Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 67/2021 účinný od 15.03.2021

Platnosť od: 16.02.2021
Účinnosť od: 15.03.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poplatkové právo, Ochrana životného prostredia, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 67/2021 účinný od 15.03.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 67/2021 s účinnosťou od 15.03.2021

Legislatívny proces k zákonu 67/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. ...

1.

V § 7 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) obec, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 11, do 30. septembra príslušného kalendárneho roka ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

2.

V § 7 ods. 9 písm. b) sa za slovo „porušenie“ vkladajú slová „tohto zákona alebo“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 117“ nahrádza citáciou „§ 81 ods. 7 písm. b) a g) a ...

4.

V § 7 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:

„(11) Obec získa príspevok podľa odseku 1 písm. c), ak a) zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 13.

5.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Environmentálny fond písomne oboznámi obec o vybavení jej žiadosti o poskytnutie príspevku podľa ...

6.

V § 9 ods. 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
obci, ak použije príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. c) v rozpore s § 7 ods. 12,“.

Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená h) až m).

7.

V § 10 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c),“.

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).

8.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2021 Environmentálny fond použije príjmy ...

9.

Príloha č. 6 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES ...

Čl. II

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 11h sa citácia „§ 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 329/2018 Z. z.“ nahrádza ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore