Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z. 350/2005 účinný od 01.09.2005

Platnosť od: 06.08.2005
Účinnosť od: 01.09.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD2DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z. 350/2005 účinný od 01.09.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 350/2005 s účinnosťou od 01.09.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 2 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:

„(16) Rozsah ošetrovateľskej praxe je poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v rámci neodkladnej ...

Doterajšie odseky 16 až 20 sa označujú ako odseky 17 až 21.

2.

V § 2 ods. 19 posledná veta znie: „Sesterské diagnózy a diagnózy v pôrodnej asistencii ustanoví ...

3.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Katalóg zdravotných výkonov a zoznam zdravotných výkonov (1) Katalóg zdravotných výkonov ...

4.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť ...

5.

V § 5 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva na posudzovanie ...

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

6.

V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

7.

V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „opatrovníka alebo osobu, ktorá má maloleté dieťa v pestúnskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 27 Občianskeho zákonníka.Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých ...

8.

V § 6 ods. 5 úvodnej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

9.

V § 6 ods. 8 písmeno c) znie:

„c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným ...

10.

V § 6 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku ...

11.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Poučenie a informovaný súhlas v osobitných prípadoch V prípade ženy, ktorá písomne ...

12.

V § 8 ods. 2 sa slovo „pediatria“ nahrádza slovami „všeobecná zdravotná starostlivosť o ...

13.

V § 9 odsek 3 znie:

„(3) O prijatí osoby do ústavnej starostlivosti, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia ...

14.

V § 12 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) U osôb, ktorým služobný orgán alebo služobný úrad určil poskytovateľa v súlade s § ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

15.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) U osôb, ktorým služobný orgán alebo služobný úrad určil poskytovateľa v súlade s ...

16.

V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú tieto slová: „okrem neodkladnej prepravy, ktorá je súčasťou neodkladnej ...

17.

V § 24 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) policajnému orgánu, vyšetrovateľovi, prokurátorovi alebo súdu na účely trestného konania31a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 31a a 31b znejú:

„31a) § 8 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení neskorších ...

18.

V § 25 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou37) a na účely prešetrovania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.“.

19.

V § 25 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja na účely ...

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená g) až k).

20.

V § 25 ods. 5 sa slová „[odsek 1 písm. g)]“ nahrádzajú slovami „[odsek 1 písm. i)]“.

21.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a sa dopĺňa citáciou „§ 106a zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej ...

22.

V § 36 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Vo výnimočných prípadoch darcom podľa odseku ...

23.

V § 37 ods. 6 druhá veta znie: „Správa o odbere orgánov alebo tkanív sa pripojí k pitevnému ...

24.

V § 42 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Lekár, ktorý vykonal prehliadku ...

25.

V § 43 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie konzília je pre ošetrujúceho lekára ...

26.

V § 45 sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie:

„v)
je orgánom príslušným na vydávanie potvrdení podľa osobitného predpisu,52a)“.

Doterajšie písmeno v) sa označuje ako písmeno w).

Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:

„52a) § 12a zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona ...

27.

V § 45 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Národné zdravotnícke registre podľa odseku 1 písm. o) sú zdravotnícke informačné systémy, ...

28.

V § 47 sa vkladajú nové odseky 1 a 2, ktoré znejú:

„(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo ...

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarkou k odkazu 54 znie:

„54) Napríklad zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov, zákon ...

29.

Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý znie:

„§ 48a Všeobecnú ambulantnú starostlivosť o deti a dorast podľa § 8 ods. 2 môžu poskytovať ...

30.

V prílohe č. 2 časť C znie:

„C. Národné zdravotnícke registre 16. Názov registra: Národný register pacientov s onkologickým ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore