Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 33/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 16.02.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné súdnictvo, Štátna správa, Trestné právo hmotné, Pracovno-právne vzťahy, Prokuratúra, Všeobecné súdnictvo, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD511DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 33/2011 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 33/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z. a zákona č. 543/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11
Pridelenie sudcu
(1)
Sudcu prideľuje na výkon funkcie na určitý súd súdna rada na základe výsledkov výberového konania, ktoré jej oznamuje predseda výberovej komisie.

(2)
Na Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej 15 rokov.

(3)
Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej 10 rokov.

(4)
Pridelenie sudcu na výkon funkcie na určitý súd sa uskutoční dňom vymenovania. Pridelenie sudcu oznámi súdna rada ministrovi do troch dní od jeho pridelenia.“.

2.
V § 12 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „toho istého stupňa a len na voľné miesto sudcu5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Počas dočasného pridelenia je sudca členom pléna toho súdu, na ktorý je dočasne pridelený; nemá však právo byť volený do orgánov sudcovskej samosprávy tohto súdu, pričom jeho volené funkcie na súde, z ktorého bol preložený, nezanikajú.“.

4.
§ 13 vrátane nadpisu znie:

㤠13
Stáž sudcu
(1)
Sudca, ak s tým súhlasí, môže vykonávať stáž
a)
v inštitúciách, ktoré zabezpečujú vzdelávanie sudcov, zamestnancov súdov, študentov práva, výskum práva a štúdium a vývoj právnej vedy, najviac jeden rok, ak osobitný predpis neustanovuje inak,5c)

b)
ako súdny poradca6) na Ústavnom súde Slovenskej republiky, najviac jeden rok,

c)
v orgánoch štátnej správy súdov ako prípravu na vykonávanie riadiacej a organizačnej činnosti vo výkonnej moci v štátnej správe súdov, v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky alebo ako člen pracovnej skupiny zriadenej na riešenie vymedzených problémov súdnictva, a to najviac tri mesiace,

d)
v inštitúciách uvedených v § 35 ods. 2 počas vzdelávania, prehlbovania alebo zvyšovania kvalifikácie.

(2)
Sudca počas stáže nemôže vykonávať funkciu sudcu. Stáž sudcu podľa odseku 1 sa považuje za výkon funkcie sudcu.

(3)
Stáž sudcu podľa odseku 1 nesmie presahovať jeden rok v období piatich rokov.

(4)
O stáži sudcu rozhoduje minister po prerokovaní s predsedom súdu, na ktorom sudca pôsobí, a s inštitúciou, v ktorej má sudca vykonávať stáž.

(5)
Ustanovenia tohto zákona o dočasnom pridelení sudcu sa použijú primerane aj na stáž sudcu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:

„5c)
Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

5.
V § 14 ods. 1 sa nad slovom „zákona“ odkaz „7“ nahrádza odkazom „5a“ a na konci sa pripája táto veta: „Preloženie sudcu oznámi súdna rada ministrovi do troch dní od preloženia sudcu na iný súd.“.
6.
V § 14 odsek 2 znie:

„(2)
Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej 10 rokov. Na najvyšší súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej 15 rokov.“.

7.
V § 15 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)
Predsedu grémia volia sudcovia príslušného grémia tajným hlasovaním na tri roky spomedzi predsedov senátov tohto grémia. Návrh môžu podať členovia grémia alebo predseda súdu, ktorý svoj návrh predloží príslušnému grémiu.

(3)
Predsedu kolégia volia sudcovia príslušného kolégia tajným hlasovaním na tri roky spomedzi predsedov senátov príslušného kolégia. Návrh môžu podať členovia kolégia alebo predseda súdu, ktorý svoj návrh predloží príslušnému kolégiu.“.

8.
V § 16 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)
Na návrh predsedu súdu alebo na návrh najmenej dvoch tretín členov grémia okresného súdu rozhoduje o odvolaní predsedu grémia grémium tajným hlasovaním.

(3)
Na návrh predsedu súdu alebo na návrh najmenej dvoch tretín členov kolégia rozhoduje o odvolaní predsedu kolégia kolégium tajným hlasovaním.“.

9.
V § 22 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)
O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu rozhoduje disciplinárny súd na návrh
a)
ministra, ak je proti sudcovi vznesené obvinenie za úmyselný trestný čin,

b)
toho, kto podal návrh na začatie disciplinárneho konania sudcu za čin, za ktorý môže byť odvolaný z funkcie sudcu.

(3)
O návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu disciplinárny senát rozhodne v lehote 10 dní od jeho doručenia a odvolací disciplinárny senát rozhodne v lehote 10 dní od doručenia odvolania.“.

10.
V § 22 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.

11.
V § 22 odsek 4 znie:

„(4)
Rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu môže disciplinárny súd zrušiť aj v priebehu disciplinárneho konania, a to bezodkladne na návrh toho, kto ho navrhol, alebo na návrh disciplinárne stíhaného sudcu alebo aj bez návrhu. Disciplinárne stíhaný sudca môže svoj návrh na zrušenie rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podať znovu najskôr po uplynutí jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí jeho predchádzajúceho návrhu.“.

12.
V § 22 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.

13.
V § 22 ods. 7 sa slová „podľa odseku 8“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 6“, slová „podľa odseku 5 alebo 6“ sa nahrádzajú slovami „podľa odseku 4“ a slová „alebo ak sa dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu skončí uplynutím lehoty podľa odseku 4“ sa vypúšťajú.
14.
V § 24 odsek 1 znie:

„(1)
Výkon funkcie sudcu sa prerušuje dňom, keď sa sudca stal
a)
prezidentom, členom vlády, poslancom národnej rady, predsedom alebo vedúcim ostatného ústredného orgánu štátnej správy, štátnym tajomníkom, vedúcim služobného úradu, alebo

b)
sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky.“.

15.
V § 24 odsek 7 znie:

„(7)
Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu podľa odsekov 1 a 3 alebo odseku 5, sa môže znovu ujať funkcie na súde, na ktorom vykonával funkciu sudcu pred prerušením, alebo na inom súde, na ktorý bol preložený súdnou radou; uvedenú skutočnosť oznámi sudca Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) aspoň 60 dní pred začatím výkonu funkcie. Ak bol sudcovi prerušený výkon funkcie sudcu z dôvodu výkonu funkcie prezidenta, poslanca národnej rady, člena vlády, predsedu alebo vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy, štátneho tajomníka alebo vedúceho služobného úradu, po dobu piatich rokov od skončenia prerušenia výkonu funkcie sudcu sa nemôže uchádzať o funkciu predsedu súdu alebo podpredsedu súdu.“.

16.
§ 28 a 29 vrátane nadpisu znejú:

„Výberové konanie
§ 28
(1)
Každé voľné miesto sudcu určené ministrom podľa osobitného predpisu5a) sa obsadzuje na základe výberového konania, ak sa neobsadzuje preložením sudcu na súd toho istého stupňa podľa § 14 ods. 1.

(2)
Výberového konania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa predpoklady na vymenovanie za sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. b) až f) a odseku 2 a najneskôr v posledný deň výberového konania dosiahne vek aspoň 30 rokov.

(3)
Výberové konanie vyhlasuje predseda súdu, na ktorom sa voľné miesto obsadzuje, verejne na webovom sídle ministerstva, v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo aj v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch komunikácie najmenej 60 dní pred jeho konaním.

(4)
Výberovým konaním na funkciu sudcu sa overujú schopnosti, odborné znalosti, zdravotný stav, psychická vyrovnanosť uchádzača a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu povinností sudcu. Ak je súčasťou výberového konania písomný test, tento sa v deň výberového konania losuje výberovou komisiou z jednotnej databázy testov, ktorú na tento účel vytvára ministerstvo. Výberové konanie sa uskutočňuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.7)

(5)
Výberové konanie je verejné okrem hlasovania výberovej komisie. Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje predseda súdu, ktorý ho vyhlásil. Predseda súdu je povinný vytvoriť podmienky pre účasť verejnosti na výberovom konaní. Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o zasadnutie väčší záujem, je predseda súdu povinný uskutočniť výberové konanie vo vhodnej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i možnosti.

(6)
Predseda súdu je povinný zabezpečiť zverejnenie všetkých žiadostí o zaradenie do výberového konania, profesijných životopisov uchádzačov a ich motivačných listov na webovom sídle ministerstva, a to aspoň 30 dní pred konaním výberového konania. Do 20 dní od zverejnenia žiadostí podľa predchádzajúcej vety môže každý vzniesť odôvodené výhrady voči uchádzačom; ministerstvo ich spolu so žiadosťami predloží výberovej komisii. Výberová komisia môže požadovať vyjadrenie od dotknutých osôb, ktorých sa týka vznesená výhrada. Predseda súdu ďalej na webovom sídle ministerstva zabezpečí zverejnenie termínu a miesta výberového konania a zoznamu členov výberovej komisie, a to aspoň 15 dní pred jeho konaním.

(7)
Uchádzač je povinný spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania predložiť písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie zoznam jemu blízkych osôb,7a) ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, ministerstva vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva alebo členmi výberovej komisie, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie inštitúcie. Vyhlásenie sa zverejní spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania.

(8)
Predseda výberovej komisie je povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania na webovom sídle ministerstva do 24 hodín od ukončenia výberového konania.

(9)
Výberové konanie na obsadenie voľného miesta predsedu senátu súdu vyššieho stupňa sa vyhlasuje pre sudcov príslušného súdu; odseky 1 až 7 sa použijú primerane.

§ 29
(1)
Výberové konanie podľa § 28 ods. 1 uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenuje predseda súdu z databázy kandidátov na členov výberovej komisie vždy po vyhlásení výberového konania, a to tak, aby jeden člen bol z kandidátov zvolených národnou radou, jeden člen z kandidátov zvolených súdnou radou a dvaja členovia z kandidátov vymenovaných ministrom. Jedného člena výberovej komisie zvolí na žiadosť predsedu súdu sudcovská rada súdu, na ktorom sa voľné miesto obsadzuje.

(2)
Na účely vytvorenia databázy kandidátov na členov výberovej komisie národná rada a súdna rada volia aspoň po dvoch kandidátoch a minister vymenúva aspoň štyroch kandidátov; databáza sa zverejňuje na webovom sídle národnej rady, súdnej rady a ministerstva.

(3)
Za kandidáta na člena výberovej komisie možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon funkcie člena výberovej komisie, ktorá je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa § 28 ods. 4 a ktorá pôsobí najmä v sektore vysokých škôl, neziskovom sektore alebo vykonáva právnické povolanie; to platí aj pre voľbu člena výberovej komisie voleného sudcovskou radou.

(4)
Členovia výberovej komisie volia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia. Jej rozhodnutie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

(5)
Počet členov a zloženie výberovej komisie pre výberové konanie podľa § 28 ods. 9 ustanovia zásady na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie.7b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 7b znejú:

„7)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

7a)
§ 116 Občianskeho zákonníka.

7b)
§ 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

17.
V § 30 ods. 7 sa slová „organizované Justičnou akadémiou“ a slová „justičných čakateľov“ vypúšťajú.
18.
V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
zoznam jemu blízkych osôb,7a) ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov alebo ministerstva vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie inštitúcie.“.

19.
§ 32 vrátane nadpisu znie:

㤠32
Majetkové priznanie
(1)
Sudca je povinný počas celého obdobia výkonu funkcie sudcu deklarovať svoje majetkové pomery
a)
do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu funkcie sudcu,

b)
do 31. marca každého kalendárneho roka pôsobenia vo funkcii sudcu.

(2)
Majetkové priznanie musí obsahovať údaje o
a)
právnom dôvode a o dátume nadobudnutia nehnuteľného majetku a cene jeho obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí o cene podľa osobitného predpisu,11a)

b)
každej hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6 600 eur, právny dôvod a dátum nadobudnutia tejto veci, cenu obstarania, pri vlastnom zhotovení výdavky na zhotovenie, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu obvyklú,

c)
každom majetkovom práve a inej majetkovej hodnote, ktorej hodnota presahuje 6 600 eur, právny dôvod a dátum nadobudnutia tohto majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, pri odplatnom prevode cenu obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu obvyklú,

d)
hnuteľných veciach, majetkových právach a iných majetkových hodnotách, aj keď ich hodnota jednotlivo nepresahuje 6 600 eur, ak ich súhrnná hodnota presahuje 16 600 eur, na účely majetkového priznania sa ocenia cenou obvyklou,

e)
príjmoch dosiahnutých v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie sudcu a z výkonu iných činností.

(3)
Sudca je povinný deklarovať v majetkovom priznaní aj majetkové pomery svojho neplnoletého dieťaťa a manžela, ktorý s ním žije v domácnosti, a to aj vtedy, ak manželia uzavreli dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva alebo o správe spoločného majetku. Ak manželia uzavreli dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva alebo o správe spoločného majetku, sudca deklaruje majetkové pomery svojho manžela v majetkovom priznaní oddelene od svojich majetkových pomerov.

(4)
Súčasťou majetkového priznania je aj čestné vyhlásenie sudcu, že nemá vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich s ním v domácnosti, ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov.

(5)
Údaje o majetkových pomeroch deklarovaných podľa odsekov 1 až 4 sa oznamujú predsedovi súdnej rady, ktorý zabezpečí v súdnej rade vyhodnotenie majetkových priznaní na účely zistenia prírastku majetku sudcu a ich uchovávanie.

(6)
Ustanoveniami odsekov 1 až 5 nie je dotknutá deklaračná povinnosť predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu podľa osobitného predpisu.14)

(7)
Predseda súdnej rady je povinný zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia podľa § 31 ods. 1, oznámenia podľa § 31 ods. 3 a majetkového priznania na voľne prístupnej webovej stránke v súlade s ochranou osobných údajov podľa osobitného zákona,14a) a to každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.“.

20.
V § 35 odsek 2 znie:

„(2)
Vzdelávanie sudcov zabezpečujú tuzemské a zahraničné vzdelávacie inštitúcie. Vzdelávanie sudcov sa vykonáva aj odbornými študijnými pobytmi v tuzemských a zahraničných súdnych inštitúciách, ktoré môžu trvať najviac jeden rok; počas ich trvania sudca nesmie rozhodovať o veciach patriacich do vecnej pôsobnosti súdov.“.

21.
V § 36 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prehlbovanie kvalifikácie sudcu sa zabezpečuje aj podľa § 35 ods. 2.“.
22.
V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zvyšovanie kvalifikácie sudcu sa zabezpečuje aj podľa § 35 ods. 2.“.
23.
V § 41 odsek 1 znie:

„(1)
Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, sudca vykonáva svoju funkciu v úradných miestnostiach súdu. Sudcovi môže sudcovská rada na základe jeho žiadosti povoliť, aby plnil svoje funkčné povinnosti v domácom prostredí, a to v rozsahu určenom zásadami prijatými súdnou radou po dohode s ministrom. Ak sudcovská rada nerozhodne o žiadosti do 60 dní od jej podania, považuje sa žiadosť za schválenú. Ak sudcovská rada žiadosti sudcu nevyhovie, musí svoje rozhodnutie odôvodniť.“.

24.
V § 62 písm. m) sa slová „podľa § 24 ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa § 24 ods. 1 písm. b) a odseku 3“.
25.
V § 65 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý a piaty bod sa označujú ako tretí a štvrtý bod.

26.
V § 65 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkou a písmeno f) sa vypúšťa.
27.
§ 69 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Funkčný príplatok za výkon funkcie podľa odseku 2 patrí sudcovi najvyššieho súdu, ktorý podľa rozvrhu práce rozhoduje o opravných prostriedkoch vo veciach, na ktoré je v prvom stupni príslušný Špecializovaný trestný súd za predpokladu, že v predchádzajúcom mesiaci mal pridelenú najmenej jednu vec, v ktorej konal v prvom stupni Špecializovaný trestný súd. Zastupujúci sudca sudcu podľa predchádzajúcej vety má nárok na tento príplatok len, ak nastane okolnosť, pre ktorú v danej veci nemôže konať sudca senátu, ktorý má pridelenú vec náhodným výberom.“.

28.
§ 73 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
29.
§ 79 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
30.
V § 82 ods. 2 písm. d) sa slová „podľa § 24 ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 24 ods. 1 písm. b) a odseku 3“.
31.
V § 83 ods. 3 sa slová „príplatky podľa § 72 a 73“ nahrádzajú slovami „príplatok podľa § 72“.
32.
V § 93 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
33.
V § 116 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa slovo „štátnej“.
34.
V § 116 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
nesplnenie povinnosti podať písomné vyhlásenie podľa § 31 ods. 1 v ustanovenej lehote alebo uvedenie neúplných údajov alebo nepravdivých údajov vo vyhlásení podľa § 31 ods. 1.“.

35.
V § 116 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „štátnej“.
36.
V § 116 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
opakované nesplnenie povinnosti podať písomné vyhlásenie podľa § 31 ods. 1 v ustanovenej lehote alebo opakované uvedenie neúplných údajov alebo nepravdivých údajov vo vyhlásení podľa § 31 ods. 1.“.

37.
V § 116 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d)
konanie uvedené v odseku 2 písm. a), c) a d), ak je vzhľadom na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania, mieru zavinenia, opakovanie alebo iné priťažujúce okolnosti nezlučiteľné s funkciou sudcu,

e)
porušenie zákonných podmienok náhodného prideľovania vecí senátom, sudcom a súdnym úradníkom a náhodného prerozdeľovania už pridelených vecí.“.

38.
V § 117 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

39.
V § 117 ods. 6 sa slová „podľa odseku 5 písm. e)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5 písm. d)“.
40.
V § 120 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

41.
V § 120 ods. 2 písm. e) sa slová „s výnimkou“ nahrádzajú slovom „vrátane“.
42.
§ 122 vrátane nadpisu znie:

㤠122
Upovedomenie o začatí disciplinárneho konania a o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu
O začatí disciplinárneho konania upovedomí predseda disciplinárneho senátu sudcu, proti ktorému sa disciplinárne konanie vedie, doručením návrhu na začatie disciplinárneho konania do vlastných rúk v lehote 10 dní od podania návrhu na začatie disciplinárneho konania a v prípade rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu sa toto rozhodnutie doručí súčasne s návrhom na začatie disciplinárneho konania. Zároveň ho poučí o práve zvoliť si obhajcu z radov advokátov alebo sudcov, vyjadriť sa ku skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a navrhnúť dôkazy na svoju obhajobu.“.

43.
V § 131 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Proti rozhodnutiu disciplinárneho súdu o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu a o zrušení pozastavenia výkonu funkcie sudcu možno podať odvolanie do piatich dní od doručenia rozhodnutia. O tomto odvolaní je disciplinárny súd povinný bezodkladne rozhodnúť a svoje rozhodnutie sudcovi doručiť do vlastných rúk v lehote do troch dní od vyhlásenia rozhodnutia o odvolaní.“.
44.
V § 135 sa slová „§ 117 ods. 5 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 117 ods. 5 písm. d)“.
45.
Šiesta časť vrátane nadpisu sa vypúšťa.
46.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 32b sa vypúšťajú.
47.
Za § 151o sa vkladajú § 151p až 151u, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2011
§ 151p
Ak bol sudca dočasne pridelený podľa predpisov účinných do 1. mája 2011 na výkon funkcie sudcu na súd vyššieho stupňa, toto dočasné pridelenie sudcu sa skončí k 1. máju 2011.

§ 151q
Predsedovia grémií a predsedovia kolégií ustanovení do funkcie pred 1. májom 2011 zostávajú v tejto funkcii aj po 1. máji 2011; ich funkcia zanikne 1. novembra 2011, ak k jej zániku nedôjde skôr.

§ 151r
Prví kandidáti na členov výberových komisií podľa § 29 sa zvolia alebo vymenujú najneskôr do 31. júla 2011; ak nie sú najneskôr do 31. júla 2011 zvolení, vymenuje ich minister.

§ 151s
V disciplinárnom konaní začatom na návrh súdnej rady, ktoré nie je právoplatne skončené k 30. aprílu 2011, sa stáva účastníkom tohto konania namiesto súdnej rady od 1. mája 2011 minister.

§ 151t
Ak o návrhu na zrušenie rozhodnutia ministra alebo súdnej rady o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu vydaného pred 1. májom 2011 nebolo rozhodnuté podľa predpisov účinných do 30. apríla 2011, rozhodne o ňom v prebiehajúcom disciplinárnom konaní disciplinárny súd, ktorý rozhodne aj o návrhu na zrušenie takého rozhodnutia, podanom po 30. apríli 2011; disciplinárny súd rozhodne o návrhu do 31. mája 2011 a svoje rozhodnutie doručí sudcovi podľa § 131 ods. 1.

§ 151u
(1)
Justičný čakateľ, ktorý vykonáva k 31. decembru 2010 štátnu službu od 1. januára 2011 je vyšším súdnym úradníkom toho súdu, na ktorom k 31. decembru 2010 vykonáva prípravnú prax alebo na ktorom sa ďalej odborne pripravuje na výkon funkcie sudcu po skončení prípravnej praxe; to neplatí, ak požiada najneskôr do 15. januára 2011 o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru.

(2)
Ak justičný čakateľ požiada podľa odseku 1 o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru, tento sa skončí k 31. januáru 2011; justičný čakateľ má v tomto prípade nárok na odstupné ako štátny zamestnanec, ktorého štátnozamestnanecký pomer sa skončil dohodou z dôvodu zrušenia štátnozamestnaneckého miesta.“.

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z. a zákona č. 547/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 342 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
2.
V § 342 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
3.
V § 342 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
ako osoba vykonávajúca právomoc orgánu riadenia a správy súdov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 398/1998 Z. z., zákona č. 97/1999 Z. z., zákona č. 226/2000 Z. z., zákona č. 124/2002 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 324/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 546/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 71/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z. a zákona č. 102/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Poradcovia majú nárok na vykonanie odbornej justičnej skúšky za rovnakých podmienok ako vyšší súdny úradník.4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a)
Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.“.

2.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠36a
Zverejňovanie a sprístupňovanie rozhodnutí Ústavného súdu
(1)
Ústavný súd je povinný zverejňovať právoplatné rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, rozhodnutia o dočasnom opatrení a odložení vykonateľnosti napadnutého právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, a to do 10 pracovných dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na svojom webovom sídle.

(2)
V rozhodnutiach uvedených v odseku 1 sa pred zverejnením anonymizujú také údaje, ktorých anonymizovaním bude pri zverejňovaní zabezpečená ochrana práv a právom chránených záujmov. Kategórie údajov, ktoré sa v rozhodnutiach anonymizujú a postup pri zverejňovaní súdnych rozhodnutí ustanoví plénum Ústavného súdu podľa § 79.

(3)
Ústavný súd sprístupňuje verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona8a) všetky súdne rozhodnutia, vrátane rozhodnutí, ktoré nie sú rozhodnutiami vo veci samej. Pritom robí opatrenia na ochranu práv a právom chránených záujmov.8b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:

„8a)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

8b)
§ 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z. a zákona č. 543/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 93 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
2.
V druhej časti ôsmej hlave prvom diele sa vypúšťa piaty oddiel.

Čl. V

Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 319/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 181/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Akadémia v rámci vzdelávania podľa odseku 1 vykonáva tréningové kurzy zamerané na osvojenie si vedomostí a zručností potrebných na výkon funkcie sudcu, prokurátora alebo súdneho úradníka.“.

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

2.
V § 3 odsek 3 znie:

„(3)
Akadémia zabezpečuje, organizuje a vykonáva aj
a)
vzdelávanie právneho čakateľa prokuratúry na výkon funkcie prokurátora počas prípravnej praxe,

b)
odbornú prípravu vyššieho súdneho úradníka zameranú na vykonanie justičnej skúšky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

3.
V § 3 ods. 7 sa slová „podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 6“.
4.
V § 3 ods. 8 sa slová „podľa odsekov 1 až 6“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 7“.
5.
V § 11 ods. 8 sa vypúšťajú slová „aj justičný čakateľ a“.
6.
V § 12 ods. 1, 3 a 6 sa slová „justičný čakateľ“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „vyšší súdny úradník“ v príslušnom tvare.
7.
V § 12 ods. 5 prvej vete sa slová „justičného čakateľa a skúška právneho čakateľa prokuratúry majú“ nahrádzajú slovom „má“ a slová „justičný čakateľ“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „vyšší súdny úradník“ v príslušnom tvare.
8.
V § 13 ods. 1 prvá veta znie: „Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zloženou z piatich členov.“.
9.
§ 14 znie:

㤠14
(1)
Ak vyšší súdny úradník alebo právny čakateľ prokuratúry úspešne vykoná skúšku, akadémia vystaví osvedčenie o jej vykonaní, ktoré vyššiemu súdnemu úradníkovi riaditeľ odovzdá v prítomnosti ministra, a ak ide o právneho čakateľa prokuratúry, aj v prítomnosti generálneho prokurátora.

(2)
Ak vyšší súdny úradník pri skúške neprospel, minister mu povolí vykonať opravnú skúšku na základe jeho písomnej žiadosti; generálny prokurátor povolí vykonať opravnú skúšku právnemu čakateľovi prokuratúry na základe jeho písomnej žiadosti.

(3)
Opravnú skúšku môže vyšší súdny úradník vykonať najskôr po troch mesiacoch. Opravnú skúšku môže právny čakateľ prokuratúry vykonať najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do šiestich mesiacov od konania skúšky.

(4)
Ak právny čakateľ prokuratúry neprospel ani pri opravnej skúške, generálny prokurátor ho z funkcie odvolá podľa osobitného predpisu.11)

(5)
Ďalšiu opravnú skúšku môže vyšší súdny úradník vykonať najskôr po uplynutí jedného roka od opakovanej skúšky. Ak vyšší súdny úradník neprospel ani pri ďalšej opravnej skúške, zostáva vo funkcii vyššieho súdneho úradníka bez možnosti znovu sa prihlásiť na vykonanie skúšky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11)
§ 236 ods. 2 písm. f) zákona č. 154/2001 Z. z.“.

10.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

㤠14a
(1)
Skúška je verejná. Akadémia zverejní na účel informovania verejnosti na svojom webovom sídle aspoň 30 dní pred konaním skúšky termín a miesto jej konania.

(2)
Riaditeľ je povinný vytvoriť podmienky pre účasť verejnosti na skúške. Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o účasť väčší záujem, je riaditeľ povinný uskutočniť skúšku vo vhodnej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i možnosti.“.

Čl. VI

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z. a zákona č. 517/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:

㤠21a
(1)
Vyšší súdny úradník, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, nepretržite vykonával funkciu vyššieho súdneho úradníka najmenej tri roky a dosiahol vek najmenej 30 rokov, má nárok vykonať odbornú justičnú skúšku15) najneskôr do troch mesiacov od doručenia žiadosti ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky.

(2)
Za výkon funkcie vyššieho súdneho úradníka sa považuje aj výkon funkcie justičného čakateľa a súdneho poradcu.14a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a)
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.“.

2.
§ 24a sa vrátane nadpisu vypúšťa.

Čl. VII

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z. a zákona č. 318/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9)
Člen senátu, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím senátu alebo s jeho odôvodnením, má právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu. Odlišné stanovisko sudcu sa doručuje a uverejňuje rovnako ako ostatné časti rozhodnutia. V každom rozhodnutí senátu musí byť uvedený výsledok hlasovania, a to uvedením pomeru hlasov.

(10)
Súdy sú povinné používať pri výkone súdnictva, najmä pri prideľovaní a prerozdeľovaní vecí, vedení súdnych registrov a vyhotovovaní rozhodnutí a iných písomností programové a technické prostriedky schválené ministerstvom.“.

2.
V § 11 ods. 2, § 15 ods. 6 a § 53 ods. 3 sa vypúšťajú slová „justiční čakatelia,“.
3.
V § 15 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Sudca okresného súdu je členom grémia podľa prevažujúceho obsahu svojej rozhodovacej činnosti určeného rozvrhom práce.“.
4.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Grémium sa môže platne uznášať za prítomnosti najmenej dvoch tretín všetkých svojich členov. Podrobnosti o rokovaní grémia, o voľbách a odvolávaní predsedu grémia upravuje rokovací poriadok a volebný poriadok grémia, ktoré schvaľuje grémium.“.

5.
V § 17 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Sudcu možno zaradiť do iného kolégia len s jeho súhlasom alebo za podmienok podľa § 51a aj bez jeho súhlasu.“.
6.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Kolégium sa môže platne uznášať za prítomnosti najmenej dvoch tretín všetkých svojich členov. Podrobnosti o rokovaní kolégia, o voľbách a odvolávaní predsedu kolégia upravuje rokovací poriadok a volebný poriadok kolégia, ktoré schvaľuje kolégium.“.

7.
V § 21 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Sudcu možno zaradiť do iného kolégia len s jeho súhlasom alebo za podmienok podľa § 51a aj bez jeho súhlasu.“.
8.
V § 33 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Predsedovia súdov a podpredsedovia súdov sú sudcovia, ktorí sú počas funkčného obdobia na jednotlivých súdoch orgánmi správy súdu, ktorej výkon zabezpečujú a za výkon ktorej zodpovedajú. Predsedovia súdov a podpredsedovia súdov sú povinní pri riadení a správe súdov dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky.“.
9.
V § 36 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „tri roky“.
10.
V § 37 ods. 2 prvá veta znie: „Výberové konanie sa vyhlasuje verejne na webovom sídle ministerstva, v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo aj v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch komunikácie a oznámením na všetky súdy v Slovenskej republike.“.
11.
V § 37 ods. 4 druhá a tretia veta znejú: „Ak je súčasťou výberového konania písomný test, tento sa v deň výberového konania žrebuje výberovou komisiou z jednotnej databázy testov, ktorú na tento účel vytvára ministerstvo. Ak minister do 30 dní od skončenia výberového konania nevymenuje predsedu súdu, vyhlási spôsobom uvedeným v odseku 2 nové výberové konanie tak, aby sa uskutočnilo do 60 dní odo dňa skončenia predchádzajúceho výberového konania.“.
12.
V § 37 odsek 5 znie:

„(5)
Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenuje minister z databázy kandidátov na členov výberovej komisie vždy po vyhlásení výberového konania, a to tak, aby jeden člen bol z kandidátov zvolených súdnou radou a traja členovia z kandidátov vymenovaných ministrom. Jedného člena výberovej komisie zvolí na žiadosť ministra sudcovská rada súdu, na ktorom sa funkcia predsedu obsadzuje. Na účely vytvorenia databázy kandidátov na členov výberovej komisie súdna rada volí aspoň dvoch kandidátov a minister vymenúva aspoň šiestich kandidátov; databáza sa zverejňuje na webovom sídle súdnej rady a ministerstva.“.

13.
V § 37 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Za kandidáta na člena výberovej komisie možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon funkcie člena výberovej komisie, ktorá je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa odseku 4 a ktorá pôsobí najmä v sektore vysokých škôl, neziskovom sektore alebo vykonáva právnické povolanie; to platí aj pre voľbu člena výberovej komisie voleného sudcovskou radou.“.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.

14.
V § 37 odsek 10 znie:

„(10)
Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle aspoň 30 dní pred výberovým konaním všetky žiadosti o zaradenie do výberového konania, profesijné životopisy uchádzačov a ich motivačné listy. Do 20 dní od zverejnenia žiadostí podľa prvej vety môže každý vzniesť odôvodnené výhrady voči uchádzačom; ministerstvo ich spolu so žiadosťami predloží výberovej komisii. Výberová komisia môže požadovať vyjadrenie od dotknutých osôb, ktorých sa týka vznesená výhrada. Ministerstvo na svojom webovom sídle ďalej zverejní termín a miesto výberového konania a zoznam členov výberovej komisie, a to aspoň 15 dní pred jeho konaním.“.

15.
§ 37 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:

„(11)
Uchádzač je povinný spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania predložiť písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie zoznam jemu blízkych osôb,10) ktoré sú členmi výberovej komisie, a to v rozsahu meno a priezvisko. Vyhlásenie sa zverejní spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania.

(12)
Výberové konanie je verejné, okrem hlasovania výberovej komisie. Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje ministerstvo. Ministerstvo je povinné vytvoriť podmienky pre účasť verejnosti na výberovom konaní. Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o zasadnutie väčší záujem, je ministerstvo povinné uskutočniť výberové konanie vo vhodnej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i možnosti.

(13)
Predseda výberovej komisie je povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania na webovom sídle ministerstva do 24 hodín od ukončenia výberového konania.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10)
§ 116 Občianskeho zákonníka.“.

16.
V § 38 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
sudcovská rada príslušného súdu,“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

17.
V § 38 odsek 5 znie:

„(5)
Predsedu súdu odvoláva minister. Na konanie a rozhodovanie o odvolaní predsedu súdu sa nepoužije všeobecný predpis o správnom konaní.11a) Proti rozhodnutiu o odvolaní predsedu súdu nie sú prípustné opravné prostriedky a nie je preskúmateľné súdom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

18.
V § 38 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

19.
§ 39 znie:

㤠39
(1)
Predsedu súdu v čase jeho neprítomnosti alebo keď funkcia predsedu súdu nie je obsadená zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda súdu. Predseda súdu môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu súdu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností.

(2)
Funkcia podpredsedu súdu sa zriaďuje na všetkých súdoch. Ak funkcia podpredsedu súdu nie je zriadená alebo obsadená, môže predseda súdu poveriť ktoréhokoľvek sudcu príslušného súdu vykonávaním niektorých úkonov patriacich do pôsobnosti predsedu súdu.“.

20.
V § 40 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „tri roky“.
21.
V § 48 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) a e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená d) a e).

22.
V § 51 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Na účely tohto ustanovenia sa za náhlu prekážku v práci považuje aj čerpanie dovolenky.“.
23.
Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:

㤠51a
(1)
Sudcovi možno rozvrhom práce prideliť na konanie a rozhodovanie veci patriace do inej agendy, ak bude tvoriť prevažujúci obsah jeho rozhodovacej činnosti
a)
len s jeho predchádzajúcim súhlasom alebo

b)
bez jeho súhlasu len po predchádzajúcom prerokovaní sudcovskej rady v prípade zmeny rozvrhu práce v dôsledku nerovnomerného zaťaženia sudcov či zabezpečenia riadneho chodu súdu.

(2)
Predseda súdu musí v prípade podľa odseku 1 písm. b) poskytnúť dotknutému sudcovi čas na prípravu v trvaní aspoň dva mesiace pred pridelením na konanie a rozhodovanie inej agendy; ustanovenia osobitného zákona16a) o vzdelávaní sudcov, prehlbovaní kvalifikácie a zvyšovaní kvalifikácie sudcov tým nie sú dotknuté.

(3)
Zmenami v rozvrhu práce sa nesmie zmeniť personálne obsadenie senátu vo veciach už pridelených na prejednanie a rozhodnutie; to neplatí, ak bol člen senátu preložený na iný súd,17a) dočasne pridelený na iný súd,17b) dočasne pridelený na výkon funkcie predsedu súdu,17c) ak má dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu,17d) ak má prerušený výkon funkcie sudcu,17e) ak vykonáva stáž17f) alebo ak mu zanikla funkcia sudcu.17g)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17a až 17g znejú:

„17a)
§ 14 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17b)
§ 12 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17c)
§ 12a zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17d)
§ 22 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17e)
§ 24 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17f)
§ 13 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17g)
§ 17 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

24.
V § 52 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Po každej zmene rozvrhu práce je predseda súdu povinný zabezpečiť vyhotovenie úplného znenia rozvrhu práce. Úplne znenie rozvrhu práce zverejní predseda súdu rovnako ako rozvrh práce.“.
25.
V § 71 písm. a) prvý bod znie:

„1.
v rámci vládou schválených limitov počtov zamestnancov v rozpočtovej kapitole ministerstva určuje po prerokovaní s predsedami súdov počty sudcov, zamestnancov súdov a voľné miesta sudcov,“.

26.
V § 72 ods. 2 sa za slovo „kópie“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová „ako aj vyžadovať iné podklady, informácie alebo vyjadrenia“.
27.
V § 74 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) až j), ktoré znejú:

„h)
zodpovedá za efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov,

i)
zodpovedá za dodržiavanie zákonných podmienok náhodného prideľovania vecí pre senáty, sudcov a súdnych úradníkov a prerozdeľovania už pridelených vecí,

j)
zodpovedá za včasné zverejňovanie súdnych rozhodnutí,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno k).

28.
V § 74 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

29.
V § 74 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

30.
V § 74 ods. 4 sa vypúšťajú slová „písm. a) prvom a druhom bode,“.
31.
Za § 82 sa vkladajú § 82a a 82b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

§ 82a
Zverejňovanie a sprístupňovanie súdnych rozhodnutí
(1)
Súdy sú povinné zverejňovať právoplatné rozhodnutia vo veci samej, rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, rozhodnutia o predbežnom opatrení a rozhodnutia o odklade vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, a to do 15 pracovných dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia; ak rozhodnutie nebolo vyhotovené ku dňu jeho právoplatnosti, lehota na zverejnenie rozhodnutia začína plynúť dňom vyhotovenia rozhodnutia.

(2)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej alebo rozhodnutia, ktorým sa končí konanie, súdy v tej istej lehote zverejnia aj všetky rozhodnutia vydané počas tohto súdneho konania, ktoré boli zrušené, potvrdené alebo zmenené súdom vyššieho stupňa a rozhodnutia, ktoré zrušujú rozhodnutie súdu nižšieho stupňa. Ak bolo vydané opravné uznesenie, zverejňuje sa aj toto uznesenie. Nezverejňujú sa súdne rozhodnutia vydané v konaní, v ktorom bola verejnosť vylúčená z pojednávania pre celé pojednávanie alebo pre jeho časť. Najvyšší súd zverejňuje aj právoplatné rozhodnutia disciplinárnych senátov do troch pracovných dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti.

(3)
Pred zverejnením rozhodnutia podľa odseku 1 sa v nich anonymizujú údaje, ktorých anonymizovaním bude pri zverejňovaní zabezpečená ochrana práv a právom chránených záujmov.

(4)
Zverejňovanie súdnych rozhodnutí podľa odseku 1 technicky zabezpečuje ministerstvo na svojom webovom sídle.

(5)
Súdy sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona42a) všetky súdne rozhodnutia, vrátane neprávoplatných rozhodnutí a rozhodnutí, ktoré nie sú rozhodnutiami vo veci samej. Súdy pritom robia opatrenia na ochranu práv a právom chránených záujmov.42b)

§ 82b
Zverejňovanie štatistických údajov
Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje štatistické údaje o činnosti súdov, jednotlivých sudcov a senátov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 42a a 42b znejú:

42a)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

42b)
§ 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

32.
V § 92 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f) ktoré znejú:

„e)
pravidlách určovania počtu miest sudcov, ostatných zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy,

f)
kategóriách údajov, ktoré sa zo súdnych rozhodnutí vylúčia a postup pri zverejňovaní súdnych rozhodnutí.“.

33.
Za § 101a sa vkladajú § 101b a 101c, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2011
§ 101b
Funkčné obdobie predsedov súdov a podpredsedov súdov, ktorí vykonávajú túto funkciu k 1. máju 2011, sa skončí uplynutím ich funkčného obdobia ustanoveného podľa predpisov účinných k 30. aprílu 2011.

§ 101c
Prví kandidáti na členov výberových komisií podľa § 37 sa zvolia alebo vymenujú najneskôr do 30. júna 2011; ak nie sú najneskôr do 30. júna 2011 zvolení, vymenuje ich minister.“.

Čl. VIII

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 224/2010 Z. z. sa mení takto:

V § 14 ods. 3 písm. e) druhom bode sa vypúšťajú slová „justičného čakateľa alebo“.

Čl. IX

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z. a zákona č. 547/2010 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „justičných čakateľov1) a“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
3.
V § 9 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011 okrem čl. III § 36a ods. 1 až 3 a čl. VII 31. bodu § 82a ods. 1 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.

Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore