Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene niektorých zákonov 366/1997 účinný od 01.02.2004 do 31.01.2008

Platnosť od: 24.12.1997
Účinnosť od: 01.02.2004
Účinnosť do: 31.01.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Úrady práce

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD2DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene niektorých zákonov 366/1997 účinný od 01.02.2004 do 31.01.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 366/1997 s účinnosťou od 01.02.2004 na základe 5/2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde a o ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde sa mení takto:

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) sa suma „14,60 Sk“ nahrádza sumou „16,20 Sk“.

2.

V § 2 ods. 1 písm. b) sa suma „2 700 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.

3.

§ 6 znie:

„§ 6 Pre zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje mzdu podľa osobitného predpisu,7) možno ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore