Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71946
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 419/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 29.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 419/2020 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 419/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Napríklad STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií ...

2.

§ 2 sa dopĺňa písmenami p) až s), ktoré znejú:

„p) spoločnými priestormi budovy miestnosti alebo súbor miestností budovy, ktoré sú vybavené vykurovacími ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Príloha I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií ...

4.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Faktor primárnej energie na účel vykazovania úspor Ministerstvo určuje a každoročne na svojom webovom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) § 2 písm. b) tridsiaty piaty bod zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.

5.

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

„d) indikatívny národný príspevok18) k cieľu energetickej efektívnosti (ďalej len „národný príspevok“) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej ...

6.

V § 5 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Pri určení a úprave národného cieľa a národného príspevku ministerstvo zohľadní a) cieľ energetickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) Nariadenie (EÚ) 2018/1999.“.

7.

V § 5 sa vypúšťa odsek 5.

8.

V § 6 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo vypracúva a na žiadosť Európskej komisie aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom ...

9.

V § 6 sa vypúšťajú odseky 2, 5 a 6.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 až 25 a 28 až 31 sa vypúšťajú.

10.

V § 8 ods. 2 úvodnej vete sa slová „cieľa u konečného spotrebiteľa do roku 2020“ nahrádzajú slovami ...

11.

V § 8 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

12.

§ 9 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 41, 43 a 45 sa vypúšťajú.

13.

V § 10 ods. 1 sa za slovo „dopravy“ vkladajú slová „a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...

14.

V § 10 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „Slovenskej republiky“.

15.

V § 11 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v spoločných priestoroch budovy pri výmene ...

16.

V § 11 ods. 2 sa slová „o celkovej spotrebe energie a o opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti ...

17.

V § 11 ods. 5 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 a 8“.

18.

§ 11 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Ak je to funkčne uskutočniteľné a technicky a nákladovo primerané, vlastník nebytovej budovy57a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 57a až 57e znejú:

„57a) § 43c ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. 57b) § 2 písm. e) zákona ...

19.

V § 12 odsek 4 znie:

„(4) Podmienkou na zápis do zoznamu energetických audítorov je úspešné absolvovanie skúšky odbornej ...

20.

V § 12 odseky 9 až 14 znejú:

„(9) Ministerstvo alebo ním určená organizácia zapíše fyzickú osobu do zoznamu energetických audítorov ...

21.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Porušenie povinností, na základe ktorého bola fyzická osoba vyčiarknutá zo zoznamu energetických ...

22.

V § 13 odsek 3 znie:

„(3) Energetický audit môže vykonať aj osoba, ktorá je držiteľom oprávnenia na výkon činnosti energetického ...

23.

§ 13 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Energetický audit môže vykonať aj organizácia určená ministerstvom. (5) Ak sa na vykonaní energetického ...

24.

V § 14 odseky 1 až 10 znejú:

„(1) Veľký podnik je povinný a) zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky, b) zaviesť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 60 a 61 znejú:

„60) Napríklad STN EN ISO 50001 Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie ...

25.

V § 15 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 67 sa vypúšťa.

26.

V § 19 odsek 8 znie:

„(8) Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby je ...

27.

V § 19 ods. 12 úvodnej vete sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „alebo ním určená organizácia“. ...

28.

V § 20 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane nahradenia zdrojov tepla efektívnejšími ...

29.

V § 21 ods. 1 písmená c) a d) znejú:

„c) bezodplatne priebežnú informáciu o dodávke tepla a vyúčtovaciu faktúru v elektronickej podobe, ak ...

30.

V § 21 ods. 3 písmená c) a d) znejú:

„c) bezodplatne priebežnú informáciu o dodávke alebo výrobe tepla a vyúčtovaciu faktúru v elektronickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:

„70a) § 17 ods. 1 písm. a) a b) a §18 ods. 1 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 99/2007 ...

31.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Dodávateľ tepla, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla na vykurovanie, na chladenie alebo v ...

32.

V § 24 ods. 1 sa za slovo „cieľa“ vkladajú slová „a národného príspevku“.

33.

V § 24 ods. 2 sa slová „o svojej celkovej spotrebe energie“ nahrádzajú slovami „pre monitorovací systém ...

34.

V § 24 odsek 3 znie:

„(3) Poskytovateľom údajov do monitorovacieho systému je a) orgán štátnej správy a organizácia v jeho ...

35.

V § 24 odsek 5 znie:

„(5) Zúčastnený subjekt zašle každoročne do 31. marca prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor ...

36.

V § 25 písm. k) sa slovo „Komisiou“ nahrádza slovami „Európskou komisiou“.

37.

§ 25 sa dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:

„w) sleduje, vyhodnocuje a zverejňuje na svojom webovom sídle referenčné hodnoty energetickej efektívnosti ...

38.

V § 27 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 12 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 15“.

39.

V § 28 ods. 1 písm. a) piatom bode a § 29 ods. 1 písm. e) piatom bode sa slová „o celkovej spotrebe ...

40.

V § 29 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) energetický audítor 1. nesplní povinnosť zúčastniť sa aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 12 ...

41.

V § 29 ods. 1 písm. g) treťom bode a písm. h) prvom bode sa vypúšťajú slová „alebo súhrnný informačný ...

42.

V § 29 ods. 1 písm. h) sa vypúšťa tretí bod.

43.

V § 31 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) rozsah komplexného posúdenia potenciálu efektívneho vykurovania a chladenia a tepelnej mapy Slovenskej ...

44.

V § 31 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. postup pri výpočte národného príspevku, postup pri výpočte národného cieľa úspory energie u konečného ...

45.

V § 31 ods. 1 písm. g) tretí bod a štvrtý bod znejú:

„3. súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti, ktorý je výstupom z energetického ...

46.

Za § 32a sa vkladá § 32b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Vlastník nebytovej budovy alebo ...

47.

V prílohe k zákonu sa doterajší text nahrádza textom:

„Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou ...

Čl. II

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. ...

Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica ...

Čl. III

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby ...

Príloha č. 2 sa dopĺňa šiestym bodom a siedmym bodom, ktoré znejú:

„6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica ...

Čl. IV

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona ...

1.

V prílohe sa vypúšťa prvý bod.

Doterajší druhý bod až štvrtý bod sa označujú ako prvý bod až tretí bod.

2.

Príloha sa dopĺňa štvrtým bodom až šiestym bodom, ktoré znejú:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/692 zo 17. apríla 2019, ktorou sa mení smernica ...

Čl. V

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 ...

1.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa prvý bod.

Doterajší druhý bod až šiesty bod sa označujú ako prvý bod až piaty bod.

2.

Príloha č. 2 sa dopĺňa šiestym bodom až ôsmym bodom, ktoré znejú:

„6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/692 zo 17. apríla 2019, ktorou sa mení smernica ...

Čl. VI

Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene ...

1.

V § 1 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Tento zákon sa vzťahuje na a) vykurovací systém s celkovým účinným menovitým tepelným výkonom väčším ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3c znejú:

„1) § 2 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

§ 2 znie:

„§ 2 Na účely tohto zákona sa rozumie a) zariadením na výrobu tepla časť vykurovacieho systému, ktorou ...

3.

V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „menovitého výkonu kotla,“ a slová „a kategórie budovy3)“.

4.

V § 4 odsek 2 znie:

„(2) Vykurovací systém musí byť schopný optimalizovať výrobu, distribúciu, uskladňovanie a spotrebu ...

5.

§ 4 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Pravidelná kontrola vykurovacieho systému zahŕňa najmä a) hodnotenie a kontrolu vykurovacieho systému ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3d a 3e znejú:

„3d) § 14 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. 3e) § 25 zákona č. 657/2004 ...

6.

V § 5 ods. 1 sa slová „v závislosti od menovitého výkonu klimatizačného systému je uvedený v prílohe ...

7.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Klimatizačný systém musí byť schopný optimalizovať výrobu, distribúciu, uskladňovanie a spotrebu ...

8.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Pravidelná kontrola klimatizačného systému zahŕňa najmä a) hodnotenie a kontrolu klimatizačného ...

9.

V § 6 ods. 4 sa za slová „§ 3 ods. 2“ vkladajú slová „a prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 24 ods. 1 a § 25 písm. a) zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z.“.

10.

V § 6 ods. 5 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ...

11.

V § 6 odsek 7 znie:

„(7) Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví a) postup pre odborne spôsobilú ...

12.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťa slovo „písomnej“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „doručenej ministerstvu ...

13.

V § 8 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vydá o tom potvrdenie“.

14.

V § 9 ods. 1 sa slová „podľa osobitného predpisu.8)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu8) ...

15.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Ministerstvo organizuje najmenej raz za kalendárny rok aktualizačnú odbornú prípravu. Odborne spôsobilá ...

16.

V § 9 ods. 3 sa za slovo „prípravy“ vkladajú slová „a spôsobe jej vykonania“.

17.

V § 9 ods. 4 písmeno c) znie:

„c) odborne spôsobilá osoba nesplnila povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu, a to ani v ...

18.

V 9 ods. 5 sa za slová „po úspešnom vykonaní skúšky“ vkladajú slová „a vydá o tom potvrdenie“.

19.

V § 10, § 11 ods. 2 a § 12 ods. 1 a 3 sa slová „Štátna energetická“ nahrádzajú slovami „Slovenská obchodná“ ...

20.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Lehota na uplatňovanie intervalu ...

21.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1k zákonu č. 314/2012 Z. z. INTERVAL PRAVIDELNEJ KONTROLY VYKUROVACIEHO SYSTÉMU Zariadenie ...

22.

Príloha č. 2 sa vypúšťa.

23.

Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore