Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 329/2018 účinný od 15.03.2021

Platnosť od: 28.11.2018
Účinnosť od: 15.03.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Poplatkové právo, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD1DS3EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 329/2018 s účinnosťou od 15.03.2021 na základe 67/2021

Legislatívny proces k zákonu 67/2021
Legislatívny proces k zákonu 329/2018

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z.

K predpisu 67/2021, dátum vydania: 16.02.2021

 

1

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) ako iniciatívny materiál.

Cieľom návrhu zákona je vytvoriť taký finančný mechanizmus na prerozdeľovanie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov a na odkaliská, aby mohli byť podporené aj tie obce, ktoré majú zavedené a zabezpečené vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností. Potreba finančnej podpory obcí, ktoré majú zavedené a zabezpečené vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, vyplýva z finančnej náročnosti triedeného zberu tohto druhu odpadu, keďže ide o odpad podliehajúci rýchlemu biologickému rozkladu a vyžadujúcemu si častejší zber a prepravu. Táto potreba vyplynula aj z finančne náročného obdobia v súvislosti s ochorením COVID-19, nakoľko z dôvodu vyhlásených opatrení Úradu verejného zdravotníctva sa zvýšilo množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu (najmä zmesového odpadu) v obciach. Zároveň je Slovenská republika ako členský štát povinná plniť svoje záväzky týkajúce sa problematiky biologicky rozložiteľného odpadu.

Návrhom zákona sa upravujú ustanovenia týkajúce sa použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. V rámci tejto problematiky sa dopĺňa možnosť získať príspevok na účely zabezpečenia triedeného zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

Predkladaný návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie. Návrh zákona nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľov, sociálne vplyvy, vplyv na informatizáciu, vplyv na služby verejnej správy pre občana a na procesy služieb vo verejnej správe, ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

 

 

K čl. I bodu 1 [§ 7 ods. 1 písm. c)]

V § 7 ods. 1 sa vkladá nové písmeno c), ktoré umožňuje získať príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov a na odkaliská aj takým obciam, ktoré zavedú a zabezpečujú vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností. Príspevok obec bude poskytnutý do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Obec však musí zaslať žiadosť a doručiť do 30. júna príslušného kalendárneho roka, pričom náležitosti žiadosti uvedené v návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády č. 33/2020 Z. z.

K čl. I bodu 2 [§ 7 ods. 11 a 12]

Odsek 11 ustanovuje podmienky, ktoré musí splniť obec, aby jej bol poskytnutý príspevok. Príspevok na účely zabezpečenia triedeného zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností môžu získať len tie obce, ktoré zabezpečujú prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, zabezpečujú zhodnotenie celého vyzbieraného objemu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Obec môže získať príspevok len ak jej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie podľa § 117 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň obec musí doručiť žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 30. júna príslušného kalendárneho roka Environmentálnemu fondu.

Odsek 12 ustanovuje účel použitia tohto príspevku. Zákon striktne určuje, že príspevok možno použiť len na zabezpečenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností a jeho následné zhodnotenie v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov.

K čl. I bodu 3 [§ 9 ods. 3 písm. g]

V nadväznosti na novelizačné body sa upravuje aj § 9 Správne delikty. Obci bude udelená pokuta, ak príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. c) nepoužije na účely zabezpečenia triedeného zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

K čl. I bodu 4 [§ 10 písm. g)]

Podrobnosti k obsahu žiadosti o poskytnutie príspevku za účelom zabezpečenia triedeného zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností budú ustanovené v návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády č. 33/2020 Z. z..

2

K čl. I bodu 5 [§ 11a]

V novom prechodnom ustanovení sa určuje, že Environmentálny fond prvýkrát poskytne príspevok na zabezpečenia triedeného zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v roku 2021.

K čl. I bodu 6 [Príloha č. 6]

Transpozičná príloha č. 6 je doplnená novým bodom č. 3 z dôvodu transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade.

K čl. II [účinnosť]

Účinnosť sa navrhuje na 1. februára 2021, a to z dôvodu dostatočnej legisvakačnej lehoty, aby sa adresáti mohli dostatočne oboznámiť so zmenenou právnou úpravou a mali dostatok času a najmä, aby mali obce dostatočný časový priestor na prípravu žiadostí o poskytnutie nového príspevku.

V Bratislave 4. novembra 2020

Igor Matovič v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ján Budaj v. r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

 

 

 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 329/2018, dátum vydania: 28.11.2018

DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov.
Návrh zákona je vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na rok 2018. Návrh zákona nadväzuje na existujúci zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.
Predmetom návrhu zákona je vymedzenie poplatkovej povinnosti, stanovenie výpočtu poplatkov za uloženie odpadu na skládku odpadov a na odkalisko. Hlavná zmena novej právnej úpravy je zameraná predovšetkým na ustanovenie Environmentálneho fondu ako subjektu, ktorému prevádzkovatelia skládok odpadov a prevádzkovatelia odkalísk budú odvádzať príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko. Zároveň sa nastavuje mechanizmus prerozdeľovania týchto príjmov. Predmetným návrhom zákona sa zároveň mení zákon o Environmentálnom fonde, konkrétne v oblasti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo odkalisko.
Účelom návrhu zákona je znevýhodnenie skládkovania odpadov, ktoré je posledné v hierarchii odpadového hospodárstva, vytvorenie motivačného faktora pre triedený zber komunálnych odpadov a zvýšenie recyklácie komunálnych odpadov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu SR, inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Účinnosť návrhu zákona je naplánovaná na 1. január 2019. Dôvodom navrhovanej účinnosti zákona je zabezpečenie dostatočnej legisvakančnej lehoty pre všetky subjekty, ktorým budú z návrhu zákona vyplývať nové, prípadne upravené práva a povinnosti.
Predkladaný návrh zákona má nepriamy pozitívny vplyv na životné prostredie, nemá vplyv na informatizáciu, služby verejnej správy na občana a ani na procesy služieb vo verejnej správe. Návrh zákona má vplyv na štátny rozpočet, na rozpočty obcí, zároveň má pozitívny a aj negatívny sociálny vplyv a pozitívne, ako aj negatívne rozpočtovo zabezpečené vplyvy na rozpočet verejnej správy. Návrhom zákona sa predpokladá čiastočný negatívny vplyv na podnikateľov, ktorí produkujú komunálny odpad.

B. Osobitná časť
K § 1Predmet úpravy
Znenie odsekov je prevzaté zo súčasne platného zákona o poplatkoch. Vymedzuje sa, na ktoré zariadenia sa zákon o poplatkoch vzťahuje. Skládka odpadov je definovaná v § 5 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K § 2Vymedzenie základných pojmov
Ponecháva sa súčasne platná definícia odkaliska. Za hydraulicky dopravovaný odpad sa považuje doprava odpadu (kalu) na odkalisko pomocou hydraulického zariadenia. Zavádza sa nový pojem „priemyselné odpady“ z dôvodu jednoduchšieho odlíšenia odpadov z priemyslu od komunálnych odpadov v nadväznosti na skupiny Katalógu odpadov. Zavádza sa nový pojem „vytriedená zložka komunálneho odpadu“, ktorú je potrebné na účely zákona a nového mechanizmu výpočtu poplatku bližšie upraviť. Ďalej sa z dôvodu nastavenia objektívneho prerozdeľovania príjmov za uloženie odpadov na skládku odpadov zavádzajú nové pojmy „územie skládky odpadov“ a „príjazdová účelová komunikácia“. Príjazdovú účelovú komunikáciu predstavuje taká komunikácia, ktorá vedie ku skládke odpadov a je uvedená v jej kolaudačnom rozhodnutí, pričom začína napojením od cesty príslušnej triedy, t. j. pozemnej komunikácie určenej na premávku cestných vozidiel a končí pri uzamykateľnej bráne skládky odpadov. Cestu príslušnej triedy môže predstavovať v závislosti od vlastníctva buď cestná komunikácia štátna alebo obecná a v závislosti od národnohospodárskeho významu napr. cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta III. triedy.
K § 3 Poplatková povinnosť
Znenie odsekov je prevzaté zo súčasne platného zákona o poplatkoch. V prípade definície skládky odpadov a odkaliska sa z dôvodu jednoznačnosti bližšie stanovuje, že tieto môžu byť prevádzkované na vlastnom pozemku, prípadne na pozemku, ktorý majú ich prevádzkovatelia v prenájme za účelom prevádzkovania skládky odpadov.
K § 4Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov
Znenie odsekov nadväzuje na súčasnú právnu úpravu. Výpočet poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov je uvedený v samostatnom paragrafe, keďže ide o zložitejší spôsob výpočtu poplatku ako u odkaliska. Oproti súčasnej právnej úprave sa mení mechanizmus výpočtu poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov. V rámci predmetného ustanovenia sa špecifikuje skutočnosť, že príslušné položky a sadzby za uloženie konkrétnych druhov odpadov sa stanovujú v nariadení vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej len „nariadenie“). V odseku 3 sa stanovuje spôsob výpočtu poplatku za uloženie komunálneho dopadu na skládku odpadov, ako aj skutočnosť, z ktorých údajov sa vychádza v konkrétnom kalendárnom roku pri výpočte poplatku za uloženie komunálneho odpadu. Ďalej sa určuje, že výška sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu, ktorá je stanovená v nariadení, závisí od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci. S uvedeným súvisí aj skutočnosť, že poplatník, teda aj obec, je povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby podľa nariadenia a oznámiť v súlade s odsekom 1 prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o tejto sadzbe v stanovenom termíne, t. j. do 28. februára. Zároveň sa určuje, že úroveň vytriedenia sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona, pričom sa vychádza z údajov, ktoré obec ohlásila prostredníctvom „Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ príslušnému okresnému úradu za predchádzajúci kalendárny rok. Z dôvodu zabezpečenia prístupnosti verejnosti k údajom o úrovni vytriedenia, sa obci stanovuje v odseku 6 povinnosť zverejnenia týchto informácií v termíne do 28. februára príslušného kalendárneho roka na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli. Z dôvodu kontroly správneho výpočtu úrovne vytriedenia, a to zo strany prevádzkovateľa skládky, inšpekcie, okresného úradu alebo Environmentálneho fondu, sa v odseku 7 určuje obci povinnosť poskytnúť na požiadanie v lehote do 10 dní od vyžiadania informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný kalendárny rok a o spôsobe výpočtu tejto úrovne. V prípade, ak by obec neoznámila prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o príslušnej sadzbe podľa nariadenia na účel platenia poplatku, prevádzkovateľ skládky odpadov má možnosť podľa odseku 8 predmetného ustanovenia použiť pre výpočet výšky poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu najvyššiu sadzbu podľa nariadenia, teda sadzbu, ktorá zodpovedá najnižšej možnej úrovni vytriedenia. V rámci ustanovenia sa ďalej uvádza odkaz na prílohu, v ktorej je uvedený zoznam vytriediteľných zložiek komunálnych odpadov a ktorá sa používa pre výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Uvedený stanovený zoznam vyplýva predovšetkým z recyklovateľnosti jednotlivých druhov odpadov. Odsek 10 ustanovuje spôsob, podľa ktorého prevádzkovateľ skládky odpadov vypočíta poplatok za uloženie priemyselných odpadov. Odseky 11 a 12 odkazujú na prílohy, v ktorých sú uvedené zoznamy priemyselných odpadov v rozlíšení na stavebné odpady a priemyselné ostatné odpady, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov. Z dôvodu stanovenia zodpovednosti za správnosť výpočtu výšky poplatkov jednak za uloženie komunálneho odpadu ako aj priemyselného odpadu sa v odseku 13 určuje, že táto prináleží prevádzkovateľovi skládky odpadov.
K § 5Výpočet poplatku za uloženie odpadu na odkalisko
Ponecháva sa súčasná právna úprava. Poplatník je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi odkaliska údaje týkajúce sa sadzby podľa prílohy č. 3 nariadenia, na základe ktorých môže prevádzkovateľ odkaliska vypočítať poplatok za uloženie odpadov. Ak podľa odseku 2 prevádzkovateľ odkaliska nemá možnosť odmerať množstvo kalu, pri výpočte poplatku za uloženie odpadov vychádza z údajov poskytnutých poplatníkom, pričom sa vychádza z materiálovej bilancie technologického procesu, v rámci ktorého vzniká odpad. Odsek 3 ustanovuje spôsob, podľa ktorého prevádzkovateľ odkaliska vypočíta poplatok za uloženie odpadov na odkalisko. Na odkalisko môžu byť ukladané nebezpečné odpady aj ostatné odpady, teda nie nebezpečné, čo odzrkadľuje príloha č. 3 nariadenia v rozdielnej sadzbe. Obdobne ako u prevádzkovateľa skládky odpadov, aj prevádzkovateľ odkaliska je zodpovedný za výpočet poplatku za uloženie odpadov na odkalisko.
K § 6Platenie a odvod poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo odkalisko a ohlasovacia povinnosť
Pri platení a odvodu poplatku sa vychádza z doterajšej právnej úpravy, predlžujú sa však termíny na zaplatenie a odvod poplatkov na základe skúseností z praxe tak, aby termíny boli v súlade so splatnosťou faktúr za uloženie odpadov. Dokladom o výške poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo odkalisko je faktúra.
Zásadnou zmenou je mechanizmus odvádzania poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko. Prevádzkovateľ skládky a prevádzkovateľ odkaliska celý poplatok odvedie do Environmentálneho fondu, ktorý tieto príjmy prerozdelí podľa nastaveného mechanizmu. Čo je dôležité, že ich môže použiť na výdavky v budúcich kalendárnych rokoch. V ustanovení sa určuje lehota platenia poplatku zo strany poplatníka, dokedy a akým spôsobom prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo na odkalisko odvedie Environmentálnemu fondu.

K § 7
V uvedenom ustanovení sa stanovuje mechanizmus použitia príjmov Environmentálneho fondu, pričom sa stanovuje, ktoré subjekty, za akých podmienok a na aký účel môžu tieto príjmy použiť.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa stanovuje, že každá obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, alebo územím ktorej prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku raz mesačne prijme od Environmentálneho fondu príjem z poplatkov za uloženie odpadov, pričom sa ďalej v odseku 4 bližšie špecifikuje lehota, dokedy je Environmentálny fond povinný takéto príjmy uvedeným obciam zaslať.
§ 7 ods. 1 písm. b) sa týka obcí, na ktorých území sa skládka odpadov alebo odkalisko nenachádza alebo územím ktorých neprechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku a ktoré v prípade splnenia ďalších zákonom špecifikovaných podmienok môžu z Environmentálnemu fondu prijať príjmy, a to na základe podanej žiadosti v termíne do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
V § 7 ods. 1 písm. c) a d) sa určujú ďalšie subjekty, ktoré môžu získať príjmy z Environmentálneho fondu formou dotácií. V prípade písm. c) sú ako subjekty podnikajúce v odpadovom hospodárstve chápané také subjekty, ktoré vykonávajú činnosti nakladania s odpadmi na základe udelených platných súhlasov, registrácií, prípadne autorizácií. Ide napríklad o zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zberové spoločnosti. Podľa písmena d) môžu prostriedky z Environmentálneho fondu získať podnikateľské subjekty, ktoré nemusia podnikať v oblasti odpadového hospodárstva, ale chcú znížiť produkciu odpadov v rámci svojho výrobného procesu.
Odsek 2 upravuje prerozdelenie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, ak skládka odpadov alebo odkalisko sa nachádza na území viacerých obcí. V takom prípade sa zodpovedajúca časť príjmov rozdelí pomerne medzi jednotlivé obce. Podľa odseku 3 má nárok na príspevok z príjmov za uloženie odpadov aj obec, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku.
V odseku 4 je ustanovené, že Environmentálny fond bude odvádzať obciam uvedeným v odseku 1 písm. a) a v odseku 3 príspevok vo výške, ako je uvedené v prílohe č. 4 nariadenia, a to mesačne. Z predchádzajúcej právnej úpravy sa preberá, že obec môže tieto prostriedky použiť len na odpadové hospodárstvo. Čo považuje zákon za „použitie na odpadové hospodárstvo“ je upravené v odseku 6. Tento príspevok nesmie byť použitý na zníženie poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, ktorý obec vyrubuje poplatníkom v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Zároveň v súlade s definíciou pojmu použitia na účel odpadového hospodárstva je potrebné poznamenať, že do uvedenej oblasti nespadá prípadná úhrada mzdových nákladov zamestnancov na úseku životného prostredia a odpadového hospodárstva.
V odseku 7 je stanovené, za akých podmienok môže obec na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, alebo územím ktorej prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku použiť príjmy na zlepšenie životného prostredia v obci, pričom v odseku 8 je definovaný pojem pod ktorým sa chápe účel zlepšenia životného prostredia. Ako účel zlepšenia životného prostredia môže byť chápané napr. úprava verejného priestranstva obce (zhotovenie a oprava obecných prístreškov, detského ihriska a pod.), budovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, údržba miestnej komunikácie a chodníkov a ich čistenie.
V ďalších odsekoch 9 a 10 sa stanovujú podmienky získania príspevku pre obce na území ktorých sa nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo územím ktorých neprechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku ako aj požiadavky na účel použitia týchto príjmov.

Odsek 11 upravuje možnosť obce, územím ktorej prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku, požiadať o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b), pričom platí, že takáto obec musí splniť všetky požiadavky v súlade so zákonom.
K § 8
Odsek 1 zavádza prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo odkaliska povinnosť oznámiť skutočnosti o zistených nesplnených povinnostiach zo strany poplatníka, a to okresnému úradu, inšpekcii a Environmentálnemu fondu. Obdobne ako bolo aj v predchádzajúcej právnej úprave je v danom ustanovení riešená povinnosť prevádzkovateľa skládky odpadov a odkaliska zasielať podľa predpísaného tlačiva uvedeného v prílohe č. 3 zákona ohlásenie o množstvách uložených odpadov a vybratých poplatkoch. Vymedzuje sa Environmentálnemu fondu, inšpekcii a okresnému úradu oprávnenie kontrolovať správnosť výšky odvádzaných poplatkov, čím dochádza k sprísneniu režimu tak, aby boli poplatky vypočítavané a odvádzané načas a v plnej výške.
K § 9 Správne delikty
Stanovujú sa sankčné postihy za nedodržiavanie ustanovení zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktoré sú odstupňované podľa závažnosti. Sankcie môže ukladať okresný úrad alebo inšpekcia. Obidva orgány štátneho dozoru musia pri ukladaní sankcií zvážiť závažnosť, rozsah, ako aj trvanie protiprávneho konania. Sankčné ustanovenia sú formulované tak, že orgán štátneho dozoru pri zistení porušenia zákona musí uložiť sankciu. Popri pokute však môže uložiť aj povinnosť vykonať nápravné opatrenie. Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu, ktorý je zároveň správcom pohľadávky z uložených sankcií.
K § 10 Splnomocňovacie ustanovenie
Stanovuje sa výpočet oblastí, ktoré upravuje nariadenie. Ide predovšetkým o sadzby za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko. Sadzby závisia od druhu ukladaného odpadu. V nariadení sú upravené aj sadzby pre výpočet príspevku pre obce, na území ktorých sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, ako aj úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci, ktorá je jednou z podmienok pre možnosť získania príspevku z Environmentálneho fondu.
K § 11 Prechodné ustanovenie
V odseku 1 sa určuje prechodné obdobie, v ktorom prevádzkovateľ skládky odpadov vychádza pri výpočte poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov podľa sadzieb platných podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.
V odseku 2 sa ustanovuje, že ohlásenie o množstvách uložených odpadov na skládke odpadov a na odkalisku za posledný štvrťrok 2018 sa podáva podľa predchádzajúceho zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.
V odseku 3 sa ustanovuje povinnosť prevádzkovateľa skládky odpadov a prevádzkovateľa odkaliska voči Environmentálnemu fondu, konkrétne v oblasti poskytovania údajov o zoznamoch obcí, na území ktorých sa nachádza skládka odpadov, odkalisko a obcí, ktorými prechádza príjazdová účelová komunikácia, ako aj zodpovedajúca veľkosť územia. Uvedené údaje sú nevyhnutné pre potreby Environmentálneho fondu z dôvodu adresného prerozdeľovania príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko. Zároveň sa ustanovuje, dokedy musí byť táto povinnosť splnená.
V odseku 4 sa určuje obdobie, v ktorom po prvý krát poskytne Environmentálny fond príjmy pre obce, na území ktorých sa nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko a územím ktorých neprechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku.

K § 12 Zrušovacie ustanovenie
Ustanovením sa zrušuje súčasná právna úprava.
K § 13
Záverečné ustanovenie
Ustanovením sa odkazuje na skutočnosť, že navrhované znenie zákona je v súlade s právne záväznými aktami EÚ uvedenými v prílohe č. 6 .
K Čl. II
Predmetným článkom sa mení a dopĺňa zákon č. č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov. Zmena predmetného zákona súvisí s nastavením mechanizmu príjmu a prerozdeľovania príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko. V § 4d, ktorý upravuje „Dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov“ sa bližšie špecifikuje, ktorým subjektom a za akým účelom tieto dotácie môžu byť poskytnuté.
K článku III
Účinnosť zákona sa navrhuje 1. januára 2019.
K prílohe č. 1
Stanovuje sa zoznam vytriediteľných zložiek komunálneho odpadu.
K prílohe č. 2
Stanovuje sa vzorec pre výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu.
K prílohe č. 3
Stanovuje sa zoznam recyklovateľných druhov stavebných odpadov, za ktoré sa navrhuje zvýšená sadzba za skládkovanie odpadov, a to v nariadení.
K prílohe č. 4
Stanovuje sa zoznam biologicky rozložiteľných priemyselných druhov odpadov a niektorých ostatných priemyselných druhov odpadov za ktoré sa vzhľadom na ich zhodnotiteľnosť platí vyššia sadzba, ktorá je stanovená v nariadení.
K prílohe č. 5
V tejto prílohe je uvedený vzor ohlasovacieho tlačiva o uložených, vybratých a odvedených poplatkoch za uloženie odpadov.
7
K prílohe č. 6
Uvádza sa zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie.

V Bratislave dňa 22. augusta 2018
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
László Sólymos, v. r.
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore