Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 401/1998 účinný od 01.07.2018


Platnosť od: 30.12.1998
Účinnosť od: 01.07.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Správne poplatky, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD16 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 401/1998 s účinnosťou od 01.07.2018 na základe 194/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Poplatková povinnosť
(1)

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené ...

(2)

Poplatková povinnosť nevzniká, ak výška ročného poplatku prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ...

(3)

Pre stredné a veľké zdroje znečisťovania, ktoré užívajú hnedé uhlie majúce pôvod na území Slovenskej ...

(4)

Pre jestvujúce stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a jestvujúce veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, ...

(5)

Pre stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré súčasne spĺňajú ...

§ 2
Pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia
(1)

O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje veľký zdroj ...

(2)

O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj ...

§ 3
Výpočet poplatku
(1)

Poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja sa pre každý zdroj určuje na obdobie jedného ...

(2)

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do ...

(3)

Ročný poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ...

(4)

Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované ...

§ 4
Oznamovanie údajov
(1)

Prevádzkovateľ veľkého zdroja a prevádzkovateľ stredného zdroja každoročne do 15. februára písomne oznámi ...

(2)

Ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja nepreukáže za uplynulý rok údaje o množstvách a druhoch ...

§ 5
Konanie vo veciach poplatkov
(1)

Oznámenie podľa § 4 je návrhom na začatie konania podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.8)

(2)

Ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja nepreukáže podľa osobitného predpisu9) pre znečisťujúcu ...

a)
pri výpočte poplatku sa pre takúto znečisťujúcu látku zaradenú v mieste jej vypúšťania do triedy A10) ...
b)
pri výpočte poplatku za znečisťovanie ovzdušia v rokoch 2000 a 2001 sa pre takúto znečisťujúcu látku ...
(3)

Okresný úrad určí rozhodnutím ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku do 31. ...

§ 6
Platenie poplatkov
(1)

Ročný poplatok sa platí

a)
od 35 eur do 33 194 eur ročného poplatku v štvrťročných splátkach vo výške jednej štvrtiny ročného poplatku ...
b)
od 33 194 eur vrátane 33 194 eur ročného poplatku v mesačných splátkach vo výške jednej dvanástiny ročného ...
(2)

Prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení ...

(3)

Preplatky v splátkach poplatku platených do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného ...

(4)

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj ...

(5)

Obec môže upraviť všeobecne záväzným nariadením náležitosti oznámenia podľa odseku 4 a ďalšie podrobnosti ...

(6)

Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených ...

§ 7
Príjemca poplatku
(1)

Poplatky platené prevádzkovateľom veľkého alebo stredného zdroja sú príjmom fondu.

(2)

Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce.

§ 8
Pokuty
(1)

Za nesplnenie povinností podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 2 a § 9 ods. 2 alebo ods. 3 okresný úrad uloží ...

(2)

Za nesplnenie povinností podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 2 a § 9 ods. 2 alebo ods. 3 okresný úrad uloží ...

(3)

Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. ...

(4)

Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad alebo obec o porušení ...

(5)

Pokuty uložené podľa odsekov 1 a 2 sú príjmom fondu a pokuty uložené podľa odseku 3 sú príjmom obce.

§ 9
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)

Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy ...

(2)

Pri zmene prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja je pôvodný prevádzkovateľ povinný zaplatiť ...

(3)

Pri zániku veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ ...

(4)

Na konanie začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

Záverečné ustanovenia
§ 10

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 401/1998 Z. z.

  ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY PODLIEHAJÚCE POPLATKOVEJ POVINNOSTI A ICH ZARADENIE DO SADZOBNÝCH TRIED

  Základné znečisťujúce látky

  Tuhé znečisťujúce látky

  Za tuhé znečisťujúce látky sa na účely spoplatňovania považujú aj látky tuhého skupenstva uvedené v ...

  Oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý

  Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý

  Oxid uhoľnatý

  Organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (ΣC)

  Za organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (ΣC) sa na účely spoplatňovania ...

  Ostatné znečisťujúce látky
  1.

  sadzobná trieda:

  azbest (chryzotyl, krokydolit, amozit, antofylit, aktinolit a tremolit)

  benzo(a)pyrén

  berýlium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Be

  dibenzo (a,h) antracén

  kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd

  2-naftylamín

  ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg

  tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl

  2.

  sadzobná trieda:

  akrylonitril

  antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb

  antimonovodík

  arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As

  arzenovodík

  benzén

  1,3-butadién

  cín a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sn

  1,2-dibrómetán

  epichlórhydrín

  etylénoxid

  fluoridy vyjadrené ako F-

  fosforovodík

  fosgén

  hydrazín

  chlórkyán

  chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cr

  kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co

  kyanidy vyjadrené ako CN-

  mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn

  meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu

  nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni

  olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb

  propylénoxid

  selén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Se

  telúr a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Te

  vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V

  vinylchlorid

  zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn

  3.

  sadzobná trieda:

  acetaldehyd

  anilín

  benzylchlorid

  bifenyl

  bróm a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HBr

  cyklohexylamín

  dietylamín

  1,2-dichlóretán

  1,1-dichlóretylén

  dimetylamín

  etanolamín

  etylakrylát

  fenol

  fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF

  formaldehyd

  furfural

  chlór

  krezoly

  kyanovodík

  kyselina akrylová

  kyselina mravčia

  metylakrylát

  metylamín

  nitrobenzén

  nitrofenoly

  nitrokrezoly

  nitrotoluén

  organické zlúčeniny obsahujúce redukovanú síru, vyjadrené ako H2S

  pyridín

  sírouhlík

  sírovodík

  tetrachlóretán

  toluidín

  trichlóretylén

  trichlórmetán

  4.

  sadzobná trieda:

  acetón

  alkylalkoholy

  amoniak

  anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl

  benzaldehyd

  2-butanón

  butylacetát

  butylaldehyd

  cyklohexanón

  dibutyléter

  dietyléter

  difenyléter

  1,4-dichlórbenzén

  1,1-dichlóretán

  1,2-dichlóretylén

  dichlórmetán

  diizopropyléter

  dimetyléter

  etylacetát

  etylbenzén

  etylénglykol

  4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón

  chlórbenzén

  chlóretán

  2-chloroprén

  2-chlórpropán

  izopropylbenzén

  kyselina octová

  metylacetát

  metylester kyseliny benzoovej

  metylmetakrylát

  1-metylnaftalén

  2-metylnaftalén

  4-metyl-2-pentanón

  N-metylpyrolidón

  naftalén

  olefíny s výnimkou 1,3-butadiénu (2. trieda)

  parafíny s výnimkou metánu

  styrén

  tetrachlóretylén

  toluén

  vinylacetát

  xylén

  Príloha č. 2 k zákonu č. 401/1998 Z. z.

  VÝPOČET VÝŠKY POPLATKU PREVÁDZKOVATEĽA VEĽKÉHO ALEBO STREDNÉHO ZDROJA

  7. PZ = Σ PZLi i ...

  V hodnotenom období sa poplatok za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania ...

  1. PZLi = PZLiD + PZLiP + PZLiB + PZLiN + PZLiQ

  PZLi –   poplatok za znečisťujúcu látku (i) vypustenú zo zdroja znečisťovania ovzdušia

  PZLiD – poplatok za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania ovzdušia pri ...

  PZLiP – poplatok za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania ovzdušia pri ...

  PZLiB – poplatok za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania ovzdušia pri ...

  PZLiN – poplatok za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania ovzdušia pri ...

  PZLiQ – poplatok za prekročenie emisnej kvóty za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja ...

  Poplatok za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené do ovzdušia zo zdroja znečisťovania ovzdušia ...

  MxiD -   množstvo znečisťujúcej látky (i) z miesta vypúšťania (x) vypustené pri dodržiavaní  emisného ...

  MxiP - množstvo znečisťujúcej látky (i) z miesta vypúšťania (x) vypustené pri prekračovaní emisného ...

  MxiB - množstvo znečisťujúcej látky (i) z miesta vypúšťania (x) vypustené počas jej zaradenia do  triedy ...

  MxiN - množstvo znečisťujúcej látky (i) z miesta vypúšťania (x) vypustené pri nezistení údajov o dodržaní ...

  MiQ - množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania ovzdušia nad určenú emisnú  ...

  Zpi - základný poplatok pre znečisťujúcu látku (i)

  KK -   kompenzačný koeficient

  KELD - koeficient emisného limitu pri dodržiavaní emisného limitu

  KELP - koeficient emisného limitu pri prekračovaní emisného limitu

  KELB - koeficient emisného limitu pri zaradení do triedy B

  KELN - koeficient emisného limitu pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu

  KQ - koeficient prekročenia emisnej kvóty zo zdroja znečisťovania ovzdušia

  Poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja za jeden zdroj (Z) sa vypočíta ako súčet poplatkov ...

  Pz - poplatok za zdroj (Z)

  PZLi - poplatok za znečisťujúcu látku (i) vypustenú zo zdroja znečisťovania ovzdušia

  Ročný poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja sa vypočíta podľa vzťahu č. 8 ako súčet ...

  PR -   ročný poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja

  Pz -   poplatok za zdroj (Z)

  Základné poplatky pre jednotlivé znečisťujúce látky sú uvedené v tabuľke č. 1.

  Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty sú uvedené ...

  Tabuľka č. 1: Základné poplatky pre znečisťujúce látky podliehajúce poplatkovej povinnosti

  ZP – základný poplatok

  Tabuľka č. 2: Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty ...

  EQ – emisná kvóta

  EL – emisný limit

  KK – kompenzačný koeficient

  KQ – koeficient prekročenia emisnej kvóty

  KELD – koeficient emisného limitu pri dodržiavaní emisného limitu

  KELP – koeficient emisného limitu pri prekračovaní emisného limitu

  KELB – koeficient emisného limitu pri zaradení do triedy B

  KELN – koeficient emisného limitu pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu

  Tabuľka č. 3:

  Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty pre všetky ...

  Tabuľka č. 4:

  Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty pre všetky ...

Poznámky

 • 1)  § 3 ods. 2 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o ...
 • 1a)  § 29 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...
 • 1b)  § 8 až 19 a § 29 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.§ 40 ods. 9 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 2)  § 28 písm. e) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 3)  § 28 písm. f) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 4)  § 19 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 5)  § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 478/2002 Z. z.
 • 8)  § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 9)  § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 10)  § 40 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 5 ods. 8 a 12 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z.
 • 15)  § 20 ods. 5 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z.
 • 16)  § 9 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z.
 • 17)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z.
 • 1)  § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 ...
 • 1)  § 4 ods. 6 až 18 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. ...
 • 2)  § 40 ods. 6 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 3)  § 41 ods. 1 písm. j) zákona č. 478/2002 Z. z.
 • 4)  § 40 ods. 5 zákona č. 478/2002 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore