Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.02.2004 do 14.04.2004

Platnosť od: 13.01.2004
Účinnosť od: 01.02.2004
Účinnosť do: 14.04.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Správne poplatky, Sociálna pomoc, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST70JUD197113DS70EUPP17ČL26

Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.02.2004 do 14.04.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 5/2004 s účinnosťou od 01.02.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.

DRUHÁ ČASŤ

ÚČASTNÍK PRÁVNEHO VZŤAHU

§ 2
(1)

Účastník právneho vzťahu na účely tohto zákona je

a)

orgán štátnej správy,

b)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „ústredie“),

c)

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „úrad“),

d)

samosprávny kraj,

e)

obec,

f)

mimovládna organizácia,2)

g)

zamestnávateľ,

h)

partnerstvo podľa § 10,

i)

uchádzač o zamestnanie podľa § 6,

j)

záujemca o zamestnanie podľa § 7,

k)

zamestnanec,

l)

samostatne zárobkovo činná osoba,

m)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa tohto zákona, najmä pri ...

n)

štátny príslušník krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie3) (ďalej len „cudzinec“). ...

(2)

Občan členského štátu Európskej únie a jeho rodinný príslušník majú rovnaké právne postavenie ...

§ 3
Zamestnávateľ
(1)

Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej ...

(2)

Za zamestnávateľa na účely tohto zákona sa považuje aj

a)

organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou ...

b)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä sprostredkovanie ...

§ 4
Zamestnanec
(1)

Zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere5) alebo v obdobnom pracovnom ...

(2)

Za zamestnanca na účely tohto zákona sa nepovažuje občan, ktorý vykonáva činnosti pre právnickú ...

§ 5
Samostatne zárobkovo činná osoba

Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je

a)

osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách9) ...

b)

osoba, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva živnosť podľa osobitného predpisu,11)

c)

osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,12)

d)

spoločník verejnej obchodnej spoločnosti a komplementár komanditnej spoločnosti podľa osobitného ...

e)

fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 25,

f)

fyzická osoba, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie podľa § 29,

g)

fyzická osoba, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie podľa § 58.

§ 6
Uchádzač o zamestnanie
(1)

Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancov podľa § 4, ...

(2)

Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať ...

a)

nie je zamestnanec podľa § 4, ak tento zákon neustanovuje inak,

b)

neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť; za skončenie prevádzkovania alebo ...

c)

nevykonáva zárobkovú činnosť v cudzine,

d)

vykonáva zárobkovú činnosť v rozsahu najviac 16 hodín týždenne a ktorého mzda za výkon tejto ...

§ 7
Záujemca o zamestnanie

Záujemca o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie a nie ...

§ 8
Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
(1)

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je uchádzač o zamestnanie, ktorý ...

a)

občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme ...

b)

občan starší ako 50 rokov veku,

c)

občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z posledných 16 mesiacov ...

d)

občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej ...

e)

osamelý občan starajúci sa o dieťa do desiatich rokov veku,

f)

občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných dôvodov ...

g)

občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej únie, ...

h)

občan so zdravotným postihnutím.

(2)

Prvé pravidelne platené zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré trvalo viac ako ...

§ 9
Občan so zdravotným postihnutím
(1)

Občan so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je

a)

občan uznaný za invalidného občana podľa osobitného predpisu,14)

b)

občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 % podľa ...

(2)

Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti ...

§ 10
Partnerstvo
(1)

Partnerstvo na účely tohto zákona je záujmové združenie právnických osôb17) vytvorené s cieľom ...

(2)

O vytvorení partnerstva na realizáciu príslušného projektu alebo programu podpory zamestnanosti ...

a)

účastníkov partnerstva,

b)

dátum vzniku partnerstva a dĺžku trvania partnerstva,

c)

účel partnerstva,

d)

práva a povinnosti účastníkov partnerstva,

e)

spôsob financovania účelu partnerstva.

TRETIA ČASŤ

SLUŽBY ZAMESTNANOSTI

§ 11
(1)

Služby zamestnanosti na účely tohto zákona je systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci ...

a)

hľadaní zamestnania,

b)

zmene zamestnania,

c)

obsadzovaní voľných pracovných miest a

d)

uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie znevýhodnených ...

(2)

Služby zamestnanosti na území Slovenskej republiky poskytujú

a)

ústredie a úrad,

b)

právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania, poskytujú odborné ...

c)

právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu,

d)

agentúra dočasného zamestnávania a

e)

agentúra podporovaného zamestnávania.

(3)

Nástroje podpory a pomoci sú nástroje poskytované podľa § 32 až 60.

§ 12
Pôsobnosť ústredia

Do pôsobnosti ústredia patrí

a)

riadiť, kontrolovať a koordinovať činnosť úradov v oblasti služieb zamestnanosti,

b)

vypracúvať návrh priorít služieb zamestnanosti na príslušný rok a predkladať ho na schválenie ...

c)

určovať minimálny rozsah služieb zamestnanosti, ktoré poskytuje úrad,

d)

vypracúvať a realizovať celoštátne projekty na zlepšenie situácie na trhu práce financované ...

e)

metodicky usmerňovať úrady pri vypracúvaní a realizácii projektov na zlepšenie situácie na trhu ...

f)

schvaľovať celoštátne programy vzdelávania a prípravy pre trh práce po prerokovaní s Ministerstvom ...

g)

schvaľovať a realizovať projekty a programy podľa § 54,

h)

zriaďovať zariadenia na plnenie úloh podľa tohto zákona,

i)

zabezpečovať činnosť odborného konzília posudkových lekárov a vydávať posudok odborného konzília ...

j)

vydať povolenie a zrušiť povolenie právnickej osobe alebo fyzickej osobe na sprostredkovanie zamestnania ...

k)

viesť evidenciu vydaných povolení, zrušených povolení alebo pozastavenia činnosti právnických ...

l)

vykonávať sprostredkovanie zamestnania pre občanov Slovenskej republiky v členských štátoch Európskej ...

m)

kontrolovať dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ...

n)

vykonávať v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni ...

o)

zverejňovať najmenej raz za mesiac štatistické informácie o stave, vývoji a štruktúre zamestnanosti ...

p)

spolupracovať so Sociálnou poisťovňou pri kontrole trvania nároku na poskytovanie dávky,

r)

vyžadovať od Sociálnej poisťovne raz za mesiac informácie o stave prítoku a odtoku poberateľov ...

s)

zabezpečovať vyhľadávanie zamestnávania uchádzačov o zamestnanie bez pracovného pomeru alebo ...

t)

zabezpečovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti,

u)

vypracúvať analýzy a prognózy vývoja na trhu práce,

v)

viesť centrálnu evidenciu vydaných povolení na zamestnanie cudzincom.

§ 13
Pôsobnosť úradu
(1)

Do pôsobnosti úradu patrí

a)

sprostredkúvať uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie vhodné zamestnanie,

b)

viesť evidenciu

1.

uchádzačov o zamestnanie,

2.

záujemcov o zamestnanie,

3.

voľných pracovných miest,

4.

zamestnávateľov vo svojom územnom obvode,

c)

poskytovať informačné a poradenské služby,

d)

poskytovať odborné poradenské služby,

e)

rozhodovať o

1.

zaradení a nezaradení uchádzačov o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a o ich vyradení ...

2.

povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov ...

3.

udelení predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou ...

f)

zabezpečovať lekársku posudkovú činnosť v rozsahu tohto zákona,

g)

riadiť činnosť pracovísk zriadených vo svojom územnom obvode,

h)

uplatňovať aktívne opatrenia na trhu práce vo svojom územnom obvode,

i)

vyhlasovať verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu19) na účely tohto zákona,

j)

predkladať ústrediu návrhy na zriadenie zariadení na plnenie úloh podľa tohto zákona,

k)

zriaďovať podľa potreby agentúru dočasného zamestnávania a agentúru podporovaného zamestnávania, ...

l)

schvaľovať a realizovať projekty a programy podľa § 54,

m)

vypracúvať a realizovať projekty zamerané na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom ...

n)

vytvárať partnerstvo podľa § 10,

o)

zabezpečovať úlohy spojené s hromadným prepúšťaním podľa osobitného predpisu,20)

p)

kontrolovať dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ...

r)

vyžadovať od príslušných pobočiek Sociálnej poisťovne informácie o stave prítoku a odtoku ...

s)

spolupracovať s príslušnými pobočkami Sociálnej poisťovne pri kontrole trvania nároku na poskytovanie ...

t)

vyhľadávať zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie bez pracovného pomeru alebo bez obdobného ...

u)

zabezpečovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov,

v)

vypracúvať analýzy a prognózy o vývoji trhu práce vo svojom územnom obvode a predkladať ich ...

w)

vykonávať mesačné a štvrťročné štatistické zisťovania o nezamestnanosti vo svojom územnom ...

x)

predkladať výboru pre otázky zamestnanosti na schválenie návrhy projektov podľa § 54 ods. 2 písm. ...

y)

prijímať žiadosti občanov o sprostredkovanie zamestnania v členských štátoch Európskej únie ...

z)

poskytovať informácie občanom o možnostiach zamestnania v zahraničí,

aa)

informovať uchádzača o zamestnanie o jeho práve na rovnaké zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu, ...

ab)

poskytovať obci za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca údaje ...

ac)

vydávať potvrdenie uchádzačom o zamestnanie o dĺžke trvania ich vedenia v evidencii uchádzačov ...

ad)

sledovať využívanie pracovných miest, na ktoré bol poskytnutý príspevok podľa § 49, § 50, ...

(2)

Do pôsobnosti úradu pri integrácii občanov so zdravotným postihnutím patrí okrem pôsobnosti ...

a)

zriaďovať špeciálne organizačné útvary na integráciu občanov so zdravotným postihnutím,

b)

označovať v evidencii voľných pracovných miest miesta, ktoré nie sú vhodné pre občanov so zdravotným ...

c)

kontrolovať dodržiavanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na ...

(3)

Do pôsobnosti úradu pri zamestnávaní cudzinca patrí

a)

oznamovať ústrediu voľné pracovné miesta, ktoré môžu byť obsadené cudzincom,

b)

poskytovať informácie cudzincovi o možnostiach zamestnania vo svojom územnom obvode a udeľovať ...

§ 14
Právo na prístup k zamestnaniu
(1)

Právo na prístup k zamestnaniu je právo občana, ktorý chce pracovať, môže pracovať a hľadá ...

a)

hľadaní vhodného zamestnania,

b)

vzdelávaní a príprave pre trh práce potrebnej na uplatnenie na trhu práce.

(2)

Občan má právo na prístup k zamestnaniu bez akýchkoľvek obmedzení a priamej diskriminácie alebo ...

(3)

Na účely zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 2 sa priamou diskrimináciou rozumie, ak ...

(4)

Za formu diskriminácie sa považuje aj nežiaduce správanie s úmyslom alebo účinkom porušiť ľudskú ...

(5)

Uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z práva na prístup k zamestnaniu musí byť v súlade ...

(6)

Občan má právo podať úradu sťažnosť v súvislosti s porušením práv a povinností ustanovených ...

(7)

Občan, ktorý sa cíti poškodený v dôsledku nedodržania podmienok ustanovených v odsekoch 1 až ...

(8)

Úrad nesmie občana postihovať alebo znevýhodňovať preto, že občan uplatňuje svoje práva vyplývajúce ...

(9)

Občan má právo slobodne si zvoliť zamestnanie a vykonávať ho na celom území Slovenskej republiky ...

§ 15
Vhodné zamestnanie
(1)

Vhodné zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré zohľadňuje zdravotný stav občana, ...

(2)

Vhodné zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania podľa tohto zákona je zamestnanie, v ktorom ...

(3)

Vhodné zamestnanie si občan hľadá sám, za pomoci úradu alebo za pomoci právnickej osoby alebo ...

§ 16
Výbor pre otázky zamestnanosti
(1)

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na schvaľovanie použitia aktívnych opatrení na ...

(2)

Výbor má osem členov, z toho štyroch zástupcov úradu, dvoch zástupcov samosprávneho kraja a ...

(3)

Samosprávny kraj zastupujú dvaja zástupcovia samosprávneho kraja, v ktorého územnom obvode sídli ...

(4)

Zástupcov úradu vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ ústredia.

(5)

Zástupcov samosprávneho kraja volí a odvoláva zastupiteľstvo samosprávneho kraja.

(6)

Zástupcov územnej samosprávy miest a obcí vymenúva a odvoláva reprezentatívna organizácia miest ...

(7)

Výbor je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho ...

(8)

Výbor rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas väčšiny prítomných členov. ...

(9)

Na zasadnutí výboru sa zúčastňuje riaditeľ úradu alebo ním poverený zástupca.

(10)

Spôsob rokovania výboru upravuje rokovací poriadok.

(11)

Zasadnutia výboru sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej raz za štvrťrok.

§ 17
Členstvo vo výbore
(1)

Funkčné obdobie členov výboru trvá štyri roky.

(2)

Výbor volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu, z ktorých jeden je zo zástupcov územnej samosprávy ...

(3)

Funkcie členov výboru sú nezlučiteľné; člen výboru môže vykonávať funkciu len v jednom výbore. ...

(4)

Člen výboru má nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie vo výbore podľa osobitného ...

(5)

Výkon funkcie vo výbore sa považuje za prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu, pri ktorej ...

(6)

Člen výboru je pri výkone funkcie vo výbore nezastupiteľný.

(7)

Členstvo vo výbore zaniká

a)

uplynutím funkčného obdobia,

b)

odvolaním člena,

c)

písomným vzdaním sa členstva,

d)

smrťou člena.

(8)

Člena výboru odvolá na návrh výboru ten subjekt, ktorý ho navrhol za člena výboru,

a)

ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b)

ak začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom vo výbore,

c)

ak sa bez vážneho dôvodu dvakrát po sebe nezúčastnil na rokovaní výboru,

d)

na návrh orgánu, ktorý ho za člena navrhol.

(9)

Člen výboru je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone ...

§ 18
Pôsobnosť výboru
(1)

Do pôsobnosti výboru patrí schvaľovať

a)

priority v uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce a priority v oblasti vzdelávania a prípravy ...

b)

použitie tých aktívnych opatrení na trhu práce a rozsah ich financovania, na ktoré nie je právny ...

(2)

Návrhy podľa odseku 1 predkladá výboru na schválenie úrad na základe žiadostí právnických ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

§ 19
Lekárska posudková činnosť
(1)

Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača ...

a)

možnosti zaradenia do vhodného zamestnania vzhľadom na zdravotný stav,

b)

možnosti účasti na programe aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti vzhľadom ...

c)

opodstatnenosti zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej ...

(2)

Lekárska posudková činnosť podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva v prípade, ak uchádzač o zamestnanie ...

(3)

Lekárska posudková činnosť podľa odseku 1 písm. b) sa vykonáva, ak sa uchádzač o zamestnanie ...

(4)

Posudzovanie opodstatnenosti zdravotných dôvodov podľa odseku 1 vykonáva posudkový lekár na základe ...

(5)

Výkon lekárskej posudkovej činnosti zabezpečuje ústredie a úrad.

(6)

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva lekár, ktorý získal diplom o špecializácii v špecializačnom ...

(7)

Posudkový lekár vypracuje posudok, ktorý obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia, adresu trvalého pobytu posudzovaného uchádzača o zamestnanie ...

b)

charakteristiku ponúkaného pracovného miesta alebo konkrétneho programu aktívnych opatrení na ...

c)

záver, v ktorom je posúdená vhodnosť alebo nevhodnosť pracovného miesta alebo konkrétneho programu ...

d)

charakteristiku pracovného miesta, na ktorom posudzovaná samostatne zárobkovo činná osoba prevádzkuje ...

e)

záver, v ktorom je posúdená opodstatnenosť alebo neopodstatnenosť zdravotných dôvodov na skončenie ...

(8)

V posudku, ktorý slúži výlučne na rozhodovanie odborného konzília posudkových lekárov podľa ...

(9)

Posudok podľa odseku 7 je podkladom na rozhodovanie o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie ...

(10)

Ak posudzovaný uchádzač o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činná osoba nesúhlasí s posudkom ...

§ 20
Odborné konzílium posudkových lekárov
(1)

Odborné konzílium posudkových lekárov tvoria traja posudkoví lekári úradov. Členov odborného ...

(2)

Posudkový lekár, ktorý preverovaný posudok vydal, predloží odbornému konzíliu posudkových lekárov ...

(3)

Posudkový lekár ústredia zvoláva odborné konzílium posudkových lekárov tak, aby bol posudok ...

(4)

Posudok odborného konzília posudkových lekárov je podkladom na rozhodovanie o vyradení uchádzača ...

PIATA ČASŤ

§ 21
Zamestnávanie cudzincov
(1)

Rovnaké právne postavenie ako občan Slovenskej republiky má aj cudzinec, ktorý je účastníkom ...

(2)

Zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, môže prijať do zamestnania cudzinca ...

(3)

Cudzinec pred príchodom na územie Slovenskej republiky požiada písomne príslušný úrad o povolenie ...

(4)

Príslušný úrad na udelenie povolenia na zamestnanie je úrad, v ktorého územnom obvode bude cudzinec ...

(5)

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie obsahuje najmä

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia cudzinca,

b)

adresu v štáte trvalého pobytu a adresu na doručovanie písomností,

c)

číslo cestovného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal,

d)

názov a sídlo, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, ...

e)

druh práce, miesto výkonu práce a obdobie, počas ktorého by sa malo zamestnávanie vykonávať.

(6)

Súčasťou žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie je prísľub zamestnávateľa na prijatie ...

§ 22
Povolenie na zamestnanie
(1)

Povolenie na zamestnanie môže príslušný úrad udeliť cudzincovi, ak voľné pracovné miesto nie ...

(2)

Pri vydávaní povolenia na zamestnanie úrad prihliada na situáciu na trhu práce.

(3)

Povolenie na zamestnanie obsahuje najmä

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia cudzinca,

b)

adresu v štáte trvalého pobytu a adresu na doručovanie písomností,

c)

miesto výkonu práce,

d)

druh vykonávanej práce,

e)

názov a sídlo, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, ...

f)

obdobie, na ktoré sa vydáva.

(4)

Na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok.

(5)

Úrad udelí povolenie na zamestnanie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce cudzincovi,

a)

ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá je uverejnená ...

b)

ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel zvýšenia kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní ...

c)

do 26 rokov veku, ktorý je zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami v rámci ...

d)

ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako ...

e)

ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovaných cirkví alebo náboženských spoločností, ...

f)

ktorému bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt a bolo mu poskytnuté dočasné útočisko23) ...

(6)

Povolenie na zamestnanie sa vyžaduje aj vtedy, ak cudzinec

a)

je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou ...

b)

bude zamestnaný v prihraničnej oblasti Slovenskej republiky a najmenej raz za týždeň sa bude vracať ...

(7)

Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u cudzinca,

a)

ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

b)

ktorý je zahraničný Slovák,25)

c)

ktorému bol udelený azyl,26)

d)

ktorému sa poskytlo dočasné útočisko,27)

e)

ak jeho zamestnanie na území Slovenskej republiky nepresiahlo sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych ...

1.

pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec vysokej školy, vedecký, výskumný alebo vývojový ...

2.

výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,

3.

žiak alebo študent do 26 rokov veku,

4.

osoba, ktorá v Slovenskej republike zabezpečuje dodávky tovaru alebo služieb alebo tento tovar dodáva, ...

f)

ktorý je prijatý do zamestnania na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika ...

g)

ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo ...

h)

ktorý je člen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej ...

i)

ktorý je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu,28) ...

j)

ktorý vykonáva prácu v rámci sústavnej prípravy na povolanie v školách a školských zariadeniach ...

k)

ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie Slovenskej ...

l)

ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti alebo štatutárny orgán obchodnej spoločnosti, alebo ...

m)

ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce na území Slovenskej ...

n)

ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov.

(8)

Úrad neudelí povolenie na zamestnanie cudzincovi, ktorý

a)

požiadal o udelenie azylu alebo

b)

nespĺňa niektorú z podmienok na udelenie povolenia na zamestnanie ustanovených týmto zákonom.

§ 23
Platnosť povolenia na zamestnanie
(1)

Platnosť povolenia na zamestnanie zaniká

a)

uplynutím obdobia, na ktoré bolo udelené,

b)

skončením zamestnania pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie na zamestnanie udelené,

c)

uplynutím obdobia, na ktoré bol cudzincovi povolený pobyt, alebo

d)

zánikom povolenia na pobyt z iného dôvodu.

(2)

Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, môže povolenie na zamestnanie odňať, ak cudzinec ...

(3)

Povolenie na zamestnanie udelí príslušný úrad najviac na obdobie jedného roka; pri sezónnom zamestnávaní ...

(4)

Povolenie na zamestnanie môže úrad s prihliadnutím na situáciu na trhu práce na žiadosť cudzinca ...

(5)

Podmienkou predĺženia povolenia na zamestnanie je, že zamestnanie sa bude vykonávať u toho istého ...

(6)

Na žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie sa rovnako vzťahuje § 21 ods. 5. Súčasťou ...

(7)

Tuzemská právnická osoba alebo tuzemská fyzická osoba, ktorá uzavrela zmluvu so zahraničnou právnickou ...

(8)

Zamestnávateľ je povinný informovať úrad o nástupe do zamestnania cudzinca a o skončení zamestnania ...

§ 24
Splnomocnenie na prijatie národných opatrení v oblasti zamestnávania
(1)

Ak členský štát Európskej únie uplatní voči občanom Slovenskej republiky a ich rodinným príslušníkom ...

(2)

Ak v súvislosti so slobodným pohybom osôb na základe žiadosti Slovenskej republiky oznámi Európska ...

ŠIESTA ČASŤ

SLUŽBY ZAMESTNANOSTI POSKYTOVANÉ PRÁVNICKOU OSOBOU A FYZICKOU OSOBOU

§ 25
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu
(1)

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za ...

(2)

Výšku úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu dojednáva sprostredkovateľ s právnickou ...

(3)

Od fyzickej osoby môže sprostredkovateľ vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním ...

(4)

Sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu v zahraničí, uzatvorí s občanom písomnú ...

a)

názov, adresu, identifikačné číslo zahraničného zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti ...

b)

dĺžku trvania zamestnania,

c)

druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,

d)

spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,

e)

rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody,

f)

výšku úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa odseku 3.

(5)

Sprostredkovateľ je povinný informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v ...

§ 26
Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
(1)

Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydá ústredie sprostredkovateľovi najviac na ...

(2)

Za vydanie alebo predĺženie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu sa platí poplatok ...

(3)

Žiadosť o vydanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu obsahuje

a)

názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby ...

b)

doklady o dosiahnutom stupni vzdelania sprostredkovateľa; u právnickej osoby doklady o dosiahnutom ...

c)

okruh zamestnaní, ktoré bude sprostredkovateľ sprostredkúvať,

d)

územný rozsah sprostredkovateľskej činnosti sprostredkovateľa,

e)

spolupracujúce subjekty sprostredkovateľa v prípade sprostredkovania zamestnania za úhradu do zahraničia, ...

f)

adresu miesta výkonu sprostredkovania zamestnania za úhradu a

g)

kalkuláciu predpokladanej výšky úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu.

(4)

Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu je

a)

projekt vykonávania sprostredkovania zamestnania za úhradu vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov ...

b)

zmluva o prenájme priestorov alebo doklad o vlastníctve priestorov,

c)

preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie sprostredkovania zamestnania za úhradu,

d)

okruh spolupracujúcich subjektov a

e)

personálne zabezpečenie vykonávania sprostredkovania zamestnania za úhradu.

(5)

Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu obsahuje najmä

a)

názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby ...

b)

obdobie, na ktoré sa povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydáva,

c)

okruh zamestnaní, ktoré bude sprostredkovateľ sprostredkúvať,

d)

územný rozsah sprostredkovateľskej činnosti sprostredkovateľa,

e)

adresu miesta výkonu sprostredkovania zamestnania za úhradu.

(6)

Sprostredkovateľ môže vykonávať sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ak je bezúhonný, má ...

§ 27
Pozastavenie činnosti a zrušenie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
(1)

Ústredie môže pozastaviť činnosť sprostredkovateľa pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie ...

(2)

Návrh na pozastavenie činnosti sprostredkovateľa alebo zrušenie povolenia na sprostredkovanie zamestnania ...

a)

príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,33)

b)

príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,

c)

Národný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov a predpisov v oblasti ...

d)

občan, ktorý bol činnosťou sprostredkovateľa poškodený.

§ 28
Povinnosti sprostredkovateľa

Sprostredkovateľ je povinný

a)

viesť evidenciu občanov, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu, ktorá obsahuje najmä

1.

meno, priezvisko a dátum narodenia, ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu občana, ktorému ...

2.

názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, ...

3.

štát, do ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,

4.

dátum sprostredkovania zamestnania za úhradu a dĺžku trvania sprostredkovaného zamestnania za úhradu, ...

b)

poskytovať raz za rok ústrediu správu o svojej činnosti,

c)

zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu,22)

d)

vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti ...

§ 29
Agentúra dočasného zamestnávania
(1)

Agentúra dočasného zamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ...

(2)

Za dočasné pridelenie dočasného zamestnanca môže agentúra dočasného zamestnávania vyberať ...

(3)

Fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania, ak je bezúhonná, ...

(4)

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania vydá ústredie najviac na ...

(5)

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania obsahuje ...

a)

názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby ...

b)

doklady o dosiahnutom stupni vzdelania fyzickej osoby; u právnickej osoby doklady o dosiahnutom stupni ...

c)

územný rozsah, v ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba bude vykonávať svoju činnosť.

(6)

Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania ...

a)

projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných ...

b)

zmluva o prenájme priestorov alebo doklad o vlastníctve priestorov,

c)

preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,

d)

okruh spolupracujúcich subjektov a

e)

personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

(7)

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania obsahuje najmä

a)

názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby ...

b)

obdobie, na ktoré bolo povolenie vydané,

c)

územný rozsah, v ktorom agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť,

d)

okruh zamestnaní, na ktoré bude agentúra dočasného zamestnávania prideľovať dočasných zamestnancov. ...

(8)

Za vydanie alebo predĺženie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania ...

§ 30
Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania
(1)

Agentúra dočasného zamestnávania poskytuje dočasnému zamestnancovi ochranu podľa osobitných ...

(2)

Poskytovanie ochrany dočasnému zamestnancovi kontrolujú príslušné orgány ustanovené osobitným ...

§ 31
Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania
(1)

Agentúra dočasného zamestnávania je povinná

a)

zabezpečovať ochranu osobných údajov dočasného zamestnanca podľa osobitného predpisu,22)

b)

umožniť dočasnému zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo na kolektívne ...

c)

umožniť prístup dočasnému zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu odborných ...

d)

vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ...

e)

poskytovať raz za rok ústrediu správu o svojej činnosti.

(2)

Agentúra dočasného zamestnávania nesmie vykonávať zrážky zo mzdy dočasného zamestnanca s výnimkou ...

(3)

Ústredie môže agentúre dočasného zamestnávania pozastaviť činnosť pred uplynutím obdobia, ...

(4)

Návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania ...

a)

príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,33)

b)

príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,

c)

Národný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov a predpisov v oblasti ...

d)

občan, ktorý bol činnosťou agentúry dočasného zamestnávania poškodený.

SIEDMA ČASŤ

AKTÍVNE OPATRENIA NA TRHU PRÁCE

§ 32
Sprostredkovanie zamestnania
(1)

Sprostredkovanie zamestnania na účely tohto zákona je činnosť zameraná na

a)

vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi ...

b)

vyhľadávanie a ponúkanie vhodných zamestnancov zamestnávateľovi.

(2)

Súčasťou sprostredkovania zamestnania je aj evidenčná činnosť, informačné a poradenské služby, ...

(3)

Sprostredkovanie zamestnania zabezpečuje

a)

ústredie,

b)

úrad a pracovisko zriadené úradom a

c)

právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu, sprostredkovanie ...

(4)

Ústredie a úrad vykonávajú sprostredkovanie zamestnania na území Slovenskej republiky bezplatne. ...

(5)

Občan sa uchádza o sprostredkovanie zamestnania na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý ...

(6)

Príslušný úrad pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je v školskom zariadení ...

(7)

Príslušný úrad pre cudzinca, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému sa poskytlo dočasné útočisko, ...

(8)

Úrad vykonáva sprostredkovanie zamestnania bezplatne a nestranne; pritom rešpektuje výber občana ...

(9)

Na sprostredkovanie konkrétneho pracovného miesta nie je právny nárok.

(10)

Úrad na účely sprostredkovania zamestnania

a)

vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie, evidenciu záujemcov o zamestnanie a evidenciu voľných ...

b)

poskytuje informačné a poradenské služby,

c)

zabezpečuje odborné poradenské služby,

d)

poskytuje náhradu časti cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie, ktoré súvisia s absolvovaním ...

§ 33
Evidencia uchádzačov o zamestnanie
(1)

Evidencia uchádzačov o zamestnanie obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého ...

(2)

Osobné údaje o uchádzačovi o zamestnanie je možné poskytovať tretej osobe na účely sprostredkovania ...

(3)

Na spracovanie osobných údajov o uchádzačovi o zamestnanie, ktorému úrad sprostredkúva zamestnanie ...

§ 34
Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
(1)

Uchádzač o zamestnanie, ktorý sa uchádza na základe osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie ...

(2)

Ak uchádzač o zamestnanie požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich ...

a)

skončenia zamestnania, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po ...

b)

skončenia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, zaradí sa do evidencie ...

c)

skončenia sústavnej prípravy na povolanie, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo ...

d)

skončenia povinnej vojenskej služby, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho ...

e)

skončenia osobnej starostlivosti o dieťa, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa ...

f)

skončenia osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je bezvládna, zaradí sa do evidencie uchádzačov ...

g)

skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo ...

h)

skončenia invalidity, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po ...

i)

skončenia výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, zaradí sa do evidencie uchádzačov o ...

(3)

Podľa odseku 2 sa postupuje aj pri zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie u občana, ktorý ...

(4)

Uchádzač o zamestnanie osvedčuje skutočnosti rozhodné pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie ...

(5)

Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie tak, aby toto hľadanie bolo preukázateľné. ...

(6)

Uchádzač o zamestnanie je povinný byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní od doručenia ...

(7)

Úrad určí v súlade s odsekom 8 uchádzačovi o zamestnanie povinnosť osobne sa dostaviť na úrad ...

(8)

Periodicita návštev je

a)

raz za sedem kalendárnych dní u uchádzača o zamestnanie, ktorý je dlhodobo nezamestnaný občan, ...

b)

raz za mesiac u uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na akejkoľvek forme aktívnych opatrení ...

c)

raz za 14 kalendárnych dní u ostatných uchádzačov o zamestnanie.

(9)

Uchádzač o zamestnanie, ktorý zmenou trvalého pobytu zmenil aj miestne príslušný úrad, nahlási ...

(10)

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan, ktorý

a)

sústavne sa pripravuje na povolanie,

b)

je dočasne práceneschopný,

c)

má nárok na materské,

d)

má priznaný starobný dôchodok,

e)

má priznaný výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok alebo

f)

bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. m) a odseku 2, a to ...

§ 35
Sústavná príprava na povolanie
(1)

Sústavná príprava občana na povolanie na účely tohto zákona je štúdium na strednej škole37) ...

(2)

Sústavná príprava občana na povolanie je aj obdobie

a)

bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského ...

b)

od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom ...

c)

po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,37) ...

d)

od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého ...

e)

po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca ...

f)

iného štúdia alebo výučby, ak sú rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na stredných ...

(3)

Sústavná príprava občana na povolanie nie je

a)

obdobie, po ktoré sa štúdium prerušilo, a

b)

štúdium organizované externou formou podľa osobitných predpisov.39)

(4)

Sústavná príprava občana na povolanie sa začína najskôr od začiatku školského roku prvého ...

§ 36
Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
(1)

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom

a)

nástupu do zamestnania,

b)

začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti; za začiatok prevádzkovania ...

c)

nástupu na sústavnú prípravu na povolanie,

d)

nástupu na povinnú vojenskú službu, ktorá sa vykonáva ako základná služba alebo náhradná ...

e)

nástupu na výkon trestu odňatia slobody,

f)

vzatia do výkonu väzby,

g)

priznania starobného dôchodku,

h)

priznania výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,16) ...

i)

vzniku nároku na materské,

j)

úmrtia,

k)

odchodu do cudziny na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v cudzine,

l)

začatia vykonávania zárobkovej činnosti v cudzine a

m)

požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

(2)

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia

a)

vykonávania práce bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

b)

nedodržania disponibility bez vážnych dôvodov,

c)

nespolupráce s úradom alebo

d)

že mu bolo v cudzine udelené povolenie na zamestnanie.

(3)

V prípadoch vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodov podľa odseku 1 písm. m) a ...

(4)

Za vážny dôvod podľa odseku 2 písm. b) a odseku 5 písm. d) sa považuje,

a)

ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania manžela alebo ak miesto výkonu zamestnania a povaha ...

b)

zdravotný stav uchádzača o zamestnanie posúdený podľa § 19 ods. 1 a zdravotný stav blízkych ...

(5)

Za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom podľa odseku 2 písm. c) sa považuje

a)

odmietnutie vhodného zamestnania,

b)

odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce a na aktivačnej činnosti uchádzačom ...

c)

odmietnutie účasti na projekte zameranom na udržiavanie pracovných návykov formou menších obecných ...

d)

neskončenie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce a na aktivačnej činnosti uchádzačom ...

e)

nedostavenie sa na úrad alebo na miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 8,

f)

nepredloženie dokladov podľa odseku 4 a § 19 ods. 2 v termíne určenom úradom a ústredím, ak ...

g)

nepreukázanie hľadania si zamestnania,

h)

nedodržiavanie liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, ...

i)

nedodržiavanie povinnosti podľa § 34 ods. 6.

(6)

Doklad o priznaní starobného dôchodku na účely odseku 1 písm. g) poskytuje úradu uchádzač o ...

§ 37
Evidencia záujemcov o zamestnanie
(1)

Evidencia záujemcov o zamestnanie obsahuje potrebné osobné údaje o záujemcovi o zamestnanie, najmä ...

(2)

Osobné údaje o záujemcovi o zamestnanie je možné poskytovať tretej osobe na účely sprostredkovania ...

§ 38
Zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie
(1)

Záujemca o zamestnanie, ktorý sa uchádza na základe podania písomnej žiadosti alebo inej formy ...

(2)

Záujemca o zamestnanie podľa odseku 1 môže podať žiadosť o sprostredkovanie zamestnania na ktorýkoľvek ...

(3)

Úrad pri zaradení do evidencie záujemcov o zamestnanie poskytne záujemcovi o zamestnanie informácie ...

(4)

Úrad poskytuje záujemcovi o zamestnanie aj informačné a poradenské služby a odborné poradenské ...

§ 39
Vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie

Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom

a)

sprostredkovania vhodného zamestnania alebo

b)

požiadania o vyradenie z evidencie.

§ 40
Evidencia voľných pracovných miest

Voľné pracovné miesto na účely sprostredkovania zamestnania je novo vytvorené pracovné miesto ...

§ 41
Evidencia zamestnávateľov

Úrad na účely vyhľadávania voľných pracovných miest vedie evidenciu zamestnávateľov vo svojom ...

§ 42
Informačné a poradenské služby
(1)

Úrad poskytuje občanom, uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a zamestnávateľom informačné ...

(2)

Informačné a poradenské služby na účely tohto zákona sú služby pri

a)

voľbe povolania,

b)

výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania a

c)

výbere zamestnanca.

(3)

Informačné a poradenské služby na účely tohto zákona sú aj služby pri poskytovaní informácií ...

a)

možnostiach zamestnania na území Slovenskej republiky a v zahraničí,

b)

predpokladoch na výkon povolania,

c)

možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej ...

d)

podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti a

e)

podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode ...

(4)

Informačné a poradenské služby pre voľbu povolania zahŕňajú najmä poskytovanie informácií ...

(5)

Informačné a poradenské služby pre výber zamestnania a jeho zmenu zahŕňajú

a)

posúdenie osobných predpokladov, schopností a získaných odborných zručností uchádzača o zamestnanie ...

b)

poskytovanie informácií a odborných rád súvisiacich so zdravotnými a kvalifikačnými požiadavkami ...

(6)

Informačné a poradenské služby pri výbere zamestnanca zahŕňajú poskytovanie informácií a odborných ...

(7)

Informačné a poradenské služby poskytuje úrad bezplatne.

§ 43
Odborné poradenské služby
(1)

Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie odborné poradenské služby.

(2)

Odborné poradenské služby na účely tohto zákona sú zamerané na riešenie problémov spojených ...

(3)

Odbornú poradenskú činnosť vykonáva poradca, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie.

(4)

Úrad môže zabezpečiť odborné poradenské služby v rámci individuálneho poradenstva alebo skupinového ...

(5)

Úrad zaručuje uchádzačovi o zamestnanie vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej ...

(6)

Individuálny akčný plán na účely tohto zákona je písomný dokument, ktorý na základe posúdenia ...

(7)

Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie náhradu časti cestovných výdavkov súvisiacich s jeho ...

(8)

Cestovné výdavky na účely tohto zákona je cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta ...

(9)

Úrad môže zabezpečiť odborné poradenské služby sám alebo prostredníctvom fyzickej osoby alebo ...

(10)

Úrad uzatvorí s dodávateľom služby písomnú dohodu o zabezpečení odborných poradenských služieb. ...

a)

zameranie odborných poradenských služieb zabezpečovaných dodávateľom služby,

b)

počet uchádzačov o zamestnanie, ktorým dodávateľ služby poskytne odborné poradenské služby, ...

c)

dátum začatia poskytovania odborných poradenských služieb,

d)

miesto výkonu odborných poradenských služieb,

e)

cenu odborných poradenských služieb,

f)

spôsob a termín úhrady oprávnených nákladov za odborné poradenské služby a

g)

záväzok dodávateľa odborných poradenských služieb nahlásiť každú zmenu počtu uchádzačov ...

(11)

Na výber dodávateľa odborných poradenských služieb podľa odseku 9 sa vzťahuje osobitný predpis.19) ...

§ 44
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
(1)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona je teoretická alebo praktická príprava, ...

(2)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona nie je zvýšenie stupňa vzdelania ...

(3)

Rovnako ako pri vzdelávaní a príprave pre trh práce sa postupuje aj v prípade

a)

teoretickej prípravy alebo praktickej prípravy, ak uchádzač o zamestnanie alebo záujemca o zamestnanie, ...

b)

špeciálneho školenia pre uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie zameraných na hľadanie ...

c)

prípravného kurzu na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača o zamestnanie alebo ...

d)

prípravného kurzu na prijímacie skúšky na strednú školu uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu ...

e)

kurzu pre občana so zdravotným postihnutím umožňujúceho jeho vzdelávanie a prípravu pre trh ...

(4)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce nie je teoretická alebo praktická príprava, ktorú

a)

je zamestnávateľ povinný zabezpečovať pre zamestnanca podľa príslušných právnych predpisov ...

b)

zamestnanec absolvuje z vlastného záujmu bez toho, žeby z hľadiska ním vykonávanej práce u zamestnávateľa ...

(5)

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa tohto zákona zabezpečuje

a)

úrad pre uchádzača o zamestnanie a pre záujemcu o zamestnanie a

b)

zamestnávateľ pre svojho zamestnanca.

(6)

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa tohto zákona si môžu zabezpečiť aj uchádzač o ...

§ 45
Národný program vzdelávania a prípravy pre trh práce
(1)

Ústredie a úrad v spolupráci s inými orgánmi štátnej správy, so zamestnávateľmi, s územnou ...

(2)

Národný program vzdelávania a prípravy pre trh práce zabezpečuje ústredie.

§ 46
Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie
(1)

Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu ...

a)

nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností,

b)

potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a

c)

straty schopnosti vykonávania pracovnej činnosti v doterajšom zamestnaní.

(2)

Úrad môže uhradiť dodávateľovi vzdelávania a prípravy pre trh práce náklady na vzdelávanie ...

(3)

Dohoda podľa odseku 2 obsahuje najmä

a)

názov a adresu vzdelávacieho zariadenia,

b)

miesto realizácie vzdelávania a prípravy pre trh práce,

c)

dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu začiatku a skončenia,

d)

spôsob overenia vedomostí získaných absolvovaním vzdelávania a prípravy pre trh práce,

e)

kalkuláciu nákladov na jedného účastníka,

f)

počet uchádzačov o zamestnanie a počet záujemcov o zamestnanie, pre ktorých úrad zabezpečuje ...

g)

celkovú sumu oprávnených nákladov, ktoré úrad uhradí, a

h)

spôsob a termín úhrady oprávnených nákladov.

(4)

Uchádzačovi o zamestnanie, ktorému úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, úrad ...

(5)

Úrad môže poskytnúť príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý ...

(6)

Príspevok na služby pre rodinu s deťmi na účely tohto zákona je úhrada časti preukázaných ...

(7)

Úrad môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi ...

(8)

Dohoda o vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa odseku 7 obsahuje najmä

a)

profesijné zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce a spôsob jeho získania,

b)

miesto konania vzdelávania a prípravy pre trh práce,

c)

dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho začiatku a skončenia, ...

d)

práva a povinnosti účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce,

e)

podrobnosti o úhrade náhrad výdavkov za stravovanie, nákladov za ubytovanie a cestovných výdavkov ...

f)

záväzok záujemcu o zamestnanie, že vráti úradu náklady uhradené za jeho vzdelávanie a prípravu ...

(9)

Uchádzač o zamestnanie a záujemca o zamestnanie môžu z vážnych zdravotných dôvodov, rodinných ...

(10)

Na výber dodávateľa vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu ...

§ 47
Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca
(1)

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca na účely tohto zákona vykonáva zamestnávateľ ...

(2)

Všeobecné vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca na účely tohto zákona je teoretická ...

(3)

Špecifické vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca na účely tohto zákona je teoretická ...

(4)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca sa uskutočňujú v pracovnom čase a sú prekážkou ...

(5)

Na základe uzatvorenej písomnej dohody môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi príspevok na vzdelávanie ...

(6)

Oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov preukázané zamestnávateľom ...

a)

náhrada mzdy zamestnancov zúčastňujúcich sa na vzdelávaní a na príprave pre trh práce podľa ...

b)

náhrada cestovných výdavkov zamestnancov zúčastňujúcich sa na vzdelávaní a na príprave pre ...

c)

ostatné náklady zamestnávateľa bezprostredne súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce ...

(7)

Dohoda o poskytnutí príspevku na vzdelávanie a na prípravu pre trh práce zamestnanca uzatvorená ...

a)

zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce,

b)

dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu začiatku a skončenia,

c)

kalkuláciu oprávnených nákladov na jedného účastníka,

d)

výšku úhrady oprávnených nákladov,

e)

podmienky poskytovania úhrady oprávnených nákladov,

f)

podmienky vrátenia uhradených oprávnených nákladov v prípade nedodržania dohody.

(8)

Zamestnávateľ, ktorý požiada úrad o príspevok podľa odseku 5, môže využiť služby vzdelávacieho ...

(9)

Zamestnávateľ môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca aj v iných ...

§ 48
Výber dodávateľa vzdelávania

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie, záujemcu o zamestnanie a zamestnanca ...

a)

má na túto činnosť povolenie,

b)

má akreditáciu vydanú Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre ďalšie ...

c)

bol vybratý úradom verejným obstarávaním podľa osobitného predpisu.19)

§ 49
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
(1)

Samostatná zárobková činnosť na účely tohto zákona je

a)

vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa ...

b)

prevádzkovanie alebo vykonávanie živnosti podľa osobitného predpisu,11)

c)

vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu,12)

d)

vykonávanie činnosti spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti ...

e)

vykonávanie činnosti podľa § 25, § 29 a 58.

(2)

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje uchádzačovi o zamestnanie vedenému v ...

(3)

Príspevok sa poskytuje vo výške najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce platnej ...

(4)

Minimálna celková cena práce na účely tohto zákona je súčet minimálnej mzdy a úhrady poistného ...

(5)

Výška príspevku je závislá od typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa ...

(6)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto na samostatnú zárobkovú ...

(7)

Úrad uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie písomnú dohodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí ...

a)

druh samostatnej zárobkovej činnosti,

b)

maximálnu výšku príspevku,

c)

spôsob poskytovania príspevku,

d)

dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

e)

spôsob a lehotu na preukázanie použitia poskytnutého príspevku,

f)

spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

g)

záväzok uchádzača o zamestnanie, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr ...

(8)

Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku podľa odseku 7 je absolvovanie prípravy na ...

(9)

Občan, ktorý prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť pred uplynutím ...

§ 50
Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
(1)

Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 vedeného v evidencii ...

(2)

Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ...

(3)

Celková cena práce na účely tohto zákona je súčet mzdy a úhrady poistného na zdravotné poistenie, ...

(4)

Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto, ...

(5)

Príspevok sa poskytuje najviac počas 24 mesiacov od uzatvorenia písomnej dohody o poskytnutí príspevku ...

(6)

Výška príspevku a dĺžka poskytovania príspevku závisia od príslušnosti okresu, v ktorom sa ...

(7)

Úrad uzatvorí so zamestnávateľom písomnú dohodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí ...

a)

počet pracovných miest a ich profesijnú štruktúru,

b)

maximálnu výšku príspevku,

c)

počet mesiacov zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,

d)

záväzok zamestnávateľa zamestnávať znevýhodneného uchádzača o zamestnanie nepretržite počas ...

e)

počet mesiacov poskytovania príspevku,

f)

spôsob poskytovania príspevku,

g)

záväzok úradu, že bude poskytovať zamestnávateľovi príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych ...

h)

záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr ...

§ 51
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
(1)

Absolventská prax na účely tohto zákona je získanie odborných zručností a praktických skúseností ...

(2)

Absolventská prax sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi ...

(3)

Absolventská prax sa vykonáva najviac šesť mesiacov, pričom týždenný pracovný čas je 20 hodín. ...

(4)

Počas vykonávania absolventskej praxe poskytuje úrad absolventovi školy paušálny príspevok vo ...

(5)

Zamestnávateľovi, u ktorého absolvent školy vykonáva absolventskú prax, poskytuje úrad paušálny ...

(6)

Počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu desiatich pracovných ...

(7)

Okrem poskytnutia voľna v rozsahu desiatich pracovných dní zamestnávateľ ospravedlní absolventovi ...

(8)

Dohoda uzatvorená podľa odseku 2 medzi úradom a absolventom školy obsahuje najmä

a)

záväzok úradu zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa, ...

b)

záväzok absolventa školy vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom,

c)

začiatok a dĺžku vykonávania absolventskej praxe,

d)

druh vykonávaných pracovných činností počas vykonávania absolventskej praxe,

e)

záväzok absolventa školy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy ...

f)

záväzok absolventa školy uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi úmyselným ...

g)

záväzok absolventa školy uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej ...

h)

záväzok úradu uhrádzať absolventovi školy paušálny príspevok podľa odseku 4 do desiatich dní ...

(9)

Dohoda medzi úradom a zamestnávateľom uzatvorená podľa odseku 2 obsahuje najmä

a)

záväzok zamestnávateľa vytvárať absolventovi školy podmienky na vykonávanie absolventskej praxe, ...

b)

druh vykonávaných pracovných činností počas vykonávania absolventskej praxe,

c)

záväzok zamestnávateľa preukázateľne oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými ...

d)

záväzok zamestnávateľa viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do ...

e)

záväzok zamestnávateľa oznámiť úradu neúčasť absolventa školy na vykonávaní absolventskej ...

f)

záväzok zamestnávateľa, že povereným zamestnancom úradu umožní vykonať kontrolu plnenia tejto ...

g)

záväzok úradu pravidelne mesačne poukazovať zamestnávateľovi na jeho účet paušálny príspevok ...

§ 52
Príspevok na aktivačnú činnosť
(1)

Aktivačná činnosť na účely tohto zákona je podpora udržiavania pracovných návykov uchádzača ...

(2)

Aktivačná činnosť sa môže vykonávať formou menších obecných služieb pre obec organizovaných ...

(3)

Menšie obecné služby pre obec organizované obcou na účely tohto zákona je forma aktivačnej činnosti ...

(4)

Na účely organizovania menších obecných služieb pre obec podľa odseku 3 úrad poskytuje obci ...

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia,

b)

ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu,

c)

dosiahnutý stupeň vzdelania, získané odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce,

d)

dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie a

e)

informáciu o tom, či je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.49)

(5)

Dobrovoľnícke práce na účely tohto zákona je forma aktivačnej činnosti uchádzača o zamestnanie ...

a)

rozpočtová organizácia a príspevková organizácia poskytujúca sociálne služby,50)

b)

zariadenie sociálnych služieb,50)

c)

štátom uznaná cirkev, náboženská spoločnosť51) a nimi zriadená organizácia,52)

d)

Slovenský Červený kríž,

e)

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave,

f)

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči,

g)

zariadenie zriadené podľa § 12 písm. h),

h)

škola39) a školské zariadenie,53)

i)

zdravotnícke zariadenie,54)

j)

rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v oblasti kultúry,55)

k)

mimovládna organizácia, ktorou je najmä

1.

občianske združenie,56)

2.

nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,57)

3.

nadácia58) vykonávajúca verejnoprospešnú činnosť,

4.

neinvestičný fond59) vykonávajúci verejnoprospešnú činnosť.

(6)

Úrad poskytuje obci, právnickej osobe a fyzickej osobe príspevok, ktorý možno použiť na úhradu ...

(7)

Príspevok podľa odseku 6 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a obcou, ...

(8)

Celková výška príspevku poskytovaného podľa odseku 6 je závislá od počtu uchádzačov o zamestnanie ...

(9)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode

a)

sa obec nachádza,

b)

má sídlo právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 5 písm. a) až j),

c)

má sídlo mimovládna organizácia uvedená v odseku 5 písm. k).

(10)

Dohoda uzatvorená podľa odseku 7 obsahuje najmä

a)

počet uchádzačov o zamestnanie prijatých na vykonávanie aktivačnej činnosti a dĺžku trvania ...

b)

počet zamestnancov, ktorí budú organizovať aktivačnú činnosť,

c)

druh a rozsah vykonávanej aktivačnej činnosti,

d)

celkovú výšku, termín a dĺžku poskytovania príspevku podľa odseku 6,

e)

počet hodín vykonávania aktivačnej činnosti týždenne jedným uchádzačom o zamestnanie a počet ...

f)

záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 6 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní ...

g)

záväzok obce, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, alebo mimovládnej organizácie podľa odseku ...

h)

záväzok obce, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, alebo mimovládnej organizácie podľa odseku ...

§ 53
Príspevok na sťahovanie za prácou
(1)

Príspevok na sťahovanie za prácou na účely tohto zákona je náhrada preukázaných výdavkov súvisiacich ...

(2)

Príspevok poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie ...

(3)

Príspevok sa poskytuje v prípade, ak pri zmene miesta výkonu nového zamestnania došlo k zmene miesta ...

(4)

Ak o príspevok požiadajú písomne obaja manželia vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ...

(5)

Príspevok poskytuje úrad raz za dva roky, jednorazovo, vo výške najviac 10 000 Sk.

§ 54
Projekty a programy
(1)

Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty prevažne financované zo zdrojov Európskeho ...

a)

projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo ...

b)

projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ústredie ...

c)

projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo ...

(2)

Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty a programy financované alebo spolufinancované ...

a)

projekty na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ...

b)

projekty na overenie nových opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ústredie a realizuje úrad; ...

c)

projekty a programy na zlepšenie situácie rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu v rámci ...

d)

projekty a programy na podporu rozvoja regionálnej zamestnanosti schválených výborom a realizovaných ...

e)

projekty a programy podpory zamestnanosti a vzdelávania pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, ...

f)

projekty na vykonávanie a organizovanie aktivačnej činnosti schválené a financované ústredím ...

(3)

Na projekty a programy realizované podľa odseku 1 sa neposkytujú príspevky podľa § 32 ods. 10 ...

ÔSMA ČASŤ

PODPORA ZAMESTNÁVANIA OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

§ 55
Chránená dielňa a chránené pracovisko
(1)

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou ...

(2)

Za chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa tohto zákona sa považuje aj výrobné družstvo ...

(3)

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov ...

(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a ...

§ 56
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie
(1)

Zamestnávateľovi, ktorý zriadi chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, poskytuje sa príspevok ...

(2)

Príspevok na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku sa ...

(3)

Príspevok poskytnutý podľa odseku 2 sa zvyšuje o preukázané dodatočné náklady v porovnaní ...

a)

rozšírením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, alebo s úpravou ich priestorov,

b)

vybavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska strojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami ...

c)

inštaláciou strojov, zariadení a pracovných pomôcok podľa písm. b),

d)

prenajatím priestorov, ak nejde o prenájom nebytových priestorov medzi blízkymi osobami,

e)

splácaním úrokov z účelového úveru na nákup zariadenia.

(4)

Príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov podľa odseku 3 sa poskytuje aj na prispôsobenie ...

(5)

Príspevok podľa odseku 3 sa poskytuje aj samostatne, vo výške najviac 100 % z 12-násobku minimálnej ...

(6)

Príspevok podľa odsekov 2 až 5 sa neposkytuje na zakúpenie nehnuteľnosti, na prístavbu a rekonštrukciu ...

(7)

Príspevok podľa odsekov 2 až 6 poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa ...

(8)

Pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok podľa odsekov 2 až 5, môžu sa ...

(9)

Dĺžka trvania zriadenej chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je najmenej tri roky. Ak právnická ...

(10)

Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná nahlásiť do 30 kalendárnych dní úradu všetky ...

(11)

Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná vrátiť celú sumu príspevku, ktorý jej bol poskytnutý ...

(12)

Úrad uzatvorí so zamestnávateľom písomnú dohodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí ...

a)

počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím ...

b)

počet mesiacov zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a),

c)

výšku príspevku a spôsob jeho poskytovania,

d)

dátum zriadenia pracovného miesta,

e)

obdobie prevádzkovania pracovného miesta,

f)

spôsob a lehotu preukazovania použitia poskytnutého príspevku,

g)

spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

h)

záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok ...

§ 57
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej ...
(1)

Občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý začne prevádzkovať alebo ...

(2)

Príspevok sa poskytuje občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) vedenému ...

(3)

Príspevok sa poskytuje vo výške najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa ...

(4)

Príspevok poskytnutý podľa odseku 3 sa zvyšuje o preukázané dodatočné náklady v porovnaní ...

a)

vytvorením alebo rozšírením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska alebo s úpravou ich ...

b)

vybavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska strojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami ...

c)

inštaláciou strojov, zariadení a pracovných pomôcok podľa písmena b),

d)

prenajatím priestorov, ak nejde o prenájom nebytových priestorov medzi blízkymi osobami,

e)

splácaním úrokov z účelového úveru na nákup zariadenia.

(5)

Príspevok podľa odseku 4 sa poskytuje aj samostatne, vo výške najviac 100 % z 12-násobku minimálnej ...

(6)

Príspevok sa neposkytuje na zakúpenie nehnuteľnosti, na prístavbu a rekonštrukciu vlastnej nehnuteľnosti ...

(7)

Príspevok podľa odsekov 3 až 6 poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode bude chránená dielňa ...

(8)

Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa odsekov 3 až 6 je, že občan so zdravotným postihnutím ...

(9)

Úrad uzatvorí s občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý začne prevádzkovať ...

a)

druh samostatnej zárobkovej činnosti,

b)

výšku príspevku a spôsob poskytovania príspevku,

c)

dátum zriadenia chráneného pracoviska a dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej ...

d)

obdobie prevádzkovania pracovného miesta,

e)

spôsob a lehotu preukazovania použitia poskytnutého príspevku,

f)

spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

g)

záväzok občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý začne prevádzkovať ...

§ 58
Agentúra podporovaného zamestnávania
(1)

Agentúra podporovaného zamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická ...

a)

poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udržaní si pracovného ...

b)

zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných ...

c)

vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre dlhodobo nezamestnaného ...

d)

poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú občanmi ...

e)

vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného dlhodobo nezamestnaného ...

f)

poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných ...

(2)

Činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až f) môže agentúra podporovaného zamestnávania vykonávať ...

(3)

Na výber agentúry podporovaného zamestnávania úradom sa vzťahuje osobitný predpis.19)

(4)

Dohoda podľa odseku 2 obsahuje najmä

a)

druh služieb poskytovaných agentúrou podporovaného zamestnávania,

b)

počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a počet uchádzačov ...

c)

dátum začatia poskytovania služieb a dátum skončenia poskytovania služieb,

d)

miesto poskytovania služieb,

e)

výšku nákladov za poskytnuté služby,

f)

spôsob úhrady nákladov za poskytnuté služby,

g)

záväzok agentúry podporovaného zamestnávania ohlásiť každú zmenu počtu uchádzačov o zamestnanie, ...

h)

spôsob preukazovania nákladov súvisiacich s poskytovaním služieb podporovaného zamestnávania.

(5)

Fyzická osoba môže vykonávať podporované zamestnávanie, ak je bezúhonná, má minimálne úplné ...

(6)

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúre podporovaného zamestnávania vydá ústredie najviac ...

(7)

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania obsahuje ...

a)

názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby ...

b)

doklady o dosiahnutom stupni vzdelania fyzickej osoby; u právnickej osoby doklady o dosiahnutom stupni ...

c)

územný rozsah, v ktorom agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť.

(8)

Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania ...

a)

projekt vykonávania podporovaného zamestnávania vrátane predpokladaných príjmov a výdavkov,

b)

zmluva o prenájme priestorov alebo doklad o vlastníctve priestorov,

c)

preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania, ...

d)

okruh spolupracujúcich subjektov,

e)

personálne zabezpečenie výkonu činnosti kvalifikovanými zamestnancami.

(9)

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania obsahuje

a)

názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby ...

b)

obdobie, na ktoré sa povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vydáva, ...

c)

druh služieb, ktoré bude agentúra podporovaného zamestnávania poskytovať,

d)

územný rozsah, v ktorom bude agentúra podporovaného zamestnávania poskytovať služby.

(10)

Za vydanie alebo predĺženie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania ...

(11)

Agentúra podporovaného zamestnávania je povinná

a)

zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu22) o občanoch so zdravotným postihnutím, ...

b)

vytvoriť podmienky na výkon kontroly jej činnosti a poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly, ...

c)

predkladať raz ročne ústrediu správu o svojej činnosti.

(12)

Agentúra podporovaného zamestnávania pri vykonávaní činnosti nesmie

a)

zhromažďovať osobné údaje o občanoch, ktoré nie sú nevyhnutné na podporované zamestnávanie, ...

b)

vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca, ktorému bolo sprostredkované podporované zamestnanie s ...

(13)

Ústredie môže činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pozastaviť pred uplynutím obdobia, ...

(14)

Návrh na pozastavenie alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania ...

a)

príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,33)

b)

príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,

c)

Národný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov v oblasti bezpečnosti ...

d)

občan, ktorý bol činnosťou agentúry podporovaného zamestnávania poškodený.

§ 59
Príspevok na činnosť pracovného asistenta
(1)

Úrad poskytuje zamestnávateľovi príspevok na činnosť pracovného asistenta (ďalej len „príspevok“). ...

(2)

Pracovný asistent na účely tohto zákona je zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo ...

(3)

Pracovný asistent musí mať 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony.

(4)

Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške najviac 90 % celkovej ceny práce podľa § 50 ods. 3 na ...

(5)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo.

(6)

Úrad uzatvorí so zamestnávateľom dohodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí príspevku ...

a)

počet zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) a ...

b)

počet pracovných asistentov,

c)

výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku,

d)

spôsob poskytovania príspevku,

e)

spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti pri nesplnení dohodnutých podmienok.

§ 60
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ...
(1)

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ...

(2)

Prevádzkové náklady podľa odseku 1 sú náklady na obstaranie prístrojov, nástrojov, náradia ...

(3)

Náklady na dopravu zamestnancov podľa odseku 3 sú náklady súvisiace so zabezpečovaním dopravy ...

(4)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa alebo chránené ...

(5)

Na príspevok môže úrad poskytovať preddavok vo výške najviac 50 % zo sumy podľa odseku 4 na ...

§ 61
Kumulácia poskytnutých príspevkov
(1)

Kumulácia príspevkov podľa § 49, § 50, § 51, § 54, § 56, § 57, § 59 a 60 počas obdobia ich ...

(2)

Kumulácia poskytnutých príspevkov podľa § 56 a 60 na to isté pracovné miesto nesmie byť vyššia ...

(3)

Ak sa poskytnutím niektorého z príspevkov uvedených v odseku 1 prekročí kumulácia poskytnutých ...

(4)

Kumulácia všetkých príspevkov poskytnutých podľa § 32 ods. 10 písm. d), § 43 ods. 7, § 46, ...

DEVIATA ČASŤ

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

§ 62
(1)

Zamestnávateľ môže získavať zamestnancov v potrebnom počte a v štruktúre vlastným výberom ...

(2)

Zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu ...

(3)

Zamestnávateľ nesmie pri výbere zamestnanca vyžadovať informácie, ktoré sa týkajú národnosti, ...

(4)

Povinnosti zamestnávateľa voči úradu pri hromadnom prepúšťaní ustanovuje osobitný predpis.20) ...

§ 63
Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
(1)

Zamestnávateľ je povinný

a)

zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na ...

b)

vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú ...

c)

viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a),

d)

zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a); ak zamestnáva najmenej ...

(2)

Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. ...

(3)

Celkový počet zamestnancov na účely odseku 1 písm. d) je priemerný evidenčný počet zamestnancov ...

(4)

Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorých je zamestnávateľ ...

§ 64
Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím ...
(1)

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) vo výške ...

(2)

Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa odseku 1 je potrebné zadať zákazku ...

(3)

Zamestnávateľ, ktorý zadaním zákazky podľa odseku 1 splní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. ...

§ 65
Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
(1)

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím ...

(2)

Ak úrad viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím podľa § ...

(3)

Ak si zamestnávateľ nesplní povinnosť podľa odsekov 1 a 2, rozhodne úrad o povinnosti zamestnávateľa ...

DESIATA ČASŤ

INFORMAČNÝ SYSTÉM, ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV A OCHRANA ÚDAJOV

§ 66
Informačný systém

Ústredie a úrad používajú v informačnom systéme najmä klasifikáciu zamestnaní, odvetvovú ...

§ 67
Zverejňovanie údajov a ochrana údajov
(1)

Údaje o občanoch a o voľných pracovných miestach možno získavať, spracúvať a poskytovať len ...

(2)

Osobné údaje zo svojho informačného systému môže ústredie a úrad poskytovať len so súhlasom ...

(3)

Orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom, Sociálnej poisťovni, obciam, súdom a v prípadoch ...

(4)

Ústredie a úrad poskytujú štatistické údaje o uchádzačoch o zamestnanie a údaje zo svojich ...

(5)

Ústredie zverejňuje štatistické informácie o nezamestnanosti a o aktívnych opatreniach na trhu ...

(6)

Úrad môže štatistické údaje o zamestnávateľovi zverejňovať len so súhlasom príslušného ...

(7)

Na ochranu údajov vytvára ústredie a úrad potrebné technické a organizačné podmienky.

JEDENÁSTA ČASŤ

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

§ 68
(1)

Kontrolnú činnosť vykonáva ústredie a úrad.

(2)

Ústredie a úrad vykonávajú vonkajšiu kontrolnú činnosť a vnútornú kontrolnú činnosť podľa ...

(3)

Vonkajšia kontrolná činnosť je kontrola plnenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre ...

(4)

Vnútorná kontrolná činnosť na účely tohto zákona je kontrola plnenia úloh ústredia, úradov ...

DVANÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 69
(1)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)

podrobnosti o výške poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania a o osobách, ...

b)

výšku náhrady cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 10 písm. d),

c)

podrobný obsah, náležitosti evidencie uchádzačov o zamestnanie a postup pri vedení evidencie uchádzačov ...

d)

podrobný obsah, náležitosti evidencie záujemcov o zamestnanie a postup pri vedení evidencie záujemcov ...

e)

podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest a o vedení evidencie zamestnávateľov ...

f)

dĺžku vedenia uchádzačov o zamestnanie na účely vypracovania individuálneho akčného plánu ...

(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)

postup pri úhrade nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie a ...

b)

dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pre vznik nároku na ...

c)

výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom ...

d)

dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri vzniku nároku ...

e)

dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, doklady k žiadosti ...

f)

výšku príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa zriaďuje chránená dielňa ...

g)

dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku ...

§ 70
(1)

Na konanie podľa § 12 písm. j) a n) a § 13 ods. 1 písm. e) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

(2)

Na konanie podľa § 36 ods. 1 písm. m) sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

(3)

Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodlo ústredie o opravných prostriedkoch, ...

(4)

Odkladný účinok nemá odvolanie proti rozhodnutiu o

a)

nezaradení a vyradení občana z evidencie uchádzačov o zamestnanie,

b)

povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov ...

(5)

Odchylne sa postupuje pri aplikácii § 18 ods. 3, § 23 ods. 2 a § 26 všeobecného predpisu o správnom ...

a)

sa nevyžaduje oznámiť účastníkovi konania začatie konania,

b)

v prípade, ak účastník konania neohlásil úradu zmenu trvalého pobytu, a pokus doručovateľa ...

c)

za posledný deň lehoty podľa tohto zákona sa považuje nasledujúci pracovný deň, ak lehota na ...

(6)

Právoplatné rozhodnutia úradu sú preskúmateľné súdom v správnom súdnictve.

(7)

Na príspevky poskytované podľa § 32 ods. 10 písm. d), § 43 ods. 7, § 46 ods. 4, § 49 až 53, ...

(8)

Na príspevky poskytované podľa § 46 a 47 nie je právny nárok.

(9)

Zamestnávateľ, ktorý požiadal o poskytnutie príspevku podľa § 50, § 54 ods. 1 písm. c), § ...

a)

splnenie daňových povinností,

b)

splnenie povinnosti odvodu poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevku na starobné ...

c)

skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného ...

d)

skutočnosti, že nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom ...

(10)

Na základnú školu, ktorá zabezpečuje prípravný kurz na dodatočné ukončenie základného vzdelania ...

(11)

Týmto zákonom sa preberajú právne akty uvedené v prílohe.

§ 71
Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová
a)

„občan so zmenenou pracovnou schopnosťou“, rozumie sa tým „občan so zdravotným postihnutím ...

b)

„občan so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím“, rozumie sa tým ...

c)

„evidovaný nezamestnaný“, rozumie sa tým „uchádzač o zamestnanie“,

d)

„evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie“, rozumie sa tým „evidencia uchádzačov ...

e)

„evidencia zamestnaných občanov a občanov, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, výsluhový ...

§ 72
Prechodné ustanovenia
(1)

Občan uznaný za občana so zmenenou pracovnou schopnosťou a občan uznaný za občana so zmenenou ...

(2)

Úrad zabezpečí povinnosti ustanovené v § 43 ods. 5 najneskôr do 31. decembra 2004.

(3)

Príspevok podľa § 56, § 59 a 60 sa v roku 2004 poskytuje pre výrobné družstvá invalidov Slovenskému ...

(4)

Povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydané Národným úradom práce pred 1. januárom ...

(5)

Práva a povinnosti z dohôd o poskytnutí návratných príspevkov na podporu podnikateľských projektov ...

(6)

Správne konanie začaté pred 1. januárom 2004 generálnym riaditeľstvom Národného úradu práce, ...

(7)

Výbor pre otázky zamestnanosti zriadený podľa doterajších predpisov64) sa považuje za výbor ...

(8)

Pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie sa podľa § 21 až 23 postupuje v období ...

§ 73
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona ...

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 ...

1.

V § 5 ods. 3 prvá veta znie: „Ustanovenie odseku 2 nebráni uplatňovaniu zásad a podmienok zamestnávania ...

2.

V § 5 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Vyslaným zamestnancom je zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu na území ...

3.

§ 58 vrátane nadpisu znie:

„§ 58 Dočasné pridelenie (1) Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa ...

4.

V § 252 ods. 3 sa slová „do 31. decembra 2003“ nahrádzajú slovami „do 31. marca 2004“.

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa mení a dopĺňa takto:

1.

§ 105 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky ...

2.

V § 184 ods. 5 tretia veta znie: „Rozhodnutie o zaradení poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie ...

Čl. IV

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa ...

„h) náhrada časti cestovných výdavkov a náhrada cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie ...

„13a) § 32 ods. 10 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

V prílohe k zákonu č. 145/1995 Z. z. v časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť sa za ...

„Položka 150a a) Vydanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu 1. pre fyzické osoby ...

Čl. VI

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb ...

1.

V prílohe č. 1 k zákonu č. 453/2003 Z. z. sa za poradové číslo 45 pripája poradové číslo ...

„46 Kežmarok“.

2.

V prílohe č. 2 k zákonu č. 453/2003 Z. z. sa v poradovom čísle 38 vypúšťajú slová „okres ...

3.

V prílohe č. 2 k zákonu č. 453/2003 Z. z. sa za poradové číslo 45 pripája poradové číslo ...

„46 Kežmarok, okres Kežmarok“.

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004 s výnimkou článku I § 72 ods. 9 a 10, ktoré ...

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 5/2004 Z. z.

  ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

  1. Týmto zákonom sa transponujú tieto smernice:

  smernica rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi ...

  smernica rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi ...

  smernica rady 91/383/EHS z 25. júna 1991, ktorou sa dopĺňajú opatrenia na zlepšenie bezpečnosti ...

  smernica Európskeho parlamentu a rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci ...

  smernica rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie ...

  smernica Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie založenej ...

  smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  2. Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke Sekcie Inštitútu pre ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 3)  Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 4)  Obchodný zákonník.
 • 5)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Napríklad § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o ...
 • 7)  § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 8)  Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských ...
 • 9)  § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 11)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 13)  § 76 až 104 Obchodného zákonníka.
 • 14)  § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • 15)  Zákon č. 461/2003 Z. z.
 • 16)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17)  Občiansky zákonník.
 • 18)  § 233 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 19)  Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 20)  § 73 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 21)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 22)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 23)  § 43 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 2 písm. e) zákona č. 480/2002 ...
 • 24)  § 58 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 2 zákona č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 26)  § 2 písm. d) zákona č. 480/2002 Z. z.
 • 27)  § 2 písm. e) zákona č. 480/2002 Z. z.
 • 28)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy ...
 • 29)  Článok 53 a 56 Európskej dohody o pridružení – Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej ...
 • 30)  Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 31)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 32)  Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
 • 33)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 34)  Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 35)  § 58 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
 • 37)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších ...
 • 38)  Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 40)  Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení ...
 • 42)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 43)  § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 44)  § 8 zákona č. 253/1998 Z. z.
 • 45)  Napríklad zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov, zákon č. 195/1998 ...
 • 46)  § 140 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47)  Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 48)  Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 49)  Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 50)  Zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51)  Zákon č. 308/1991 Zb. v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
 • 52)  § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 308/1991 Zb.
 • 53)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších ...
 • 54)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších ...
 • 55)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení ...
 • 56)  Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 57)  Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
 • 58)  Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. ...
 • 59)  Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 60)  § 27 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ...
 • 61)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
 • 62)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 63)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 64)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore