Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z.

Dátum doručenia: 22.04.2005
Dátum ZZ: 06.08.2005
Čiastka ZZ: 150/2005
Číslo ZZ: 350/2005


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

7Dôvodová správaVšeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., dopĺňa a upresňuje zákon, ktorý nadobudol účinnosť
1.januára 2005.Návrh novely má upresňujúci charakter a dopĺňa niektoré definície napr. čo sa rozumie pod rozsahom ošetrovateľskej praxe, dopĺňa splnomocňovacie ustanovenie na vydanie sesterských diagnóz, rozčleňuje pôvodný katalóg zdravotných výkonov na nový katalóg zdravotných v
ýkonov, ktorý bude predstavovať súbor všetkých zdravotných výkonov a zoznam zdravotných výkonov, priradených ku konkrétnej chorobe s rozdelením na diagnostické a terapeutické výkony. Súčasne navrhuje novú definíciu 'lege artis'. Vzhľadom na to, že zákon zrušil primárnu a
sekundárnu starostlivosť, ktorú nahradil všeobecnou a špecializovanou zdravotnou starostlivosťou je potrebné upraviť aj správny n...
...
MENU
Hore