Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69240
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2014 účinný od 01.02.2019


Platnosť od: 28.11.2014
Účinnosť od: 01.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Národné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2014 účinný od 01.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 321/2014 s účinnosťou od 01.02.2019 na základe 4/2019

Vládny návrh zákona o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 321/2014, dátum vydania: 28.11.2014

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 'návrh zákona') predstavuje základný legislatívny rámec v oblasti energetickej efektívnosti, ktorý bol doposiaľ definovaný zákonom č. 476/2008 Z. z. o efektí vnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení neskorší ch predpisov.

Návrhom zákona sa čiastočne transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2012/27/EU z 25. októ bra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice EP a Rady 2004/8/ES a 2006/32/ES v platnom znení (ďalej len 'smernica'). Ostatné ustanovenia smernice sú transponované zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, a tiež možnosťou využitia európskych fondov, najmä pomocou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Predmetom predloženého návrhu zákona je taktiež riešenie problémov, ktoré vyplynuli z doterajšej praktickej aplikácie energetickej legislatívy, prič om navrhovaná úprava nepresahuje rámec existujúcich povinností a požiadaviek európskej právnej úpravy. Vzhľadom na rozsah predmetnej smernice, návrhom zákona sa zároveň novelizujú niektoré ďalšie pr ávne predpisy.

Návrhom zákona sa upravuje a precizuje rámec pre racionálne používanie energie, stanovujú sa požiadavky na energetickú efektívnosť pri premene, prenose, preprave, distribúcii a spotrebe energie, upravuje sa monitorovanie a podpora energetickej efektí vnosti a ustanovujú sa povinnosti pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby a orgány štátnej správy pri používaní energie. Jeho cieľom je zvýšiť účinnosť využitia energie v celom energetickom reťazci a najmä v oblastiach koneč nej spotreby s vysokým predpokladom úspor energie, ako napríklad budovy alebo priemysel. Návrh umožňuje Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len 'ministerstvo') uzatvárať dohody o úsporá ch energie na dobrovoľnej báze.

Navrhovaná právna ú prava vytvára základný systém na podporu rozvoja trhu s energetickými službami v podmienkach Slovenskej republiky. V súlade s požiadavkami smernice návrh zá kona upravuje požiadavky na obnovu budov ústredných orgánov štátnej správy a ďalšie opatrenia v oblasti budov. V rámci podpory zvyšovania odbornosti v energetike sú navrhnuté kvalifikačné sché my pre poskytovateľov energetickej služby s garantovanou úsporou energie a vylepšený systém kvalifikácie energetického audítora. Návrh zákona sa snaží plne uplatniť základnú myšlienku smernice o mož nosti poskytnúť spotrebiteľovi energie dostatok informácii na to, aby mohol riadiť svoju spotrebu energie čo najúspornejšie. K tomu napomáha aj monitorovací systém energetickej efektívnosti, umožňujú ci monitorovať úspory energie v celom národnom hospodárstve, potrebný pre vyhodnotenie národného indikatívneho cieľa energetickej efektívnosti stanoveného v rámci Stratégie 2020. Zároveň sú stanovené z ákladné úlohy pre príspevkovú organizáciu ministerstva, ktorá je prevádzkovateľom monitorovacieho systému.

Novela zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) upravuje viazanú živnosť energetického audítora a pridáva novú viazanú živnosť poskytovateľa garantovanej energetickej služby.

Novela zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov upravuje požiadavku na meranie a rozpočítanie tepla a teplej vody v súlade s požiadavkami smernice.

Novela zákona č . 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zavádza systém vydávania a spravovania zá ruk pôvodu elektriny z vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a možnosť jeho medzinárodného uznávania.

Novela zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov zavádza posudzovanie energetickej efektívnosti v podmienkach regulátora a návrhy úprav legislatívno-technického charakteru.

Novelou zákona č . 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje proces vydávania povolenia na prevádzku zariadení na výrobu elektriny, pri ktorom musí byť predložené aj ekonomicko-technické hodnotenie projektu. V novele sa ďalej ustanovujú právomoci a povinnosti pri poskytovaní informácii koncovému odberateľovi s požiadavkou na zlepšenie informovanosti o jeho spotrebe energie.

Novela zákona č. 71/2013 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky umožňuje realizáciu opatrení energetickej efektívnosti, ktoré nie je možné vykonať z európskych fondov.

Predkladaný návrh zákona je v s úlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K čl. I

K § 1: Ustanovenie vymedzuje predmet navrhovanej pr ávnej úpravy. V tomto ustanovení sa stanovuje pôsobnosť navrhovaného zákona na práva a povinnosti všetkých skupín pou žívajúcich energiu, t. j. právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, ako aj fyzických osôb – domácnost í v oblasti energetickej efektívnosti v súvislosti s požiadavkami smernice a s požiadavkami praxe. Zákon ustanovuje povinnosti pri používaní energie a dotýka sa celého energetického rámca, t. j. premeny, prenosu, prepravy, distribúcie a spotreby energie. Zá kon taktiež zvyšuje informovanosť spotrebiteľa energie, aby mu umožnil mať dostatok informácii potrebných k riadeniu a úprave svojej spotreby energie.

Energetická efektívnosť sa rieš i komplexne a preto z návrhu zákona nie sú vylúčení ani koncoví spotrebitelia zaoberajúci sa činnosťami vymedzenými v prílohe I k smernici EP a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systé mu obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v EU podľa prílohy I smernice 2003/87/ES. Povinnosti ukladané týmto zákonom nie sú v rozpore so zákonom č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kv ótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K § 2: Definujú sa základné pojmy používané v jednotlivých ustanoveniach zákona obsahovo zhodne so smernicou. Vzhľadom na zaužívanú technickú prax nie je možné prevzia ť definície zo smernice ako doslovný preklad.

K § 3: Definujú sa jednotlivé kategórie fyzických a právnických osôb použ ívané v ustanoveniach zákona obsahovo zhodne so smernicou. Vzhľadom na zaužívanú technickú prax nie je možné prevziať definície zo smernice ako doslovný preklad.

K § 4: Ustanovuje sa povinnosť pre ústredné orgány štátnej správy v súvislosti so spracovaním a vyhodnocovaním strategických a koncepčných dokumentov v oblasti energetickej efektívnosti, ktorými sú koncepcia energetickej efektívnosti, akčný plán energetickej efektívnosti, správu o pokroku pri dosahovaní národného cieľa energetickej efektívnosti a komplexné posúdenie potenciálu využitia systémov centralizovaného zásobovania teplom, vrátane ich ekonomicko-technického hodnotenia.

Cieľom koncepcie je, na základe aktuálneho vývoja vo svete, v Európskej únii a aj na národnej úrovni, napomôcť riešeniu tých otázok v energetike, ktoré nerieši vn útorný trh s energiou, vykonať inventarizáciu súčasného poznania potenciálov energetických úspor v jednotlivých sektoroch slovenskej ekonomiky, identifikovať bariéry, navrhnúť strategické ciele a priority, definovať energeticky úsporné opatrenia, časovo zoradiť postupné kroky smerujúce k dosiahnutiu vytýčených cieľov a zabezpečiť realizáciu navrhnutých opatrení a ich monitorovanie.

Akčný plán energetickej efektívnosti bude vypracovaný v zmysle smernice a vykonávacieho rozhodnutia komisie č. 2013/242/EU. Akč ný plán je implementačným nástrojom na dosiahnutie národného indikatívneho cieľa energetickej efektívnosti stanoveného podľa čl. 4 ods. 1 smernice. Akčný plán konkretizuje vybrané opatrenia a činnosti na najbližšie tri roky vrátane predpokladaných podporných finančných mechanizmov. Slovens ká republika bude pripravovať akčné plány s trojročnou periodicitou v súlade s platnou európskou legislatívou. Hodnotenie plnenia akčného plánu a hodnotenie a overovanie úspor energie sa bude vykonávať podľa príloh smernice a podľa výstupov z medzinárodnej pracovnej skupiny, zriadenej Európskou komisiou s cieľom podporiť implementáciu smernice.

Správa o pokroku pri dosahovaní ná rodného cieľa energetickej efektívnosti obsahuje základné informácie o energetickej efektívnosti Slovenskej republiky a bude predkladaná raz ročne k 30. aprílu Európskej komisii po schválení ministerstvom. Obsah správy je uvedený v odseku 4.

Ekonomicko-technické hodnotenie uplatnenia systémov centralizovaného zásobovania teplom a chladom (ďalej len 'centralizované zásobovanie') má byť vypracované v súlade s metodikou uvedenou v prílohe č . IX smernice do 31. decembra 2015. Toto hodnotenie je prvým krokom potrebným pre vytvorenie komplexného posúdenia systémov centralizovaného zásobovania na Slovensku. Detaily ekonomicko-technického hodnotenia uplatnenia systémov centralizovaného zásobovania budú ustanovené vyhláškou.

K § 5: V § 5 sa ustanovuje povinnosť stanovenia a možnosť každoročnej úpravy národného indikatívneho cieľ a energetickej efektívnosti. Národný cieľ bude zahàňať všetky čiastkové ciele energetickej efektívnosti, ako aj vonkajšie a vnútorné vplyvy, ktoré na národný cieľ pôsobia. Po úprave národn ého cieľa ministerstvo informuje Európsku komisiu. Metodiku stanovenia národného cieľa, výpočtu úspor a prepočítavacie koeficienty na prepočet medzi jednotlivými formami národného cieľa ustanoví vyhlá ška.

V odseku 1 písm. a) a b) je definovaný cieľ úspor energie u spotrebiteľa, ktorý je potrebné stanoviť podľa čl. 7 smernice. Tento cieľ sa stanovuje sa na obdobie rokov 2014-2020. Po roku 2016 je možné opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa vyhodnotiť, aby sa mohol splniť cie ľ úspor energie u spotrebiteľa v roku 2020. Popisovaný mechanizmus je navrhnutý v odseku 5.

K § 6: V § 6 sa ustanovuje ministerstvu povinnosť vypracovať komplexné posúdenie potenciálu využitia systémov centralizovaného zásobovania do 31. decembra 2015. Súčasťou posúdenia je napr. posúdenie potreby využiteľného tepla a chladu pre systé my centralizovaného zásobovania, prognózu rozvoja potreby tepla a chladu, posúdenie potenciálu úspor v systémoch centralizovaného zásobovania, návrh konkrétnych opatrení na najbližších 5 rokov, posúdenie efektívnosti vynaloženia nákladov, posúdenie možností miestnych a regionálnych trhov s teplom a miestnych a regionálnych koncepcií rozvoja tepelnej energetiky, ako aj návrh strednodobej stratégie rozvoja systémov centralizovaného zásobovania do roku 2030, pri zohľadnení stanovených parametrov. Rozsah komplexného posúdenia je uvedený v odseku 2. Taktiež sa ustanovuje povinnosť vypracovať tepelnú mapu Slovenskej republiky do 31. decembra 2015. Následne je v § 6 navrhnutý systém aktualizácie predmetný ch dokumentov a ekonomicko-technického hodnotenia uplatnenia systémov centralizovaného zásobovania v súlade s požiadavkami smernice, pričom aktualizácia sa má vykonať do jedného roka od doručenia požiadavky z Európskej komisie.

K § 7: Ustanovenie vymedzuje povinnosti pre výrobcu elektriny alebo tepla v súvislosti s dosahovaním aspoň minimálnych účinností pri stavbe, rekonštrukcii a prevá dzke zariadenia na výrobu elektriny alebo tepla a zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. H odnoty minimálnej účinnosti zariadení budú stanovené všeobecne záv äzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. Pri návrhu sekundárnej legislatívy sa zohľadnia hodnoty účinnosti zariadení stanovených smernicou 2004/8/ES o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou a vyhlášky Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach č. 59/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení , ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelný ch zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov.

Ustanovuje v jednotlivých odsekoch povinnosť pravidelne hodnotiť zariadenia na prenos, prepravu, distribúciu a rozvod energie a vybraných médií. Jedná sa o tzv. samohodnotenie prevádzky zariadení za účelom zisť ovania strát resp. energetickej náročnosti dopravy energie a médií. Dôležité je ustanovenie o zverejňovaní výsledkov hodnotenia za účelom informovania širokej verejnosti. Napriek tomu, že zá kon nestanovuje žiadne ukazovatele, ktoré je potrebné plniť, bude mať široká verejnosť pravidelný prehľad o tom, či sa v súvislosti s prevádzkou zariadení na prenos, prepravu, distribúciu a rozvod energie a vybraných médií dosahujú úspory energie.

K § 8: Ministerstvo môže uzatvoriť dohodu so z účastneným subjektom za účelom dosiahnutia úspor energie a informovania o opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti zúčastneného subjektu. Takúto dohodu umožňuje smernica uzavrieť pre plnenie cieľ a úspor energie u spotrebiteľa podľa čl.7 smernice.

K § 9: Ustanovuje sa povinnosť pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v spolupráci s ministerstvom vypracovať dlhodobú stratégiu aktivizá cie investícii do obnovy budov. Ïalej sa ustanovuje spôsob aktualizácie stratégie a predkladania Európskej komisii. Cieľom stratégie je vytvoriť dlhodobý investičný rámec pre obnovu budov v Slovenskej republike, pričom sa zohľadní súčasný stav fondu budov a nákladovo efektívne spôsoby obnovy budov. Súčasťou stratégie je aj návrh opatrení smerujúcich k nákladovo efektívnej hĺ bkovej obnove budovy. Stratégia obsahuje aj cieľ úspory energie vo výške zodpovedajúcej ročnej obnove 3% zo súčtu celkových podlahových plôch relevantných budov, ktorý sa každoročne aktualizuje a spôsob v ýpočtu cieľa.

K § 10: Ustanovuje sa povinnosť každoroč ne zabezpečiť obnovu verejných budov podľa plánu obnovy budov. Plán obnovy budov pripraví zverejní Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v spolupráci s ministerstvom a každoroč ne schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Plán obnovy sa pripraví na základe zoznamu relevantných budov, ktoré pripraví a zverejní Ministerstvo dopravy, výstavby a regioná lneho rozvoja Slovenskej republiky, monitorovania spotreby v relevantných budovách a monitorovacej správy, ktorú vypracuje prevádzkovateľ monitorovacieho systému energetickej efektívnosti. Plán obnovy bude obsahovať zoznam budov určených na obnovu tak, aby sa dosiahol cieľ úspor energie budov v súlade s cieľom podľa čl. 5 smernice. Prioritou budú budovy s najhoršou energetickou hospodárnosťou, s najvyšš ou celkovou spotrebou energie, resp. s najvyšším potenciálom úspor energie. V záujme efektívneho využívania verejných zdrojov sa pri zostavovaní zoznamu budov určených na obnovu zohľadnia špecifické nák lady na jednotku úspory energie.

K § 11: Ustanovujú sa pre vlastníka a sprá vcu budovy nad 1000 m2 povinnosti, ktoré sa týkaj ú hydraulického vyregulovania vykurovacieho systému, resp. rozvodov teplej vody, vybavenia systému tepelných zariadení automatickou reguláciou teplonosnej látky, ako aj povinnosť poskytnúť informá cie o spotrebe energie v elektronickej forme do 90 dní, ak o to prevádzkovateľ monitorovacieho systému požiada. Povinnosti sú prebraté zo zákona č. 476/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ustanovujú sa povinnosti pre vlastníka a správcu budovy nad 1000 m2 vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou, pri čom sa uvádzajú výnimky z tejto povinnosti. Technické požiadavky budú stanovené vo vyhláške.

K § 12: Predmetom právnej úpravy postavenia energetického audítora je predovšetkým ustanovenie požiadaviek na vý kon činnosti energetického audítora. Zoznam energetických audítorov vedie ministerstvo. Skúšky odbornej spôsobilosti a aktualizačnú odbornú prípravu energetických audítorov bude vykonávať príspevková organizácia ministerstva- Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vykonáva túto činnosť už na základe zákona č. 476/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorá má v tejto oblasti dlhodobé skúsenosti. Rieši sa tu aj problematika vyčiarknutia energetického audítora zo zoznamu a opätovné zapísanie energetick ého audítora do zoznamu energetických audítorov. Podrobnosti budú ustanovené vyhláškami.

K § 13: Upravuje sa výkon činnosti energetické ho audítora, ktorú možno vykonávať ako viazanú živnosť audítora alebo viazanú živnosť organizácie alebo u svojho zamestnávateľa, ak je s ním audítor v pracovnom pomere. Energetický audit môž e vykonávať aj osoba iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodá rskom priestore, ak je držiteľom oprávnenia na výkon činnosti energetického audítora podľa právnych predpisov iného členské ho štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

K § 14: Ustanovuje sa povinnosť vykonávať energetický audit pre podnikateľov, ktorí nie sú mikropodnikom, mal ým podnikom alebo stredným podnikateľom podľa európskej defin ície mikropodniku, malého podniku a stredného podniku. Veľký podnik je povinní energetické audity aktualizovať každ é štyri roky. Ustanovuje sa výnimka pre veľké podniky, ktoré majú zavedené systémy environmentálneho manažmentu s energetickým auditom podľa STN ISO 14001 a systémy energetického manažmentu podľ a STN ISO 50001, kde pri vypracovaní energetického auditu, ak ten spĺňa náležitosti podľa zákona, postupujú podľa týchto zavedených systémov.

Kvalita energetického auditu je zabezpečená pomocou minimálnych požiadaviek na obsah energetického auditu, ktoré budú preukázané v písomnej správe z energetického auditu. Správa môže byť poskytnutá poskytovateľovi energetickej služby a na požiadanie aj prevádzkovateľovi monitorovacieho systému za účelom kontroly postupu pri vypracovaní energetického auditu a tým aj kontroly kvality vypracovaného energetické ho auditu. Ministerstvo vedie zoznam energetických auditov na webovej stránke. Mikropodnikateľ, malý podnikateľ a stredný podnikateľ, u ktorého bol vykonaný energetický audit, zašle správu do monitorovacieho systému.

K § 15: V § 15 až § 20 sa nachádza s úbor ustanovení napomáhajúci rozvoju trhu s energetickými službami. Podľa požiadaviek smernice je potrebné vytvoriť podporný mechanizmus pre rozvoj trhu s energetickými službami, podporiť rozvoj energetický ch služieb, vytvoriť zoznam poskytovateľov energetickej služby a ustanoviť základné kvalifikačné predpoklady poskytovateľov energetickej služby.

Vzhľadom na rozdielne dopady poskytovania energetickej služby je potrebné jej presné vymedzenie v rámci energetických činností. Takisto je potrebné rozdeliť energetickú službu na základe dopadov na prijímateľa. Energetická služba je rozdelená na podpornú energetickú službu, garantovanú energetickú službu, ktorá je ďalej špecifikovaná pre verejný sektor, a inú energetickú službu. Energetické služby nie sú podľa návrhu tohto zákona regulovanou činnosťou v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťový ch odvetviach, ani samostatnou dodávkou energie alebo poskytnutím samostatnej činnosti na energetickom zariadení alebo v energetickom odvetví. Energetickou službou nie je ani rozpočítanie nákladov na teplo alebo teplú vodu, ak ho vykoná sám správca. Inou energetickou službou je energetická služba, ktorá nie je podpornou energetickou služ bou ani garantovanou energetickou službou, napr. činnosti podľa § 17 ods. 3 vykonávané bez splnenia podmienky garantovanej ú spory energie, t.j. odplata nie je pevne viazaná na garantovanú úsporu energie. Ïalšie ustanovenie zamedzuje znemožňovaniu alebo obmedzovaniu poskytovania energetickej služby. Hodnotenie rozvoja trhu s energetickými službami a kvalitu poskytovaných služieb vypracúva ministerstvo v termíne vypracovania akčného plánu podľa § 4 ods. 1 písm. c).

K § 16: Podporná energetická služba je vytvorená pre potreby zjednoduš enia procesu poskytovania takej energetickej služby, ktorá nemá priame dopady na ekonomiku prijímateľa energetickej služby, avšak prispieva k dosahovaniu úspor energie. Tu je možné poskytovať tzv. ľahš ie formy energetickej služby vo forme napr. informovanosti alebo poradenstva. Podľa požiadaviek smernice je potrebné vytvoriť zoznam poskytovateľov energetickej služby. Pre poskytovateľov podpornej energetickej služ by je vytvorený zjednodušený model ohlasovacej povinnosti, na základe ktorej získa poskytovateľ potvrdenie. Podpornú energetickú službu môže poskytovať každá fyzická alebo právnická osoba, pričom sta čí splnenie ohlasovacej povinnosti ústrednému orgánu štátnej správy. Podrobnosti oznámenia a potvrdenia budú upravené vyhláškou.

K § 17: Ustanovuje práva a povinnosti pri poskytovaní garantovanej energetickej služby. Zavedenie systému garantovanej energetickej služby je zavedenie takej energetickej služby, pri ktorej sa z dosahovaných úspor energie uhrádzajú náklady na opatrenie alebo poskytnutú službu vyjadrené v zmluvne určených hodnotách (tzv. služba EPC). Garantovaná energetická služba sa uzatvára medzi poskytovateľom garantovanej energetickej služ by a prijímateľom garantovanej energetickej služby. Vymedzujú sa činnosti, ktoré je možné vykonať ako garantovanú energetickú službu. Definujú sa zmluvne určené hodnoty, na ktorých sa dohodnú poskytovateľ a prijímateľ a sú priamo ustanovené v zmluve.

K § 18: Definuje garantovanú energetickú službu pre verejný sektor, ktorý je špecifický z pohľadu narábania s verejnými prostriedkami, verejným majetkom. Definuje sa obsah zmluvy garantovanej energetickej služby pre verejný sektor.

K § 19: Ustanovuje práva a povinnosti poskytovateľa garantovanej energetickej služby a prijímateľa garantovanej energetickej služby. Vytvára kvalifikačnú sch ému pre poskytovateľa garantovanej energetickej služby, medzi ktorého patrí napr. spoločnosť typu ESCO. N a poskytovanie garantovanej energetickej služby je potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Podľ a požiadaviek smernice je potrebné na webovom sídle viesť zoznam odborne spôsobilých osôb a poskytovateľov garantovanej energetickej služby. Podrobnosti o osvedčení o odbornej spôsobilosti a o skúške odbornej spôsobilosti budú upravené vo vyhláške.

K § 20: Ustanovenie je potrebné pre podporu rozvoja energetických služieb a výrazného zvýšenia povedomia fyzických a právnických osôb, ktoré môžu využiť systém energetickej služby pre potreby zlepšenia využí vania energie. Ustanovenie určuje plnenie informačných povinností a šírenia požadovaných informácii o energetických službách, ktoré poskytnú poskytovateľom a prijímateľom energetickej služ by detailnejšie informácie o dokumentoch a zmluvách potrebných k výkonu energetickej služby. Ïalej je obsiahnutý súbor informačných ustanovení v oblasti energetickej efektívnosti určený pre ústredné orgány štátnej správy umožňujúci poskytovanie základných informácii o energetickej efektívnosti v štátnej správe.

K § 21: Súbor informačných ustanovení v oblasti tepelnej energetiky s požiadavkami na účastníkov trhu s teplom poskytovať dostatočné informácie vo vyúčtovaní a na vyúčtovacej faktúre, aby sa koncovému odberateľovi a konečné mu spotrebiteľovi umožnilo monitorovanie a kontrola vlastnej spotreby tepla a teplej vody. Ustanovenie umožňuje určiť aj spôsob poskytovania informácie a tým aj časový harmonogram poskytovania týchto informácii.

K § 22: Súbor informačných ustanovení v o blasti elektroenergetiky a plynárenstva s požiadavkami na účastníkov trhu s elektrinou a plynom poskytovať dostatočné informácie na vyúčtovacej faktúre, aby sa koncovému odberateľovi umožnilo monitorovanie a kontrola vlastnej spotreby elektriny a plynu. Ustanovenie umožňuje určiť aj spôsob poskytovania informácie a tým aj časový harmonogram poskytovania týchto informácii.

K § 23: Súbor informácii, ktoré musí povinne poskytovať inteligentný merací systém, aby sa koncovému odberateľovi a konečnému spotrebiteľovi umožnilo monitorovanie a kontrola vlastnej spotreby energie.

K § 24: Ustanovujú sa povinnosti v súvislosti s monitorovaním energetickej efektívnosti, poskytovaním a spracovaním vybraných údajov.

K § 25: Ministerstvo určí organizáciu vo svojej pôsobnosti, ktorá vykonáva niektoré ustanovenia zákona. Vzhľadom na skúsenosti a personálne zabezpečenie prevezme v súlade so zriaďovacou listinou tieto povinnosti Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je príspevkovou organizáciou ministerstva. Ustanovujú sa úlohy, ktoré má vykonávať energetická agentúra v oblasti energetickej efektívnosti.

K § 26: Právna úprava vymedzuje ochranu zvláš tnych záujmov pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ozbrojené sily Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor, Slovenskú informačnú službu a Národný bezpečnostný úrad v s úvislosti so sledovaním a vyhodnocovaním celkovej spotreby energie.

K § 27: Ustanovuje dozor nad dodržiavaním zá kona, ktorý vykonáva od 1. mája 2014 Slovenská obchodná inšpekcia.

K § 28: Predmetom právnej ú pravy je vymedzenie priestupkov a konania právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktoré je podľa zákona iným správnym deliktom.

K § 29: Za porušenie povinností uložených zákonom sa ustanovujú pokuty podľa všeobecných zásad o správnych deliktoch vo výš ke od 300 eur do 30 000 eur. Pri určovaní výšky pokuty inšpekcia prihliada na závažnosť konania, na trvanie a opakovanie protiprávneho stavu. Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

K § 30: Ustanovuje sa, že na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, t. j. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (sprá vny poriadok) v znení neskorších predpisov. Ustanovuje sa povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle údaje vo formáte pre zdravotne postihnuté osoby na ich žiadosť.

K § 31: Splnomocňovacie ustanovenia

K § 32: Prechodné ustanovenia

K § 33: Ustanoven ím sa plní povinnosť uvádzať transpozičný odkaz.

K § 34: Ustanovením sa zrušujú zákon č . 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a súvisiace vyhlášky.

K čl. II

K bodu 1: V živnostenskom zákone sa upravuje viazaná živnosť – energetický audítor.

K bodu 2: Živnostenský zákon sa dopĺňa o nov ú viazanú živnosť – poskytovateľa garantovanej energetickej služby.

K čl. III

K bodu 1: Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorú je potrebné zaviesť z dôvodu výroby a distribúcie tepla, ktoré nie je podnikaním.

K bodu 2: Ide o legislatívno-technickú úpravu z dôvodu zosúladenia s definíciou účinného systému centralizovaného z ásobovania teplom v zmysle smernice 2012/27/EÚ.

K bodu 3: Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorú je potrebné zaviesť z dôvodu výroby a distribúcie tepla, ktoré nie je podnikaním.

K bodu 4: Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorú je potrebné zaviesť z dôvodu výroby a distribúcie tepla, ktoré nie je podnikaním.

K bodu 5: Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorú je potrebné zaviesť z dôvodu výroby a distribúcie tepla, ktoré nie je podnikaním.

K bodu 6: Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorú je potrebné zaviesť z dôvodu výroby a distribúcie tepla, ktoré nie je podnikaním.

K bodu 7: Ustanovuje sa, že všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa ustanoví teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpoč ítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode vydá ministerstvo. Týmto ustanovením prechádza kompetencia v tejto oblasti z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na ministerstvo. Cieľom tejto ú pravy je obmedzenie právomocí úradu pri vykonávaní regulácie tepla v bytových domov.

K bodu 8: Spresňuje sa funkcionalita určené ho meradla s časovým priebehom, ktoré má zaznamenávať časový priebeh spotreby tepla na prípravu teplej úžitkovej vody. Èasový interval záznamu by nemal byť kratší ako intervaly, v ktorých má dod ávateľ tepla povinnosť informovať odberateľa tepla o jeho skutočnej t.j. nameranej spotrebe tepla podľa zákona o energetickej efektívnosti.

K bodu 9: Ide o legislatívno-technickú ú pravu z dôvodu doplnenia odseku 8 do § 17.

K bodu 10: Novým odsekom 8 sa spresňuje do akého termínu je potrebné inštalovať určené meradlo, ktoré zaznamenáva časový priebeh spotreby tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v prípade, že budova bola významne obnovená v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Aby sa zbytočne neobmedzovala dodá vka teplej úžitkovej vody najmä obyvateľstvu, navrhuje sa obdobie jedného roka.

K bodu 11: Spresňuje sa funkcionalita určeného meradla s časovým priebehom, ktoré má zaznamenávať časový priebeh spotreby tepla na vykurovanie. È asový interval záznamu by nemal byť kratší ako intervaly, v ktorých má dodávateľ tepla povinnosť informovať odberateľa tepla o jeho skutočnej t.j. nameranej spotrebe tepla podľa zákona o energetickej efekt ívnosti.

K bodu 12: Ide o legislatívno-technickú ú pravu z dôvodu doplnenia odseku 10 do § 18.

K bodu 13: Novým odsekom 10 sa spresňuje do akého termínu je potrebné inštalovať určené meradlo, ktoré zaznamenáva časový priebeh spotreby tepla na vykurovanie v prípade, že budova bola významne obnovená v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Aby sa zbytočne neobmedzovala dodávka tepla na vykurovanie najmä obyvateľstvu, navrhuje sa obdobie jedného roka.

K bodu 14: Ustanovuje sa, že všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa ustanovia pravidlá rozpočítavania množstva tepla vydá Ministerstvo hospodá rstva Slovenskej republiky. Týmto ustanovením prechádza kompetencia v tejto oblasti z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Cieľom tejto úpravy je obmedzenie právomoc í úradu pri vykonávaní regulácie tepla v bytových domov.

K bodu 15: Ustanovuje sa prechodné obdobie na inštaláciu overených meradiel množstva tepla, najmä v bytových domoch s vlastnou kotolňou s termí nom do 31. decembra 2016, ktorý je rovnaký aj pre inštaláciu určených meradiel na vykurovanie alebo pomerových meračov tepla na vykurovanie. Termín je hraničný a je ustanovený smernicou 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

V nadväznosti na navrhované body 7 a 14 sa ustanovuje, že až do nadobudnutia účinnosti vyhlášky vydanej na základe tohto zákona, zostáva v platnosti a účinnosti vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej ú žitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla v znení vyhlášky č. 358/2009 Z. z.

K čl. IV

K bodu 1: Upravuje sa poskytovanie údajov prevádzkovateľovi monitorovacieho systému.

K bodu 2: V súlade s úpravou v bode 1 sa dopĺňa legislatívna skratka.

K bodu 3: Rozširuje sa požiadavka na poskytovanie informácii aj pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu.

K bodu 4: V súlade s novým § 8a sa zrušuje odsek 10 v § 8.

K bodu 5: Vkladá sa nový § 8a obsahujú ci ustanovenia zriaďujúce inštitút záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (ďalej len 'vysoko účinná kombinovaná výroba').

K bodu 6: Upravuje sa povinnosť ministerstva pri vypracovaní komplexného posúdenia národného potenciálu vysoko účinnej kombinovanej výroby podľa požiadaviek smernice a rozširuje sa povinnosť aj na vypracovanie ekonomicko-technické ho hodnotenia uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby v Slovenskej republike.

K bodu 7: V súlade s úpravou v bode 6 sa upravuje aj názov na komplexné posúdenie.

K bodu 8: Definuje základné princí py ekonomicko-technického hodnotenia uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby na v Slovenskej republike.

K bodu 9: Dopĺňa sa prechodné ustanovenie, podľa ktorého je po prvýkrát potrebné vypracovať komplexné posúdenie do 31. decembra 2015.

K bodu 10: Dopĺňa sa splnomocň ovacie ustanovenie pre vypracovanie vyhlášky s rozsahom, obsahom a podrobnosťami ekonomicko-technického hodnotenia uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby v Slovenskej republike, ktoré je potrebnú vypracovať v sú lade s prílohou č. IX smernice.

K bodu 11: Vypustenie z dôvodu zrušenia predmetnej smernice.

K bodu 12: Do transpozičnej prílohy sa dopĺňa smernica 2012/27/EÚ.

K čl. V

K bodu 1: Ustanovuje sa povinnosť pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zohľadňovať energetickú efektívnosť pri regul ácii.

K bodu 2: ustanovuje sa povinnosť pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydávať potvrdenia o pôvode obnoviteľný ch zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla.

K bodu 3: Do transpozičnej prílohy sa dopĺňa smernica 2012/27/EÚ.

K čl. VI

K bodu 1: V § 11 ods. 1 písm. c) sa dopĺňa Národný bezpečnostný úrad.

K bodu 2: Posúdenie súladu investičného zámeru výstavby nového zariadenia na výrobu elektriny, alebo rekonštrukcie existujúceho zariadenia na výrobu elektriny s energetickou politikou sa musí doplniť podľa pož iadaviek smernice o ekonomicko-technické hodnotenie projektu z pohľadu možnosti využitia tepla. Takisto sa musí posúdiť súlad s komplexným posúdením vysokoúčinnej kombinovanej výroby a s komplexným posú dením národného potenciálu centralizovaného zásobovania. Výnimku z tejto povinnosti majú jadrové zariadenia.

K bodu 3: Vyjadrenie k súladu s komplexným posúdením vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla musí zaslať aj prevádzkovateľ prenosovej sústavy.

K bodu 4: V § 28 sa v odseku 4 rozširujú požiadavky na prevádzkovateľ a prenosovej sústavy, aby sa dosiahol súlad s požiadavkou smernice ohľadne energetickej efektívnosti zariadení v jeho pôsobnosti. Podľa požiadaviek smernice je potrebné vykonať raz za 10 rokov posúdenie potenciá lu elektroenergetickej infraštruktúry, ktoré bude obsahovať aj návrh nákladovo efektívnych opatrení, posúdenie energetickej efektívnosti prenosu, distribúcie, riadenia zaťaženia, prevádzkyschopnosti prepojenej sústavy, pripojenia zariadení na výrobu elektriny a zariadení na výrobu elektriny veľmi mal ých výkonov a spôsob zasielania správy.

K bodu 5: Dopĺňa sa požiadavka zo smernice ohľadne povinnosti inštalácie urč eného meradla aj po uskutočnení významnej obnovy budovy.

K bodu 6: V § 31 sa v odseku 4 rozširujú požiadavky na prevádzkovateľa distribu čnej sústavy, aby sa dosiahol súlad s požiadavkou smernice ohľadne energetickej efektívnosti zariadení v jeho pôsobnosti. Podľa požiadaviek smernice je potrebné vykonať raz za 10 rokov posúdenie potenciá lu elektroenergetickej infraštruktúry, ktoré bude obsahovať aj návrh nákladovo efektívnych opatrení, posúdenie energetickej efektívnosti prenosu, distribúcie, riadenia zaťaženia, prevádzkyschopnosti prepojenej sústavy, pripojenia zariadení na výrobu elektriny a zariadení na výrobu elektriny veľmi mal ých výkonov a spôsob zasielania správy.

K bodu 7: V § 31 sa dopĺňa nový odsek 12, ktorý umožňuje vykonať posú denie potenciálu aj ako vykonanie energetického auditu.

K bodu 8: V § 34 sa dopĺňajú nové povinnosti dodávateľovi elektriny v súlade s požiadavkami smernice ohľadne poskytnutia určitých informácií poskytovateľ ovi energetickej služby splnomocnením na žiadosť odberateľa, ktoré sú potrebné pre výkon energetickej služby. Takisto sa ukladá povinnosť dodávateľovi elektriny poskytnú dostatočné informá cie svojmu odberateľovi tak, aby mohol mať vlastnú kontrolu nad svojou spotrebou elektriny. Ïalej sa ukladá povinnosť dodávateľovi umožniť výber spôsobu informovania odberateľa.

K bodu 9: V § 35 sa paralelne k povinnostiam dodávateľa elektriny ustanovujú prá vomoci odberateľa elektriny ohľadne poskytnutia určitých informácií poskytovateľovi energetickej služby na žiadosť odberateľa a práva na požiadanie dodávateľa. Ïalej má odberateľ prá vo na poskytnutie dostatočnej informácie pri inštalácii meradla o všetkých jeho funkciách tak, aby odberateľ mal dostatok informácii na monitorovanie svojej spotreby energie, čo mu umožní riadiť svoju spotrebu energie. Odberateľ takisto má právo na prístup k požadovaným informáciám a právo na výber spôsobu poskytovania informácií.

K bodu 10: Dopĺňa sa povinnosť koncového odberateľa informovať o vý znamnej obnove budovy.

K bodu 11: Dopĺňa sa povinnosť prevádzkovateľov sústavy poskytnúť dostatočné informácie pri inštalácii meradla o všetkých jeho funkciá ch tak, aby odberateľ mal dostatok informácii na monitorovanie svojej spotreby energie, čo mu umožní riadiť svoju spotrebu energie.

K bodu 12: V § 40 sa dopĺňa povinnosť pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa distribučnej sústavy zabezpečiť bezpečnosť určené ho meradla v súlade s požiadavkou smernice.

K bodu 13: V § 49 sa dopĺňajú odseky 11 a 12 a požiadavky na prevádzkovateľ a prenosovej siete vykonať raz za 10 rokov posúdenie potenciálu plynárenskej infraštruktúry, ktoré bude obsahovať aj návrh nákladovo efektívnych opatrení, posúdenie energetickej efektívnosti prepravy, riadenia a prevádzkyschopnosti prepojenej siete, harmonogram zavádzania navrhnutých opatrení a spôsob zasielania správy. Nový odsek 12 umožňuje vykonať posúdenie potenciálu aj ako vykonanie energetického auditu.

K bodu 14: V § 64 sa dopĺňajú odseky 14 a 15 a požiadavky na prevádzkovateľ a distribučnej siete, aby sa dosiahol súlad s požiadavkou smernice ohľadne energetickej efektívnosti zariadení v jeho pôsobnosti. Podľa požiadaviek smernice je potrebné vykonať raz za 10 rokov posúdenie potenciá lu plynárenskej infraštruktúry, ktoré bude obsahovať aj návrh nákladovo efektívnych opatrení, posúdenie energetickej efektívnosti prepravy, riadenia a prevádzkyschopnosti prepojenej siete, harmonogram zavádzania navrhnutých opatrení a spôsob zasielania správy. Nový odsek 15 umožňuje vykonať posúdenie potenciálu aj ako vykonanie energetického auditu.

K bodu 15: V § 67 sa dopĺňajú odseky 11 a 12 a požiadavky na prevádzkovateľ a zásobníka, aby sa dosiahol súlad s požiadavkou smernice 2012/27/EU ohľadne energetickej efektívnosti zariadení v jeho pôsobnosti. Podľa požiadaviek smernice je potrebné vykonať raz za 10 rokov posúdenie potenci álu plynárenskej infraštruktúry, ktoré bude obsahovať aj návrh nákladovo efektívnych opatrení, posúdenie energetickej efektívnosti distribúcie, riadenia a prevádzkyschopnosti prepojenej siete pri pripojení zásobníkov plynu, harmonogram zavá dzania navrhnutých opatrení a spôsob zasielania správy. Nový odsek 12 umožňuje vykonať posúdenie potenciá lu aj ako vykonanie energetického auditu.

K bodu 16: V § 69 sa dopĺňajú nové povinnosti dodávateľovi plynu v súlade s požiadavkami smernice ohľadne poskytnutia určitý ch informácií poskytovateľovi energetickej služby na základe splnomocnenia odberateľa plynu, ktoré sú potrebné pre výkon energetickej služby. Takisto sa ukladá povinnosť dodávateľovi plynu poskytnú dostato čné informácie svojmu odberateľovi plynu tak, aby mohol mať vlastnú kontrolu nad svojou spotrebou plynu. Ïalej sa ukladá povinnosť dodávateľovi plynu umožniť výber spôsobu informovania odberateľa plynu.

K bodu 17: V § 70 sa paralelne k povinnostiam dodávateľa plynu ustanovujú prá vomoci odberateľa plynu ohľadne poskytnutia určitých informácií poskytovateľovi energetickej služby na žiadosť odberateľa plynu a práva na požiadanie dodávateľa plynu. Ïalej má odberateľ plynu prá vo na poskytnutie dostatočnej informácie pri inštalácii meradla o všetkých jeho funkciách tak, aby odberateľ mal dostatok informácii na monitorovanie svojej spotreby energie, čo mu umožní riadiť svoju spotrebu energie. Odberateľ plynu takisto má právo na prístup k požadovaným informáciám a právo na výber spôsobu poskytovania informácií.

K bodu 18: Dopĺňa sa požiadavka zo smernice ohľadne povinnosti poskytnúť dostatočné informácie pri inštalácii meradla o všetkých jeho funkciá ch tak, aby odberateľ mal dostatok informácii na monitorovanie svojej spotreby energie, čo mu umožní riadiť svoju spotrebu energie.

K bodu 19: V § 88 odseku 2 sa ustanovuje ministerstvo príslušným orgánom podľa č l. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru.

K bodu 20: Ministerstvo zasiela komisie informácie o výnimkách z povinnosti ekonomicko-technického hodnotenia pri vydávaní súladu investičného zámeru. Pri zamietnutí investičného zámeru, o jeho dôvodoch musí ministerstvo informovať komisiu do troch mesiacov.

K bodu 21: Navrhuje sa v zákone doplniť pokuty v súvislosti s doplnením v návrhu zákona.

K bodu 22: V § 89 ods. 9 sa dopĺňa Národný bezpečnostný úrad.

K bodu 23: Navrhuje sa v zákone doplniť pokuty v súvislosti s doplnením v návrhu zákona.

K bodu 24: Navrhuje sa v zákone doplniť pokuty v súvislosti s doplnením v návrhu zákona.

K bodu 25: V § 95 sa dopĺňajú splnomocňovacie ustanovenia pre oblasť inteligentn ých meracích systémov v elektrine a v plyne o nové požiadavky podľa smernice.

K bodu 26: V § 95 sa dopĺňa nové splnomocňovacie ustanovenie pre ministerstvo ohľadne stanovenia podrobností ekonomicko-technického hodnotenia v § 12 ods. 4 bod 1, podľ a prílohy č. IX smernice.

K bodu 27: Vkladá sa nový § 96a s prechodnými ustanoveniami. Navrhuje sa v prechodnom období stanoviť prvé posúdenie investičného zámeru až po 1. januári 2016. Vypracovanie posúdenia energetickej efektívnosti plynárenskej a elektroenergetickej infraštruktúry sa prvýkr át vykoná do 30. júna 2015.

K bodu 28: Dopĺňa sa transpozičná príloha.

K čl. VII

K bodu 1: V § 2 sa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa dopĺňa o písmeno g), ktor ým sa ustanovuje, že je možné poskytnúť dotácie na opatrenia energetickej efektívnosti.

K bodu 2: V novom § 8a ustanovuje na aký účel m ôže ministerstvo poskytnúť dotácie.

Dotáciu na realizáciu programu podpory energetických auditov malý ch a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji bude možné poskytnúť podnikateľskému subjektu na základe schémy minimálnej pomoci, ktorú ministerstvo vyhlási v Obchodnom vestníku.

Na realizáciu programu podpory zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji bude potrebné schváliť a vyhlásiť v Obchodnom vestníku schému štátnej pomoci so zohľadnení m predpisov vzťahujúcich sa na pravidlá poskytovania štátnej pomoci.

Pre vypracovanie a implementáciu plánov udržateľnej energie vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky poskytne ministerstvo dotáciu v Bratislavskom kraji obci alebo vyš šiemu územnému celku do 85 % z obstarávacej ceny.

Uvedené opatrenia energetickej efektívnosti sa neplánujú podporiť z iných finančných mechanizmov. Rovnaké opatrenia pre podnikateľské subjekty a verejný sektor mimo Bratislavský kraj budú financované z Euró pskych štrukturálnych a investičných fondov 20142020 prostrední ctvom operačného programu Kvalita životného prostredia.

Ustanovenie umožňuje ministerstvu, poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií v oblasti energetickej efektívnosti právnickú osobu zriadenú ministerstvom. Skúsenosti s takýmito činnosťami má Slovenská inovačná a energetická agentúra.

K bodu 3: Ustanovuje podrobnosti o dokladoch, ktoré prikladá žiadateľ k žiadosti o poskytnutie dotácie. Požadované doklady sú ustanovené v rozsahu, aký sa podľa predmetného zákona požaduje aj pri poskytnutí dotácie na iné účely.

K bodu 4: Dopĺňa sa transpozičná príloha.

K čl. VIII

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. decembra 2014.

Bratislava 20. augusta 2014

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Pavol Pavlis v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore