Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71185
Dôvodové správy: 2417
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 33/2011 účinný od 01.01.2012


Platnosť od: 16.02.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Štátne orgány, Všeobecné súdnictvo, Ústavné súdnictvo, Prokuratúra, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD563 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 33/2011 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 33/2011 s účinnosťou od 01.01.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Pridelenie sudcu (1) Sudcu prideľuje na výkon funkcie na určitý súd súdna rada na základe ...

2.

V § 12 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „toho istého stupňa a len na voľné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

3.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Počas dočasného pridelenia je sudca členom pléna toho súdu, na ktorý je dočasne pridelený; ...

4.

§ 13 vrátane nadpisu znie:

„§ 13 Stáž sudcu (1) Sudca, ak s tým súhlasí, môže vykonávať stáž a) v inštitúciách, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:

„5c) Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

5.

V § 14 ods. 1 sa nad slovom „zákona“ odkaz „7“ nahrádza odkazom „5a“ a na konci sa pripája ...

6.

V § 14 odsek 2 znie:

„(2) Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával ...

7.

V § 15 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Predsedu grémia volia sudcovia príslušného grémia tajným hlasovaním na tri roky spomedzi ...

8.

V § 16 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Na návrh predsedu súdu alebo na návrh najmenej dvoch tretín členov grémia okresného súdu ...

9.

V § 22 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu rozhoduje disciplinárny súd na návrh a) ministra, ...

10.

V § 22 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.

11.

V § 22 odsek 4 znie:

„(4) Rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu môže disciplinárny súd zrušiť ...

12.

V § 22 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.

13.

V § 22 ods. 7 sa slová „podľa odseku 8“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 6“, slová „podľa ...

14.

V § 24 odsek 1 znie:

„(1) Výkon funkcie sudcu sa prerušuje dňom, keď sa sudca stal a) prezidentom, členom vlády, ...

15.

V § 24 odsek 7 znie:

„(7) Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu podľa odsekov 1 a 3 alebo odseku 5, sa ...

16.

§ 28 a 29 vrátane nadpisu znejú:

„Výberové konanie § 28 (1) Každé voľné miesto sudcu určené ministrom podľa osobitného predpisu5a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 7b znejú:

„7) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred ...

17.

V § 30 ods. 7 sa slová „organizované Justičnou akadémiou“ a slová „justičných čakateľov“ ...

18.

V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) zoznam jemu blízkych osôb,7a) ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov alebo ministerstva vrátane ...

19.

§ 32 vrátane nadpisu znie:

„§ 32 Majetkové priznanie (1) Sudca je povinný počas celého obdobia výkonu funkcie sudcu deklarovať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších ...

20.

V § 35 odsek 2 znie:

„(2) Vzdelávanie sudcov zabezpečujú tuzemské a zahraničné vzdelávacie inštitúcie. Vzdelávanie ...

21.

V § 36 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prehlbovanie ...

22.

V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zvyšovanie kvalifikácie sudcu sa zabezpečuje aj ...

23.

V § 41 odsek 1 znie:

„(1) Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, sudca vykonáva svoju funkciu v úradných ...

24.

V § 62 písm. m) sa slová „podľa § 24 ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa § 24 ods. 1 písm. ...

25.

V § 65 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý a piaty bod sa označujú ako tretí a štvrtý bod.

26.

V § 65 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkou a písmeno f) sa vypúšťa.

27.

§ 69 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Funkčný príplatok za výkon funkcie podľa odseku 2 patrí sudcovi najvyššieho súdu, ktorý ...

28.

§ 73 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

29.

§ 79 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

30.

V § 82 ods. 2 písm. d) sa slová „podľa § 24 ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „podľa § ...

31.

V § 83 ods. 3 sa slová „príplatky podľa § 72 a 73“ nahrádzajú slovami „príplatok podľa ...

32.

V § 93 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

33.

V § 116 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa slovo „štátnej“.

34.

V § 116 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) nesplnenie povinnosti podať písomné vyhlásenie podľa § 31 ods. 1 v ustanovenej lehote alebo ...

35.

V § 116 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „štátnej“.

36.

V § 116 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) opakované nesplnenie povinnosti podať písomné vyhlásenie podľa § 31 ods. 1 v ustanovenej ...

37.

V § 116 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) konanie uvedené v odseku 2 písm. a), c) a d), ak je vzhľadom na povahu porušenej povinnosti, ...

38.

V § 117 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

39.

V § 117 ods. 6 sa slová „podľa odseku 5 písm. e)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5 písm. ...

40.

V § 120 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

41.

V § 120 ods. 2 písm. e) sa slová „s výnimkou“ nahrádzajú slovom „vrátane“.

42.

§ 122 vrátane nadpisu znie:

„§ 122 Upovedomenie o začatí disciplinárneho konania a o dočasnom pozastavení výkonu funkcie ...

43.

V § 131 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Proti rozhodnutiu ...

44.

V § 135 sa slová „§ 117 ods. 5 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 117 ods. 5 písm. d)“.

45.

Šiesta časť vrátane nadpisu sa vypúšťa.

46.

Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 32b sa vypúšťajú.

47.

Za § 151o sa vkladajú § 151p až 151u, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2011 § 151p Ak bol sudca dočasne pridelený ...

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 342 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

2.

V § 342 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

3.

V § 342 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
ako osoba vykonávajúca právomoc orgánu riadenia a správy súdov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...

1.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Poradcovia majú nárok na vykonanie odbornej justičnej skúšky za rovnakých podmienok ako ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a)
Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.“.

2.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36a Zverejňovanie a sprístupňovanie rozhodnutí Ústavného súdu (1) Ústavný súd je povinný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:

„8a) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. IV

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. ...

1.

V § 93 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

2.

V druhej časti ôsmej hlave prvom diele sa vypúšťa piaty oddiel.

Čl. V

Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Akadémia v rámci vzdelávania podľa odseku 1 vykonáva tréningové kurzy zamerané na osvojenie ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

2.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Akadémia zabezpečuje, organizuje a vykonáva aj a) vzdelávanie právneho čakateľa prokuratúry ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

3.

V § 3 ods. 7 sa slová „podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 6“.

4.

V § 3 ods. 8 sa slová „podľa odsekov 1 až 6“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 7“. ...

5.

V § 11 ods. 8 sa vypúšťajú slová „aj justičný čakateľ a“.

6.

V § 12 ods. 1, 3 a 6 sa slová „justičný čakateľ“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami ...

7.

V § 12 ods. 5 prvej vete sa slová „justičného čakateľa a skúška právneho čakateľa prokuratúry ...

8.

V § 13 ods. 1 prvá veta znie: „Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zloženou z piatich ...

9.

§ 14 znie:

„§ 14 (1) Ak vyšší súdny úradník alebo právny čakateľ prokuratúry úspešne vykoná skúšku, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11)
§ 236 ods. 2 písm. f) zákona č. 154/2001 Z. z.“.

10.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

„§ 14a (1) Skúška je verejná. Akadémia zverejní na účel informovania verejnosti na svojom ...

Čl. VI

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z. a zákona č. ...

1.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:

„§ 21a (1) Vyšší súdny úradník, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného ...

2.

§ 24a sa vrátane nadpisu vypúšťa.

Čl. VII

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Člen senátu, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím senátu alebo s jeho odôvodnením, má právo, ...

2.

V § 11 ods. 2, § 15 ods. 6 a § 53 ods. 3 sa vypúšťajú slová „justiční čakatelia,“.

3.

V § 15 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Sudca okresného súdu je ...

4.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Grémium sa môže platne uznášať za prítomnosti najmenej dvoch tretín všetkých svojich ...

5.

V § 17 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Sudcu možno zaradiť do iného kolégia len s jeho ...

6.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Kolégium sa môže platne uznášať za prítomnosti najmenej dvoch tretín všetkých svojich ...

7.

V § 21 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Sudcu možno zaradiť do iného kolégia len s jeho ...

8.

V § 33 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Predsedovia súdov a podpredsedovia súdov sú ...

9.

V § 36 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „tri roky“.

10.

V § 37 ods. 2 prvá veta znie: „Výberové konanie sa vyhlasuje verejne na webovom sídle ministerstva, ...

11.

V § 37 ods. 4 druhá a tretia veta znejú: „Ak je súčasťou výberového konania písomný test, ...

12.

V § 37 odsek 5 znie:

„(5) Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie ...

13.

V § 37 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Za kandidáta na člena výberovej komisie možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá ...

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.

14.

V § 37 odsek 10 znie:

„(10) Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle aspoň 30 dní pred výberovým konaním všetky ...

15.

§ 37 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:

„(11) Uchádzač je povinný spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania predložiť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10)
§ 116 Občianskeho zákonníka.“.

16.

V § 38 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
sudcovská rada príslušného súdu,“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

17.

V § 38 odsek 5 znie:

„(5) Predsedu súdu odvoláva minister. Na konanie a rozhodovanie o odvolaní predsedu súdu sa nepoužije ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“. ...

18.

V § 38 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

19.

§ 39 znie:

„§ 39 (1) Predsedu súdu v čase jeho neprítomnosti alebo keď funkcia predsedu súdu nie je obsadená ...

20.

V § 40 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „tri roky“.

21.

V § 48 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) a e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená d) a e).

22.

V § 51 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Na účely tohto ustanovenia sa za náhlu prekážku ...

23.

Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:

„§ 51a (1) Sudcovi možno rozvrhom práce prideliť na konanie a rozhodovanie veci patriace do inej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17a až 17g znejú:

„17a) § 14 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. 17b) § 12 zákona č. 385/2000 ...

24.

V § 52 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Po každej zmene rozvrhu práce je predseda súdu ...

25.

V § 71 písm. a) prvý bod znie:

„1. v rámci vládou schválených limitov počtov zamestnancov v rozpočtovej kapitole ministerstva ...

26.

V § 72 ods. 2 sa za slovo „kópie“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová „ako aj vyžadovať ...

27.

V § 74 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) až j), ktoré znejú:

„h) zodpovedá za efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov, i) zodpovedá za dodržiavanie ...

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno k).

28.

V § 74 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

29.

V § 74 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

30.

V § 74 ods. 4 sa vypúšťajú slová „písm. a) prvom a druhom bode,“.

31.

Za § 82 sa vkladajú § 82a a 82b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 82a Zverejňovanie a sprístupňovanie súdnych rozhodnutí (1) Súdy sú povinné zverejňovať ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 42a a 42b znejú:

„42a) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...

32.

V § 92 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f) ktoré znejú:

„e) pravidlách určovania počtu miest sudcov, ostatných zamestnancov súdov, voľných miest sudcov ...

33.

Za § 101a sa vkladajú § 101b a 101c, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2011 § 101b Funkčné obdobie predsedov ...

Čl. VIII

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 14 ods. 3 písm. e) druhom bode sa vypúšťajú slová „justičného čakateľa alebo“.

Čl. IX

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „justičných čakateľov1) a“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

3.

V § 9 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011 okrem čl. III § 36a ods. 1 až 3 a čl. VII 31. bodu ...

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore