Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 339/2013 účinný od 01.11.2013


Platnosť od: 01.11.2013
Účinnosť od: 01.11.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Advokácia, Stavebníctvo a architektúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU13 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 339/2013 účinný od 01.11.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 339/2013 s účinnosťou od 01.11.2013

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

K predpisu 339/2013, dátum vydania: 01.11.2013

6

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktor ým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len 'návrh zákona').

Návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny návrh mimo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013. Hlavným zámerom predloženia návrhu zákona je transpozícia smernice Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby, a to jej časť novelizujúca smernicu Rady 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby v platnom znení a smernicu Euró pskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia v platnom znení. Z dôvodu pristúpenia Chorvátska k Eur ópskej únii sa s účinnosťou od 1. októbra 2013 dopĺňajú profesijné označenia, ktoré oprávňujú osobu poskytovať právne služby - Odvjetnik/Odvjetnica.

Návrh zákona je v sú lade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade aj s právom Európskej únie.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpoč et, rozpočet obcí a rozpočty vyšších územných celkov ani na iné spoločenské oblasti sledované v doložke vybraných vplyvov.

Návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkového konania. Návrh zákona bol prerokovaný Legislatívnou radou vlády Slovenskej republiky a schválený vl ádou Slovenskej republiky.

Doložka zlučiteľ nosti

návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie

1.Predkladateľ návrhu zákona: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advok ácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev

-primárnom:

Èlánok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Èl. 3 ods. 4 Zmluvy medzi členskými štátmi Európskej únie a Chorvá tskou republikou o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii

Èl. 50 Aktu o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

1.legislatívne akty

2.nelegislatívne akty

Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátska upravuj ú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013)

-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa

mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej ú nii – do 30. novembra 2009)

Smernica Rady č. 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1),

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnické ho povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia (Mimoriadne vydanie Ú . v. EÚ, kap. 6/zv. 3)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005) v platnom znení

Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú ur čité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006)

b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo sú du prvého stupňa Európskych spoločenstiev

-rozsudok Súdneho dvora vo veci C-427/85 Komisia proti Nemecku [1988]

-rozsudok Súdneho dvora vo veci C-294/89 Komisia proti Francúzsku [1991]

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia

do 1. júla 2013

b)lehota určen á na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom v šeobecne záväzných právnych predpisov

c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení pod ľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

nebolo začaté konanie

d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice u ž prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č . 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorš ích predpisov

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:

Úplná zhoda

6.Gestor (spolupracujúce rezorty):

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advoká cii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Termín začatia a ukončenia PPK: -

A.2. Vplyvy:

Pozitívne Žiadne Negatívne 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správyx2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?x3. Sociálne vplyvy– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,x – sociálnu exklúziu,x– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosťx4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

A.3. Poznámky

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

B. Osobitná časť

K Èl. I

K bodu 1

Podľa úpravy účinnej do 31. decembra 2012 komora zapísala do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti a po zložení sľubu aj profesorov a docentov vysokých škôl v odbore právo, ktorí preukázali, že splnili podmienky podľa odseku 1 písm. a), b), e) až i). Profesori a docenti neboli povinní splniť podmienku vykonania advokátskej skúšky (pôvodne písmeno d). V dôsledku novelizácie zákonom č. 332/2011 Z. z. bolo do odseku 1 doplnené nové písmeno d) v súvislosti s požiadavkou vzdelávania, pričom nasledujúce písmena sa zmenili - t.j. v súčasnosti predstavuje písmeno e) požiadavku vykonania advokátskej skúš ky. Odsek 2 však v nadväznosti na túto zmenu upravený nebol. Navrhuje sa zosúladenie s predchádzajúcou právnou úpravou.

K bodu 2

Navrhuje sa uviesť platné znenie § 30 písm. b) do súladu s čl. 5 ods. 2 smernice 2005/36/ES Účinné znenie § 30 písm. b) zákona definuje hosťujúceho euroadvokáta ako euroadvokáta, ktorý poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky 'dočasne alebo príležitostne'. Keďže čl. 5 ods. 2 smernice 2005/36/ES používa spojenie 'dočasne a príležitostne', je potrebné slovo 'alebo' nahradiť slovom 'a'.

K bodu 3

Na základe požiadavky Európskej komisie je potrebné zosúladiť ustanovenie § 32 s čl. 5 smernice Rady č . 77/249/EHS z 22. marca 1977 o uľahčení efektívneho výkonu slobody právnikov poskytovať služby (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 078, uverejnená dňa 26.3.1977, s. 0017 - 0018). Povinnosť hosťujúceho advokáta spolupracovať s advokátom zapísaným do zoznamu advokátov sa obmedzuje na obhajobu v trestnom a zastupovanie v konaniach pred súdom, v ktorom musí byť účastník konania zastúpený advokátom alebo v ktorom môže byť zástupcom len advokát.

K bodu 4

Zo smernice Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z d ôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti pr áva usadiť sa a slobody poskytovať služby, vyplynula požiadavka na doplnenie zoznamu profesijných označení, ktoré oprávňujú osobu poskytovať prá vne služby o profesijné označenia - Odvjetnik/Odvjetnica.

K bodu 5

Smernicou Rady 2013/25/EÚ sa s účinnosťou od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o prist úpení Chorvátska (1. júla 2013) dopĺňa smernica Rady 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služ by v platnom znení a smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia v platnom znení. V nadväznosti na uvedené sa v transpozičnej prílohe zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v bode 3 dopĺňa smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvá tskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Ú. v. EÚ L 158/368, 10. 6. 2013).

Smernica Rady 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania vysokoškolských diplomov udelených na zá klade ukončenia odborného vzdelania v trvaní aspoň troch rokov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 019, uverejnená dňa 24.1.1989, s. 0016 - 0023) bola zrušená v zmysle čl. 62 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36 /ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005).

Vzhľadom na rozsah navrhovaných zmien v prílohe č. 2 zákona, ako aj vzhľadom na aktuálne znenie Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (príloha č. 3, bod 11) sa navrhuje nanovo naformulovať celú prílohu č. 2 zákona.

K Èl. II

V zmysle čl. 2 druhý odsek smernice 2013/25/EÚ však členské štáty majú uplat ňovať ustanovenia smernice 2013/25/EÚ odo dňa pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii. Chorvátska republika pristúpila k Európskej únii dňa 1. júla 2013. Na základe uvedeného sa navrhuje účinnosť návrhu zákona vyhlásením.

V Bratislave, 14. augusta 2013

Robert Fico

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Borec

minister spravodlivosti Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore