Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z. 350/2005 účinný od 01.09.2005

Platnosť od: 06.08.2005
Účinnosť od: 01.09.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD6DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z. 350/2005 účinný od 01.09.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 350/2005 s účinnosťou od 01.09.2005

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z.

K predpisu 350/2005, dátum vydania: 06.08.2005

7

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., dopĺňa a upresňuje zákon, ktorý nadobudol účinnosť 1.januára 2005.

Návrh novely má upresňujúci charakter a dopĺňa niektoré definície napr. čo sa rozumie pod rozsahom ošetrovateľskej praxe, dopĺňa splnomocňovacie ustanovenie na vydanie sesterských diagnóz, rozčleňuje pôvodný katalóg zdravotných výkonov na nový katalóg zdravotných v ýkonov, ktorý bude predstavovať súbor všetkých zdravotných výkonov a zoznam zdravotných výkonov, priradených ku konkrétnej chorobe s rozdelením na diagnostické a terapeutické výkony. Súčasne navrhuje novú definíciu 'lege artis'. Vzhľadom na to, že zákon zrušil primárnu a sekundárnu starostlivosť, ktorú nahradil všeobecnou a špecializovanou zdravotnou starostlivosťou je potrebné upraviť aj správny názov špecializácie poskytovateľa, ktorý vykonáva všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast. Doteraz to bol praktický lekár pre deti a dorast a teraz to bude lekár všeobecnej starostlivosti o deti a dorast. V platnom zákone ch ýbala možnosť nahliadania do zdravotnej dokumentácie pre ministerstvo zdravotníctva a jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy, v rezorte ktorých sú zdravotnícke zariadenia, pre lekára a sestru samosprávneho kraja, preto sa táto možnosť dopĺňa. Súčasne bolo potrebné doplniť definíciu národný ch zdravotníckych registrov, ktoré poskytovatelia a Ústav zdravotníckych informácii a štatistiky vedú.

Návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet a rozpočty obcí a vyšších územných celkov. Zmenou zákona nebude negatívne ovplyvnené hospodárenie zdravotných poisťovní.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z, je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Doložka zlučiteľnosti

návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona:Vláda Slovenskej republiky

2. Názov návrhu zákona:zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorý ch zákonov.

3. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

Zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k EÚ a z Aktu o podmienkach pristúpenia nevyplývajú žiadne záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a)problematika návrhu zákona podľa článku 70 Euró pskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskym spoločenstvom a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane nepatrí medzi oblasti zahrnuté na zbližovanie práva,

b) Národný program pre prijatie acquis communitaire, Partnerstvo pre vstup a Biela kniha, z ktorých vyplýva požiadavka na inštitucionálne zabezpečenie efektívnej koordinácie systému sociálneho zabezpečenia.

4.Problematika návrhu zákona je upravená

a) v primárnom práve

v Zmluve a založení Európskeho spoločenstva, podľa ktorej č innosť spoločenstva v oblasti zdravotníctva plne rešpektuje zodpovednosť členských štátov za organizáciu zdravotníctva a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti,

b) v sekundárnom práve

1. v nariadení rady 1408/71/ EHS o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín pohybujúcich sa v rámci spoločenstva v znení neskor ších predpisov,

2. v nariadení rady 574/1972/ EHS, ktorým sa ustanovuje postup na vykonávanie nariadenia rady 1408/71/ EHS o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a č lenov ich rodín pohybujúcich sa v rámci spoločenstva v znení neskorších predpisov.

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s prá vom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie: k bodu 4 písm. b) 1. a 2. bezpredmetné a k bodu 4 písm. b)

6.Gestor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

7.Návrh právneho predpisu sa pripravil bez spoluprá ce s expertmi Európskej únie.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a vplyvov na podnikateľské prostredie

1. Návrh zákona nezakladá nároky na verejné financie.

2. Návrh zákona je v súlade s prioritami a cieľmi hospodárskej politiky.

3. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie.

4. Návrh zákona nebude mať dopad na zamestnanosť a zvýšenie počtu pracovných

miest.

5. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

V ustanovení, ktoré vymedzuje čo sa rozumie pod pojmom poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sa jednoznačne ustanovuje, že zdravotnou starostlivosťou nie je vykonávanie liečiteľskej činnosti.

K bodu 2

Dopĺňa sa definícia ošetrovateľskej praxe.

K bodu 3

Dopĺňa sa splnomocňovacie ustanovenie na vydanie sesterských diagnóz, ktoré v zákone doteraz chýbalo. Doteraz bolo v zá kone ustanovené, že len zoznam sesterských diagnóz ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

K bodu 4

Pôvodný katalóg zdravotných výkonov sa delí na nový katalóg zdravotných výkonov, ktorý bude predstavova ť súbor všetkých zdravotných výkonov a zoznam zdravotných výkonov, priradených ku konkrétnej chorobe s rozdelením na diagnostické a terapeutické výkony. Katalóg zdravotných výkonov bude slúžiť pre vytvorenie zoznamu zdravotných výkonov patriacim k jednotlivým chorobám. Katalóg zdravotných výkonov a Zoznam zdravotných výkonov vyd áva vláda Slovenskej republiky nariadením.

K bodu 5

Navrhuje sa nová definícia lege artis vo vzťahu ku kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti a vo vzťahu k indikátorom kvality a ich vyhodnoteniu.

K bodu 6

Umožní sa zriadiť si etickú komisiu aj v rezorte Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Zdravotná starostlivosť vo vä zenských zariadeniach musí byť zabezpečená v zmysle Európskych väzenských pravidiel – Doporučenia Rady Európy č. R (87) 3. Zdravotná starostlivosť vo väzenstve má svoje špecifiká, na ktorý ch plnení sa podieľajú všetky zložky väzenského systému. V citovanom doporučení je presne určené, čo má byť väznenej osobe poskytnuté, a na čo má väznená osoba právo. Posudzovať etick é otázky vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v podmienkach väzenstva si vyžaduje podrobnú znalosť väzenského systému, tak v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí. Z týchto dô vodov je vhodné zriadiť etickú komisiu v rámci rezortu ministerstva spravodlivosti v súčinnosti s ministerstvom zdravotníctva.

K bodu 7

Podľa platnej právnej úpravy je ošetrujúci zdravotnícky pracovní k povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem zákonné ho zástupcu maloletého dieťaťa, opatrovníka a osobu, ktorá má maloleté dieťa v pestúnskej starostlivosti.

Podľa zákona č. 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov maloleté dieťa môže súd zveriť okrem pestúnskej starostlivosti aj do náhradnej osobnej starostlivosti a do ú stavnej starostlivosti, alebo môže byť maloletému dieťaťu ustanovený nielen opatrovník, ale aj poručník.

V praxi vznikli problémy zabezpečiť informovaný súhlas od zákonného zástupcu maloletých detí, ktoré sú na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, alebo o nariadení ochrannej výchovy umiestnené v detských domovoch, krízových strediskách, reedukačných detských domovoch, v domovoch sociálnych služieb, detských diagnostických centrách, diagnostických centr ách pre mládež, v špeciálnych školách internátnych. Rodičia resp. zákonní zástupcovia maloletého dieťaťa nemôžu informovaný súhlas preukázať, lebo mnohí s dieťaťom od narodenia nemajú kontakt, nezauj ímajú sa oň, alebo sa nachádzajú na neznámom mieste, alebo na mieste vzdialenom od zariadenia , kde sa dieťa nachádza.

Doplnením ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) sa zabezpečí informovaný súhlas s poskytnutí m zdravotnej starostlivosti maloletému dieťaťu, ktoré je v náhradnej starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú, alebo nemôžu zabezpečiť.

K bodu 8 a 9

Rozširuje sa možnosť, kedy poskytnúť ambulantnú zdravotnú starostlivosť aj bez informovaného súhlasu, a to z dôvodu nevyhnutnej potreby osobe, ktorá v dôsledku duševnej choroby, alebo s príznakmi duš evnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

K bodu 10

Vzhľadom na to, že zákon zrušil primárnu a sekundárnu starostlivosť, ktorú nahradil všeobecnou a špecializovanou zdravotnou starostlivosťou je potrebné upraviť správny názov špecializácie poskytovateľa, ktorý vykonáva všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast. Doteraz poskytoval túto starostlivosť praktický lekár pre deti a dorast a teraz to bude lekár všeobecnej starostlivosti o deti a dorast.

K bodu 11

Dôvodom tejto zmeny pôvodného ustanovenia je upresniť org án zdravotníckej služby, ktorý je kompetentný rozhodnúť o ústavnej zdravotnej starostlivosti osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

K bodu 12

U dlhodobo chronických chorých pacientov sa umožňuje prepustiť ich z ústavnej zdravotnej starostlivosti na priepustku najviac na päť dní počas jedného mesiaca.

K bodu 13

V podmienkach ozbrojených síl Slovenskej republiky nastávajú situácie, keď nie je možné dodržať zákonom stanovenú dobu (najmenej 6 mesiacov) pri uzatváraní dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti . Sú to tieto prípady výkonu:

a)povinnej vojenskej služby,

b)prípravnej vojenskej služby,

c)náhradnej vojenskej služby.

K bodu a) – povinnú vojenskú službu príslušníci ozbrojený ch síl Slovenskej republiky nevykonávajú presne v trvaní šiestich kalendárnych mesiacov. Je veľká pravdepodobnosť, že táto doba bude ešte skrátená.

K bodu b) – študenti vojenských škôl sú v prípravnej vojenskej službe, ktorá môže byť ukončená aj po troch mesiacoch ( neabsolvovanie základného výcviku).

K bodu c) – na náhradnú vojenskú službu nastupujú ženatí príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorým vojenská služba trvá tri mesiace.

V týchto prípadoch by uvedené osoby po skončení vojenskej služby nemohli uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s civilným lekárom.

V rámci profesionalizácie ozbrojených síl Slovens kej republiky postup prijímania nových príslušníkov ozbrojených síl je nasledovný. Profesionálny vojaci sú prijímaní do prípravnej štátnej služby, ktorá môže trvať 4 až 12 týždň ov. Aby mohli byť zaradení do dočasnej štátnej služby musia vykonať skúšky.

K bodu 14

V súvislosti s prebiehajúcou profesionalizáciou ozbrojených síl Slovenskej republiky, dochádza v praxi k situácii, že zdravotnú starostlivosť o osoby vykonávajú ce vojenskú službu po vzniku služobného pomeru alebo začiatku výkonu povinnej vojenskej služby zabezpečujú ozbrojené sily Slovenskej republiky z vlastných prostriedkov, avšak kapitačné platby zo strany zdravotných poisťovní sa realizujú v prospech toho poskytovateľa, ktorý zabezpečoval zdravotnú starostlivosť o tieto osoby pred vznikom služobného pomeru alebo začiatkom výkonu povinnej vojenskej služby. Cieľom je túto anomáliu odstrániť tak, aby prostriedky zo zdrojov verejného zdravotné ho poistenia dostal ten poskytovateľ, ktorý v konkrétnom čase reálne zabezpečuje zdravotnú starostlivosť o uvedené osoby.

K bodu 15

Ide o legislatívne technickú úpravu.

K bodu 16

Pre účely trestného konania nepostačuje zákonná úprava v platnom znen í ustanovenia § 25 ods. 1 písm. h) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Znalca možno pribrať len v rámci trestného stíhania. Podmienkou začatia trestného stíhania je poznanie skutočností nasvedčuj úcich tomu, že bol spáchaný trestný čin. Takýmito skutočnosťami sú vo všetkých prípadoch stíhania pre trestné činy ublíženia na zdraví, ale aj pre iné trestné činy základné ú daje, ktoré obsahuje výpis zo zdravotnej dokumentácie. Naviac v prevažnej časti trestných vecí pre konanie a rozhodnutie postačí výpis zo zdravotnej dokumentácie a nie je vôbec odôvodnené a preto ani možn é pribratie znalca.

K bodu 17

Dopĺňa sa možnosť nahliadania do zdravotnej dokumentácie pre ministerstvo zdravotníctva, lekára a sestru samosprávneho kraja, pretože táto možnosť v platnom zá kone chýbala a ak ide o osoby, u ktorých sa vedie zdravotná dokumentácia v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnú tra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky aj lekárom určeným jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej sprá vy po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

K bodu 18

V súvislosti s novelou § 25 ods. 1 písm. g) zákona (v čl. IX zákona č. 82/2005 Z. z.) ide o spresnenie poznámky pod čiarou.

K bodu 19

Dôvodom tohto návrhu je skutočnosť, že sa môže vyskytnúť prí pad, keď len väznená osoba bude vhodným darcom na záchranu života blízkeho príbuzného a podľa platného zákona nie je možné.

K bodu 20

Ustanovenie sa upresňuje o skutočnosť, že lekár, ktorá vykonal prehliadku màtveho tela vyplní list o prehliadke màtveho a štatistickom hlásení o úmrtí.

K bodu 2 1

Z doterajšieho znenia nebola zrejmá povaha rozhodnutia konzília. Navrhovaná úprava tento problém rieši bezo zvyšku.

K bodu 22

Dopĺňajú sa kompetencie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

K bodu 23

Chýbala definícia národných registrov, ktoré vedie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a Ústav zdravotníckych informácii a štatistiky.

K bodu 24

Upravujú sa kompetencie jednotlivých ústredných orgánov štátnej správny, v rezorte ktorých sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

K bodu 25

Ide o upresnenie, že všeobecnú starostlivosť o deti a dorast môže poskytovať aj lekár, ktorý podľa predpisov platných do 31.decembra 2004 vykonával primárnu starostlivosť pre deti a dorast ako praktický lekár pre deti a dorast.

K bodu 26

Na základe novej definície národných zdravotní ckych registrov bol aktualizovaný zoznam národných zdravotníckych registrov, ako aj zoznam osobných údajov, účel ich spracúvania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb.

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona.

V Bratislave 20. apríla 2005

Mikuláš D z u r i n d a , v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Rudolf Z a j a c , v. r.

minister zdravotníctva

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore