Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 422/2002 účinný od 01.05.2006

Platnosť od: 31.07.2002
Účinnosť od: 01.05.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Priestupkové konanie, Informácie a informačný systém, Trestné právo hmotné, Trestné konanie, Colné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD4DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 422/2002 účinný od 01.05.2006
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 422/2002 s účinnosťou od 01.05.2006 na základe 215/2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V § 4 odsek 4 znie:

„(4) Samostatnou organizačnou súčasťou Policajného zboru sú úrady justičnej polície a útvar ...

2.

V § 5 ods. 2 sa slová „úrady vyšetrovania Policajného zboru" nahrádzajú slovami „úrady justičnej ...

3.

V § 6 odsek 3 znie:

„(3) Úrady justičnej polície riadi generálny riaditeľ útvaru justičnej polície Policajného ...

4.

V § 6 ods. 4 a ods. 5 sa slová „útvaru vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností ...

5.

V § 7 ods. 8 sa slová „úradu vyšetrovania" nahrádzajú slovami „úradu justičnej polície". ...

6.

V § 17 ods. 1 sa vypúšťajú slová „trestného činu alebo" a slovo „ich" sa nahrádza slovom ...

7.

V § 17 ods. 4 sa na konci za slová „za priestupok" pripájajú tieto slová: „alebo osoba, ktorá ...

8.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Oprávnenie požadovať informácie Policajt je oprávnený požadovať potrebné informácie ...

Čl. IV

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z. a zákona č. 182/2002 ...

1.

V § 16 ods. 1 sa vypúšťajú slová „trestného činu alebo" a slovo „ich" sa nahrádza slovom ...

2.

V § 16 ods. 4 sa na konci za slová „za priestupok" pripájajú tieto slová: „alebo osoba, ktorá ...

3.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Oprávnenie požadovať informácie Pri plnení úloh podľa tohto zákona je policajt oprávnený ...

Čl. VI

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

1.

V § 35 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Minister môže policajta zaradeného v útvare inšpekčnej služby10b) previesť na inú funkciu ...

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b) znie:

„10b) § 4 ods. 3 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“. ...

2.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:

„§ 36a Povolanie (1) Minister môže na nevyhnutne potrebný čas povolať na plnenie úloh inšpekčnej ...

3.

V § 228 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) vyjadriť sa o návrhu na povolanie policajta na plnenie úloh inšpekčnej služby podľa § ...

Čl. VII

Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „trestného činu alebo" a slovo „ich" sa nahrádza slovom ...

2.

V § 11 ods. 3 sa na konci za slová „za priestupok" pripájajú tieto slová: „alebo osoba, ktorá ...

3.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Oprávnenie požadovať informácie Pri plnení úloh podľa tohto zákona je vojenský policajt ...

Čl. VIII

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Príslušník zboru je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže ...

2.

V § 12 ods. 3 sa na konci za slová „za priestupok" pripájajú tieto slová: „alebo osoba, ktorá ...

3.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Oprávnenie požadovať informácie Príslušník zboru je oprávnený požadovať potrebné ...

4.

V § 67 sa na konci pripája táto veta:

„Od povinnosti mlčanlivosti oslobodzuje príslušníka zboru minister.“.

Čl. X

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 68 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa § 49 ods. 1 písm. b) a d) a priestupky podľa § ...

2.

V § 68 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

Čl. XI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. XII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2002 okrem 12. bodu a 39. bodu čl. I, ktoré nadobúdajú ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore