Dôvodové správy k predpisu 369/1990

 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jaroslava KARAHUTU a Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy
  K predpisu 205/2023 , dátum vydania: 10.06.2023
 2. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA a Petra LIBU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 195/2023 , dátum vydania: 07.06.2023
 3. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra CMOREJA, Vladimíra LEDECKÉHO a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  K predpisu 137/2023 , dátum vydania: 22.04.2023
 4. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  K predpisu 42/2022 , dátum vydania: 22.02.2022
 5. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 512/2021 , dátum vydania: 22.12.2021
 6. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zakony
  K predpisu 488/2021 , dátum vydania: 17.12.2021
 7. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja GYIMESIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
  K predpisu 345/2020 , dátum vydania: 02.12.2020
 8. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
  K predpisu 73/2020 , dátum vydania: 09.04.2020
 9. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Eleméra JAKABA a Ladislava BALÓDIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  K predpisu 5/2019 , dátum vydania: 09.01.2019
 10. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
  K predpisu 177/2018 , dátum vydania: 22.06.2018
 11. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  K predpisu 70/2018 , dátum vydania: 26.02.2018
 12. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Richarda RAŠIHO na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 447/2015 , dátum vydania: 31.12.2015
 13. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 125/2016 , dátum vydania: 09.12.2015
 14. Vládny návrh zákona o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 125/2015 , dátum vydania: 10.06.2015
 15. Vládny návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku
  K predpisu 180/2014 , dátum vydania: 26.06.2014
 16. Vládny návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku (Navrhovateľ listom z 24. októbra 2013 požiadal o presun svojho návrhu zákona na ďalšiu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.)(Navrhovateľ listom z 8. novembra 2013 požiadal o zaradenie svojho návrhu zákona na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2014.)
  K predpisu 180/2014 , dátum vydania: 26.06.2014
 17. Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 160/2014 , dátum vydania: 13.06.2014
 18. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 361/2012 , dátum vydania: 27.11.2012
 19. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 361/2012 , dátum vydania: 27.11.2012
 20. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 384/2008 , dátum vydania: 15.10.2008
 21. Vládny návrh zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 330/2007 , dátum vydania: 26.07.2007
 22. Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov
  K predpisu 335/2007 , dátum vydania: 26.07.2007
 23. Vládny návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 171/2005 , dátum vydania: 28.04.2005
 24. Vládny návrh zákona o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 757/2004 , dátum vydania: 31.12.2004
 25. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
  K predpisu 615/2004 , dátum vydania: 25.11.2004
 26. Vládny návrh zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 583/2004 , dátum vydania: 01.11.2004
 27. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 369/2004 , dátum vydania: 24.06.2004
MENU
Hore