Články k predpisu 369/1990

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci obecných policajtov

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá problematikou obecných polícií na Slovensku z hľadiska ich postavenia v spoločnosti. Vzhľadom na rozsah a povahu pracovných úloh príslušníkov obecných polícií sa príspevok zameriava aj na posúdenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Cieľom príspevku je poukázať na potrebu zvyšovania bezpečnosti príslušníkov obecných polícií, ktorú je možné dosiahnuť aj preradením pracovnej pozície do vyššej kategórie rizík u vybraných príslušníkov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
obecná polícia
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 19
564/1991 paragrafy: 2


Vydané: 01.02.2021
Autor: Ing., Jozef Kubás, PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave


Zobraziť všetky články autora Ing., Jozef Kubás, PhD.

KONŠTRUKCIA OTÁZOK V MIESTNOM REFERENDE VO SVETLE ROZHODOVACEJ PRAXE NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO SÚDU ČESKEJ REPUBLIKY

Abstrakt
Predkladaný príspevok je zameraný na analýzu rozhodovacej praxe Najvyššieho správneho súdu Českej republiky vo veciach konštrukcie otázok miestneho referenda. Autor sa zameriava na možnosti jej zhodnotenia v podmienkach Slovenskej republiky. Skúma lingvistické a obsahové požiadavky, ktoré súdna prax formulovala vo vzťahu k štrukturálnym náležitostiam otázok, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie v miestnom referende. Pozornosť koncentruje na mieru abstrakcie a konkrétnosti referendových otázok. Zaoberá sa prípustnosťou ich zjednodušenia. Skúma, či je v prípade plurality referendových otázok výhodné formulovať jedinú otázku s viacerými parciálnymi otázkami, alebo či zotrvať na formulovaní viacerých štrukturálne samostatných otázok. Formuluje úvahy o interakciách dikcie otázok v miestnom referende so súvisiacimi referendovými inštitútmi.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
vyhlásenie miestneho referenda
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 11a


Vydané: 04.12.2020
Autor: JUDr., Lukáš Tomáš
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Lukáš Tomáš

VÝVOJOVÉ ETAPY MIESTNEHO REFERENDA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE116

Abstrakt
Miestne referendum tvorí v Slovenskej republike jednu z foriem priamej demokracie uplatňovanej na lokálnej úrovni. Príspevok sa zaoberá historickým vývojom miestneho referenda a jeho jednotlivými etapami, ktoré sa vyvinuli od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
vyhlásenie miestneho referenda
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 11a


Vydané: 04.12.2020
Autor: JUDr., Alena Krunková, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Alena Krunková, PhD.

MÔŽE SA SLOVENSKO INŠPIROVAŤ Z ÚPRAVY LOKÁLNEJ PRIAMEJ DEMOKRACIE V EURÓPE?[1]

Abstrakt
Autorka v príspevku poukazuje na význam inštitútu miestneho referenda na pozadí jeho nízkeho využívania v Slovenskej republike. Práve prostredníctvom inštitútu referenda sa pre obyvateľov administratívno- teritoriálnych jednotiek v danom štáte vytvára možnosť podieľať sa na riešení otázok, ktoré súvisia s miestnou politikou a ich osobným životom v rámci municipality. V článku sa skúmajú oblasti, ktoré je nutné právne regulovať tak, aby tento inštitút bol v praxi viac využívaný a poukazuje pritom na príklady európskych štátov. Cieľom autorky je otvoriť odbornú diskusiu na tému efektívna právna regulácia miestneho referenda a stručne načrtnúť problematické aspekty existujúcej slovenskej právnej úpravy.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
vyhlásenie miestneho referenda
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 11a


Vydané: 04.10.2020
Autor: doc. JUDr., Lívia Trellová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Lívia Trellová, PhD.

Kompetenčný konflikt obecného zastupiteľstva a starostu obce pri nakladaní s majetkom obce

Abstrakt
Autori sa v článku špeciálne venujú prípadom, kedy obec nemá prijaté zásady hospodárenia, resp. zásady hospodárenia nespresňujú hodnotovú hranicu pôsobnosti toho ktorého orgánu obce pri nakladaní s majetkovými právami obce. Vzniká predpoklad rôzneho výkladu právnych predpisov starostu obce a obecného zastupiteľstva, čo je zároveň predpoklad na vznik kompetenčného konfliktu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
obecné zastupiteľstvo
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 11


Vydané: 01.07.2020
Autor: Mgr., Róbert Rybka
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora Mgr., Róbert Rybka

Systém policajno-bezpečnostných zložiek v Slovenskej republike

Abstrakt
Štúdia porovnáva pôsobnosť jednotlivých policajno-bezpečnostných zložiek v Slovenskej republike a úloh, ktoré sú stanovené právnymi predpismi príslušníkom Policajného zboru, obecnej polície, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže a ozbrojeným príslušníkom finančnej správy. Tieto policajno-bezpečnostné zložky vo svojom súhrne vytvárajú systém, ktorý plní úlohy najmä vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti vo všetkých segmentoch spoločnosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
obecná polícia
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 19
564/1991 paragrafy: 2


Vydané: 04.02.2020
Autor: JUDr., Miriam Odlerová, PhD.
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Miriam Odlerová, PhD.

K MOŽNOSTIAM SÚDNEJ OCHRANY PRED NEČINNOSŤOU OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Abstrakt
Cieľom predkladaného príspevku je skúmať možnosti súdnej ochrany subjektov dotknutých na svojich subjektívnych právach nečinnosťou obecného zastupiteľstva. Pozornosť venujeme osobitne situácii, keď je obec povinná prostredníctvom uznesenia obecného zastupiteľstva prijať rozhodnutie s konkrétnym obsahom, avšak túto explicitne stanovenú zákonnú povinnosť si nesplní.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
samospráva obce
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 4, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9


Vydané: 26.09.2019
Autor: doc. JUDr., Peter Molitoris, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Peter Molitoris, PhD.

PRESKÚMAVANIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY[1]

Abstrakt
Príspevok je venovaný najfrekventovanejším problémom pri výkone originálnej právomoci orgánov územnej samosprávy apreneseného výkonu štátnej správy. Problémy pri tvorbe normatívnych správnych aktov sú aj predmetom preskúmavania pred správnym súdom. Najčastejším predmetom preskúmavania je identifikácia okruhu vzťahov, ktoré patria do uvedených dvoch skupín a ich realizácia a aplikácia v praxi.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
samospráva obce
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 4, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9


Vydané: 26.09.2019
Autor: prof. JUDr., Marián Vrabko, CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora prof. JUDr., Marián Vrabko, CSc.

OBEC A JEJ ÚLOHA PRI REGULÁCII HAZARDNÝCH HIER

Abstrakt
Oblasť hazardných hier vníma spoločnosť rozporuplne. Na jednej strane môže prerásť do patologického javu, na druhej strane pri správnej regulácii môže predstavovať výrazný zdroj príjmov pre štát, ako aj pre samosprávu. V Slovenskej republike nadobudla účinnosť nová právna úprava, ktorá sa snažila nastoliť jednoznačné pravidlá pre prevádzkovateľov hazardných hier a jednoznačne určiť mantinely regulácie pre štátne orgány, ako aj pre obce. Práve obec je totiž tým objektom verejnej správy, ktorý plní dôležitú úlohu, a to tak vo vzťahu k svojim obyvateľom, ako aj k prevádzkovateľom hazardných hier. Predmetný príspevok sa zameriava právne na normotvornú činnosť obce s poukázaním na právne možnosti samosprávy regulovať oblasť prevádzkovania hazardných hier.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
samospráva obce
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 4, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9


Vydané: 26.09.2019
Autor: JUDr., Michal Aláč, PhD.
Zdroj: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Michal Aláč, PhD.

K niektorým otázkam právnych istôt a spoločenského ocenenia starostov a primátorov obcí a miest v SR

Abstrakt
článok sa zaoberá analýzou právnych istôt a spoločenského ocenenia starostov a primátorov miest a obcí v Slovenskej republike

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
starosta
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 13, 13a, 13b, 13c, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 18g, 19


Vydané: 24.11.2018
Autor: JUDr., Marián Ševčík, CSc.
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Marián Ševčík, CSc.

EFEKTÍVNOSŤ KONTROLNÝCH MECHANIZMOV V NORMOTVORNEJ ČINNOSTI OBCE1

Abstrakt
Autor sa v príspevku zaoberá kontrolou normotvornej činností obcí, a to tak kontrolnými mechanizmami realizovanými ex ante, ako aj ex post a za použitia najmä metódy analýzy hodnotí ich efektivitu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
právomoc obce prijímať všeobecne záväzné nariadenia obce
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 6


Vydané: 25.10.2018
Autor: doc. JUDr. Ing., Bernard Pekár, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr. Ing., Bernard Pekár, PhD.

OBCE V BOJI PROTI KLIMATICKEJ ZMENE[1]

Abstrakt
Autori v článku poukazujú na vplyvy, ktoré prináša klimatická zmena a na úlohou obcí v boji proti klimatickej zmene. Predmetný článok sa zoberá rôznymi právnymi nástrojmi dostupnými pre obce zameranými primárne na adaptáciu na nepriaznivé následky klimatickej zmeny.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
samospráva obce
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 4, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9


Vydané: 25.10.2018
Autor: JUDr., Matúš Michalovič, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Matúš Michalovič, PhD.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE V2.0.

Abstrakt
Autor sa v príspevku zameriava na analýzu nových technológií vo verejnej správe (otvorené údaje, internet vecí, Big data) a posudzuje ako by mohli zefektívniť kvalitu právnych noriem na úrovni normotvorných procesov v obciach.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
samospráva obce
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 4, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9


Vydané: 25.10.2018
Autor: JUDr., Matúš Mesarčík, PhD., LL.M
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Matúš Mesarčík, PhD., LL.M

NORMOTVORBA OBCÍ PRI VÝKONE ORIGINÁLNEJ PRÁVOMOCI A PÔSOBNOSTI

Abstrakt
Príspevok je venovaný charakteristike výkonu originálnej právomoci orgánmi územnej samosprávy a jeho odlišovanie od preneseného výkonu štátnej správy. Novým momentom je zvýraznenie obecnej samosprávy ako štvrtej moci v štáte. Výrazom tejto moci by bolo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým by bola realizovaná originálna právomoc v štáte. Efektívny výkon tejto činnosti je podmienený aj fiškálnou decentralizáciou.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
samospráva obce
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 4, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9


Vydané: 25.10.2018
Autor: prof. JUDr., Marián Vrabko, CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora prof. JUDr., Marián Vrabko, CSc.

APLIKÁCIA PRINCÍPOV PRE TVORBU PRÁVNYCH PREDPISOV PRI PRÍPRAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ

Abstrakt
Príspevok analyzuje možnosť aplikácie pravidiel tvorby právnych predpisov vymedzených v prvej časti zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu všeobecne záväzného nariadenia obce. Úvahy o aplikovateľnosti princípov tvorby právnych predpisov upravených vpredmetnom zákone sú motivované nielen dosiahnutým spoločenským a technologickým pokrokom a vývojom právnych inštitútov v oblastí legislatívy, ale aj strohosťou právnej úpravy v tejto oblasti obsiahnutej v zákone Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Príspevok sa vyslovuje za primerané rozšírenie pôsobnosti zákona o tvorbe právnych predpisov i na tvorbu všeobecne záväzného nariadenia obce.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
všeobecne záväzné nariadenia obce
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 6


Vydané: 25.10.2018
Autor: Mgr., Peter Pavlovič
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Peter Pavlovič

NORMOTVORBA AKO VÝZNAMNÁ FORMA ČINNOSTI OBCE A JEJ ÚSTAVNÉ OBMEDZENIA

Abstrakt
Autorka v príspevku analyzuje normotvorbu obcí, ktorá vyvoláva viaceré ústavnoprávne otázky, či zamyslenia, a na to nadväzujú aplikačné problémy. V príspevku sa autorka venuje identifikovaniu a bižšiemu priblíženiu ústavných limitov vo vzťahu k normotvorbe ako významnej forme činnosti obce. Ako základné východisko slúži rozlišovanie medzi právomocou obcí vydávať všeobecne záväzné nariadenie pri výkone územnej (miestnej) samosprávy a pri výkone prenesenej štátnej správy.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
všeobecne záväzné nariadenia obce
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 6


Vydané: 25.10.2018
Autor: doc. JUDr., Lívia Trellová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Lívia Trellová, PhD.

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE[1]

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá platnosťou a účinnosťou všeobecne záväzného nariadenia obce a mesta v rámci výkonu verejnej správy. Taktiež poukazuje na niektoré špecifiká v tejto oblasti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
všeobecne záväzné nariadenia obce
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 6


Vydané: 25.10.2018
Autor: Mgr., Anton Martvoň, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Anton Martvoň, PhD.

KOMPETENCIE A ÚLOHY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE PRI PRÍPRAVE A KONTROLE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ OBCE1

Abstrakt
Príspevok analyzuje kompetencie hlavného kontrolóra obce pri kontrole dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce najmä v kontexte toho, či ide o nariadenie vydané v rámci originárnej kompetencie obce alebo o nariadenie vydané v súvislosti s výkonom prenesenej štátnej správy vykonávanej obcou. V ďalšom ponúka príspevok námety ako by mohol hlavný kontrolór svojou činnosťou prispieť k skvalitneniu tvorby všeobecne záväzných nariadení, predovšetkým vo fáze prípravy návrhu jeho znenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
hlavný kontrolór
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 18
461/2003 paragrafy: 245a, 245b, 245c


Vydané: 25.10.2018
Autor: Mgr. PhDr., Rastislav Král
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr. PhDr., Rastislav Král

DIFERENCIÁCIA VŠEOBECNE ZÁVÄTNÝCH NARIADENÍ OBCE

Abstrakt
Tvorba vlastných právnych noriem v rukách komunálnych politikov patrí k základným atribútom demokracie. Priznaním tohto práva štát uznal opodstatnenosť normatívneho spôsobu realizácie správy vlastných záležitosti jednotlivých miestnych spoločenstiev. Význam tejto formy činnosti miestnej samosprávy je preto neodškriepiteľný, ale pokiaľ ide o jednoznačnosť terminológie všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných miestnou samosprávou, tá má určité nedostatky a práve tejto problematike sa venuje autor príspevku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
samospráva obce
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 4, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9


Vydané: 25.10.2018
Autor: mjr. JUDr., Ladislav Dudor, PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave


Zobraziť všetky články autora mjr. JUDr., Ladislav Dudor, PhD.

NORMOTVORBA OBCE PO NOVELE ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ ÚČINNEJ OD 1. APRÍLA 2018

Abstrakt
Zákon č. 70/2018 Z. z. priniesol viaceré legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú normotvornej činnosti obce. Referát poukazuje na ich vplyv vo vzťahu k príprave a schvaľovaniu všeobecne záväzných nariadení obce. Taktiež analyzuje kompetenciu starostu vo vzťahu k schválenému nariadeniu

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
samospráva obce
Priradené k predpisu:
369/1990 paragrafy: 4, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9


Vydané: 25.10.2018
Autor: prof. JUDr., Soňa Košičiarová, PhD.
Zdroj: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora prof. JUDr., Soňa Košičiarová, PhD.
MENU
Hore