Články k predpisu 455/1991

ROZHODNUTIE O ULOŽENÍ SANKCIE V ZAHRANIČÍ A JEHO EXTRATERITORIÁLNE ÚČINKY NA POSUDZOVANIE BEZÚHONNOSTI OSOBY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE[1]

Abstrakt
Na výkon rozli ných inností, povolaní a zamestnaní je viacerými právnymi pred- pismi Slovenskej republiky vy adované splnenie podmienky bez honnosti. Jednot- livé zákony ustanovuj , o je potrebné na ich el za bez honnos pova ova . Pri- ncipiálne ide o po iadavku, aby sa osoba v minulosti nedopustila protiprávneho konania, ktoré s visí s bud cou innos ou, zamestnaním alebo výkonom povolania. Príspevok je upriamený na sk manie, i a do akej miery s rozhodnutia o ulo ení sankcie, právoplatne ulo enej v zahrani í za protiprávne konanie osoby, sp sobilé by podkladom na posudzovanie bez honnosti tejto osoby v Slovenskej republike. Teda, i sa cudzie rozhodnutie vyzna uje extrateritorialitou a akým sp sobom sa slovenský orgán verejnej správy dozvie o rozhodnutí vydanom cudzím správnym orgánom. Parciálnou otázkou bude aj sk manie, i sa rešpektovanie zákazu inkriminácie m e vz ahova tie na prípadné estné vyhlásenie osoby o splnení podmienky bez honnosti aj pod a cudzích právnych predpisov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
bezúhonnosť
Priradené k predpisu:
473/2005 paragrafy: 13
335/2014 paragrafy: 8
404/2011 paragrafy: 121
317/2009 paragrafy: 9
282/2008 paragrafy: 2a
218/2007 paragrafy: 12
578/2004 paragrafy: 38
548/2003 paragrafy: 5
338/2000 paragrafy: 13
129/1998 paragrafy: 12
138/1992 paragrafy: 15b
455/1991 paragrafy: 66f
58/2014 paragrafy: 25


Vydané: 10.08.2023
Autor: JUDr., Tibor Seman, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Tibor Seman, PhD.

MOŽNÉ DOPADY ROZHODNUTIA PL. ÚS 21/2014 NA ÚSTAVNÚ ÚPRAVU KONFLIKTU ZÁUJMOV

Abstrakt
Ústavná úprava konfliktu záujmov je súčasťou slovenského ústavného práva od roku 1995. Počas nasledujúcich dekád Ústavný súd dospel k záveru, že medzi ústavnými normami zakotvenými v tejto úprave na jednej strane a ústavnými normami z Ústavy Slovenskej republiky existuje určité napätie. Problém tohto napätia bol riešený cestou interpretácie. Po kľúčovom rozhodnutí PL. ÚS 21/2014 môže dôjsť k obratu taktiež aj vo vzťahu k ústavnej úprave konfliktu záujmov. Príspevok analyzuje, ktoré jej časti sa môžu stať terčom novonájdenej súdnej právomoci

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
pozastavenie živnosti
Priradené k predpisu:
455/1991 paragrafy: 57


Vydané: 05.09.2019
Autor: Mgr., Vincent Bujňák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Vincent Bujňák

Nemajetková ujma pri poskytovaní veštenia a predpovedania budúcnosti

Abstrakt
Mágia, hypnóza, veštenie a okultizmus sa najmä v masmédiách stávajú čoraz častejšími. Vo väčšej miere sa rozvíja alternatívna medicína, prevteľovanie, údajné techniky zdokonaľovania sa a liečenia.1 V dobe, ktorá sa vyznačuje vysokým stupňom kultúry, vzdelania a poznania prírody nie je zriedkavosťou, že sa človek uchyľuje k využívaniu služieb veštcov. Je to najmä vtedy, ak človeka trápi vážny problém a vyhľadáva pomoc veštcov, ktorí svoje remeslo často vykonávajú pochybným spôsobom. Veštci využívajú nerozumnosť a úzkostlivú situáciu svojich klientov. Prehrešujú sa proti spravodlivosti, klamú a pozbavujú ľudí vzájomnej dôvery, a to tak, že veštec predpovedá napríklad rozpad manželstva, prípadne hádky a klient tomu dôveruje, čo skutočne spôsobí, že po čase dochádza k hádkam medzi manželmi a nakoniec až k jeho rozpadu.2 Cieľom tohto článku je poukázať na to, že aj pri poskytovaní veštenia a predpovedania budúcnosti sa môže stať, že pri nekalých praktikách veštcov, ktorí vykonávajú túto činnosť za účelom obohatenia sa nemusí vzniknúť len majetková ujma na strane klientov, ale aj ujma nemajetková, ktorá môže spôsobiť výrazný zásah do osobnostných práv fyzickej osoby.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti
Priradené k predpisu:
455/1991 paragrafy: 6


Vydané: 03.02.2019
Autor: JUDr., Alica Fedorová
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Alica Fedorová

VYMEDZENIE POJMU PODNIKANIE V KONTEXTE ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÉHO SÚDU[1]

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na aktuálne otázky spojené s vymedzením pojmu podnikateľ a najmä podnikanie v kontexte rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky a vnímania týchto základný pojmov obchodného práva inými súdmi SR. Zámerom tohto príspevku je posúdiť prípustnosť rozdielneho výkladu uvedených pojmov pre potreby súkromného práva a verejného práva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
živnostenské podnikanie
Priradené k predpisu:
455/1991 paragrafy: 2


Vydané: 26.08.2018
Autor: JUDr., Peter Lukáčka, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Lukáčka, PhD.

Prechodný stav riešenia postavenia športových odborníkov vzdelávaných podľa doterajšej právnej úpravy

Abstrakt
Prinášame Vám stanovisko JUDr. Žanety Surmajovej k výkladu ustanovení zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúcich postavenie športových masérov a ďalších športových odborníkov, ktorí boli doposiaľ živnostníkmi, v prechodnom období.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
živnosťou nie je
Priradené k predpisu:
455/1991 paragrafy: 3


Vydané: 19.01.2016
Autor: JUDr., Žaneta Surmajová, PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora JUDr., Žaneta Surmajová, PhD.

ÚVOD DO ČÍNSKEHO PRÁVA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ - FORMY PODNIKANIA

Abstrakt
Príspevok sa venuje popisu problematiky základných foriem podnikania podľa čínskeho právneho poriadku. Po analýze ústavnoprávnych aspektoch podnikania sa autorka zameriava na všeobecnú analýzu domácich foriem podnikania. Jadro príspevku obsahuje rozbor právnych foriem podnikania z pohľadu zahraničného investora.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
živnostenské podnikanie
Priradené k predpisu:
455/1991 paragrafy: 2


Vydané: 22.09.2013
Autor: Mgr., Miriam Janečková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Miriam Janečková

Malé a stredné podnikanie po začlenení SR do EÚ – Možnosti a perspektívy[1]

Abstrakt
Sektor malého a stredného podnikania sa na Slovensku začal rozvíjať po roku 1989. V ekonomike Slovenska predstavuje dnes malý a stredný podnik dynamicky sa rozvíjajúci podnikateľský subjekt. Malé a stredné podniky poskytujú obrovský priestor na dosiahnutie nových pracovných príležitostí, na zvýšenie sociálnej stability, sú kreatívnejšie, flexibilnejšie a adaptabilnejšie k meniacim sa pod- mienkam trhu. Vďaka tomu sú konkurencieschopné a ľahšie prenika- jú aj na trhy iných krajín.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
živnostenské podnikanie
Priradené k predpisu:
455/1991 paragrafy: 2


Vydané: 01.10.2007
Autor: Ing., Karolína Červená, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Ing., Karolína Červená, PhD.
MENU
Hore