Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 449/2008 účinný od 01.01.2010


Platnosť od: 20.11.2008
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Vojenské právo, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD77 DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 449/2008 účinný od 01.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 449/2008 s účinnosťou od 01.01.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 6 ods. 2 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 2, 4 a 5“.

2.

V § 15 ods. 1 písm. e) sa slová „peňažný príspevok za opatrovanie“ nahrádzajú slovami „peňažný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35 a 35a znejú:

„35) § 19 ods. 1 písm. n) a § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ...

3.

V § 22 ods. 1 sa v druhej vete slová „15 dní“ nahrádzajú slovami „45 dní“ a v šiestej ...

4.

V § 50 sa v úvodnej vete za slovo „lekárom“ vkladajú slová „alebo odo dňa pôrodu, ak porodila ...

5.

V § 60 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie podľa § 142 ods. 3, za ktoré bolo dodatočne ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

6.

V § 60 odsek 7 znie:

„(7) To isté obdobie riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa ...

7.

V § 63 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Z rozhodujúceho obdobia sa vylučujú obdobia, za ...

8.

V § 63 odsek 8 znie:

„(8) Ak v rozhodujúcom období určenom podľa odseku 7 nie je najmenej dvadsaťdva kalendárnych ...

9.

V § 66 ods. 4 sa slová „aktuálnej dôchodkovej hodnoty“ nahrádzajú slovami „aktuálnej dôchodkovej ...

10.

V § 66 ods. 9 sa slová „za kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „v kalendárnom roku“.

11.

V § 68 ods. 3 sa slová „aktuálnej dôchodkovej hodnoty“ nahrádzajú slovami „aktuálnej dôchodkovej ...

12.

V § 68 ods. 7 sa slová „za kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „v kalendárnom roku“.

13.

§ 72 znie:

„§ 72 (1) Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca ...

14.

V § 74 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

15.

V § 74 ods. 6 sa slová „1 až 6“ nahrádzajú slovami „1 až 5“.

16.

Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý znie:

„§ 78a Na účely určenia sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo ...

17.

V § 82 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Dôchodkové dávky vyplácané k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodkové ...

18.

V § 94 ods. 4 sa slová „k 30. júnu“ nahrádzajú slovami „k 31. decembru“ a slová „od ...

19.

V § 104 ods. 3 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „výsluhový príspevok“ vkladajú ...

20.

V § 105 ods. 3 sa vypúšťajú slová „z dôvodu začatia výkonu činnosti zamestnanca“ a slová ...

21.

V § 105 ods. 4 sa vypúšťajú slová „z dôvodu začatia výkonu činnosti zamestnanca“.

22.

V § 116 ods. 5 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „60 dní“.

23.

Za § 116 sa vkladá § 116a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 116a Zaokrúhľovanie výsledkov jednotlivých matematických úkonov na určenie sumy dávky Na ...

24.

V § 122 ods. 4 písm. c) druhom bode sa slová „najmenej troch“ nahrádzajú slovami „nasledujúcich ...

25.

V § 122 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:

„(11) Ak zanikne funkcia generálneho riaditeľa z dôvodov uvedených v odseku 9 alebo vláda odvolá ...

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 13 a 14.

26.

V § 127 ods. 3 sa v druhej vete slová „Sociálnej poisťovne“ nahrádzajú slovom „pobočky“. ...

27.

V § 128 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 ...

28.

V § 138 ods. 1 písm. a) sa slová „rozdelením na eurá a cudziu menu“ nahrádzajú slovami „prepočtom ...

29.

V § 138 ods. 2 sa vypúšťajú slová „odmeny pri odchode do starobného dôchodku“.

30.

V § 138 ods. 10 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená a) až c).

31.

V § 138 sa vypúšťa odsek 18.

Doterajšie odseky 19 až 25 sa označujú ako odseky 18 až 24.

32.

V § 138 ods. 19 sa vypúšťajú slová „v odseku 10 písm. a) a b)“.

33.

V § 138 ods. 20 úvodnej vete sa za slovo „solidarity“ vkladajú slová „za fyzickú osobu uvedenú ...

34.

V § 138 odsek 23 znie:

„(23) Vymeriavací základ za obdobie uvedené v § 142 ods. 3 je najmenej suma vymeriavacieho základu ...

35.

V § 139a sa slová „§ 138 ods. 1 až 3, 10 až 17, 19, 20 a 25“ nahrádzajú slovami „§ 138 ...

36.

V § 142 ods. 5 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ...

37.

V § 172 odsek 1 znie:

„(1) Na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 94 sa vypúšťa.

38.

V § 193 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Organizačná zložka Sociálnej poisťovne preruší konanie, ak v lehote podľa § 210 ods. ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

39.

V § 226 ods. 4 sa slová „účtu za obdobie dôchodkového poistenia“ nahrádzajú slovom „účtu“ ...

40.

V § 228 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná pri plnení povinnosti podľa odseku 3 oznámiť ...

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

41.

V § 228 ods. 7 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 a 6“.

42.

V § 228 ods. 8 sa slová „odsekov 1 až 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 6“ a slová ...

43.

V § 228 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

44.

§ 229 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Fyzická osoba uvedená v § 15 ods. 1 písm. c) až e), ktorá sa rozhodla prihlásiť na povinné ...

45.

V § 231 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „do ôsmich dní odo dňa, v ktorom ...

46.

V § 231 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) oznámiť pobočke pri plnení povinnosti podľa písmena b) štát, na ktorého území zamestnanec ...

47.

V § 231 ods. 2 sa slová „písm. a) až f), h) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až f), ...

48.

V § 231 ods. 3 sa slová „písm. a), c) až f), h) až j) a m)“ nahrádzajú slovami „písm. ...

49.

V § 231 ods. 5 sa slová „ písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

50.

V § 238 ods. 5 sa slovo „neprávom“ nahrádza slovami „v dôsledku zavineného protiprávneho ...

51.

§ 238 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak poberateľ invalidného dôchodku, na ktorý vznikol nárok v dôsledku zavineného protiprávneho ...

52.

V § 241a ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...

53.

V § 241a sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) za obdobie odo dňa, v ktorom vznikol sporiteľovi nárok na materské, do dňa, v ktorom sporiteľ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 102a znie:

„102a)
§ 64 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.“.

54.

V § 246 ods. 1 sa vypúšťajú slová „nad určením dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou ...

55.

§ 269 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Suma, na ktorú sa dôchodok zvyšuje z dôvodu jediného zdroja príjmu vyjadrená v eurách, ...

56.

V § 293ai sa slovo „2010“ nahrádza slovom „2011“.

57.

Za § 293at sa vkladajú § 293au až 293be, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 a od 1. januára 2010 § 293au (1) Ak ...

Čl. II

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je, ak tento zákon neustanovuje inak, a) fyzická ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „v znení zákona č. 310/2006 Z. z.“ nahrádza ...

3.

V § 14 ods. 3 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“ a na konci sa pripájajú ...

4.

V § 14 odsek 5 znie:

„(5) Zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení môže byť sporiteľ, ktorý je povinne dôchodkovo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

„12b)
§ 128 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.“.

5.

V § 15 sa slová „ods. 1, 3 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 3“.

6.

V nadpise pod § 17 sa slová „príspevok za opatrovanie“ nahrádzajú slovami „príspevok na ...

7.

V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Sporiteľovi uvedenému v § 14 ods. 5 písm. a) a b) sa prerušuje účasť na starobnom dôchodkovom ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

8.

V § 20 odsek 2 znie:

„(2) Štát platí príspevky za sporiteľa, ktorý je zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení ...

9.

V § 28a ods. 2 a 3 sa slová „60 dní“ nahrádzajú slovami „90 dní“.

10.

V § 32 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa § 64“.

11.

V § 34 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Vyplácanie vdovského dôchodku sa skončí, ak zanikne nárok na vdovský dôchodok podľa ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

„39a)
§ 74 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12.

V § 34 ods. 6 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 5“.

13.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Vyplácanie sirotského dôchodku sa skončí, ak zanikne nárok na sirotský dôchodok podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:

„39b)
§ 76 ods. 4 a 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

14.

V § 40 odsek 5 znie:

„(5) Fyzická osoba, ktorej podľa odseku 1 vznikne právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej ...

15.

§ 40 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:

„(6) Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí fyzickej osobe oprávnenej na výplatu peňažnej ...

16.

V § 41 sa slová „osobe dobrovoľne“ nahrádzajú slovami „dobrovoľne dôchodkovo poistenej ...

17.

V § 48 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.

18.

V § 54a ods. 1 sa slová „§ 40 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 1“.

19.

V § 55 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je v rámci systému vnútornej kontroly povinná v záujme ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

20.

V § 58 ods. 8 úvodnej vete sa za slová „dozornej rady“ vkladá čiarka a slová „členom predstavenstva ...

„e)
osoby, ktorej bol zverený výkon činností podľa § 67.“.

21.

V § 64 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Sporiteľ je povinný oznámiť príslušnej pobočke ...

22.

V § 64 ods. 7 sa slová „§ 40 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 1“.

23.

V § 64a ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

24.

V § 64a ods. 6 tretej vete sa slovo „prvýkrát“ nahrádza slovami „spĺňajúca náležitosti ...

25.

V § 64a ods. 7 sa v prvej vete vypúšťajú slová „alebo b)“.

26.

§ 64b odsek 2 znie:

„(2) Akceptačný list podľa odseku 1 vydá bez zbytočného odkladu pobočka Sociálnej poisťovne ...

27.

V § 65 ods. 2 sa slová „§ 40 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 1“.

28.

V § 74 odsek 1 znie:

„(1) Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou ...

29.

V § 75 ods. 3 sa slová „1 Sk“ nahrádzajú slovami „0,033194 eura“.

30.

§ 81 až 90 vrátane nadpisov znejú:

„§ 81 Majetok v dôchodkovom fonde (1) Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť len a) prevoditeľné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 75 až 79a znejú:

„75) § 8 písm. m) zákona č. 566/2001 Z. z. 76) § 8 písm. n) zákona č. 566/2001 Z. z. 77) § ...

31.

Poznámka pod čiarou k odkazu 78a sa vypúšťa.

32.

V § 93 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa § 64 ods. 5“.

33.

V § 94 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú slová „na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa“. ...

34.

V § 94 odsek 5 znie:

„(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného ...

35.

V § 94 ods. 7 písm. d) sa slová „od posledného výpisu“ nahrádzajú slovami „odo dňa, ku ...

36.

V § 94 sa odsek 7 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:

„e) súčet príspevkov sporiteľa vyjadrený v peniazoch odo dňa účinnosti zmluvy o starobnom ...

37.

V § 94 ods. 8 sa za slovo „ako“ vkladá slovo „údaje“.

38.

V § 94 ods. 10 sa slová „raz ročne hradí“ nahrádzajú slovami „v lehotách uvedených v odseku ...

39.

V § 96 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.

40.

V § 97 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.

41.

V § 102 ods. 4 sa slová „§ 88 až 90“ nahrádzajú slovami „§ 86 až 88“.

42.

V § 105 ods. 1 sa v prvej vete slovo „týždeň“ nahrádza slovami „sedem dní“.

43.

V § 105 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 8, ktoré znejú:

„(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť sporiteľom vo svojom sídle ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 9 a 10.

44.

V § 105 ods. 10 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

45.

§ 105 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Národná banka Slovenska ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o ...

46.

§ 107 vrátane nadpisu znie:

„§ 107 Internetová stránka (1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť internetovú ...

47.

V § 109 ods. 5 prvá veta znie: „Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní ...

48.

V § 109 sa vypúšťa odsek 8.

49.

V § 110 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

50.

V § 113 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na písomnú žiadosť Národnej banky Slovenska ...

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

51.

V § 118 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) dôchodková správcovská spoločnosť nedoplní majetok podľa § 91 ods. 9 alebo nesplatí ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

52.

Za § 123m sa vkladajú § 123n a 123o, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 § 123n Dôchodková správcovská ...

Čl. III

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 12 ods. 2 sa za slová „tanečného umelca“ vkladajú slová „alebo hráča na dychový nástroj“. ...

2.

V § 16 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Dovŕšenie veku potrebného na nárok na starobný ...

3.

V § 16 ods. 5 až 8 sa slová „hodnoty zostatku na osobnom účte“ nahrádzajú slovami „aktuálnej ...

4.

V § 17 ods. 1 sa za slovo „umelca“ vkladajú slová „alebo hráča na dychový nástroj“.

5.

V § 17 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Dovŕšenie veku potrebného na nárok na starobný ...

6.

V § 17 ods. 5 a 6 sa slová „hodnoty zostatku na osobnom účte“ nahrádzajú slovami „aktuálnej ...

7.

V § 18 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového ...

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

8.

V § 18 ods. 3 až 6 sa slová „hodnoty zostatku na osobnom účte“ nahrádzajú slovami „aktuálnej ...

9.

V § 19 ods. 2 sa slová „hodnoty zostatku na osobnom účte“ nahrádzajú slovami „aktuálnej ...

10.

V § 21 sa slová „Hodnota zostatku na osobnom účte“ nahrádzajú slovami „Aktuálna hodnota ...

11.

§ 31 vrátane nadpisu znie:

„§ 31 Obchodná dokumentácia (1) Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a obchody s majetkom v ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.

12.

V § 32 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou podielových listov otvorených ...

13.

V § 32 ods. 4 sa za slová „alebo osoba im blízka“ vkladajú slová „s výnimkou podielových ...

14.

V § 35 ods. 3 a 4 sa slová „hodnoty zostatku na osobnom účte“ nahrádzajú slovami „aktuálnej ...

15.

V § 43 ods. 5, 6 a 8 sa slová „hodnote zostatku na osobnom účte“ nahrádzajú slovami „aktuálnej ...

16.

§ 47 vrátane nadpisu znie:

„§ 47 Doplnková dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde (1) Doplnkové ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33b znie:

„33b)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

17.

V § 50 ods. 4 sa v druhej vete slová „v hodnote zostatku osobného účtu“ nahrádzajú slovami ...

18.

§ 53 vrátane nadpisu znie:

„§ 53 Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde (1) Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde možno ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36 až 40 znejú:

„36) § 8 písm. m) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 37) § 8 písm. k) ...

19.

Poznámky pod čiarou k odkazom 36a až 36f a 39a sa vypúšťajú.

20.

Za § 53 sa vkladajú § 53a až 53e, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre doplnkový dôchodkový fond § 53a (1) Hodnota prevoditeľných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 40a a 40b znejú:

„40a) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 40b) § 66a Obchodného zákonníka.“. ...

21.

§ 54 a 55 znejú:

„§ 54 (1) Pri predaji alebo kúpe cenných papierov uvedených v § 53 ods. 1 písm. a) až d) a ...

22.

V § 57 ods. 2 sa slová „zostatok na osobnom účte“ nahrádzajú slovami „majetok zodpovedajúci ...

23.

V § 57 sa odsek 5 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) vyplatením poslednej splátky doplnkového starobného dôchodku, doplnkového výsluhového ...

24.

§ 61 znie:

„§ 61 (1) Doplnková dôchodková spoločnosť zriadi a vedie každému účastníkovi a každému ...

25.

V § 62 odsek 1 znie:

„(1) Ku dňu, kedy bol na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára pripísaný ...

26.

V § 63 odsek 2 znie:

„(2) V deň prestupu účastníka z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového ...

27.

§ 63 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa prestupu ...

28.

V § 64 odsek 2 znie:

„(2) Ak sa účastník a doplnková dôchodková spoločnosť nedohodnú inak, dňom prestupu je deň ...

29.

§ 64 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje, je povinná do jedného ...

30.

Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý znie:

„§ 64a S doplnkovými dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom účte účastníka alebo ...

31.

V § 65 odsek 1 znie:

„(1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná každý pracovný deň vypočítať a najmenej ...

32.

V § 65 odsek 4 znie:

„(4) Informácie podľa odsekov 2 a 3 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zverejniť ...

33.

V § 65 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 14, ktoré znejú:

„(5) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vytvoriť internetovú stránku, ktorá musí ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 15 až 17.

34.

V § 65 ods. 15 sa v prvej vete vypúšťajú slová „aktualizovať údaje najmenej raz týždenne ...

35.

V § 67 ods. 5 sa slovo „údaje“ nahrádza slovom „informácie“ a na konci sa pripájajú tieto ...

36.

V § 67 odsek 6 znie:

„(6) Doplnková dôchodková spoločnosť a depozitár sú povinní oznámiť Národnej banke Slovenska ...

37.

§ 67a vrátane nadpisu znie:

„§ 67a Poskytnutie súčinnosti Národnému inšpektorátu práce Doplnková dôchodková spoločnosť ...

38.

V § 87e ods. 1 písm. c) sa slovo „sporiteľom“ nahrádza slovom „účastníkom“ a slová „dôchodku ...

39.

V § 87e ods. 4 sa slová „so starobným“ nahrádzajú slovami „s doplnkovým“.

40.

Za § 87e sa vkladajú § 87f až 87i, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 § 87f Doplnkový výsluhový dôchodok ...

Čl. IV

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 10 ods. 15 sa v úvodnej vete za slovo „lekárom“ vkladajú slová „alebo odo dňa pôrodu, ...

2.

V § 33 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa bodom 9, ktorý znie:

„9.
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,31fa) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31fa znie:

„31fa) § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

3.

V § 68 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení ...

4.

V § 68 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Vdovské výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré ...

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 12.

5.

V § 68 ods. 8 sa za slová „sirotského výsluhového dôchodku“ vkladajú slová „podľa odseku ...

6.

V § 68 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Na zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového ...

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 13.

7.

V § 84 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia je ...

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

8.

Za § 143o sa vkladajú § 143p až 143t, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2009 § 143p (1) Ak suma starobného dôchodku určená ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 66 znie:

„66) Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických ...

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem prvého bodu až dvanásteho bodu, štrnásteho ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore