Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71931
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Články k predpisu 369/1990

Systém policajno-bezpečnostných zložiek v Slovenskej republike

Abstrakt
Štúdia porovnáva pôsobnosť jednotlivých policajno-bezpečnostných zložiek v Slovenskej republike a úloh, ktoré sú stanovené právnymi predpismi príslušníkom Policajného zboru, obecnej polície, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže a ozbrojeným príslušníkom finančnej správy. Tieto policajno-bezpečnostné zložky vo svojom súhrne vytvárajú systém, ktorý plní úlohy najmä vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti vo všetkých segmentoch spoločnosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
obecná polícia
Priradené k predpisu:
369/1990paragrafy: 19
564/1991paragrafy: 2


Vydané:04.02.2020
Autor:JUDr., Miriam Odlerová, PhD.
Udalosť:projustice.sk


Zobraziť všetky články autora JUDr., Miriam Odlerová, PhD.

K niektorým otázkam právnych istôt a spoločenského ocenenia starostov a primátorov obcí a miest v SR

Abstrakt
článok sa zaoberá analýzou právnych istôt a spoločenského ocenenia starostov a primátorov miest a obcí v Slovenskej republike

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
starosta
Priradené k predpisu:
369/1990paragrafy: 13, 13a, 13b, 13c, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 18g, 19


Vydané:24.11.2018
Autor:JUDr., Marián Ševčík, CSc.
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Marián Ševčík, CSc.

KOMPETENCIE MIESTNEJ SAMOSPRÁVY A JEJ NORMOTVORBA V KONTEXTE MIESTNYCH DANÍ NA SLOVENSKU

Abstrakt
Príspevok prezentuje na základe teoretických východísk a platnej legislatívy upravujúcej kompetencie miestnych samospráv na Slovensku v oblasti miestnych daní výsledky výskumu ich normotvornej pôsobnosti. Pri analýze sme sa zamerali na všeobecne záväzné nariadenia upravujúce miestne dane v obciach nad 50 000 obyvateľov (Banská Bystrica a Trenčín). Vychádzame z predpokladu, že miestne dane majú priamy dopad na financovanie miestnych samospráv, ovplyvňujú ekonomickú situáciu v obci a stupeň naplnenia potrieb obyvateľov. Význam vyrubovania a výberu miestnych daní u nás vidíme v tom, že v súvislosti s fiškálnou decentralizáciou prinášajú obciam možnosť aktívne podporovať sociálno-ekonomický rozvoj, ovplyvňovať miestnu ekonomiku cez štruktúru podnikateľských aktivít na svojom území. V závere predkladáme niektoré námety pre skvalitnenie normotvornej činnosti miestnych samospráv v našich podmienkach, v praxi je táto aktivita spojená s množstvom chýb.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
samospráva obce
Priradené k predpisu:
369/1990paragrafy: 4, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9


Vydané:26.08.2018
Autor:doc. Ing., Katarína Liptáková, PhD.
Zdroj:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. Ing., Katarína Liptáková, PhD.

Medziobecná spolupráca na Slovensku v kontexte regionálnej politiky Európskej únie

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá vymedzením rámca regionálnej politiky Európskej únie vo vzťahu k jednotlivým členským štátom. Poukazuje na premietnutie týchto zásad v podmienkach Slovenskej republiky. Autorka analyzuje jednotlivé formy medziobecnej spolupráce, ktoré sú platné podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
spolupráca obcí
Priradené k predpisu:
369/1990paragrafy: 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 21, 20, 20a


Vydané:15.10.2016
Autor:Zita Pleštinská
Udalosť:Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike


Zobraziť všetky články autora Zita Pleštinská

ZMÄTOČNOSŤ ZÁKONNEJ TERMINOLÓGIE PLATOVÝCH POMEROV STAROSTU OBCE

Abstrakt
Interpretačne náročným inštitútom súčasnej právnej úpravy slovenskej obecnej samosprávy je odmeňovanie starostu obce. Okrem právneho hľadiska má navyše odmeňovanie starostu obce aj mimoriadny spoločenský význam a dôležitosť z hľadiska komunálnej politiky. Možno konštatovať, že určovanie platu starostu obce býva v samosprávnej praxi jedným z „najcitlivejších“ bodov programu zasadnutí obecného zastupiteľstva. Príspevok obsahuje autorské zhodnotenie platnej právnej úpravy platových pomerov starostov obcí po účinnosti zásadnej novely zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí pod č. 154/2011 Z. z., ktorá s účinnosťou od 1. júna 2011 zaviedla vo vzťahu k inštitútu odmeňovania starostu obce v rôznych ustanoveniach zákona o platových pomeroch a právnom postavení starostov rôzne termíny majúce rôzny právny obsah, navyše nerešpektujúc terminológiu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
obecné zastupiteľstvo
Priradené k predpisu:
369/1990paragrafy: 11


Vydané:30.08.2015
Autor:JUDr., Jozef Tekeli, PhD.
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jozef Tekeli, PhD.

VEREJNÉ MAJETKOVÉ PRIZNANIA AKO NÁSTROJ KONTROLY PREDSTAVITEĽOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Abstrakt
Už viac než desať rokov pôsobí v slovenskom právnom poriadku ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Účelom osobitných povinností a obmedzení, ktoré ukladá verejným funkcionárom, je zabrániť alebo aspoň obmedziť vznik situácie, kedy môžu zneužiť svoju funkciu. Nástrojom na prevenciu korupčného správania a odhaľovania protiprávneho nakladania s verejnými prostriedkami sú verejnými funkcionármi každoročne podávané oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (majetkové priznania). To, či budú plniť účel sledovaný ústavným zákonom však v nemalej miere závisí od ich prístupnosti spoločenskej kontrole, ktorú by mohli vykonávať najmä mimovládne organizácie venujúce sa tzv. watchdogovým aktivitám. Príspevok sa zameriava na prístupnosť majetkových priznaní starostov, primátorov a poslancov mestských zastupiteľstiev, pretože ústavný zákon ich zverejňovanie neprikazuje. Autor prostredníctvom viacerých druhov výkladu analyzuje, či právny poriadok ukladá územnej samospráve povinnosť sprístupniť majetkové priznania na základe žiadosti, pričom svoj právny názor nechal podrobiť aj súdnemu prieskumu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
obecný úrad
Priradené k predpisu:
369/1990paragrafy: 16


Vydané:30.08.2015
Autor:Mgr., Vincent Bujňák
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Vincent Bujňák

ČINNOSŤ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY VO SVETLE ROZHODOVACEJ ČINNOSTI VŠEOBECNÝCH SÚDOV

Abstrakt
Príspevok sa venuje otázke vplyvu rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej republiky na činnosť jednotiek územnej samosprávy. Príspevok skúma vybrané aspekty vplyvu rozhodovacej činnosti a judikatúry všeobecných súdov pri vydávaní individuálnych správnych aktov v sankčných veciach a normatívnych správnych aktov vo forme všeobecne záväzných nariadení. V prvej kapitole predkladá rozbor vybraných oblastí rozhodovacej činnosti súdov, ktoré ovplyvňujú vydávanie sankčných rozhodnutí obcami, pri identifikovaný oblastí, ktoré sú pre prax územnej samosprávy, ale aj právnu prax celkovo prínosné, a na druhej strane identifikuje oblasti rozhodovacej činnosti súdov, ktoré považuje za sťažujúce právnu prax. Článok poskytuje stručný prehľad vybranej rozhodovacej činnosti súdov a predstavuje základnú argumentáciu, na ktorú sa súdy odvolávajú. V druhej kapitole sa článok zaoberá aktuálnymi otázkami normotvornej rozhodovacej činnosti územnej samosprávy, s ktorými sa bude musieť súdna prax alebo zákonodarca vysporiadať.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
samospráva obce
Priradené k predpisu:
369/1990paragrafy: 4, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9


Vydané:20.09.2014
Autor:Mgr., Zuzana Čierniková
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Zuzana Čierniková

EMAILOVÉ DODATKOVANIE ZMLÚV AKO PERSPEKTÍVA A SÚČASNOSŤ ZMLUVNEJ NEGOCIÁCIE V 21. STOROČÍ

Abstrakt
Hospodársky, ale najmä informačný vývoj prináša nové fenomény aj do procesu dodatkovania zmlúv, resp. ich realizácie. Dnes je bežnou súčasťou kontraktácie elektronická forma. V tomto príspevku sa pokúsime stanoviť základné východiská pri dodatkovaní písomných zmlúv elektronicky resp. prostredníctvom emailu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zmluvy
Priradené k predpisu:
40/1964paragrafy: 43
369/1990paragrafy: 20a


Vydané:11.10.2013
Autor:JUDr. Ing., Michal Juhás
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Pôsobenie práva v 21. storočí, Súkromné právo v súčasnosti a perspektíve


Zobraziť všetky články autora JUDr. Ing., Michal Juhás

PÔSOBNOSŤ NAJVYŠŠIEHO KONTROLNÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ÚROVNI ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Abstrakt
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislým kontrolným orgánom, ktorého kontrolná činnosť je zameraná aj na obce, vyššie územné celky, právnické osoby nimi zriadené a právnické osoby s majetkovou účasťou obcí či vyšších územných celkov. Príspevok sa zaoberá otázkami súvisiacimi s výkonom kontrolnej pôsobnosti NKÚ v oblasti územnej samosprávy. Osobitná pozornosť je venovaná kontrolnej činnosti súvisiacej s výkonom samostatnej pôsobnosti obce..

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
samospráva obce
Priradené k predpisu:
369/1990paragrafy: 4, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9


Vydané:02.09.2013
Autor:JUDr., Peter Molitoris, PhD.
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Molitoris, PhD.

PRESKÚMAVANIE INDIVIDUÁLNYCH SPRÁVNYCH AKTOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY 1

Abstrakt
V článku sa autorka venuje problematike preskúmavania individuálnych správnych aktov územnej samosprávy, konkrétne neprávoplatných rozhodnutí obcí v sankčných veciach. V prvej časti predstavuje východiská súvisiace s postavením územnej samosprávy v štáte, rozbor platnej právnej úpravy rozhodovania obcí v sankčných veciach a pravidiel ústavne konformného výkladu. Druhá časť rozoberá rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov pri preskúmavaní neprávoplatných rozhodnutí obce v sankčných veciach. Tretia časť sa zaoberá vplyvom rozhodovacej činnosti súdov na právnu prax z pohľadu efektivity.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
vzťah štátu a obce
Priradené k predpisu:
369/1990paragrafy: 5


Vydané:02.09.2013
Autor:Mgr., Zuzana Čierniková
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Zuzana Čierniková

Niekoľko poznámok k zmluvnej slobode v pracovnom práve

Abstrakt
Pracovné právo, napriek svojmu hybridnému charakteru je úzko prepojená so súkromnoprávnymi zásadami, avšak zmluvná voľnosť sa v rámci neho uplatňuje v modifikovanej podobe v porovnaní s klasickými odvetviami súkromného práva. Príspevok sa zaoberá limitujúcimi ustanoveniami tejto voľnosti, ktoré v pracovnom práve pretrvávajú za účelom realizácie ochrannej funkcie tohto právneho odvetvia. Stredobodom našich úvah bola otázka či je správne v podmienkach globalizujúcej sa spoločnosti, uprednostňujúc nevyhnutné vyrovnávanie postavenia zmluvných strán (konkrétne ide o zamestnanca a zamestnávateľa], naďalej hovoriť o zmluvnej voľnosti v pracovnom práve, alebo je potrebné túto zásadu nahradiť, prípadne doplniť/ modifiko- vaťzásadou zmluvnej spravodlivosti?

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
zmluvy
Priradené k predpisu:
40/1964paragrafy: 43
369/1990paragrafy: 20a


Vydané:10.10.2012
Autor:JUDr., Tivadar Ötvös
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Zamestnanec a právne aspekty jeho postavenia


Zobraziť všetky články autora JUDr., Tivadar Ötvös

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A MIESTNA SAMOSPRÁVA

Abstrakt
Príspevok sa venuje vymedzeniu základných pojmov - miestna samospráva a územné plánovanie, s dôrazom na vymedzenie cieľa územného plánovania, ktorý bol v dôsledku novelizácie stavebného zákona upriamený v prospech ochrany životného prostredia. Miestna samospráva vystupuje kontinuálne v procese územného plánovania od momentu rozhodnutia o potrebe tvorby územného plánu cez jednotlivé etapy prípravy územnoplánovacej dokumentácie až po konečné schválenie územného plánu obecným/mestským zastupiteľstvom. Príspevok taktiež upozorňuje na niektoré čiastkové problémy spojené s územným plánovaním na lokálnej úrovni - participácia verejnosti, náklady obstarávania územného plánu a časový rámec jeho tvorby.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
samospráva obce
Priradené k predpisu:
369/1990paragrafy: 4, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9


Vydané:10.10.2011
Autor:Mgr., Stanislava Koľová
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Ochrana životného prostredia v podmienkach územnej samosprávy


Zobraziť všetky články autora Mgr., Stanislava Koľová

VYBRANÉ ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA AKO OBJEKT SUSEDSKÝCH SPOROV OBYVATEĽOV OBCE

Abstrakt
Príspevok popisuje problematiku tzv. susedských vzťahov a z nich plynúcich susedských sporov, ktorých objektom je vo väčšine prípadov rôzne pôsobenie zložiek životného prostredia, a to najmä ich negatívne prejavy ovplyvňujúce vzájomné medziľudské vzťahy. V článku zvýrazňujem interdisciplinárny charakter skúmanej problematiky, kde jej hmotno-právnym základom je súkromnoprávny predpis - Občiansky zákonník (§§ 5 a 127), no rozhodovanie o poskytnutí predbežnej ochrany v susedských sporoch je zverené verejnoprávnej korporácii - obci, ktorej postavenie a pôsobnosť je predmetom úpravy správneho práva, ako verejnoprávneho odvetvia. Rovnako procesný postup obce pri poskytnutí alebo odmietnutí predbežnej ochrany v susedských sporoch je upravený normami administratívneho práva, a to v plnom rozsahu Správnym poriadkom. Príspevok je založený na uplatnení komparatívnej metódy s využívaním poznatkov českej právnej vedy a na analýze judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Českej republiky a Najvyššieho správneho súdu Českej republiky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
rozhodovanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obce
Priradené k predpisu:
369/1990paragrafy: 27


Vydané:10.10.2011
Autor:JUDr., Jozef Tekeli, PhD.
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Ochrana životného prostredia v podmienkach územnej samosprávy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jozef Tekeli, PhD.

PRÁVNE POSTAVENIE OBCE PODĽA EURÓPSKEJ CHARTY MIESTNEJ SAMOSPRÁVY A JEJ PRÁVOMOC V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá právnym postavením obcí v zmysle Európskej charty miestnej samosprávy a ich právomocami na úseku ochrany životného prostredia. Charta stanovuje základné princípy výkonu samosprávy, jej pôsobnosti a zverovania právomocí v členských štátoch Rady Európy. Vzhľadom na tento právny stav je nutné kompetencie obcí vykladať v súlade s chartou a stanovené požiadavky aplikovať i na právnu úpravu predmetnej oblasti. Výkon práv a povinností v samospráve je ilustrovaný rozhodnutiami ústavného súdu citovanými v texte príspevku. Tieto sa predovšetkým zameriavajú na problematiku normotvornej právomoci obcí. Zovšeobecňujú niektoré zásadné problémy, ktoré sprevádzajú normotvorbu obcí a miest, a ktoré majú základ v nepochopení vzťahu medzi výkonom úloh územnej samosprávy a prenesenej miestnej štátnej správy.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
samospráva obce
Priradené k predpisu:
369/1990paragrafy: 4, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9


Vydané:10.10.2011
Autor:JUDr., Michal Maslen, PhD.
Zdroj:Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť:Ochrana životného prostredia v podmienkach územnej samosprávy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Michal Maslen, PhD.

Vybrané aspekty pracovného pomeru hlavného kontrolóra obce

Abstrakt
Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o obecnom zriadení“ ) je hlavný kontrolór obce ( ďalej aj len „hlavný kontrolór“ ) zamestnancom obce. Z uvedenej formulácie vyplýva povinnosť každej obce mať hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra nie je možné nahradiť iným individuálnym, ani kolektívnym subjektom ( poslancom obecného zastupiteľstva, kontrolnou alebo inou komisiou obecného zastupiteľstva ) a ani obchodnoprávnym vzťahom na zmluvnom základe ( napr. zmluva o výkone kontrolnej činnosti s fyzickou alebo právnickou osobou a pod. ). Podľa § 18b zákona o obecnom zriadení môžu však obce alternatívne uvažovať o tzv. „spoločnom“ hlavnom kontrolórovi viacerých obcí1 na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy podľa § 20a zákona o obecnom zriadení, ako typu koordinačnej verejnoprávnej zmluvy uzavretej medzi subjektmi verejnej správy.2 Podľa § 18g zákona o obecnom zriadení môže zase obec zriadiť útvar hlavného kontrolóra.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčové výrazy
Relevancia k §
100%
hlavný kontrolór
Priradené k predpisu:
369/1990paragrafy: 18
461/2003paragrafy: 245a, 245b, 245c


Relevancia k §
100%
postavenie hlavného kontrolóra
Priradené k predpisu:
369/1990paragrafy: 18


Vydané:07.10.2010
Autor:JUDr., Jozef Tekeli, PhD.
Udalosť:Liberalizácia pracovného práva a nové trendy vo vývoji pracovných vzťahov


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jozef Tekeli, PhD.
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore