Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.07.2022 do 30.06.2023

Platnosť od: 06.09.1990
Účinnosť od: 01.07.2022
Účinnosť do: 30.06.2023
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Územná samospráva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST63JUD345105DS27EUPP3ČL38

Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.07.2022 do 30.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 369/1990 s účinnosťou od 01.07.2022 na základe 42/2022

Legislatívny proces k zákonu 42/2022

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

K predpisu 42/2022, dátum vydania: 22.02.2022

 

1

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákon“).

Cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívnenie práce s registrom adries na základe poznatkov z aplikačnej praxe. Medzinárodné skúsenosti preukázali potrebu zavedenia novej položky do položkovej skladby údajov registra adries - údaj „názov budovy“. Precizuje sa povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice.

V článku II sa navrhujú zmeny v zákone Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona mierne pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu doplnenia ustanovenia o uložení sankcie za neplnenie niektorých ustanovení fyzickým osobám a mierne negatívny jednorazový vplyv z dôvodu nutnosti doplnenia novej položky do informačného systému. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, pozitívne aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, nemá vplyvy na životné prostredie, pozitívny vplyv na informatizáciu a nemá vplyvy na služby pre občana, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a právnymi predpismi Európskej únie.

2

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK

Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie

júl 2021

Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**

Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*

september 2021

2.Definovanie problému

Novelizácia ustanovení zákona o registri adries v súlade so zisteniami z aplikačnej praxe

3.Ciele a výsledný stav

Zvýšenie právnej istoty pri zápise údajov do registra adries. Doplnenie údajov v súlade s potrebami orgánov verejnej moci

4.Dotknuté subjekty

Orgány zapisujúce údaje do registra adries a konzumenti údajov

5.Alternatívne riešenia

Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?

Nutnosť novelizácie zákona o registri adries bola identifikovaná aplikačnou praxou a potrebami užívateľov dát a je technického charakteru, preto považujeme za nereálne vytvorenie alternatívneho riešenia.

Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.

V prípade uplatnenia nulového variantu by naďalej pretrvávali problémy v aplikačnej praxi, ktoré nie je možné riešiť alternatívnymi spôsobmi.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

-vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

7.Transpozícia práva EÚ

nie

3

8.Preskúmanie účelnosti

Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu sa bude vykonávať každoročne v rámci posudzovania kvality údajov zapísaných v registri adries.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.

9.Vybrané vplyvy materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,

v prípade identifikovaného negatívneho

vplyvu

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Mechanizmus znižovania byrokracie

a nákladov sa uplatňuje:

Áno

Nie

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.Poznámky

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam. Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov.

V návrhu zákona nie je možné jednoznačne kvantifikovať rozsah celkových príjmov obcí, keďže nie je možné konkrétne určiť počet a výšku uložených sankcií podľa návrhu. Na základe uvedeného, návrh zákona predpokladá pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy.

Doplnenie položky do dátovej štruktúry s nákladmi v odhadovanej výške 21 204,- je kryté rozpočtom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

11.Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Muravský, odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu, sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tel.: 0903 351 157, registeradries@minv.sk

12.Zdroje

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.

Podklady pre prípravu novely boli spracované z podnetov používateľov dát z registra adries, pracovníkov obcí a pracovníkov okresných úradov a tiež z metodickej a kontrolnej činnosti pracovníkov Ministerstva vnútra SR a okresných úradov.

4

13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........

(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)

Súhlasné

Súhlasné s návrhom na dopracovanie

Nesúhlasné

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:

K doložke vybraných vplyvov

Komisia žiada dopracovať bod 8. Preskúmanie účelnosti v Doložke vybraných vplyvov.

Odôvodnenie

Predkladateľ nevyplnil v Doložke vybraných vplyvov bod. 8. Preskúmanie účelnosti, v súlade s aktualizovanou Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov.

Akceptované – doplnený bod 8.

K vplyvom na rozpočet verejnej správy

V doložke vybraných vplyvov je označený pozitívny aj negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. V analýze vplyvov je v tabuľke č. 1 uvedený negatívny vplyv v sume 21 204 eur v roku 2022 v časti Financovanie zabezpečené v rozpočte. Predmetnú sumu Komisia žiada uviesť aj v riadku „v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť“, pričom je potrebné uviesť aj subjekt verejnej správy, t. j. v tomto prípade Ministerstvo vnútra SR.

Akceptované – doplnené do tabuľky.

V časti 2.2.1. analýzy vplyvov predkladateľ uvádza, že predložený návrh novely zákona bude mať mierne pozitívny vplyv na rozpočty obcí z príjmov z potencionálnych sankcií. Podľa názoru Komisie bude mať predložený návrh novely aj značný negatívny vplyv na rozpočty obcí v súvislosti s povinným označovaním názvov ulíc, ktoré doteraz podľa dôvodovej správy len 740 obcí z celkového počtu 2 926 obcí a mestských časti na Slovensku. Na základe uvedeného Komisia žiada v analýze vplyvov kvantifikovať vplyvy na rozpočty obcí. Spolu s tým je potrebné uviesť návrhy na úhradu zvýšených výdavkov a to nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky.

Komisia odporúča zvážiť opodstatnenosť tejto úpravy predovšetkým pri malých obciach. Zároveň Komisia upozorňuje, že ďalším sprievodným negatívnym vplyvom bude zrejme aj napr. nutná výmena občianskych preukazov s upraveným miestom bydliska a zvýšené výdavky s tým spojené, úprava registrov rôznych inštitúcií a podobne.

Komisia upozorňuje, že v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov byť analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy vypracovaná na aktuálny rozpočtový rok a tri nasledujúce rozpočtové roky.

Akceptované – novelizačný bod, ktorým sa precizovala povinnosť označiť ulice a verejné priestranstvá názvom bol z návrhu zákona vypustený.

K vplyvom na informatizáciu spoločnosti

Komisia nesúhlasí s tým, že predmetný návrh zákona nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti. Uvedeným materiálom sa zavádzajú nové povinnosti, z ktorých vyplývajú aj úpravy informačného systému, čo predkladateľ aj uvádza v analýze vplyvov na rozpočet a čo bude mať jednoznačne vplyv na informatizáciu spoločnosti. Uvedené je preto potrebné zapracovať aj do doložky a analýzy vplyvov na informatizáciu spoločnosti.

Akceptované doplnenie okrajovej a nepovinnej položky do položkovej skladby registra adries nepatrný vplyv na informatizáciu spoločnosti, keďže sa jedná o údaj, ktorý sa určuje len výnimočne; obce tento údaj zapíšu len ak sa o ňom dozvedia od žiadateľa o určenie súpisného čísla, prípadne dodatočne od vlastníka budovy.

14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .106 (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)

5

Súhlasné

Súhlasné s návrhom na dopracovanie

Nesúhlasné

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:

Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:

K vplyvom na podnikateľské prostredie

Komisia žiada predkladateľa o doplnenie popisu aktuálneho stavu a popisu stavu po navrhovaných zmenách, popisu výpočtu vplyvu na podnikateľské prostredie oboch zmien a zároveň upozorňujeme na matematické chyby.

Odôvodnenie: V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je predkladateľ povinný uviesť popis zmien a spôsob výpočtu. V zmysle informácií od predkladateľa z rozporového konania považuje Komisia číslo 188 500 eur ako zníženie nepriamych finančných nákladov za pomerne vysoké, avšak pre absenciu popisu výpočtu to nie je možné zodpovedne posúdiť.

Matematické chyby v tabuľke č. 2: 50x3775 nie je 188739 a 3x2 nie je 7.

Akceptované popis spôsobu výpočtu bol doplnený do analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. Taktiež boli aktualizované údaje uvedené v tabuľke.

6

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2021

2022

2023,

2024

Príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť

0

0

0

0

z toho:

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Výdavky verejnej správy celkom

0

21 204

0

0

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

0

21 204

0

0

z toho:

- vplyv na ŠR

0

21 204

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

21 204

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

spolufinancovanie

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na počet zamestnancov

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Financovanie zabezpečené v rozpočte

0

21 204

0

0

v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť – Ministerstvo vnútra SR

0

21 204

0

0

Iné ako rozpočtové zdroje

0

0

0

0

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

0

0

0

0

7

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Návrh zákona si v nadväznosti na doplnenie nového dáta do položkovej skladby informačného systému registra adries vyžiada sumu 21 204,- €, ktorá je krytá rozpočtom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?

Návrh zákona rieši okrem iných aj doplnenie položky názov budovy do položkovej skladby registra adries. Toto ustanovenie ako jediné v navrhovanom zákone ovplyvňuje negatívne štátny rozpočet, pričom prostriedky na doplnenie registra kryté v rozpočte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Návrh zároveň aj mierne pozitívny vplyv na rozpočty obcí, ktorý vyplýva zo zavedenia sankcií za nedodržanie niektorých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Tento vplyv nie je možné vyčísliť vzhľadom na rozptyl možnej uloženej sankcie od 0 do 250 € a nemožnosť odhadnúť počty riešených priestupkov.

2.2.2. Charakteristika návrhu:

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

X iné

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 2

Odhadované objemy

Objem aktivít

2021

2022

2023

2024

Služby SLA

0

21 204

0

0

Návrhom zákona sa nemení objem aktivít.

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

8

V rámci sumy 21 204,-€ s DPH bude zabezpečená úprava informačného systému registra adries v rozsahu

-Analýza 5,5 človekodňa x 744,-€ = 4 092,-€

-Implementácia zmien v systéme 14,5 človekodňa x 744,-€ = 10 788,-€

-Testovanie zmien 8,5 človekodňa x 744 = 6 324,-€

Úprava bude pokrývať zmenu:

-RACore - jadro systému, biznis proces, kontroly (DB tabuľka Budova, views pre vyťahovanie adresy, Backend RA výbery, zápis, kontrola povolených znakov, GUI RA – formuláre Budovy, zostavy s adresami)

-Úprava webových a portálových služieb pre zobrazenie adresy (všetkých WS čo vracajú adresu (6xWS), WSDL, XSD, Portál formuláre, kde je zobrazená adresa, STUBy pre WS)

-Úprava dokumentácie informačného systému

9

Tabuľka č. 3

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Príjmy (v eurách)

r

r + 1

r + 2

r + 3

poznámka

Daňové príjmy (100)1

Nedaňové príjmy (200)1

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

10

Tabuľka č. 4

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2021

2022

2023

2024

poznámka

Bežné výdavky (600)

0

21 204

0

0

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

0

0

0

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0

0

0

0

Tovary a služby (630)2

0

21 204

0

0

Softvér (635009)

0

21 204

0

0

Bežné transfery (640)2

0

0

0

0

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0

0

0

0

Kapitálové výdavky (700)

0

0

0

0

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

0

0

0

0

Kapitálové transfery (720)2

0

0

0

0

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

0

0

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

0

21 204

0

0

11

Tabuľka č. 5

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

2021

2022

2023

2024

poznámka

Počet zamestnancov celkom

z toho vplyv na ŠR

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

z toho vplyv na ŠR

Osobné výdavky celkom (v eurách)

0

0

0

0

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

z toho vplyv na ŠR

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

z toho vplyv na ŠR

Poznámky:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.

11

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Biznis vrstva

A – nová služba

B – zmena služby

Kód koncovej služby

Názov koncovej služby

Úroveň elektronizácie

6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich koncových služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb pre občana alebo podnikateľa?

nie

Aplikačná a technologická vrstva

A – nový systém

B – zmena systému

Kód systému

Názov systému

Vo vládnom cloude – áno / nie

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy? Predpokladá správca umiestnenie informačného systému vo vládnom cloude?

B

isvs_192

Register adries

nie

Financovanie procesu informatizácie

Rezortná úroveň

Nadrezortná úroveň

A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)

x

Zjednodušenie prístupu ku konaniu a odstraňovanie byrokracie

Elektronické konanie

6.4.1. Predpokladá predložený návrh vedenie konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb?

Áno

Nie

6.4.2. Je dané konanie možné v celku vykonať elektronicky?

Áno

Nie

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla je originálna kompetencia obce, v nej bude zahrnutá aj žiadosť o zápis názvu budovy

6.4.3. Je úprava konania kompatibilná s inštitútmi zákona o e-Governmente a je na dané konanie zákon o e-Governmente možné použiť?

Áno

Nie

Žiadne konanie sa navrhovanou úpravou nemení.

Zásada „jedenkrát a dosť“

6.5.1. Predpokladá predložený návrh predkladanie dokumentov, informácií alebo preukazovanie skutočností (ďalej len „údaje“) orgánu, ktorý konanie vedie?

Áno

Nie

Názov budovy v žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla

6.5.2. Predpokladá predložený návrh, aby sa predkladali údaje, ktoré sa nachádzajú v zákonom ustanovenej evidencii vedenej orgánom, ktorý konanie vedie alebo iným orgánom?

Áno

Nie

6.5.3. Budú údaje poskytované režimom podľa zákona č. 177/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov alebo iným obdobným spôsobom, ktorý zabezpečí, aby si údaje orgán, ktorý konanie vedie, získaval z úradnej moci

Áno

Nie

Poskytovanie údajov sa nepredpokladá

12

a nemuseli mu byť predkladané subjektom súkromného práva, navrhovateľom, žiadateľom, účastníkom konania (ďalej len „účastník konania“)?

6.5.4. Ak si orgán, ktorý konanie vedie, údaje nebude získavať z úradnej moci ale mu budú predkladané účastníkom konania, je v návrhu upravené prechodné obdobie, po ktorého uplynutí si údaje orgán, ktorý konanie vedie, bude získavať z úradnej moci?

Áno

Nie

Uvedenie údajov v žiadosti je dobrovoľné a nepredpokladá sa jeho výskyt v žiadnom inom IS verejnej správy

Výmena údajov medzi orgánmi verejnej moci

6.6.1. Predpokladá predložený návrh zriadenie novej evidencie údajov alebo upravuje vedenie evidencie údajov?

Áno

Nie

6.6.2. Umožňuje predložený návrh poskytovanie údajov z evidencie iným orgánom verejnej moci, resp. iným osobám na plnenie ich zákonom ustanovených úloh bez obmedzenia subjektu (teda vo všetkých prípadoch, kedy tieto údaje na plnenie zákonom ustanovených úloh potrebujú)?

Áno

Nie

6.6.3. Je zabezpečené poskytovanie údajov z evidencie elektronicky a automatizovaným spôsobom?

Áno

Nie

6.6.4. Je na poskytovanie údajov z evidencie využitý režim podľa zákona č. 177/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov?

Áno

Nie

Referenčné údaje

6.7.1. Predpokladá predložený návrh zriadenie novej evidencie údajov alebo upravuje vedenie evidencie údajov, ktoré budú navrhnuté na zaradenie do zoznamu referenčných údajov podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente?

Áno

Nie

6.7.2. Kedy je plánované zaradenie údajov z evidencie do zoznamu referenčných údajov podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente?

Údaj „Názov budovy“ sa v budúcnosti nepredpokladá zaradiť do zoznamu referenčných údajov.

13

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

Názov materiálu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

3.1 Náklady regulácie

3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.

Nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, ktorá je povinnou prílohou tejto analýzy a nájdete ju na

webovom sídle MH SR

, (ďalej len

„Kalkulačka nákladov“):

TYP NÁKLADOV

Zvýšenie nákladov v € na PP

Zníženie nákladov v € na PP

A.Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality

0

0

B. Iné poplatky

0

0

C. Nepriame finančné náklady

0

188 500

D. Administratívne náklady

6

239

Spolu = A+B+C+D

6

188 739

Z toho

E. Vplyv na mikro, malé a stredné podn.

0

0

F. Úplná harmonizácia práva EÚ(okrem daní, odvodov, ciel a poplatkov, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality)

0

0

VÝPOČET PRAVIDLA 1in2out:

IN

OUT

G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F

6

188 739

14

3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov

Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):

P.č.

Zrozumiteľný a stručný opis regulácie vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP

Číslo normy

(zákona, vyhlášky a pod.)

Lokalizácia (§, ods.)

Pôvod regulácie:

SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby

Účinnosť

regulácie

Kategória dotk. subjektov

Počet subjektov v dotk. kategórii

Počet subjektov MSP v dotk. kategórii

Vplyv na 1 podnik. v €

Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €

Druh vplyvu

In (zvyšuje náklady) /

Out (znižuje náklady)

1

Zníženie počtu povinne zameriavaných geografických osí ulice

125/2015

§3 ods. 5

SK

01.07.22

stavebník

50

N

3775

188500

Out (znižuje náklady)

2

Oznamovanie zmeny číslovania bytov

125/2015

§6 ods. 10

SK

01.07.22

vlastník

3

N

2

6

In (zvyšuje náklady)

15

Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov

Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, ako ste vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne štatistiky, ak dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov nákladov (A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, B. Iné poplatky, C. Nepriame finančné náklady, D. Administratívne náklady). Rozčleňte ich a vypočítajte v súlade s metodickým postupom.

Pri vyčíslení zníženia nákladov sme vychádzali z odhadu realizovaných činností v nasledovnom objeme. Počet nových ulíc za rok je 730, z toho cca 10% odhadujeme na zameriavanie stavebníkom t. j. 90% znáša obec čiže zaokrúhlene 660 ulíc. Na jednu ulicu sme počítali 8 lomových bodov spolu so začiatkom a koncom a na jeden bod 30,-€ bežnú cenníkovú cenu. Ku každej ulici sme počítali 50,-€ vedľajšie náklady (doprava a pod.) a 60 min administratívnych nákladov na oznámenie, ohlásenie. Počet dotknutých podnikateľských subjektov sme odhadli na 50.

Pri negatívnom dopade vyplývajúcom z povinnosti ohlasovať zmeny sme vychádzali z počtu troch realizovaných zmien za obdobie piatich rokov so 60 minútami na administratívne spracovanie jedného oznámenia.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným pripomienkovým konaním

Uveďte formu konzultácií vrátane zdôvodnenia jej výberu a trvanie konzultácií, termíny stretnutí. Uveďte spôsob oslovenia dotknutých subjektov, zoznam konzultujúcich subjektov, tiež link na webovú stránku, na ktorej boli konzultácie zverejnené.

Uveďte hlavné body konzultácií a ich závery.

Uveďte zoznam predložených alternatívnych riešení problematiky od konzultujúcich subjektov, ako aj návrhy od konzultujúcich subjektov na zníženie nákladov regulácií na PP, ktoré neboli akceptované a dôvod neakceptovania.

Alternatívne namiesto vypĺňania bodu 3.2 môžete uviesť ako samostatnú prílohu tejto analýzy Záznam z konzultácií obsahujúci požadované informácie.

3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu

Dochádza k vytvoreniu resp. k zmene bariér na trhu?

Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (napr. špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)?

Ovplyvňuje zmena regulácie cezhraničné investície (príliv/odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)?

Ovplyvní dostupnosť základných zdrojov (financie, pracovná sila, suroviny, mechanizmy, energie atď.)?

16

Ovplyvňuje zmena regulácie inovácie, vedu a výskum?

Ako prispieva zmena regulácie k cieľu Slovenska mať najlepšie podnikateľské prostredie spomedzi susediacich krajín EÚ?

Konkurencieschopnosť:

Na základe uvedených odpovedí zaškrtnite a popíšte, či materiál konkurencieschopnosť:

zvyšuje nemení znižuje

Produktivita:

Aký má materiál vplyv na zmenu pomeru medzi produkciou podnikov a ich nákladmi?

Na základe uvedenej odpovede zaškrtnite a popíšte, či materiál produktivitu:

zvyšuje nemení znižuje

3.4 Iné vplyvy na podnikateľské prostredie

Ak materiál vplyvy na PP, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich častí, či pozitívne alebo negatívne, tu ich uveďte. Patria sem:

a)sankcie alebo pokuty, ako dôsledok porušenia právne záväzných ustanovení;

b)vplyvy súvisiace so žiadosťami o alebo prijímaním dotácií, fondov, štátnej pomoci a čerpaním iných obdobných foriem podpory zo strany štátu, keďže sprievodným javom uchádzania sa či získania benefitov, na ktoré nie je právny nárok priamo zo zákona, ale vzniká na základe prejavu vôle dotknutého subjektu;

c)regulované ceny podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách;

d)iné vplyvy, ktoré predpokladá materiál, ale nemožno ich zaradiť do častí 3.1 a 3.3.

17

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

2.Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3.Predmet návrhu zákona – nie je upravený v práve Európske únie

a)v primárnom práve

b)v sekundárnom práve

c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvory Európskej únie

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia

bezpredmetné

b) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

bezpredmetné

c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

bezpredmetné

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

úplný

18

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1:

Bod 1 upravuje spôsob určovania adresného bodu pre adresy, pri ktorých sa určuje orientačné číslo, keďže v aplikačnej praxi sa zistilo, že pri použití slovného spojenia „budove ktorej“ sa v aplikačnej praxi vyskytli prípady nesprávneho výkladu zákona, podľa ktorého ustanovenie určuje ku ktorým budovám sa zameriava adresný bod a nie ku ktorému vchodu. Zmenou slova na „ktorému“ sa toto ustanovenie precizuje a znemožňuje chybný výklad.

K bodu 2:

Zmenou ustanovenia sa určuje povinnosť zabezpečiť zameranie geografickej osi ulice obcou, okrem prípadov ak o určenie názvu ulice bude žiadať stavebník. V takýchto prípadoch zameranie geografickej osi ulice zabezpečí stavebník. Táto úprava reaguje na poznatky z aplikačnej praxe, ktorá poukázala na skutočnosť, že určovanie názvov ulíc často vychádza z rozvojových plánov obce bez žiadosti konkrétneho stavebníka .

K bodu 3 a 7:

V bode 3 sa navrhuje ustanovenie, ktorým sa povinnosť zapisovať do registra adries čísla bytov a podlažia, na ktorých sa nachádzajú mení z fakultatívnej na obligatórnu. V bode 7 sa uvádzajú podrobnosti k zápisu ako aj povinné osoby a lehoty. Zároveň je určený spôsob číslovania nadzemných a podzemných podlaží, pričom sa predpokladá, že bude v súlade so schváleným projektom podľa kolaudačného rozhodnutia.

K bodu 4 a 5:

Medzinárodné skúsenosti preukazujú stále širšiu prax označovania najmä významnejších stavieb názvom, z čoho vyplynula potreba zaoberať sa týmto fenoménom aj v našich podmienkach a zaviesť novú položku do položkovej skladby údajov registra, pričom údaj „názov budovy“ bol zaradený aj do štandardov informačných systémov verejnej správy. Povinnosť zapísať tento údaj je fakultatívna tak z hľadiska jej určovania ako aj z hľadiska

19

oznamovania tejto skutočnosti obci ako povinnej osobe pri zápise. V bode 5 je určená ako povinná osoba pri zápise obec.

K bodu 6:

Navrhované ustanovenie vyplýva z aplikačnej praxe. V súčasnosti obce povinné zapísať údaje o adresných bodoch a geografickej osi ulice aj v prípadoch ak zjavne nesprávne a zameranie adresného bodu nezodpovedá skutočnosti v rámci katastrálneho územia obce, prípadne sa nachádza na katastrálnom území inej obce. Navrhovaným bodom sa umožní obci takéto údaje do registra nezapísať, čím sa zabezpečí výrazné zvýšenie kvality dát a vytvoria sa podmienky pre zaradenie adresného bodu do zoznamu referenčných údajov.

K bodu 8:

Navrhovaným bodom sa explicitne ustanovuje, že v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice pôsobnosť zo zákona vykonávajú ich mestské časti.

K Čl. II

K bodu 1:

Ustanovením sa umožní obci umiestniť označenie ulice a iného verejného priestranstva aj na inú stavbu, napríklad oplotenie, stĺp, z dôvodu zabezpečenia lepšej viditeľnosti označenia ulice.

K bodu 2:

Ustanovením sa umožňuje obci v osobitných prípadoch od zmeny alebo zrušenia súpisného alebo orientačného čísla upustiť. Osobitným prípadom je skutočnosť, že na budove, ktorá sa z dôvodu rekonštrukcie, počas ktorej bola pôvodná budova odstránená a na jej mieste bola postavená nová, evidované pobyty podľa zákona č. 253/1998 Z. z. Pri zrušení súpisného čísla a orientačného čísla sa následne automaticky zneplatnia doklady totožnosti, čím vzniká právna neistota.

20

K bodu 3:

V novom znení §2d sa vypúšťajú ustanovenia o zákaze zmeny súpisných a orientačných čísel a určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. Tieto ustanovenia spôsobujú v aplikačnej praxi obciam aj občanom problémy, hlavne pri reťazení jednotlivých volieb, keď v kalendárnom roku ostáva len krátky čas na vybavenie potrebných zmien. Zároveň sa vzhľadom na rozvoj informačných technológií stali zbytočnými a ich vypustenie nenaruší prípravu a vykonanie volieb. Vypúšťa sa tiež sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa v súčasnosti upravuje vlastným zákonom obsahujúcim aj ustanovenie o moratóriu.

K bodu 4:

Do zákona sa dopĺňa ustanovenie o priestupkoch pri porušení niektorých ustanovení. V súčasnom znení zákona je za porušenie týchto povinností určená sankcia len pre právnické osoby a navrhovaným ustanovením sa možnosť uloženia sankcie rozšíri aj na fyzické osoby. Obciam sa umožňuje pokutu po zvážení okolností priestupku neuložiť.

K Čl. III

Dátum účinnosti sa navrhuje 1. júla 2022 tak, aby bola zabezpečená dostatočná legisvakancia.

V Bratislave, 7. októbra 2021.

Eduard H e g e r, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Roman M i k u l e c, v. r.

minister vnútra Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore