Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69259
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2014 účinný od 01.02.2019


Platnosť od: 28.11.2014
Účinnosť od: 01.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Národné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2014 účinný od 01.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 321/2014 s účinnosťou od 01.02.2019 na základe 4/2019


§ 18
Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor

(1)
Zmluva o energetickej efektívnosti, ktorej prijímateľom garantovanej energetickej služby je verejný subjekt, je zmluvou o energetickej efektívnosti pre verejný sektor. Predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor je zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia. Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor nemôže mať dôsledky na výšku dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu.68a)
(2)
Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor musí obsahovať
a)
zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti,
b)
záruku garantovaných úspor energie počas trvania zmluvy alebo dátum, kedy sa má zmluvne určená hodnota zlepšenia energetickej efektívnosti dosiahnuť,
c)
referenčnú spotrebu energie v energetickom a finančnom vyjadrení,
d)
prepočet garantovaných úspor energie, ak sa zmenia vstupné parametre oproti referenčnej spotrebe energie,
e)
povinnosti zmluvných strán, ak sa nedosiahnu zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti,
f)
povinnosti zmluvných strán, ak sa prekročia zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti, a spôsob použitia peňažného rozdielu,
g)
povinnosť poskytovateľa garantovanej energetickej služby predkladať prijímateľovi garantovanej energetickej služby aspoň raz ročne správu o vyhodnotení zmluvne určených hodnôt zlepšenia energetickej efektívnosti,
h)
povinnosť prijímateľa garantovanej energetickej služby uhradiť cenu garantovanej energetickej služby v určenom termíne a spôsob úhrady,
i)
spôsob a formu platieb za služby, úspory a investície,
j)
spôsob financovania garantovanej energetickej služby, ktorý nemá dôsledky na výšku dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu,68a)
k)
zodpovednosť poskytovateľa garantovanej energetickej služby za správnosť projektu a za realizáciu navrhnutých opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti,
l)
povinnosť prijímateľa garantovanej energetickej služby zabezpečiť podmienky na realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti,
m)
povinnosť prijímateľa garantovanej energetickej služby zabezpečiť správne prevádzkovanie dodanej technológie, zariadenia alebo budovy,
n)
dobu vykonávania opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti,
o)
rozsah a podmienky prenechania majetku68b) vo vlastníctve alebo v správe prijímateľa garantovanej energetickej služby poskytovateľovi garantovanej energetickej služby,
p)
spôsob a termín nadobudnutia inštalovaného zariadenia do vlastníctva alebo správy prijímateľa garantovanej energetickej služby; termín nadobudnutia inštalovaného zariadenia musí byť dohodnutý najneskôr dňom jeho odovzdania do prevádzky,
q)
dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára,
r)
ustanovenia o meraní a overovaní dosiahnutých garantovaných úspor energie,
s)
ustanovenia o kontrolách kvality,
t)
ustanovenia zahŕňajúce rovnocenné požiadavky do všetkých subdodávateľských zmlúv s tretími stranami,
u)
povinnosť dokumentovať všetky zmeny uskutočnené počas projektu,
v)
podmienky odstúpenia od zmluvy a výpovednú lehotu zmluvy, ak bola zmluva uzatvorená na dobu neurčitú; výpovedná lehota nemôže byť dlhšia ako jeden rok od doručenia výpovede a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď,
w)
popis stavu, v akom má byť majetok vo vlastníctve alebo v správe prijímateľa garantovanej energetickej služby ku dňu skončenia zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.
(3)
Ak sa zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor predčasne ukončí z dôvodov na strane poskytovateľa garantovanej energetickej služby, prijímateľ garantovanej energetickej služby je povinný poskytovateľovi garantovanej energetickej služby uhradiť účtovnú hodnotu investičných nákladov vynaložených ku dňu ukončenia zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor zníženú o náklady na uvedenie majetku do riadneho stavu s ohľadom na bežné opotrebenie a o dodatočné náklady na prevádzku a údržbu majetku, ktoré vzniknú v súvislosti s ukončením zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor v súlade s podmienkami zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.
(4)
Ak sa zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor predčasne ukončí z dôvodu na strane prijímateľa garantovanej energetickej služby, prijímateľ garantovanej energetickej služby je povinný poskytovateľovi garantovanej energetickej služby uhradiť účtovnú hodnotu investičných nákladov vynaložených ku dňu ukončenia zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, náklady poskytovateľa garantovanej energetickej služby z povinných platieb v prospech tretích osôb v súvislosti s ukončením zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, avšak len v rozsahu trhovej platby, a ušlý zisk v súlade s podmienkami zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.
(5)
Ak sa zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor predčasne ukončí z dôvodu, ktorý nie je na strane poskytovateľa garantovanej energetickej služby ani na strane prijímateľa garantovanej energetickej služby, alebo na základe dohody prijímateľa garantovanej energetickej služby a poskytovateľa garantovanej energetickej služby, prijímateľ garantovanej energetickej služby je povinný poskytovateľovi garantovanej energetickej služby uhradiť účtovnú hodnotu investičných nákladov vynaložených ku dňu ukončenia zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor a náklady poskytovateľa garantovanej energetickej služby z povinných platieb v prospech tretích osôb v súvislosti s ukončením zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, avšak len v rozsahu trhovej platby v súlade s podmienkami zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.
(6)
Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejní vzor zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor vrátane metodiky na prípravu a realizáciu garantovanej energetickej služby pre verejný sektor, ktoré vypracuje ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Ak je zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor v súlade so vzorom zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor a metodikou na prípravu a realizáciu garantovanej energetickej služby pre verejný sektor, považuje sa za zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorá nemá dôsledky na výšku dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu.
zobraziť paragraf
§ 20
Informovanosť o energetických službách a energetickej efektívnosti

(1)
Ministerstvo určí organizáciu vo svojej pôsobnosti, ktorá na svojom webovom sídle zverejňuje prehľadné informácie o energetických službách, a to najmä o
a)
postupoch pri poskytovaní energetickej služby,
b)
postupoch pri uzatváraní zmlúv podľa § 15 ods. 1,
c)
dostupných vzorových zmluvách a ustanoveniach o energetickej službe, ktoré by mali byť obsiahnuté v zmluvách podľa § 15 ods. 1, s cieľom zaručiť práva koncových odberateľov,
d)
finančných nástrojoch, stimuloch, grantoch a pôžičkách na podporu projektov energetickej služby v oblasti energetickej efektívnosti,
e)
kontaktných miestach určených na podporu a propagáciu energetickej služby poskytujúcich informácie podľa písmen a) až d),
f)
ponukách na vypracovanie energetickej služby a potrebách poskytnutia energetickej služby,
g)
dostupných vzorových zmluvách a ustanoveniach o energetickej službe pre verejný sektor.
(2)
Ministerstvo určí organizáciu vo svojej pôsobnosti, ktorá na svojom webovom sídle zverejňuje informácie o
a)
dostupných podporných mechanizmoch v oblasti energetickej efektívnosti,
b)
finančných a právnych rámcoch v oblasti energetickej efektívnosti,
c)
možnostiach účasti bánk a iných finančných inštitúcií na financovaní opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti prostredníctvom vytvorenia verejno-súkromných partnerstiev,
d)
prínosoch a skúsenostiach z praxe prijímania opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti,
e)
energetickej efektívnosti, ktoré sú primerané a cielené v rámci poradenstva koncovým odberateľom a konečným spotrebiteľom.
(3)
Ministerstvo určí organizáciu vo svojej pôsobnosti, ktorá v spolupráci s orgánmi miestnej štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy podporuje informačné aktivity a aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti a odbornej prípravy v oblasti energetickej efektívnosti.
zobraziť paragraf
§ 32a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2019


Zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor uzavreté pred 1. februárom 2019 zostávajú v platnosti.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore