Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 339/2013 účinný od 01.11.2013

Platnosť od: 01.11.2013
Účinnosť od: 01.11.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Advokácia, Stavebníctvo a architektúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EU13PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 339/2013 účinný od 01.11.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 339/2013 s účinnosťou od 01.11.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. c) sa slovo „denný“ vypúšťa.

2.

V § 3 ods. 2 sa slová „e) až i)“ nahrádzajú slovami „f) až j)“.

3.

V § 6 ods. 3 sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „f) až h)“.

4.

V § 6 ods. 4 sa slová „a) až i)“ nahrádzajú slovami „a) až j)“.

5.

V § 7 ods. 3 sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „f) až h)“.

6.

§ 18 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

„12b) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

7.

V § 30 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.

8.

V § 32 prvá veta znie: „Hosťujúci euroadvokát je pri zastupovaní účastníka konania v konaní ...

9.

V § 48 ods. 1 písm. d) sa slová „e) až h)“ nahrádzajú slovami „f) až i)“.

10.

V § 53 ods. 2 sa v úvodnej vete slová „e) až h)“ nahrádzajú slovami „f) až i)“.

11.

V § 62a ods. 1 a ods. 2 sa slovo „dennom“ a slovo „denný“ vypúšťajú.

12.

V § 62a ods. 2 sa vypúšťajú slová „každý pracovný deň“.

13.

V § 62a odsek 3 znie:

„(3) Školiteľ advokátskeho koncipienta sa za účelom preukázania praxe advokátskeho koncipienta ...

14.

V § 62a ods. 4 až 6 sa slovo „dennom“, slovo „Denný“ a slovo „denného“ vypúšťajú. ...

15.

§ 66 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Komora spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona v súlade s osobitným ...

16.

V prílohe č. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:

„v Chorvátskej republike ....... Odvjetnik/Odvjetnica“.

17.

Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 586/2003 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ...

Čl. II

Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o autorizovaných stavebných inžinieroch ...

1. Príloha č. 1 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky ...

2. V prílohe č. 2 sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá tento text:

„Hrvatska 1. Magistar inženjer arhitekture    i urbanizma/magistra inženjerka    arhitekture ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore