Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 33/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 16.02.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Štátne orgány, Všeobecné súdnictvo, Ústavné súdnictvo, Prokuratúra, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD511DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 33/2011 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 33/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Pridelenie sudcu (1) Sudcu prideľuje na výkon funkcie na určitý súd súdna rada na základe ...

2.

V § 12 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „toho istého stupňa a len na voľné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

3.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Počas dočasného pridelenia je sudca členom pléna toho súdu, na ktorý je dočasne pridelený; ...

4.

§ 13 vrátane nadpisu znie:

„§ 13 Stáž sudcu (1) Sudca, ak s tým súhlasí, môže vykonávať stáž a) v inštitúciách, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:

„5c) Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

5.

V § 14 ods. 1 sa nad slovom „zákona“ odkaz „7“ nahrádza odkazom „5a“ a na konci sa pripája ...

6.

V § 14 odsek 2 znie:

„(2) Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával ...

7.

V § 15 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Predsedu grémia volia sudcovia príslušného grémia tajným hlasovaním na tri roky spomedzi ...

8.

V § 16 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Na návrh predsedu súdu alebo na návrh najmenej dvoch tretín členov grémia okresného súdu ...

9.

V § 22 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu rozhoduje disciplinárny súd na návrh a) ministra, ...

10.

V § 22 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.

11.

V § 22 odsek 4 znie:

„(4) Rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu môže disciplinárny súd zrušiť ...

12.

V § 22 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.

13.

V § 22 ods. 7 sa slová „podľa odseku 8“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 6“, slová „podľa ...

14.

V § 24 odsek 1 znie:

„(1) Výkon funkcie sudcu sa prerušuje dňom, keď sa sudca stal a) prezidentom, členom vlády, ...

15.

V § 24 odsek 7 znie:

„(7) Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu podľa odsekov 1 a 3 alebo odseku 5, sa ...

16.

§ 28 a 29 vrátane nadpisu znejú:

„Výberové konanie § 28 (1) Každé voľné miesto sudcu určené ministrom podľa osobitného predpisu5a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 7b znejú:

„7) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred ...

17.

V § 30 ods. 7 sa slová „organizované Justičnou akadémiou“ a slová „justičných čakateľov“ ...

18.

V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) zoznam jemu blízkych osôb,7a) ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov alebo ministerstva vrátane ...

19.

§ 32 vrátane nadpisu znie:

„§ 32 Majetkové priznanie (1) Sudca je povinný počas celého obdobia výkonu funkcie sudcu deklarovať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších ...

20.

V § 35 odsek 2 znie:

„(2) Vzdelávanie sudcov zabezpečujú tuzemské a zahraničné vzdelávacie inštitúcie. Vzdelávanie ...

21.

V § 36 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prehlbovanie ...

22.

V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zvyšovanie kvalifikácie sudcu sa zabezpečuje aj ...

23.

V § 41 odsek 1 znie:

„(1) Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, sudca vykonáva svoju funkciu v úradných ...

24.

V § 62 písm. m) sa slová „podľa § 24 ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa § 24 ods. 1 písm. ...

25.

V § 65 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý a piaty bod sa označujú ako tretí a štvrtý bod.

26.

V § 65 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkou a písmeno f) sa vypúšťa.

27.

§ 69 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Funkčný príplatok za výkon funkcie podľa odseku 2 patrí sudcovi najvyššieho súdu, ktorý ...

28.

§ 73 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

29.

§ 79 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

30.

V § 82 ods. 2 písm. d) sa slová „podľa § 24 ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „podľa § ...

31.

V § 83 ods. 3 sa slová „príplatky podľa § 72 a 73“ nahrádzajú slovami „príplatok podľa ...

32.

V § 93 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

33.

V § 116 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa slovo „štátnej“.

34.

V § 116 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) nesplnenie povinnosti podať písomné vyhlásenie podľa § 31 ods. 1 v ustanovenej lehote alebo ...

35.

V § 116 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „štátnej“.

36.

V § 116 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) opakované nesplnenie povinnosti podať písomné vyhlásenie podľa § 31 ods. 1 v ustanovenej ...

37.

V § 116 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) konanie uvedené v odseku 2 písm. a), c) a d), ak je vzhľadom na povahu porušenej povinnosti, ...

38.

V § 117 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

39.

V § 117 ods. 6 sa slová „podľa odseku 5 písm. e)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5 písm. ...

40.

V § 120 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

41.

V § 120 ods. 2 písm. e) sa slová „s výnimkou“ nahrádzajú slovom „vrátane“.

42.

§ 122 vrátane nadpisu znie:

„§ 122 Upovedomenie o začatí disciplinárneho konania a o dočasnom pozastavení výkonu funkcie ...

43.

V § 131 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Proti rozhodnutiu ...

44.

V § 135 sa slová „§ 117 ods. 5 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 117 ods. 5 písm. d)“.

45.

Šiesta časť vrátane nadpisu sa vypúšťa.

46.

Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 32b sa vypúšťajú.

47.

Za § 151o sa vkladajú § 151p až 151u, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2011 § 151p Ak bol sudca dočasne pridelený ...

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 342 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

2.

V § 342 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

3.

V § 342 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
ako osoba vykonávajúca právomoc orgánu riadenia a správy súdov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...

1.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Poradcovia majú nárok na vykonanie odbornej justičnej skúšky za rovnakých podmienok ako ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a)
Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.“.

2.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36a Zverejňovanie a sprístupňovanie rozhodnutí Ústavného súdu (1) Ústavný súd je povinný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:

„8a) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. IV

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. ...

1.

V § 93 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

2.

V druhej časti ôsmej hlave prvom diele sa vypúšťa piaty oddiel.

Čl. V

Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Akadémia v rámci vzdelávania podľa odseku 1 vykonáva tréningové kurzy zamerané na osvojenie ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

2.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Akadémia zabezpečuje, organizuje a vykonáva aj a) vzdelávanie právneho čakateľa prokuratúry ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

3.

V § 3 ods. 7 sa slová „podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 6“.

4.

V § 3 ods. 8 sa slová „podľa odsekov 1 až 6“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 7“. ...

5.

V § 11 ods. 8 sa vypúšťajú slová „aj justičný čakateľ a“.

6.

V § 12 ods. 1, 3 a 6 sa slová „justičný čakateľ“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami ...

7.

V § 12 ods. 5 prvej vete sa slová „justičného čakateľa a skúška právneho čakateľa prokuratúry ...

8.

V § 13 ods. 1 prvá veta znie: „Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zloženou z piatich ...

9.

§ 14 znie:

„§ 14 (1) Ak vyšší súdny úradník alebo právny čakateľ prokuratúry úspešne vykoná skúšku, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11)
§ 236 ods. 2 písm. f) zákona č. 154/2001 Z. z.“.

10.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

„§ 14a (1) Skúška je verejná. Akadémia zverejní na účel informovania verejnosti na svojom ...

Čl. VI

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z. a zákona č. ...

1.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:

„§ 21a (1) Vyšší súdny úradník, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného ...

2.

§ 24a sa vrátane nadpisu vypúšťa.

Čl. VII

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Člen senátu, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím senátu alebo s jeho odôvodnením, má právo, ...

2.

V § 11 ods. 2, § 15 ods. 6 a § 53 ods. 3 sa vypúšťajú slová „justiční čakatelia,“.

3.

V § 15 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Sudca okresného súdu je ...

4.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Grémium sa môže platne uznášať za prítomnosti najmenej dvoch tretín všetkých svojich ...

5.

V § 17 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Sudcu možno zaradiť do iného kolégia len s jeho ...

6.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Kolégium sa môže platne uznášať za prítomnosti najmenej dvoch tretín všetkých svojich ...

7.

V § 21 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Sudcu možno zaradiť do iného kolégia len s jeho ...

8.

V § 33 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Predsedovia súdov a podpredsedovia súdov sú ...

9.

V § 36 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „tri roky“.

10.

V § 37 ods. 2 prvá veta znie: „Výberové konanie sa vyhlasuje verejne na webovom sídle ministerstva, ...

11.

V § 37 ods. 4 druhá a tretia veta znejú: „Ak je súčasťou výberového konania písomný test, ...

12.

V § 37 odsek 5 znie:

„(5) Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie ...

13.

V § 37 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Za kandidáta na člena výberovej komisie možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá ...

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.

14.

V § 37 odsek 10 znie:

„(10) Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle aspoň 30 dní pred výberovým konaním všetky ...

15.

§ 37 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:

„(11) Uchádzač je povinný spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania predložiť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10)
§ 116 Občianskeho zákonníka.“.

16.

V § 38 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
sudcovská rada príslušného súdu,“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

17.

V § 38 odsek 5 znie:

„(5) Predsedu súdu odvoláva minister. Na konanie a rozhodovanie o odvolaní predsedu súdu sa nepoužije ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“. ...

18.

V § 38 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

19.

§ 39 znie:

„§ 39 (1) Predsedu súdu v čase jeho neprítomnosti alebo keď funkcia predsedu súdu nie je obsadená ...

20.

V § 40 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „tri roky“.

21.

V § 48 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) a e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená d) a e).

22.

V § 51 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Na účely tohto ustanovenia sa za náhlu prekážku ...

23.

Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:

„§ 51a (1) Sudcovi možno rozvrhom práce prideliť na konanie a rozhodovanie veci patriace do inej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17a až 17g znejú:

„17a) § 14 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. 17b) § 12 zákona č. 385/2000 ...

24.

V § 52 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Po každej zmene rozvrhu práce je predseda súdu ...

25.

V § 71 písm. a) prvý bod znie:

„1. v rámci vládou schválených limitov počtov zamestnancov v rozpočtovej kapitole ministerstva ...

26.

V § 72 ods. 2 sa za slovo „kópie“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová „ako aj vyžadovať ...

27.

V § 74 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) až j), ktoré znejú:

„h) zodpovedá za efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov, i) zodpovedá za dodržiavanie ...

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno k).

28.

V § 74 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

29.

V § 74 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

30.

V § 74 ods. 4 sa vypúšťajú slová „písm. a) prvom a druhom bode,“.

31.

Za § 82 sa vkladajú § 82a a 82b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 82a Zverejňovanie a sprístupňovanie súdnych rozhodnutí (1) Súdy sú povinné zverejňovať ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 42a a 42b znejú:

„42a) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...

32.

V § 92 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f) ktoré znejú:

„e) pravidlách určovania počtu miest sudcov, ostatných zamestnancov súdov, voľných miest sudcov ...

33.

Za § 101a sa vkladajú § 101b a 101c, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2011 § 101b Funkčné obdobie predsedov ...

Čl. VIII

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 14 ods. 3 písm. e) druhom bode sa vypúšťajú slová „justičného čakateľa alebo“.

Čl. IX

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „justičných čakateľov1) a“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

3.

V § 9 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011 okrem čl. III § 36a ods. 1 až 3 a čl. VII 31. bodu ...

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore