom.
Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba pri overení určeného meradla na mieste používania, môže požadovať od objednávateľa overenia skúšobné zariadenia, pomôcky, osobné ochranné pracovné prostriedky a zamestnancov na zabezpečenie overenia. Vo všeobecnosti ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba (ďalej len „vykonávateľ overenia“) disponuje technickým zariadením a etalónmi pre výkon svojej činnosti, ale v niektorých prípadoch, pokiaľ ide o špecifickú konštrukciu určeného meradla, nemusí mať všetky špeciálne prípravky, prepojovacie káble atď., ktoré boli používateľovi meradla dodané k určenému meradlu. V tom prípade vykonávateľ overenia požaduje pri overení súčinnosť, a to v časti poskytnutia týchto zariadení. Ďalej ako príklad možno uviesť k osobným ochranným prostriedkom, že pokiaľ sa overenie určeného meradla vykonáva na mieste, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu alebo ožiarenia, používateľ určeného meradla poskytuje prostriedky osobnej ochrany ako sú prilby, osobné dozimetre, ochranný odev pred ionizujúcim žiarením, respirátory, dýchacie masky atď. Ďalej 
v prípade overovania veľkokapacitných nádrží musí isť o súčinnosť medzi používateľom určeného meradla a vykonávateľom overenia, nakoľko vykonávateľ overenia nemôže bez zaškolenia ovládať napr. mostové žeriavy, rôzne manipulátory a systémy otvárania krytov nádrží. Z uvedeného je zrejmé, že toto ustanovenie sa využíva len v ojedinelých a veľmi špecifických prípadoch.
Ustanovujú sa hlavné náležitosti, ktoré musí obsahovať doklad o overení z dôvodu, aby sa zabezpečila jednotnosť dokladov o overení, ktoré vydáva ústav, určená organizácia a autorizovaná osoba.
K § 26
V nadväznosti na ustanovenia § 25 sa spresňujú podmienky a proces prvotného overenia určeného meradla. Tieto ustanovenia sú transpozíciou smernice 2009/34/ES a princípy smernice sa aplikujú aj na národné prvotné overenie.
K § 27
Ustanovenie sa týka následného overenia určeného meradla, ktoré nasleduje po prvotnom overení určeného meradla alebo po vykonanej oprave určeného meradla. Následné overenie je povinný zabezpečiť u vykonávateľa overenia používateľ určeného meradla, a to formou písomnej objednávky v lehote najmenej 30 dní pred uplynutím času platnosti overenia a vždy pri zániku platnosti overenia. Vykonávateľ overenia má 15 dní na vybavenie objednávky. V prípade, ak vykonávateľ overenia objednávku z odôvodneného prípadu odmietne (napr. z kapacitných dôvodov), používateľ určeného meradla je povinný zabezpečiť následné overenie určeného meradla od ďalšieho vykonávateľa overenia. Pokiaľ vykonávateľ nie je schopný overiť určené meradlo pred uplynutím času platnosti overenia a používateľ určeného meradla preukáže podanie objednávky na následné overenie vykonávateľovi overenia v zákonom ustanovenej lehote, inšpektorát neuloží používateľovi určeného meradla pokutu, že používateľ určeného meradla nezabezpečil overenie určeného meradla alebo nezabezpečil overenie určeného meradla po vykonanej oprave. V prípade, ak ide o určené meradlo opravené na mieste jeho používania, úrad môže povoliť jeho používanie 30 dní v čase od ukončenia jeho opravy do jeho overenia. Takto používané určené meradlo musí byť označené dočasnou zabezpečovacou značkou opravára, tzn., že registrovaná osoba na činnosť opravy určených meradiel, ktorá má od úradu v znení rozhodnutia povolenie používať dočasnú zabezpečovaciu značku opravára, takúto značku umiestni na určené meradlo. Registrovaná osoba takýmto spôsobom garantuje, že určené meradlo opravila a po oprave nastavila tak, že určené meradlo vyhovuje technickým a metrologickým požiadavkám, ktoré sú na dané určené meradlo ustanovené. Používateľ takéhoto určeného meradla je povinný do troch pracovných dní od vykonanej opravy preukázateľným spôsobom doručiť ústavu alebo určenej organizácii písomnú objednávku na následné overenie.

K § 28
Ustanovuje sa, na aké účely, za akých podmienok a kto môže vykonávať úradné meranie a čo má obsahovať doklad o úradnom meraní. Úradné meranie sa predovšetkým vykonáva, ak to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis. Úradné meranie môže vykonávať podľa tohto zákona iba autorizovaná osoba na výkon úradného merania s platným rozhodnutím úradu a pri výkone úradného merania musí postupovať podľa metód merania, ktoré jej boli úradom schválené pri autorizácii. V doklade o úradnom meraní môžu byť uvedené iba merania, na ktoré je osoba autorizovaná úradom a nemôžu byť kumulované s inými meraniami.

K § 29
Ustanovuje sa, že ústav preveruje spôsobilosť v oblasti metrológie a  vydáva doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie tomu, kto pri preverovaní spôsobilosti uspel. Spôsobilosť preveruje ústav ako národná metrologická inštitúcia, a to na základe skúšok, ktorým sa podrobujú fyzické osoby – občania. Na základe úspešne vykonanej skúšky ústav vydá fyzickej osobe – občanovi doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie. Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie musí mať zodpovedný zástupca autorizovanej osoby a  zamestnanci autorizovanej osoby, ktorí vykonávajú overovania určených meradiel alebo vykonávajú úradné meranie a zástupca registrovanej osoby.
K § 30
Ustanovujú sa podmienky pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa (ďalej len „žiadateľ o dezignáciu“), ktorý chce realizovať a uchovávať národný etalón. Žiadateľ o dezignáciu, ktorý má záujem realizovať a uchovávať národný etalón požiada ústav o dezignáciu, ústav preverí splnenie podmienok na dezignáciu a požiadaviek na národný etalón, ktorý bude dezignovaná organizácia realizovať a uchovávať. Ak ústav schváli žiadosť o dezignáciu a návrh na schválenie národného etalónu, ústav informuje Medzinárodný výbor pre váhy a miery o nominácii žiadateľa o dezignáciu. Ďalej sa ustanovuje proces dezignácie (podmienky pre udelenie dezignácie, náležitosti žiadosti o dezignáciu a povinnosti pre dezignovanú organizáciu).
K § 31
Definuje sa pojem autorizácia a osoby, ktoré môžu o autorizáciu požiadať. Autorizácia sa udeľuje rozhodnutím úradu. Autorizácia sa udeľuje na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania.
Autorizácia sa neudeľuje na výkon overovania druhov určených meradiel, ktoré sa používajú pri meraniach súvisiacimi s platbami, okrem záznamových zariadení v cestnej doprave a určených meradiel používaných na meranie množstva vody, plynu, elektrickej energie a tepla. Overovanie určených meradiel úrad zabezpečuje prostredníctvom svojich organizácii a to ústavom a určenou organizáciou a to predovšetkým v oblasti určených meradiel, ktoré sa používajú pri meraniach súvisiacimi s platbami. Výnimku tvoria distribučné meradla, ktoré druhy sú taxatívne vymenované v návrhu zákona na ktoré sa autorizácia udeľuje a záznamové zariadenia v cestnej doprave. V prípade distribučných meradiel je táto výnimka z dôvodu, že tieto meradlá sa ročne overujú rádovo v 100 000 kusov a v súčasnej dobe nie je možné a nebolo by ani účelne aby takéto overovanie zabezpečoval úrad prostredníctvom svojich organizácii. V prípade záznamových zariadení v cestnej doprave je dôležitá a vymedzujúca dostupnosť tejto služby. V prípade ak by overenie týchto určených meradiel chcel zabezpečovať úrad svojimi organizáciami musel by mať v každom meste prevádzku nakoľko z dôvodu ekonomických ako aj environmentálnych nie je možné aby nákladné vozidla dochádzali na overenie niekoľko 100 km na pravidelné overenie určeného meradla. Ďalej takýto model zabezpečenia overovania určených meradiel je zhodný z modelom Nemecka, Českej republiky atď.
K § 32
Ustanovujú sa podrobnosti, ktoré musí obsahovať žiadosť o autorizáciu, aké prílohy k žiadosti o autorizáciu musí žiadateľ o autorizáciu priložiť.
V žiadosti o autorizáciu sa miestom vykonávania činnosti rozumie metrologické pracovisko, kde sa bude vykonávať overovanie určených meradiel alebo úradné meranie. Úradné meranie je možné vykonávať aj mimo metrologického pracoviska, ak je to nevyhnutné z dôvodu merania napr. meranie osvetlenia v priestoroch, meranie celkovej hmotnosti vozidiel alebo nápravového zaťaženia.
K § 33
Ustanovujú sa požiadavky na podnikateľov alebo iné právnické osoby žiadajúce o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania. Podnikateľ alebo iná právnická osoba musí mať o osvedčenie o tom, že je spôsobilá vykonávať deklarované činnosti. Žiadateľ o autorizáciu musí mať svoju činnosť dostatočne dokumentovanú aby vedel preukázať úradu schopnosť túto činnosť vykonávať opakovane, jednotne a v požadovanej kvalite.
Žiadateľ o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel musí mať vydanú platnú akreditáciu v oblasti a rozsahu, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla, ktorá preukazuje, že Slovenská národná akreditačná služba nezávisle, nestranne a odborne posúdila, podľa medzinárodne prijatých pravidiel plnenie akreditačných kritérií (medzinárodne prijatých, vzťahujúcich sa na príslušnú oblasť činností akreditovaných subjektov) a oficiálne uzná spôsobilosť akreditovaného subjektu vykonávať dôveryhodne (nezávisle, nestranne a na požadovanej odbornej úrovni) deklarované činnosti.
K § 34
Ústav alebo určená organizácia na základe poverenia úradu vykoná kontrolu u žiadateľa o autorizáciu a posúdi splnenie autorizačných požiadaviek. Kontroly u žiadateľa sa zúčastní aj zástupca úradu. Žiadateľ o autorizáciu pri kontrole splnenia autorizačných požiadaviek je povinný vykonať skúšobné overenie určeného meradla alebo vykonať skúšobné úradne merania, aj keď nie je autorizovaný (takto overené určené meradlo alebo vykonané úradné meranie sa považuje za neplatné), aby sa preukázala jeho spôsobilosť na výkon činností, ktoré bude plniť po nadobudnutí autorizácie.
K § 35
Ustanovujú sa lehoty týkajúce sa rozhodnutí úradu o autorizáciu a údaje, ktoré úrad uvádza v rozhodnutí o autorizáciu. V rozhodnutí o autorizáciu sa miestom vykonávania činnosti rozumie metrologické pracovisko, kde sa bude vykonávať overovanie určených meradiel alebo úradné meranie. Úradné meranie je možné vykonávať aj mimo metrologického pracoviska, ak je to nevyhnutné z dôvodu merania napr. meranie osvetlenia v priestoroch, meranie celkovej hmotnosti vozidiel alebo nápravového zaťaženia.
 
K § 36
Ustanovujú sa podmienky, za akých môže úrad zmeniť rozhodnutie o autorizácii. Zmenou autorizácie sa zmení platné rozhodnutie o autorizácii, pričom sa nepredlžuje platnosť rozhodnutia o autorizácii. Pri  zmene autorizácie môže vykonať kontrolu u autorizovanej osoby na základe poverenia úradu ústav alebo určená organizácia na náklady autorizovanej osoby, ak je to potrebné.

K § 37
Ustanovujú sa podmienky, za akých úrad predĺži rozhodnutie o autorizácii. Pri predĺžení autorizácie kontrolu splnenia autorizačných požiadaviek vykonáva zamestnanec úradu. V odôvodnených prípadoch sa môže kontrola u žiadateľa o predlženie autorizácie vykonať spôsobom ako pri udeľovaní autorizácie to znamená za účasti zástupcov ústavu alebo určenej organizácie.

K § 38
Ustanovujú sa podmienky, za akých úrad rozhodne o pozastavení autorizácie. Počas platného rozhodnutia o pozastavení autorizácie autorizovaná osoba nie je oprávnená vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie v rozsahu ustanovenom v rozhodnutí o pozastavení autorizácie. V prípade, ak trvajú dôvody podľa ktorých bola autorizácia pozastavená, úrad zmení rozhodnutie o autorizácii alebo zruší rozhodnutie o autorizácii.
 
K § 39
Ustanovujú sa podmienky, za akých úrad zruší rozhodnutie o autorizácii.

K § 40
Ustanovujú sa dôvody zániku autorizácie.

K § 41
Ustanovujú sa povinnosti, ktoré musí autorizovaná osoba plniť pri výkone svojich činností a  počas celej doby platnosti rozhodnutia o autorizácii a informácie, ktoré musí poskytovať úradu.

K § 42
Definuje sa pojem registrácia a subjekty, ktoré ju môžu vykonávať až po vydaní rozhodnutia o registrácii úradom. Úrad registráciu udeľuje rozhodnutím o registrácii.

K § 43
Ustanovujú sa podrobnosti, ktoré musí obsahovať prihláška na registráciu a aké prílohy k prihláške na registráciu musí podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel alebo balenie, alebo dovoz označených spotrebiteľských balení (ďalej len „prihlasovateľ“) poslať úradu.

K § 44
Ustanovujú sa požiadavky, ktoré musí prihlasovateľ spĺňať, aby ho úrad mohol registrovať. Dôležitou podmienkou registrácie je, aby prihlasovateľ mal dostatočne dokumentovanú svoju činnosť, ktorou preukáže úradu, ako bude túto činnosť vykonávať a pri výkone metrologického dozoru bude podľa tejto dokumentácie a v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov kontrolovaný.
K § 45
Ústav alebo určená organizácia na základe poverenia úradu vykoná kontrolu u prihlasovateľa a posúdi splnenie registračných požiadaviek, ktorými je posúdenie prihlášky prihlasovateľa                          na registráciu úradom a kontrola na mieste u prihlasovateľa na jeho náklady. Prihlasovateľ je povinný umožniť výkon kontroly na mieste v termíne určenom v oznámení o výkone kontroly, pričom ak prihlasovateľ neumožní výkon kontroly úrad konanie o registrácii zastaví. Ustanovuje sa tu akým spôsobom je ukončená kontrola na mieste a aké sú výstupné dokumenty s tejto kontroly.
K § 46
Ustanovujú sa lehoty týkajúce sa rozhodnutí úradu o registrácii a údaje, ktoré úrad uvádza v rozhodnutí o registrácii.

K § 47
Ustanovujú sa podmienky, za akých môže úrad zmeniť rozhodnutie o registrácii. Pri rozhodovaní o zmene registrácie môže vykonať kontrolu u registrovanej osoby na základe poverenia úradu ústav alebo určená organizácia na náklady registrovanej osoby, ak je to potrebné.

K § 48
Ustanovujú sa podmienky, za akých úrad rozhodne o pozastavení registrácie. Počas platného rozhodnutia o pozastavení registrácie, registrovaná osoba nie je oprávnená vykonávať činnosť, ktorá je predmetom registrácie v rozsahu ustanovenom v rozhodnutí o pozastavení registrácie. V prípade, ak trvajú dôvody podľa ktorých bola registrácia pozastavená, úrad zmení rozhodnutie o registrácii alebo zruší rozhodnutie o registrácii.

K § 49
Ustanovujú sa podmienky, za akých úrad zruší rozhodnutie o registrácii.

K § 50
Ustanovujú sa dôvody zániku registrácie.

K § 51
Ustanovujú sa povinnosti, ktoré musí registrovaná osoba plniť pri výkone svojich činností a  počas celej doby platnosti rozhodnutia o registrácii.

K § 52
Ustanovuje sa, že metrologický dozor vykonáva inšpektorát a predmet metrologického dozoru ako aj povinnosť dozorovanej osoby umožniť vstup inšpektorov do priestorov, poskytnúť technickú dokumentáciu, metrologickú dokumentáciu alebo sprievodnú dokumentáciu, informácie a vysvetlenia. Ustanovuje sa možnosť inšpektorátu skúšať alebo dať vyskúšať ústavu alebo určenej organizácii určené meradlo, spotrebiteľské balenie alebo fľašu ako odmernú nádobu odobratú na účely metrologického dozoru. Ak ide o spotrebiteľské balenie, skúška sa vykoná kontrolou množstva výrobku v spotrebiteľskom balení, a ak ide o fľašu ako odmernú nádobu, skúška sa vykoná kontrolou skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby.

K § 53
Ustanovuje sa, kto a ako vykonáva metrologický dozor nad spotrebiteľskými baleniami. Povinnosť vykonávať metrologický dozor nad označenými spotrebiteľskými baleniami vychádza z požiadaviek smernice 76/211/EHS a obdobným spôsobom sa pristupuje aj v prípade neoznačených spotrebiteľských balení.

K § 54
Ustanovujú sa oprávnenia a povinnosti inšpektorov pri výkone metrologického dozoru, a to s ohľadom na minimálne zaťaženie kontrolovaných osôb a obmedzovanie plynulosti ich činnosti s tým, aby bol dosiahnutý cieľ metrologického dozoru. Ďalej sa ustanovuje, že inšpektor musí z metrologického dozoru vyhotoviť protokol a v protokole má kontrolovaná osoba možnosť vyjadriť sa ku skutočnostiam zisteným počas metrologického dozoru, a to v čase a mieste tak, aby toto vyjadrenie bolo možné v ďalšom konaní zohľadniť.

K § 55
Ustanovujú sa pokuty za porušenie ustanovení tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov tykajúcich sa metrológie. Pokuta môže byť uložená v správnom konaní, pričom bloková pokuta sa ukladá za menej závažné porušenia, a to do výšky 300 eur. Pokutu nie je možné uložiť fyzickej osobe – občanovi.

K § 56
Ustanovuje sa v vzťah k zahraničiu v oblastiach metrológie, ktorá nie je harmonizovaná právom Európskej únie s cieľom zabezpečiť uznávanie skúšok z oblasti metrológie, aby nedochádzalo k viacnásobnému skúšaniu toho istého typu meradla alebo každého kusu meradla, a tým zvyšovaniu časového, administratívneho a finančného zaťaženia pri uvádzaní a sprístupňovaní meradiel na trhu. Konkrétne ide o uznávanie skúšok na účely národného schválenia typu, národného prvotného overenia a uznanie prvotného overenia vykonaného v inom členskom štáte. Tieto ustanovenia sa týkajú iba novo vyrobených meradiel a nedajú sa aplikovať v prípade meradiel už sprístupnených na trhu.

K § 57
Ustanovuje sa informačná povinnosť pre úrad a aké akty úrad musí alebo môže predkladať orgánom Európskej únie a členským štátom. Ustanovenia sú transpozíciou smernice 2009/34/ES.

K § 58
Ustanovuje sa, akým spôsobom a podľa akých predpisov sa vedie správne konanie vyplývajúce z tohto zákona.

K § 59
Ustanovuje sa splnomocňovacie ustanovenie na vydávanie všeobecne z všeobecne záväzných právnych predpisov a podrobnosti, ktoré toto ustanovenie upravuje.
 
K § 60
Ustanovujú sa prechodné ustanovenia zákona.

K § 61
Ustanovenie informuje, že tento zákon bol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti a že tento zákon je v súlade s právom Európskej únie.  

K § 62
Ustanovenie ďalej informuje, ktoré právne záväzné akty Európskej únie boli týmto zákonom prebraté a kde je uvedený zoznam týchto aktov.

K § 63
Zrušuje sa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky úradu č. 206 Z. z., č. 207 Z. z. a č. 419 Z. z.
K Čl. II

K bodu 1
Upravuje sa výnimka pre fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu na výkon overovania určených meradiel a úradného merania.

K bodu 2
V prílohe viazaných živností sa aktualizuje aký preukaz spôsobilosti musí mať registrovaná osoba a odkaz na návrh zákona.


K bodu 3
Z prílohy viazaných živností sa vypúšťa živnosť na výkon overovania určených meradiel a úradného merania.

K Čl. III
Upravuje sa samostatné členenie správnych poplatkov pre autorizáciu na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania.
Aktualizuje sa odkaz na návrh zákona.

K Čl. IV

K bodu 1
Vypúšťa sa slovo hmotnosť z dôvodu duplicity, pretože v ustanovení je uvedené slovo miera, kedy mierou rozumieme aj hmotnosť.

K bodu 2
Vypúšťa sa používanie „značky „e" na spotrebiteľsky balených výrobkoch“ a príslušný odkaz na právny predpis z dôvodu, že dozor nad označenými spotrebiteľskými baleniami vykonáva výlučne inšpektorát.

K Čl. V
Ustanovuje sa účinnosť zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K prílohe k zákonu č. .../2018 z. z.
Ustanovuje sa zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie, v ktorom sa uvádza smernica Rady 75/107/EHS, smernica Rady 76/211/EHS, smernica Rady 80/181/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ.

Bratislava 21. februára 2018

 
Robert Fico v. r.
predseda vlády Slovenskej republikyPavol Pavlis v. r.
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
 a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.