Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov 448/2001 účinný od 01.01.2004

Platnosť od: 14.11.2001
Účinnosť od: 01.01.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné záväzkové vzťahy, Rozhodcovské konanie, Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD2DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov 448/2001 účinný od 01.01.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 448/2001 s účinnosťou od 01.01.2004 na základe 586/2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej ...

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

„§ 11a Stály rozhodcovský súd (1) Komora môže zriadiť a na svoje náklady udržiavať stály ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore