Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 341/2012 účinný od 01.12.2012

Platnosť od: 15.11.2012
Účinnosť od: 01.12.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD6DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 341/2012 účinný od 01.12.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 341/2012 s účinnosťou od 01.12.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

Za § 21a sa vkladajú § 21b až 21k, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:

„Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií § 21b (1) Opakovaným použitím informácií ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27b až 27p znejú:

„27b) § 66a Obchodného zákonníka. 27c) Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska ...

2.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovenia § 21b až 21k sa použijú na prístup k informáciám len na základe žiadosti ...

3.

Za § 22d sa vkladá § 22e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2012 (1) Ustanovenia dohôd medzi ...

4.

V prílohe zákona prvom bode sa v zátvorke pred slová „Ú. v.“ vkladajú slová „Mimoriadne ...

5.

V prílohe zákona druhom bode sa v zátvorke pred slová „Ú. v.“ vkladajú slová „Mimoriadne ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore