Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69240
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2014 účinný od 01.02.2019


Platnosť od: 28.11.2014
Účinnosť od: 01.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Národné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2014 účinný od 01.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 321/2014 s účinnosťou od 01.02.2019 na základe 4/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)
opatrenia na podporu a zlepšenie energetickej efektívnosti,
b)
povinnosti pri tvorbe koncepčných dokumentov v oblasti energetickej efektívnosti,
c)
práva a povinnosti osôb v oblasti energetickej efektívnosti,
d)
pravidlá pri výkone energetického auditu,
e)
podnikanie v oblasti poskytovania energetických služieb,
f)
poskytovanie informácií podľa tohto zákona.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
energiou všetky formy energetických produktov podľa osobitného predpisu,1)
b)
primárnou energetickou spotrebou hrubá spotreba2) bez neenergetického použitia,3)
c)
konečnou energetickou spotrebou spotreba energie v priemysle, doprave, poľnohospodárstve, domácnostiach, ...
d)
energetickou účinnosťou pomer medzi súčtom energetických výstupov z procesu a súčtom energetických ...
e)
energetickou náročnosťou spotreba energie na vyrobenú jednotku pre danú technológiu alebo spotreba ...
f)
energetickou efektívnosťou proces, ktorý prispieva k zvýšeniu energetickej účinnosti alebo k ...
g)
úsporou energie rozdiel spotreby energie pred vykonaním opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti ...
h)
zlepšením energetickej efektívnosti zvýšenie energetickej účinnosti alebo zníženie energetickej ...
i)
celkovou podlahovou plochou podlahová plocha budovy určená z vonkajších rozmerov budovy,4)
j)
energetickým auditom systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave ...
k)
verejnou budovou budova vo vlastníctve alebo v správe5) verejného subjektu,
l)
teplom energia použitá na vykurovanie, na chladenie, na prípravu teplej vody alebo na úpravu teploty ...
m)
chladom forma tepla použitá na znižovanie teploty vnútorného prostredia alebo na znižovanie teploty ...
n)
referenčnou spotrebou spotreba energie určená dodávateľom energie ako priemerná spotreba energie ...
o)
opatrením na zlepšenie energetickej efektívnosti činnosť, ktorej výsledkom je overiteľné a merateľné ...
§ 3

Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie

a)
veľkým podnikom podnikateľ, ktorý nie je mikropodnikom, malým podnikom ani stredným podnikom,6) ...
b)
verejným subjektom verejný obstarávateľ podľa osobitného predpisu,7)
c)
distribútorom energie prevádzkovateľ distribučnej sústavy,8) prevádzkovateľ distribučnej siete9) ...
d)
dodávateľom energie dodávateľ elektriny,11) ktorý dodáva elektrinu koncovému odberateľovi elektriny,12) ...
e)
koncovým odberateľom koncový odberateľ elektriny, koncový odberateľ plynu alebo koncový odberateľ ...
f)
referenčným koncovým odberateľom koncový odberateľ s referenčnou spotrebou,
g)
konečným spotrebiteľom koncový odberateľ tepla alebo koncový odberateľ elektriny, ktorý využíva ...
h)
poskytovateľom energetickej služby poskytovateľ podpornej energetickej služby alebo poskytovateľ ...
i)
zúčastneným subjektom fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá sa dohodou o úspore ...
§ 4
Koncepcia energetickej efektívnosti a akčný plán energetickej efektívnosti
(1)

Ministerstvo

a)
vypracúva v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy17) koncepciu energetickej efektívnosti ...
b)
vyhodnocuje plnenie cieľov koncepcie a predkladá vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") ...
c)
vypracúva raz za tri roky akčný plán energetickej efektívnosti (ďalej len "akčný plán") v rozsahu ...
d)
vypracúva raz ročne správu o pokroku pri dosahovaní národného cieľa energetickej efektívnosti ...
e)
vypracúva a na žiadosť Komisie aktualizuje ekonomicko-technické hodnotenie možností uplatnenia ...
(2)

Vyšší územný celok spolupracuje s ministerstvom pri vypracovaní akčného plánu.

(3)

Koncepciu a akčný plán schvaľuje vláda.

(4)

Správa o energetickej efektívnosti je základom monitorovania pokroku pri dosahovaní národného ...

a)
štatistické údaje za rok, ktorý predchádza predchádzajúcemu kalendárnemu roku, v členení
1.
primárna energetická spotreba,
2.
celková konečná energetická spotreba,
3.
konečná energetická spotreba v členení podľa sektora
3.1.
priemysel,
3.2.
doprava,
3.3.
domácnosti,
3.4.
obchod a služby,
4.
hrubá pridaná hodnota v členení podľa sektora
4.1.
priemysel,
4.2.
obchod a služby,
5.
disponibilný príjem domácností,
6.
hrubý domáci produkt,
7.
výroba elektriny v tepelných elektrárňach,
8.
výroba elektriny z kombinovanej výroby elektriny a tepla,
9.
výroba tepla v tepelných elektrárňach,
10.
výroba tepla z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla vrátane odpadového tepla v ...
11.
palivové vstupy v tepelných elektrárňach,
12.
osobokilometre (okm),
13.
tonokilometre (tkm),
14.
počet obyvateľov Slovenskej republiky,
15.
analýza a zdôvodnenie spotreby energie v sektoroch so stabilnou alebo zvýšenou spotrebou energie, ...
b)
aktualizované informácie o legislatívnych a nelegislatívnych opatreniach realizovaných v predchádzajúcom ...
c)
informácie podľa § 9 ods. 1 písm. a), § 10 ods. 3 písm. a) a c) a § 10 ods. 6 a 7,
d)
úspory energie dosiahnuté za predchádzajúci rok predpokladané podľa § 5 ods. 3 písm. c),
e)
ak je to potrebné, úpravu národného cieľa podľa § 5 ods. 3 písm. a),
f)
informácie o dodatočných opatreniach na splnenie cieľa u konečného spotrebiteľa do roku 2020 ...
§ 5
Ciele energetickej efektívnosti
(1)

Ministerstvo určí

a)
cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa do roku 2016 (ďalej len "cieľ u konečného spotrebiteľa ...
b)
cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa do roku 2020 (ďalej len "cieľ u konečného spotrebiteľa ...
c)
národný cieľ energetickej efektívnosti pre rok 2020 (ďalej len "národný cieľ") vo forme absolútnej ...
(2)

Pri určení a úprave národného cieľa ministerstvo zohľadní

a)
cieľ energetickej efektívnosti Európskej únie pre rok 2020 vo výške 1483 miliónov ton ropného ...
b)
ciele u konečného spotrebiteľa podľa odseku 1 písm. a) a b),
c)
cieľ úspor energie budov podľa § 10 ods. 3 písm. a),
d)
opatrenia podľa tohto zákona,
e)
akčný plán,
f)
energetickú politiku Slovenskej republiky19) a koncepciu,
g)
environmentálnu politiku Slovenskej republiky, národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja ...
h)
rozvoj energetickej decentralizácie a zvyšovanie miery energetickej sebestačnosti regiónov,
i)
potenciál nákladovo efektívnych úspor energie národného hospodárstva,
j)
vývoj a prognózu hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky,
k)
zmeny v dovoze a vývoze energie,
l)
rozvoj obnoviteľných zdrojov energie,
m)
jadrovú energetiku,
n)
predchádzajúce opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti,
o)
energetickú bezpečnosť a znižovanie závislosti Slovenskej republiky od dovozu energetických zdrojov ...
p)
energetickú chudobu domácností v Slovenskej republike,
q)
znižovanie energetickej náročnosti hospodárstva Slovenskej republiky a
r)
iné opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti.
(3)

Ministerstvo raz ročne

a)
hodnotí plnenie národného cieľa, podľa potreby upravuje národný cieľ pri zohľadnení požiadaviek ...
b)
hodnotí plnenie cieľa u konečného spotrebiteľa do roku 2020 a informuje Komisiu o plnení cieľa ...
c)
zverejňuje na svojom webovom sídle predpokladané úspory energie na nasledujúci rok.
(4)

Dosiahnutú úsporu energie je možné započítať len raz do

a)
národného cieľa,
b)
cieľa u konečného spotrebiteľa do roku 2016,
c)
cieľa u konečného spotrebiteľa do roku 2020.
(5)

Ak sa nedosiahne cieľ u konečného spotrebiteľa do roku 2016, ministerstvo

a)
zavedie dodatočné opatrenia na splnenie cieľa u konečného spotrebiteľa do roku 2020,
b)
rozšíri monitorovanie opatrení, ktoré prispievajú k plneniu cieľa u konečného spotrebiteľa ...
§ 6
Potenciál systémov centralizovaného zásobovania teplom
(1)

Ministerstvo vypracúva, aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle komplexné posúdenie potenciálu ...

(2)

Komplexné posúdenie obsahuje najmä

a)
posúdenie podmienok podnikania týkajúcich sa systémov centralizovaného zásobovania teplom,
b)
vyhodnotenie potreby využiteľného tepla a chladu vhodného na uplatnenie v systémoch centralizovaného ...
c)
prognózu potreby využiteľného tepla a chladu pre uplatnenie v účinnom centralizovanom zásobovaní ...
d)
posúdenie potenciálu úspor energie a zvyšovania energetickej účinnosti systémov centralizovaného ...
e)
návrh opatrení na najbližších päť rokov,
f)
návrh strednodobej stratégie rozvoja systémov centralizovaného zásobovania teplom do roku 2030 ...
1.
zvýšenie podielu vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla,21) obnoviteľných zdrojov ...
2.
rozvoj účinného centralizovaného zásobovania teplom, účinného vykurovania a chladenia a účinného ...
3.
podporu umiestňovania nových tepelných zariadení na výrobu elektriny a priemyselných zariadení ...
4.
podporu umiestňovania nových obytných zón alebo nových priemyselných zariadení, ktoré vo svojich ...
5.
podporu zastupovania viacerých zariadení na rovnakom mieste s cieľom zaručiť optimálny súlad ...
6.
podporu napojenia tepelných zariadení na výrobu elektriny, priemyselných zariadení vyrábajúcich ...
7.
podporu napojenia obytných zón a priemyselných zariadení, ktoré vo svojich priemyselných procesoch ...
g)
návrh postupných krokov ovplyvňujúcich spotrebu a úsporu tepla,
h)
odhadované množstvo úspor primárnej energie dosiahnutých v systémoch centralizovaného zásobovania ...
i)
posúdenie efektívnosti vynaloženia nákladov zohľadňujúce národné záväzky prijaté v súvislosti ...
j)
zohľadnenie ekonomicko-technického hodnotenia, pričom sa identifikuje potenciál uplatnenia vysoko ...
1.
prevyšujú náklady,
2.
neprevyšujú náklady,
k)
zohľadnenie možností miestnych a regionálnych trhov s teplom,
l)
zohľadnenie miestnych a regionálnych koncepcií rozvoja tepelnej energetiky,25) najmä možného prepojenia ...
(3)

Účinným vykurovaním a chladením sa na účely tohto zákona rozumie spôsob vykurovania a chladenia, ...

(4)

Účinným individuálnym vykurovaním a chladením sa na účely tohto zákona rozumie spôsob individuálneho ...

(5)

Ministerstvo vypracúva, aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle tepelnú mapu Slovenskej ...

a)
oblasti, ktoré spotrebúvajú teplo alebo chlad, a to
1.
obce a mestá s koeficientom zastavanosti územia väčším ako 0,3; koeficientom zastavanosti územia ...
2.
priemyselné zóny s celkovou ročnou spotrebou tepla a chladu väčšou ako 20 GWh,
b)
existujúcu infraštruktúru systémov centralizovaného zásobovania teplom,
c)
plánovanú infraštruktúru systémov centralizovaného zásobovania teplom,
d)
umiestnenie existujúcich
1.
zariadení na výrobu elektriny s celkovou ročnou výrobou elektriny väčšou ako 20 GWh,
2.
spaľovní odpadov,29)
3.
zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,30)
4.
zdrojov centralizovaného zásobovania teplom,
e)
umiestnenie systémov centralizovaného zásobovania teplom a umiestnenie plánovaných zariadení podľa ...
(6)

Ministerstvo vypracuje a predloží Komisii aktualizáciu komplexného posúdenia, tepelnej mapy Slovenskej ...

§ 7
Zdroje a rozvody energie
(1)

Výrobca elektriny32) a výrobca tepla33) je povinný pri výstavbe, prevádzke, rekonštrukcii34) alebo ...

(2)

Výrobca elektriny je povinný preukázať ministerstvu energetickým auditom možnosť dodávky využiteľného ...

a)
prostredníctvom spaľovacích motorov s celkovým elektrickým výkonom 1 MW a viac,
b)
prostredníctvom spaľovacích turbín s celkovým elektrickým výkonom 2 MW a viac,
c)
na základe iných tepelných procesov s celkovým elektrickým výkonom 10 MW a viac.
(3)

Povinnosť podľa odseku 2 sa nevzťahuje na výrobcu elektriny, ktorý rekonštruuje alebo modernizuje ...

(4)

Výrobca tepla, ktorý nevyrába teplo v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, je povinný ...

(5)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy36) a prevádzkovateľ distribučnej sústavy8) je povinný sledovať ...

(6)

Prevádzkovateľ prepravnej siete37) a prevádzkovateľ distribučnej siete9) je povinný sledovať ...

(7)

Prevádzkovateľ potrubia na prepravu pohonných látok a prevádzkovateľ potrubia na prepravu ropy38) ...

(8)

Prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla39) je povinný sledovať a vyhodnocovať energetickú účinnosť ...

(9)

Prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie40) je povinný sledovať a vyhodnocovať ...

(10)

Prevádzkovatelia podľa odsekov 5 až 9 zašlú každoročne do 30. apríla výsledky svojho hodnotenia ...

§ 8
Dohoda o úspore energie
(1)

Dohoda o úspore energie je písomná dohoda medzi ministerstvom a fyzickou osobou - podnikateľom alebo ...

a)
dosahovať dohodnutú úsporu energie alebo
b)
poskytovať informácie o svojich opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti.
(2)

Ministerstvo môže uzatvoriť dohodu o úspore energie s fyzickou osobou - podnikateľom alebo s právnickou ...

a)
o uzatvorenie dohody o úspore energie ministerstvo písomne požiada alebo
b)
na základe výzvy ministerstva s uzavretím dohody o úspore energie súhlasí.
(3)

Dohoda o úspore energie sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2020. Dohodnutú výšku úspory ...

(4)

Ministerstvo môže od dohody o úspore energie odstúpiť, ak zúčastnený subjekt neplní povinnosti, ...

(5)

Zúčastnený subjekt môže od dohody o úspore energie odstúpiť, ak sa stane dohodnuté plnenie ...

§ 9
Obnova budov
(1)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo ...

a)
prehľad budov v členení podľa osobitného predpisu,41)
b)
nákladovo efektívny spôsob obnovy budov podľa kategórie budov a klimatickej oblasti,
c)
opatrenia na podporu nákladovo efektívnej hĺbkovej obnovy budov,
d)
dlhodobý plán obnovy verejných budov a súkromných budov na účely usmernenia investičných rozhodnutí ...
e)
odhad očakávaných úspor energie a iných prínosov, najmä prínosov pre ekonomicky zaostávajúce ...
(2)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
hĺbkovou obnovou budovy uskutočnenie významnej obnovy budovy42) a významnej obnovy technického ...
b)
významnou obnovou technického zariadenia budovy obnova technického systému vykurovania, prípravy ...
(3)

Stratégiu a aktualizáciu stratégie podľa odseku 1 schvaľuje vláda.

(4)

Ministerstvo predkladá Komisii aktualizáciu stratégie podľa odseku 3 v termíne predkladania akčného ...

§ 10
Obnova budov ústredných orgánov štátnej správy
(1)

Ministerstvo dopravy v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy a verejnými subjektmi ...

(2)

Relevantnou budovou sa na účely tohto zákona rozumie budova podľa osobitného predpisu46) v správe5) ...

(3)

Plán obnovy obsahuje najmä

a)
cieľ úspor energie budov zodpovedajúci ročnej obnove vo výške troch percent zo súčtu celkovej ...
b)
spôsob výpočtu cieľa úspor energie budov,
c)
zoznam budov určených na obnovu v nasledujúcom kalendárnom roku, ktorý obsahuje
1.
návrh obnovy budovy podľa jednotlivých opatrení,
2.
celkovú podlahovú plochu budovy,
3.
zdroje financovania obnovy budovy,
4.
plánovanú úsporu energie budovy,
5.
osobu zodpovednú za uskutočnenie obnovy budovy.
(4)

Pri tvorbe plánu obnovy sa zohľadňuje najmä

a)
najhoršia energetická hospodárnosť budovy,
b)
najvyššia celková spotreba energie budovy,
c)
potenciál úspory energie budovy,
d)
doba užívania budovy,
e)
vek budovy,
f)
dlhodobá využiteľnosť budovy,
g)
špecifické náklady na jednotku úspory energie vyčíslené na základe odborného odhadu,
h)
možnosti financovania obnovy budovy,
i)
miera ekonomickej výkonnosti regiónu.
(5)

Plán obnovy schvaľuje vláda.

(6)

Ministerstvo dopravy vedie zoznam relevantných budov, zverejňuje ho na svojom webovom sídle a každoročne ...

a)
celková podlahová plocha budovy,
b)
energetická hospodárnosť budovy.
(7)

V zozname podľa odseku 6 sa neuvádzajú budovy podľa osobitného predpisu47) a stavby pre obranu ...

(8)

Ústredné orgány štátnej správy sú povinné každoročne do 28. februára poskytnúť prevádzkovateľovi ...

(9)

Povinnosť podľa odseku 8 sa nevzťahuje na poskytovanie údajov, ktoré podliehajú ochrane podľa ...

(10)

Prevádzkovateľ monitorovacieho systému každoročne do 31. marca vypracuje a predloží ministerstvu ...

(11)

Ministerstvo alebo ním určená organizácia každoročne

a)
zverejňuje správu podľa odseku 10 na svojom webovom sídle,
b)
overí na základe monitorovania energetickej náročnosti verejných budov dosiahnutú úsporu energie ...
§ 11
Spotreba energie v budovách
(1)

Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním ...

a)
zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove,
b)
vybaviť vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom ...
c)
zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody,
d)
vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.
(2)

Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi ...

(3)

Vlastník budovy je povinný účtovať každému nájomcovi náklady na spotrebu energie oddelene od ...

(4)

Za splnenie povinností podľa odsekov 1 až 3 v bytovom dome zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov ...

(5)

Povinnosti podľa odseku 4 sa vzťahujú aj na správcu55) a vlastníkov bytov a nebytových priestorov ...

(6)

Povinnosti podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na

a)
budovy, na ktoré sa nevzťahujú postupy a opatrenia energetickej hospodárnosti budov podľa osobitného ...
b)
stavby pre obranu štátu a bezpečnosť štátu okrem bytových budov a administratívnych budov,
c)
priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá,56) poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale,57) ...
d)
budovy chránené podľa osobitného predpisu.51)
(7)

Povinnosť podľa odseku 1 písm. d) sa nevzťahuje na rozvody tepla alebo rozvody teplej vody, ak

a)
sú v projektovej dokumentácii rozvody tepla určené na vykurovanie priestoru alebo na temperovanie ...
b)
je obmedzená funkčnosť armatúr,
c)
je potrebné dochladiť teplonosnú látku pod určenú teplotu alebo
d)
sa preukáže energetickým auditom, že vybaviť rozvody tepla alebo rozvody teplej vody vhodnou tepelnou ...
§ 12
Energetický audítor
(1)

Energetickým audítorom je fyzická osoba zapísaná v zozname energetických audítorov.

(2)

Ministerstvo alebo ním určená organizácia vedie, pravidelne aktualizuje a na svojom webovom sídle ...

a)
meno a priezvisko,
b)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
c)
dátum vykonania skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora (ďalej ...
d)
dátum vydania potvrdenia o zápise do zoznamu energetických audítorov,
e)
dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy.
(3)

Na žiadosť energetického audítora ministerstvo alebo organizácia určená ministerstvom v zozname ...

a)
adresu zamestnávateľa energetického audítora,
b)
telefónne číslo energetického audítora alebo jeho zamestnávateľa,
c)
adresu elektronickej pošty energetického audítora alebo jeho zamestnávateľa.
(4)

Podmienkou na zápis do zoznamu energetických audítorov je úspešné absolvovanie skúšky odbornej ...

(5)

Skúšku odbornej spôsobilosti môže vykonať žiadateľ, ktorý má

a)
ukončené úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania alebo ukončené vysokoškolské ...
b)
odbornú prax v oblasti energetického poradenstva alebo technicko-ekonomických analýz pri premene ...
1.
päť rokov pri ukončení úplného stredného odborného vzdelania,
2.
tri roky pri ukončení vysokoškolského vzdelania prvého stupňa,
3.
dva roky pri ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.
(6)

Vzdelanie sa preukazuje kópiou dokladov o ukončení vzdelania podľa odseku 5 písm. a)

(7)

Odborná prax sa preukazuje kópiou dokladov o odbornej praxi. Doklad o odbornej praxi môže žiadateľ ...

(8)

Úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti. ...

(9)

Ministerstvo alebo ním určená organizácia zapíše fyzickú osobu do zoznamu energetických audítorov ...

(10)

Energetický audítor je povinný zúčastňovať sa aspoň raz za tri roky aktualizačnej odbornej ...

(11)

Energetický audítor je povinný každoročne do 31. marca zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho ...

(12)

Ministerstvo alebo ním určená organizácia vyčiarkne energetického audítora zo zoznamu energetických ...

a)
energetický audítor o to písomne požiadal,
b)
vyčiarknutie navrhol orgán dozoru podľa § 27 ods. 1 písm. e) a bolo preukázané, že energetický ...
1.
sa nezúčastnil aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 10,
2.
pri výkone energetického auditu nedodržal ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu ...
c)
energetický audítor ani na výzvu prevádzkovateľa monitorovacieho systému nezaslal súbor údajov ...
d)
energetický audítor zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(13)

Ministerstvo alebo ním určená organizácia zapíše fyzickú osobu, ktorá bola vyčiarknutá zo ...

(14)

Nezúčastnenie sa aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 10, nezaslanie súboru údajov podľa ...

§ 13
Výkon činnosti energetického audítora
(1)

Energetický audit vykonáva energetický audítor ako

a)
podnikanie podľa osobitného predpisu59) alebo
b)
zamestnanec fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva energetický audit ...
(2)

Energetický audítor môže aj bez splnenia podmienok podľa odseku 1 vykonať energetický audit pre ...

(3)

Energetický audit môže vykonať aj osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území iného ...

§ 14
Energetický audit
(1)

Veľký podnik je povinný zabezpečiť vykonanie

a)
energetického auditu aspoň raz za štyri roky alebo
b)
energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva60) ...
(2)

Výstupom z energetického auditu je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný ...

(3)

Ministerstvo alebo ním určená organizácia zverejňuje na svojom webovom sídle súhrnný informačný ...

a)
vypracovanie energetického auditu bolo financované alebo spolufinancované z verejných prostriedkov62) ...
b)
veľký podnik o to požiadal.
(4)

Súhrnný informačný list obsahuje

a)
názov a sídlo auditovaného verejného subjektu alebo obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo ...
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu energetického audítora, ktorý ...
c)
zoznam opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti navrhnutých v písomnej správe z energetického ...
d)
predpokladané úspory energie dosiahnuté opatreniami podľa písmena c),
e)
predpokladané finančné náklady na realizáciu opatrení podľa písmena c),
f)
iné údaje z písomnej správy z energetického auditu určené auditovaným verejným subjektom alebo ...
(5)

Písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list nesmú obsahovať ustanovenia ...

(6)

Veľký podnik je povinný uchovávať písomnú správu z energetického auditu a podklady použité ...

(7)

Veľký podnik je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronicky súbor ...

(8)

Veľký podnik je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému písomnú správu ...

(9)

Mikropodnik, malý podnik a stredný podnik,6) ktorý zabezpečil vykonanie energetického auditu spolufinancovaného ...

a)
uchovávať písomnú správu z energetického auditu a súhrnný informačný list do vykonania ďalšieho ...
b)
poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému na účel overenia postupu pri výkone energetického ...
c)
zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný ...
(10)

Ministerstvo alebo organizácia určená ministerstvom posúdi postup pri výkone energetického auditu, ...

§ 15
Energetická služba
(1)

Energetická služba je služba poskytovaná na základe zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom energetickej ...

(2)

Energetická služba sa poskytuje ako

a)
podporná energetická služba,
b)
energetická služba s garantovanou úsporou energie (ďalej len "garantovaná energetická služba"). ...
(3)

Za energetickú službu sa nepovažuje

a)
samostatná dodávka energie na základe zmluvy podľa osobitného predpisu,63)
b)
rozpočítanie nákladov na teplo alebo teplú vodu podľa osobitného predpisu64) správcom, alebo ...
(4)

Poskytovanie energetickej služby sa nepovažuje za regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu.66) ...

(5)

Distribútor energie a dodávateľ energie je povinný umožniť vykonávanie opatrení na zlepšenie ...

(6)

Prijímateľ energetickej služby je povinný poskytovateľovi energetickej služby poskytnúť všetky ...

(7)

Ministerstvo vypracúva a predkladá Komisii každé tri roky v termíne predkladania akčného plánu ...

(8)

Ministerstvo vypracúva hodnotenie podľa odseku 7 v spolupráci so záujmovými združeniami právnických ...

§ 16
Podporná energetická služba
(1)

Podporná energetická služba je energetická služba poskytovaná na základe zmluvy uzatvorenej medzi ...

a)
poradenská a informačná činnosť o možnostiach úspor energie pre prijímateľa podpornej energetickej ...
b)
vzdelávanie a školenie zamestnancov prijímateľa podpornej energetickej služby o zlepšovaní energetickej ...
c)
optimalizácia prevádzky a nákladov zariadenia alebo budovy vo vlastníctve prijímateľa podpornej ...
d)
energetický manažment pre prijímateľa podpornej energetickej služby okrem zavedeného systému ...
e)
rozpočítanie nákladov na teplo alebo teplú vodu podľa osobitného predpisu64) vykonané pre spoločenstvo ...
(2)

Poskytovateľ podpornej energetickej služby je povinný oznámiť ministerstvu do 30 dní začiatok, ...

(3)

Oznámenie a potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti podľa odseku 2 obsahuje

a)
meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby - podnikateľa, alebo obchodné ...
b)
dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia poskytovania podpornej energetickej služby.
(4)

Poskytovateľ podpornej energetickej služby zasiela každoročne do 31. marca prevádzkovateľovi monitorovacieho ...

a)
počte poskytnutých podporných energetických služieb,
b)
predpokladaných vplyvoch poskytnutých podporných energetických služieb na zlepšenie energetickej ...
c)
dosiahnutých úsporách energie poskytnutím podpornej energetickej služby.
(5)

Ministerstvo vedie, pravidelne aktualizuje a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam poskytovateľov ...

a)
meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby - podnikateľa, alebo obchodné ...
b)
vymedzenie činnosti podľa odseku 1,
c)
dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia poskytovania podpornej energetickej služby.
§ 17
Garantovaná energetická služba
(1)

Garantovanou energetickou službou je energetická služba poskytovaná na základe zmluvy o energetickej ...

(2)

Zmluva o energetickej efektívnosti musí mať písomnú formu.

(3)

Zmluvou o energetickej efektívnosti je zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom garantovanej energetickej ...

a)
spracovanie energetickej analýzy a realizácia opatrení navrhnutých v energetickej analýze,
b)
spracovanie energetického auditu a realizácia opatrení navrhnutých v energetickom audite,
c)
návrh a príprava uceleného projektu zameraného na energetickú efektívnosť (ďalej len "projekt"), ...
1.
analýzu existujúceho stavu,
2.
návrh opatrení,
3.
projektovanie a realizáciu opatrení, inštaláciu projektu a skúšobnú prevádzku,
4.
zabezpečenie a preukazovanie dosahovania garantovaných úspor,
5.
financovanie projektu,
d)
prevádzka a údržba energetických zariadení68) vrátane školenia používateľa, monitorovania ...
e)
monitorovanie a hodnotenie spotreby energie po prijatí opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti, ...
f)
zabezpečenie palív a energie na účel poskytovania výkonov najmä v oblasti kvality vnútornej klímy ...
g)
dodávka energetických zariadení alebo
h)
dlhodobá záruka prevádzky inštalovaného nového zariadenia a dosahovaných úspor.
(4)

Zmluvne určenými hodnotami zlepšenia energetickej efektívnosti sú

a)
garantované úspory energie,
b)
dĺžka trvania zmluvného vzťahu,
c)
výška investície pri rekonštrukcii, prevádzke alebo údržbe zariadenia alebo obnove, prevádzke ...
d)
iné dohodnuté kritérium súvisiace s úsporou energie, najmä
1.
zlepšenie funkčnosti zariadenia,
2.
zlepšenie energetickej účinnosti zariadenia,
3.
zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy,
4.
zníženie ceny za poskytované služby,
5.
zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na energiu.
§ 18
Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor
(1)

Zmluva o energetickej efektívnosti, ktorej prijímateľom garantovanej energetickej služby je verejný ...

(2)

Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor musí obsahovať

a)
zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti,
b)
záruku garantovaných úspor energie počas trvania zmluvy alebo dátum, kedy sa má zmluvne určená ...
c)
referenčnú spotrebu energie v energetickom a finančnom vyjadrení,
d)
prepočet garantovaných úspor energie, ak sa zmenia vstupné parametre oproti referenčnej spotrebe ...
e)
povinnosti zmluvných strán, ak sa nedosiahnu zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti, ...
f)
povinnosti zmluvných strán, ak sa prekročia zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti, ...
g)
povinnosť poskytovateľa garantovanej energetickej služby predkladať prijímateľovi garantovanej ...
h)
povinnosť prijímateľa garantovanej energetickej služby uhradiť cenu garantovanej energetickej služby ...
i)
spôsob a formu platieb za služby, úspory a investície,
j)
spôsob financovania garantovanej energetickej služby, ktorý nemá dôsledky na výšku dlhu verejnej ...
k)
zodpovednosť poskytovateľa garantovanej energetickej služby za správnosť projektu a za realizáciu ...
l)
povinnosť prijímateľa garantovanej energetickej služby zabezpečiť podmienky na realizáciu opatrení ...
m)
povinnosť prijímateľa garantovanej energetickej služby zabezpečiť správne prevádzkovanie dodanej ...
n)
dobu vykonávania opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti,
o)
rozsah a podmienky prenechania majetku68b) vo vlastníctve alebo v správe prijímateľa garantovanej ...
p)
spôsob a termín nadobudnutia inštalovaného zariadenia do vlastníctva alebo správy prijímateľa ...
q)
dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára,
r)
ustanovenia o meraní a overovaní dosiahnutých garantovaných úspor energie,
s)
ustanovenia o kontrolách kvality,
t)
ustanovenia zahŕňajúce rovnocenné požiadavky do všetkých subdodávateľských zmlúv s tretími ...
u)
povinnosť dokumentovať všetky zmeny uskutočnené počas projektu,
v)
podmienky odstúpenia od zmluvy a výpovednú lehotu zmluvy, ak bola zmluva uzatvorená na dobu neurčitú; ...
w)
popis stavu, v akom má byť majetok vo vlastníctve alebo v správe prijímateľa garantovanej energetickej ...
(3)

Ak sa zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor predčasne ukončí z dôvodov na strane ...

(4)

Ak sa zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor predčasne ukončí z dôvodu na strane ...

(5)

Ak sa zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor predčasne ukončí z dôvodu, ktorý ...

(6)

Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejní vzor zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný ...

§ 19
Poskytovateľ garantovanej energetickej služby
(1)

Garantovanú energetickú službu môže poskytovať

a)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby podľa ...
b)
energetický audítor.
(2)

Činnosť poskytovateľa garantovanej energetickej služby možno vykonávať ako

a)
podnikanie podľa osobitného predpisu59) alebo
b)
zamestnanec fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva činnosť poskytovateľa ...
(3)

Úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti poskytovateľa garantovanej ...

(4)

Skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti poskytovateľa garantovanej energetickej služby ...

a)
ukončené úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania alebo ukončené vysokoškolské ...
b)
odbornú prax v oblasti energetického poradenstva alebo technicko-ekonomických analýz pri premene ...
1.
päť rokov pri ukončení úplného stredného odborného vzdelania,
2.
tri roky pri ukončení vysokoškolského vzdelania prvého stupňa,
3.
dva roky pri ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.
(5)

Vzdelanie sa preukazuje kópiou dokladov o ukončení vzdelania podľa odseku 4 písm. a).

(6)

Odborná prax sa preukazuje kópiou dokladov o odbornej praxi. Doklad o odbornej praxi môže žiadateľ ...

(7)

Garantovanú energetickú službu môže poskytovať aj osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo ...

(8)

Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby je ...

(9)

Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby alebo ...

a)
dátum začiatku poskytovania garantovanej energetickej služby spolu s údajmi podľa odseku 11,
b)
dátum zmeny alebo ukončenia poskytovania garantovanej energetickej služby.
(10)

O splnení oznamovacej povinnosti podľa odseku 9 vydá ministerstvo poskytovateľovi garantovanej energetickej ...

(11)

Ministerstvo vedie, pravidelne aktualizuje a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam poskytovateľov ...

a)
meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby - podnikateľa, alebo obchodné ...
b)
dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby ...
c)
dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia poskytovania garantovanej energetickej služby.
(12)

Ministerstvo vedie, pravidelne aktualizuje a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam držiteľov ...

a)
meno a priezvisko,
b)
dátum vykonania skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti poskytovateľa garantovanej energetickej ...
c)
dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy.
(13)

Poskytovateľ garantovanej energetickej služby zasiela každoročne do 31. marca prevádzkovateľovi ...

a)
počte poskytnutých garantovaných energetických služieb,
b)
počte nových zmlúv o energetickej efektívnosti,
c)
súhrnnom množstve úspor energie a finančných prostriedkov z poskytnutých garantovaných energetických ...
(14)

Nezúčastnenie sa aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 8 alebo § 12 ods. 10 alebo nezaslanie ...

§ 20
Informovanosť o energetických službách a energetickej efektívnosti
(1)

Ministerstvo určí organizáciu vo svojej pôsobnosti, ktorá na svojom webovom sídle zverejňuje ...

a)
postupoch pri poskytovaní energetickej služby,
b)
postupoch pri uzatváraní zmlúv podľa § 15 ods. 1,
c)
dostupných vzorových zmluvách a ustanoveniach o energetickej službe, ktoré by mali byť obsiahnuté ...
d)
finančných nástrojoch, stimuloch, grantoch a pôžičkách na podporu projektov energetickej služby ...
e)
kontaktných miestach určených na podporu a propagáciu energetickej služby poskytujúcich informácie ...
f)
ponukách na vypracovanie energetickej služby a potrebách poskytnutia energetickej služby,
g)
dostupných vzorových zmluvách a ustanoveniach o energetickej službe pre verejný sektor.
(2)

Ministerstvo určí organizáciu vo svojej pôsobnosti, ktorá na svojom webovom sídle zverejňuje ...

a)
dostupných podporných mechanizmoch v oblasti energetickej efektívnosti,
b)
finančných a právnych rámcoch v oblasti energetickej efektívnosti,
c)
možnostiach účasti bánk a iných finančných inštitúcií na financovaní opatrení na zlepšenie ...
d)
prínosoch a skúsenostiach z praxe prijímania opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti,
e)
energetickej efektívnosti, ktoré sú primerané a cielené v rámci poradenstva koncovým odberateľom ...
(3)

Ministerstvo určí organizáciu vo svojej pôsobnosti, ktorá v spolupráci s orgánmi miestnej štátnej ...

§ 21
Informovanosť v tepelnej energetike
(1)

Dodávateľ tepla, ktorý dodáva teplo na vykurovanie, na chladenie, alebo v teplej vode koncovému ...

a)
jasné a zrozumiteľné informácie o spôsobe vyúčtovania dodaného tepla vo vyúčtovacej faktúre ...
b)
priebežnú informáciu o dodávke tepla za predchádzajúce fakturačné obdobie, ak o to koncový ...
c)
možnosť bezodplatného zasielania priebežnej informácie o dodávke tepla a vyúčtovacej faktúry ...
d)
informácie o výhodách určeného meradla pri inštalácii a výmene určeného meradla.
(2)

Priebežná informácia o dodávke tepla obsahuje

a)
informácie o aktuálne fakturovanej cene dodaného tepla,
b)
informácie o porovnaní aktuálneho množstva dodaného tepla a množstva tepla dodaného za rovnaké ...
c)
kontaktné údaje organizácií, ktoré poskytujú informácie o dostupných opatreniach na zlepšenie ...
(3)

Dodávateľ tepla, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla na vykurovanie, na chladenie alebo ...

a)
jasné a zrozumiteľné informácie o spôsobe rozpočítania množstva dodaného alebo vyrobeného ...
b)
priebežnú informáciu o dodávke alebo výrobe tepla za predchádzajúce fakturačné obdobie, ak ...
c)
možnosť bezodplatného zasielania priebežnej informácie o dodávke alebo výrobe tepla a vyúčtovacej ...
d)
informácie o výhodách určeného meradla pri inštalácii a výmene určeného meradla.
(4)

Priebežná informácia o dodávke alebo výrobe tepla obsahuje

a)
náležitosti podľa odseku 2,
b)
informácie o aktuálnej cene vyrobeného tepla,
c)
informácie o porovnaní aktuálneho množstva vyrobeného tepla a množstva tepla vyrobeného za rovnaké ...
§ 22
Informovanosť koncového odberateľa elektriny a koncového odberateľa plynu
(1)

Dodávateľ elektriny je aspoň raz ročne vo vyúčtovacej faktúre a v materiáli zasielanom súčasne ...

a)
poskytnúť koncovému odberateľovi elektriny informácie podľa osobitného predpisu,71)
b)
informovať koncového odberateľa elektriny riadne a úplne o skutočnej spotrebe elektriny za dané ...
c)
porovnať súčasnú spotrebu elektriny koncového odberateľa elektriny a spotrebu elektriny koncového ...
d)
porovnať súčasnú spotrebu elektriny koncového odberateľa elektriny a spotrebu elektriny referenčného ...
e)
uviesť súhrnné údaje za jednotlivé vyúčtovacie obdobia za tri predchádzajúce roky alebo za ...
(2)

Dodávateľ plynu je aspoň raz ročne vo vyúčtovacej faktúre a v materiáli zasielanom súčasne ...

a)
informovať koncového odberateľa plynu riadne a úplne o cene za dodávku plynu,
b)
informovať koncového odberateľa plynu riadne a úplne o skutočnej spotrebe plynu za dané obdobie ...
c)
porovnať súčasnú spotrebu plynu koncového odberateľa plynu a spotrebu plynu koncového odberateľa ...
d)
porovnať súčasnú spotrebu plynu koncového odberateľa plynu a spotrebu plynu referenčného koncového ...
e)
uviesť súhrnné údaje za jednotlivé vyúčtovacie obdobia za tri predchádzajúce roky, alebo za ...
(3)

Dodávateľ plynu nie je povinný poskytovať informácie podľa odseku 2 písm. b) až d), ak ide o ...

(4)

Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu zasiela odberateľovi elektriny v domácnosti72) alebo odberateľovi ...

(5)

Informačný materiál podľa odseku 4 obsahuje

a)
poučenie o spôsobe získania informácií podľa § 25 písm. v) a
b)
porovnanie zmenených cien na základe údajov podľa osobitného predpisu74) a informácií podľa ...
§ 23
Informácie z inteligentného meracieho systému
(1)

Dodávateľ elektriny poskytuje koncovému odberateľovi elektriny, ktorý má nainštalovaný inteligentný ...

a)
o dobe odberu elektriny meranej týmto zariadením,
b)
potrebné na vyúčtovanie založené na skutočnej spotrebe elektriny,
c)
o histórii spotreby elektriny umožňujúce koncovému odberateľovi elektriny vlastnú kontrolu spotreby ...
1.
súhrnné údaje za jednotlivé vyúčtovacie obdobia za tri predchádzajúce kalendárne roky alebo ...
2.
podrobné údaje o odbere elektriny v rozsahu každodenného dvadsaťštyrihodinového priebehu spotreby ...
(2)

Dodávateľ plynu poskytuje koncovému odberateľovi plynu, ktorý má nainštalovaný inteligentný ...

a)
o dobe odberu plynu meranej týmto zariadením,
b)
potrebné na vyúčtovanie založené na skutočnej spotrebe plynu,
c)
o histórii spotreby plynu umožňujúce koncovému odberateľovi plynu vlastnú kontrolu spotreby plynu ...
1.
súhrnné údaje za jednotlivé vyúčtovacie obdobia za tri predchádzajúce kalendárne roky alebo ...
2.
podrobné údaje o odbere plynu v rozsahu každodenného dvadsaťštyrihodinového priebehu spotreby ...
(3)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný

a)
poskytnúť údaje podľa odseku 1 dodávateľovi elektriny,
b)
zabezpečiť pri poskytovaní údajov podľa odseku 1 cez rozhranie inteligentného meracieho systému, ...
(4)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný

a)
poskytnúť údaje podľa odseku 2 dodávateľovi plynu,
b)
zabezpečiť pri poskytovaní údajov podľa odseku 2 cez rozhranie inteligentného meracieho systému, ...
§ 24
Monitorovanie, vyhodnocovanie a overovanie národného cieľa
(1)

Prevádzkovateľ monitorovacieho systému monitoruje, vyhodnocuje a overuje plnenie národného cieľa ...

(2)

Poskytovatelia údajov do monitorovacieho systému sú povinní sledovať, vyhodnocovať a každoročne ...

(3)

Poskytovateľom údajov do monitorovacieho systému je

a)
ústredný orgán štátnej správy a organizácia v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ...
b)
obec, vyšší územný celok a organizácia v ich zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti, ...
c)
dodávateľ energie,
d)
prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete a distribútor energie,
e)
vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2,
f)
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správca,54)
g)
zúčastnený subjekt.
(4)

Dodávateľ energie zašle každoročne do 31. marca prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor ...

(5)

Zúčastnený subjekt zašle každoročne do 31. januára prevádzkovateľovi monitorovacieho systému, ...

(6)

Ústredný orgán štátnej správy je povinný každoročne do 15. mája poskytnúť prevádzkovateľovi ...

(7)

Povinnosti podľa odsekov 2 až 6 sa nevzťahujú na poskytovanie údajov, ktoré podliehajú ochrane ...

§ 25
Podporné činnosti energetickej efektívnosti

Ministerstvo určí organizáciu vo svojej pôsobnosti, ktorá

a)
je prevádzkovateľom monitorovacieho systému podľa § 24,
b)
vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 12 ...
c)
vykonáva aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 12 ods. 10 a § 19 ods. 8,
d)
vyhodnocuje výsledky hodnotenia poskytnuté podľa § 7 ods. 10 súhrnne za Slovenskú republiku,
e)
vyhodnocuje súbory údajov o vykonaných energetických auditoch podľa § 12 ods. 11,
f)
sleduje, vyhodnocuje a zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o energetickej efektívnosti v jednotlivých ...
g)
informuje na svojom webovom sídle a prostredníctvom dostupných hromadných informačných prostriedkov ...
h)
informuje na svojom webovom sídle a prostredníctvom dostupných hromadných informačných prostriedkov ...
i)
navrhuje fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám dohody o úspore energie a iné trhovo ...
j)
zabezpečuje výmenu informácií vo verejnej správe o najlepších postupoch v oblasti energetickej ...
k)
spolupracuje s Komisiou pri výmene informácií o najlepších postupoch v oblasti energetickej efektívnosti, ...
l)
zverejňuje na svojom webovom sídle prípustné opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti, na ...
m)
vydáva zoznam vhodných opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti a opatrení na zlepšenie ...
n)
vypracúva usmernenia, ktoré môžu slúžiť pri zadávaní zákaziek podľa osobitného predpisu78) ...
1.
energeticky významných výrobkov79) v najvyššej triede energetickej efektívnosti,
2.
pneumatík80) v najvyššej triede úspornosti palív,
3.
výrobkov s označením podľa osobitného predpisu,81)
4.
služieb, pri ktorých sa používajú iba výrobky podľa prvého až tretieho bodu,
5.
verejných budov alebo obstarávaní obnovy verejných budov spĺňajúcich minimálne požiadavky na ...
6.
balíka energeticky významných výrobkov79) tak, aby energetická účinnosť celého balíka bola ...
o)
poskytuje mikropodnikom, malým podnikom a stredným podnikom6) informácie o
1.
možnostiach využitia podporných schém energetickej efektívnosti,
2.
možnostiach podporných programov na vypracovanie a realizáciu energetického auditu,
3.
systéme energetického manažérstva60) a jeho pomoci pri podnikaní,
p)
poskytuje informácie domácnostiam o podporných schémach energetickej efektívnosti a o možnostiach ...
q)
meria, kontroluje a overuje štatisticky významný podiel opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti ...
r)
navrhuje opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti konečných spotrebiteľov vrátane domácností, ...
1.
podporu zmeny správania konečného spotrebiteľa a koncového odberateľa,
2.
zlepšenie informovania konečných spotrebiteľov a spotrebiteľských organizácií počas zavádzania ...
s)
informuje verejný subjekt o možnostiach realizácie opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti ...
1.
opatreniach na úsporu energie a opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti, najmä pre oblasť ...
2.
možnostiach zavedenia systému energetického manažérstva60) a využívania energetických auditov, ...
3.
možnostiach využívania energetickej služby na financovanie opatrení na zlepšenie energetickej ...
4.
možnostiach obstarávania výrobkov, služieb a budov s vysokou energetickou efektívnosťou,
5.
možnosti uzatvorenia dlhodobých zmlúv o energetickej efektívnosti pri výzvach na predkladanie ponúk ...
t)
informuje vlastníka nájomného bytu na účel sociálneho bývania82) najmä o
1.
opatreniach na úsporu energie a opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti, najmä pre oblasť ...
2.
možnostiach zavedenia systému energetického manažérstva60) a využívania energetických auditov, ...
3.
možnostiach využívania energetickej služby na financovanie opatrení na zlepšenie energetickej ...
u)
pomáha obciam a vyšším územným celkom pri vypracovaní plánov energetickej efektívnosti,
v)
poskytuje koncovému odberateľovi elektriny a koncovému odberateľovi plynu
1.
informácie o dostupných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti,
2.
porovnateľné profily spotreby koncových odberateľov elektriny v rovnakej kategórii spotreby elektriny, ...
3.
porovnateľné profily spotreby koncových odberateľov plynu v rovnakej kategórii spotreby plynu,
4.
technické špecifikácie elektrických spotrebičov a spotrebičov plynu.
§ 26
Ochrana zvláštnych záujmov

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ozbrojené sily Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra ...

a)
údaje o svojej celkovej spotrebe energie a o celkovej spotrebe energie organizácií v ich zakladateľskej ...
b)
informácie o opatreniach umožňujúcich dosiahnuť úspory energie organizácií v ich zakladateľskej ...
c)
údaje o výške úspor energie na základe opatrení podľa písmena b) organizácií v ich zakladateľskej ...
§ 27
Dozor
(1)

Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia83) (ďalej len "inšpekcia"), ...

a)
kontroluje dodržiavanie tohto zákona,
b)
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich plnenie,
c)
prejednáva priestupky a iné správne delikty,
d)
ukladá pokuty,
e)
predkladá ministerstvu alebo ním určenej organizácii návrh na vyčiarknutie energetického audítora ...
f)
oznamuje na účely zrušenia živnostenského oprávnenia príslušným orgánom skutočnosti podľa ...
g)
kontroluje prevádzkovanie monitorovacieho systému.
(2)

Dozor nad dodržiavaním tohto zákona v zariadeniach slúžiacich na zabezpečenie obrany štátu a ...

§ 28
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto ako

a)
vlastník budovy
1.
nezabezpečí a neudržiava hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove podľa § 11 ods. ...
2.
nevybaví vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom ...
3.
nezabezpečí a neudržiava hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody podľa § 11 ods. 1 písm. ...
4.
nevybaví rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou podľa § 11 ods. 1 písm. d),
5.
neposkytne prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov o celkovej spotrebe energie a ...
6.
neúčtuje každému nájomcovi náklady na spotrebu energie oddelene od nákladov na ostatné poskytované ...
b)
koncový odberateľ tepla nesplní povinnosť podľa § 21 ods. 3.
(2)

Inšpekcia môže uložiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 1000 eur.

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.85)

§ 29
Iné správne delikty
(1)

Iného správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá ako ...

a)
výrobca elektriny alebo výrobca tepla pri výstavbe, prevádzke, rekonštrukcii alebo modernizácii ...
b)
výrobca elektriny nepreukáže energetickým auditom možnosť dodávky využiteľného tepla podľa ...
c)
výrobca tepla, ktorý nevyrába teplo v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, nepreukáže ...
d)
prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej ...
e)
vlastník budovy, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 11 ods. ...
1.
nezabezpečí a neudržiava hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove podľa § 11 ods. ...
2.
nevybaví vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom ...
3.
nezabezpečí a neudržiava hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody podľa § 11 ods. 1 písm. ...
4.
nevybaví rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou podľa § 11 ods. 1 písm. d),
5.
neposkytne prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov o celkovej spotrebe energie a ...
6.
neúčtuje každému nájomcovi náklady na spotrebu energie oddelene od nákladov na ostatné poskytované ...
f)
energetický audítor
1.
nezúčastní sa aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 12 ods. 10,
2.
nezašle súbor údajov z každého ním vykonaného energetického auditu podľa § 12 ods. 11,
3.
neuvedie v súhrnnom informačnom liste náležitosti podľa § 14 ods. 4,
4.
vypracuje písomnú správu z energetického auditu alebo súhrnný informačný list, ktoré obsahujú ...
5.
neuvedie v písomnej správe z energetického auditu náležitosti podľa § 31 ods. 1 písm. g) druhého ...
g)
veľký podnik
1.
nezabezpečí vykonanie energetického auditu podľa § 14 ods. 1,
2.
neuchová písomnú správu z energetického auditu alebo podklady použité pri energetickom audite ...
3.
neposkytne súbor údajov pre monitorovací systém alebo súhrnný informačný list podľa § 14 ods. ...
4.
neposkytne prevádzkovateľovi monitorovacieho systému písomnú správu z energetického auditu podľa ...
h)
mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik6)
1.
neuchová správu z energetického auditu alebo súhrnný informačný list podľa § 14 ods. 9 písm. ...
2.
neposkytne prevádzkovateľovi monitorovacieho systému písomnú správu z energetického auditu podľa ...
3.
nezašle súbor údajov pre monitorovací systém alebo súhrnný informačný list podľa § 14 ods. ...
i)
poskytovateľ podpornej energetickej služby nezašle prevádzkovateľovi monitorovacieho systému informácie ...
j)
poskytovateľ garantovanej energetickej služby
1.
sa nezúčastní aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 19 ods. 8,
2.
nezašle prevádzkovateľovi monitorovacieho systému informácie podľa § 19 ods. 13,
3.
neoznámi začiatok, zmenu alebo ukončenie poskytovania garantovanej energetickej služby podľa § ...
k)
dodávateľ tepla, ktorý dodáva teplo na vykurovanie, na chladenie, alebo v teplej vode koncovému ...
l)
dodávateľ tepla, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla na vykurovanie, na chladenie alebo ...
m)
dodávateľ elektriny nesplní povinnosť podľa § 22 ods. 1, 4 alebo § 23 ods. 1,
n)
dodávateľ plynu nesplní povinnosť podľa § 22 ods. 2, 4 alebo § 23 ods. 2,
o)
prevádzkovateľ distribučnej sústavy nesplní povinnosť podľa § 23 ods. 3,
p)
prevádzkovateľ distribučnej siete nesplní povinnosť podľa § 23 ods. 4,
q)
poskytovateľ údajov do monitorovacieho systému podľa § 24 ods. 3 písm. b) až d) nesplní povinnosť ...
r)
dodávateľ energie nezašle prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov podľa § 24 ...
(2)

Inšpekcia uloží pokutu za iný správny delikt podľa odseku 1

a)
písm. a) až c), e), i), písm. j) tretieho bodu od 300 eur do 1000 eur,
b)
písm. d), f), písm. g) druhého až štvrtého bodu, písm. h), písm. j) prvého a druhého bodu, ...
c)
písm. g) prvého bodu od 5000 eur do 30 000 eur.
(3)

Pokutu za správny delikt podľa odseku 1 inšpekcia uloží opakovane, ak povinnosť nebola splnená ...

(4)

Inšpekcia pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť konania, spôsob spáchania iného ...

(5)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď inšpekcia zistila iný správny ...

(6)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 30
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. ...

(2)

Osoba, ktorá je podľa tohto zákona povinná zverejňovať údaje na svojom webovom sídle, poskytne ...

§ 31
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví

a)
náležitosti, rozsah, obsah a podrobnosti ekonomicko-technického hodnotenia podľa § 4 ods. 1 písm. ...
b)
v oblasti určovania cieľov energetickej efektívnosti podľa § 5
1.
postup pri výpočte národného cieľa, úspor energie na plnenie národného cieľa a úspor energie ...
2.
životnosť opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a spôsob zohľadnenia životnosti pri ...
3.
prepočítavacie koeficienty celkovej spotreby energie na rovnakú fyzikálnu jednotku,
c)
v oblasti energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie podľa § 7
1.
spôsob výpočtu energetickej účinnosti premeny energie a hodnoty energetickej účinnosti premeny ...
2.
rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti prenosu a distribúcie elektriny, energetickej ...
d)
v oblasti obnovy budov ústredných orgánov štátnej správy podľa § 10
1.
štruktúru údajov na monitorovanie energetickej náročnosti verejných budov podľa § 10 ods. 8,
2.
rozsah správy z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov podľa § 10 ods. 10,
3.
metodiku výpočtu úspor energie dosiahnutých obnovou verejných budov,
e)
technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody podľa § 11 ods. 1 písm. ...
f)
obsah žiadosti o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti, zriadenie a činnosť skúšobnej komisie, ...
g)
v oblasti energetického auditu podľa § 14
1.
postup pri výkone energetického auditu,
2.
obsah písomnej správy z energetického auditu,
3.
formu súhrnného informačného listu,
4.
súbor údajov pre monitorovací systém,
h)
podrobnosti o forme oznámenia a potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti o začiatku, zmene alebo ...
i)
obsah žiadosti o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej ...
j)
podrobnosti o súbore údajov poskytovaných do monitorovacieho systému, o zásadách a pravidlách ...
(2)

Ministerstvo dopravy vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví podrobnosti o pláne ...

§ 32
Prechodné ustanovenia
(1)

Ministerstvo predloží Komisii

a)
akčný plán podľa § 4 ods. 1 písm. c) prvýkrát do 30. apríla 2017,
b)
správu o energetickej efektívnosti podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvýkrát do 30. apríla 2015,
c)
ekonomicko-technické hodnotenie podľa § 4 ods. 1 písm. e) prvýkrát do 31. decembra 2015.
(2)

Ministerstvo vyhodnotí plnenie cieľa u konečného spotrebiteľa do roku 2016 do 30. apríla 2017.

(3)

Ministerstvo vyhodnotí plnenie cieľov podľa § 5 ods. 3 písm. a) a b) prvýkrát do 30. apríla ...

(4)

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle predpokladané úspory energie podľa § 5 ods. 3 písm. ...

(5)

Ministerstvo predloží Komisii

a)
komplexné posúdenie podľa § 6 ods. 1 prvýkrát do 31. decembra 2015,
b)
tepelnú mapu Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 prvýkrát do 31. decembra 2015.
(6)

Povinnosť podľa § 7 ods. 2 sa nevzťahuje na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu zariadení ...

(7)

Ministerstvo dopravy v spolupráci s ministerstvom vypracuje stratégiu v rozsahu podľa

a)
§ 9 ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2014,
b)
§ 9 ods. 1 písm. b) až e) do 30. apríla 2017.
(8)

Ministerstvo dopravy vypracuje plán obnovy podľa § 10 ods. 1 prvýkrát do 31. decembra 2014.

(9)

Za relevantnú budovu podľa § 10 ods. 2 sa do 8. júla 2015 považuje budova podľa osobitného predpisu46) ...

(10)

Ministerstvo dopravy zverejní na svojom webovom sídle zoznam relevantných budov podľa § 10 ods. ...

(11)

Prevádzkovateľ monitorovacieho systému predloží správu podľa § 10 ods. 10 prvýkrát do 31. ...

(12)

Ministerstvo alebo ním určená organizácia zverejní na svojom webovom sídle správu podľa § 10 ...

(13)

Vlastník budovy je povinný splniť povinnosti podľa § 11 ods. 1 do 31. decembra 2015. Ak vlastník ...

(14)

Povinnosť podľa § 11 ods. 1 písm. d) sa nevzťahuje na existujúce rozvody tepla a teplej vody, ...

(15)

Energetický audit vykonaný podľa doterajších predpisov sa považuje za energetický audit podľa ...

(16)

Energetický audítor zapísaný v zozname energetických audítorov podľa doterajších predpisov ...

(17)

Veľký podnik, ktorý vznikol alebo sa stal veľkým podnikom pred nadobudnutím účinnosti tohto ...

(18)

Podporné energetické služby a garantované energetické služby poskytované na základe zmluvy uzatvorenej ...

(19)

Zmluvy uzatvorené podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti. Ustanovenia zmluvy o energetickej ...

(20)

Ministerstvo vypracuje hodnotenie rozvoja energetických služieb podľa § 15 ods. 7 prvýkrát do ...

(21)

Monitorovací systém efektívnosti pri používaní energie podľa doterajších predpisov sa považuje ...

§ 32a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2019

Zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor uzavreté pred 1. februárom 2019 zostávajú ...

§ 33
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 34
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) ...

2.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 429/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

3.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 587/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

4.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 175/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

5.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 428/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

6.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 282/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

7.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI v skupine 213 - Stavebníctvo živnosť poradové číslo 15 znie: ...

Por. Čís. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam 15. Výkon činnosti energetického audítora ...

2.

V prílohe č. 2 - Viazané živnosti v skupine 213 - Stavebníctvo sa za živnosť s poradovým číslom ...

Por. Čís. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam 15a. Poskytovanie energetickej služby ...

Čl. III

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 ...

1.

V § 2 písm. a) sa vypúšťajú slová "na účel jeho predaja".

2.

V § 2 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo dodávateľ, ktorý dodané teplo rozpočítava ...

3.

V § 2 písm. z) sa vypúšťajú slová "vysoko účinnou".

4.

V § 16 ods. 1 sa slová "dodávku tepla" nahrádzajú slovom "teplo".

5.

V § 16 ods. 2 sa vypúšťa slovo "dodávky".

6.

V § 17 ods. 4 písm. d) a e) sa vypúšťa slovo "dodaného".

7.

V § 17 ods. 5 sa vypúšťa slovo "dodaného".

8.

V § 17 ods. 6 sa slovo "úrad" nahrádza slovom "ministerstvo".

9.

V § 17 ods. 7 sa slovo "zobrazuje" nahrádza slovom "zaznamenáva".

10.

V § 17 ods. 7 sa vypúšťa písmeno c).

11.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak odberateľ písomne oznámi dodávateľovi, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode, ...

12.

V § 18 ods. 9 sa slovo "zobrazuje" nahrádza slovom "zaznamenáva".

13.

V § 18 ods. 9 sa vypúšťa písmeno c).

14.

V § 18 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Ak odberateľ písomne oznámi dodávateľovi, že existujúca budova bola významne obnovená,14b) ...

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

15.

V § 18 ods. 11 sa slová "dodaného tepla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

16.

V § 25 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) zabezpečiť pri overovaní hospodárnosti podľa písmena c) preukázanie splnenia podmienky ...

17.

V § 25 ods. 4 sa za slová "písm. c)" vkladajú slová "a preukázanie splnenia podmienky účinného ...

18.

V § 25 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Výrobca tepla a dodávateľ sú povinní na vyžiadanie osoby odborne spôsobilej na vypracovanie ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Poznámky pod čiarou k odkazu 16a a 16b znejú:

„16a) § 6 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z. 16b) § 3 ods. 7 zákona ...

19.

V § 25 ods. 6 sa za slová "overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení" vkladá ...

20.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom ...

21.

Za § 38a sa vkladá § 38aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38aa Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2014 (1) Fyzická osoba alebo právnická ...

Čl. IV

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej ...

1.

V § 4 ods. 5 písm. b) sa slová "Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo")" ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:

„11aa) § 24 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení ...

2.

V § 4 ods. 5 písm. c) sa slovo "ministerstvu" nahrádza slovami "Ministerstvu hospodárstva Slovenskej ...

3.

§ 4a sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Funkčná skúška sa pre malý zdroj nevyžaduje; to neplatí, ak prevádzkovateľ distribučnej ...

4.

V § 5 ods. 13 sa za slovo "energie" vkladajú slová "alebo výrobcovi vyrábajúcemu elektrinu vysoko ...

5.

V § 7 ods. 6 písm. b) sa slová " zariadenie výrobcu elektriny bolo pripojené do sústavy" nahrádzajú ...

6.

V § 8 sa vypúšťa odsek 10.

7.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou (1) Záruka pôvodu ...

8.

V § 14 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ministerstvo a) zabezpečuje, aby výpočet vysoko účinnej kombinovanej výroby bol vykonávaný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17ab až 17ae znejú:

„17ab) Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (oznámenie ...

9.

V § 14 ods. 3 sa slová "správy podľa odseku 1 písm. c)" nahrádzajú slovami "komplexného posúdenia ...

10.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ekonomicko-technické hodnotenie uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby v Slovenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17af znie:

„17af) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení ...

11.

Za § 18e sa vkladá § 18f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2014 Ministerstvo predloží ...

12.

V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) náležitosti, rozsah, obsah a podrobnosti ekonomicko-technického hodnotenia podľa § 14 ods. ...

13.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa prvý bod.

Doterajšie body 2 až 4 sa označujú ako body 1 až 3.

14.

Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ...

Čl. V

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z. ...

1.

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

„m) zabezpečuje uplatňovanie princípov energetickej efektívnosti v oblasti regulácie, n) sleduje ...

2.

V § 13 ods. 3 písm. a) sa slovo "a" nahrádza čiarkou a slová "podľa osobitného predpisu,31)" ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31)
§ 7, 7a, 8, 8a a 12 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

Príloha sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ...

Čl. VI

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 11 ods. 1 písm. d) sa za slovom "služby" slovo "a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú ...

2.

V § 12 ods. 4 sa písmeno b) dopĺňa trinástym až pätnástym bodom, ktoré znejú:

„13. ekonomicko-technické hodnotenie využitia vyrobeného tepla; to neplatí pre jadrové zariadenia, 14. súlad ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30a a 30b znejú:

„30a) § 14 ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 321/2014 Z. z. 30b) § 6 ods. ...

3.

V § 12 ods. 5 písm. a) sa slovo "a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: "a ...

4.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:

„(25) Ak sú informácie podľa odsekov 12 a 14 poskytované iba elektronickými prostriedkami, poskytuje ...

5.

V § 27 ods. 5 prvej vete sa za slová "písm. j)" vkladajú slová "a p)".

6.

V § 28 odsek 4 znie:

„(4) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný a) prihliadať pri rozhodovaní o rozvoji prenosovej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:

„55a)
§ 14 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z.“.

7.

V § 31 ods. 3 písmeno q) znie:

„q) zabezpečiť v prípade splnenia podmienok podľa pravidiel trhu inštaláciu zariadenia na priebehové ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:

„60a) § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení ...

8.

V § 31 odsek 4 znie:

„(4) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný a) prihliadať pri rozhodovaní o rozvoji ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60b znie:

„60b)
§ 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 309/2009 Z. z.“.

9.

V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenami r) až t), ktoré znejú:

„r) ak ho na to odberateľ elektriny splnomocní písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 67a a 67b znejú:

„67a) § 3 písm. i) zákona č. 321/2014 Z. z. 67b) § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 321/2014 ...

10.

V § 35 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až p), ktoré znejú:

„l) na sprístupnenie údajov poskytovateľovi energetickej služby67a) podľa § 34 ods. 2 písm. ...

11.

V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) informovať písomne do 30 dní od začatia realizácie významnej obnovy budovy príslušného ...

12.

V § 40 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: "Pri každej výmene určeného meradla je prevádzkovateľ ...

13.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:

„70a)
Zákon č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

14.

§ 49 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

„(11) Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný raz za desať rokov a) vykonať posúdenie potenciálu ...

15.

§ 64 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:

„(14) Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný raz za desať rokov a) vykonať posúdenie ...

16.

§ 67 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

„(11) Prevádzkovateľ zásobníka je povinný raz za desať rokov a) vykonať posúdenie potenciálu ...

17.

V § 69 sa odsek 2 dopĺňa písmenami t) až v), ktoré znejú:

„t) ak ho na to odberateľ plynu splnomocní písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 80a znie:

„80a)
§ 23 ods. 2 písm. c) zákona č. 321/2014 Z. z.“.

18.

V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) až m), ktoré znejú:

„i) na sprístupnenie údajov poskytovateľovi energetickej služby67a) podľa § 69 ods. 2 písm. ...

19.

V § 76 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: "Pri každej výmene určeného meradla je prevádzkovateľ ...

20.

V § 88 sa odsek 2 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

„w)
je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu.87a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 87a znie:

„87a) Čl. 8 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 ...

21.

V § 88 sa odsek 9 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) výnimkách z uplatňovania § 12 ods. 4 písm. b) trinásteho bodu, k) dôvodoch zamietnutia ...

22.

V § 89 ods. 1 sa za slová "k), n), o)" vkladá čiarka a slová "r) až t)", za slová "j), o)" sa ...

23.

V § 89 ods. 9 sa za slovami "Železníc Slovenskej republiky" slovo "a" nahrádza čiarkou a za slovo ...

24.

V § 91 ods.1 písm. c) sa za slovo "o)" vkladá čiarka a slová "r) až t)".

25.

V § 95 ods. 1 sa písmená h) a k) dopĺňajú siedmym a ôsmym bodom, ktoré znejú:

„7. spôsob prístupu k meraným údajom treťou stranou podľa požiadavky koncového odberateľa, 8. podrobnosti ...

26.

V § 95 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) obsah a podrobnosti ekonomicko-technického hodnotenia podľa § 12 ods. 4 písm. b) trinásteho ...

27.

Za § 96a sa vkladá § 96b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 96b Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2014 (1) Posúdenie súladu investičného ...

28.

Príloha č. 2 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ...

Čl. VII

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
energetickej efektívnosti.“.

2.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

„§ 8a (1) Dotáciu podľa § 2 písm. g) možno poskytnúť na a) energetický audit mikropodnikov, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 20a až 20c znejú:

„20a) Článok 2 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení ...

3.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. g) sú a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ...

4.

Zákon sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k zákonu č. 71/2013 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.

Andrej Kiska v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 321/2014 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej ...
 • 2)  Príloha A bod 2.1 nariadenia (ES) č. 1099/2008 v platnom znení.
 • 3)  Príloha A bod 2.2 nariadenia (ES) č. 1099/2008 v platnom znení.
 • 4)  STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. ...
 • 5)  Napríklad § 6 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 306/2013 Z. ...
 • 6)  Článok 2 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých ...
 • 7)  § 6 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 8)  § 3 písm. b) tretí bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  § 3 písm. c) piaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 10)  § 7 ods. 3 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 184/2011 Z. z. ...
 • 11)  § 3 písm. b) šiesty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 12)  § 3 písm. b) ôsmy bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 13)  § 3 písm. c) šiesty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 14)  § 3 písm. c) jedenásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 15)  § 2 písm. d) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 2 písm. s) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...
 • 18)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 22. mája 2013, ktorým sa stanovuje vzor národných akčných plánov ...
 • 19)  § 12 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 20)  § 2 písm. z) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 100/2014 Z. z.
 • 21)  § 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko ...
 • 22)  § 2 písm. aa) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č.100/2014 Z. z.
 • 23)  § 2 písm. b) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 24)  Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (oznámenie ...
 • 25)  § 31 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 2 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 27)  Príloha I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 206/2012 zo 6. marca 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho ...
 • 28)  § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 29)  § 2 písm. h) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 • 30)  § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 31)  § 12 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z.§ 12 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 32)  § 3 písm. b) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 33)  § 2 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z.
 • 34)  § 29 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 659/2004 Z. z.
 • 35)  § 29 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.
 • 36)  § 3 písm. b) druhý bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 37)  § 3 písm. c) štvrtý bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 38)  § 84 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 39)  § 2 písm. m) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 100/2014 Z. z.
 • 40)  § 5 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene ...
 • 41)  § 3 ods. 5 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 42)  § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
 • 43)  § 3 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
 • 44)  § 4 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
 • 45)  § 2 ods. 1 písm. b) štvrtý bod zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z. ...
 • 46)  § 2 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
 • 47)  § 2 ods. 2 písm. a) až c) a e) zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z. ...
 • 48)  § 139b ods. 9 a 10 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  § 43b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 50)  § 43c ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 51)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 52)  § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 53)  § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 54)  § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve ...
 • 55)  § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 56)  § 43c ods. 1 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 57)  § 43c ods. 1 písm. j) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 58)  § 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...
 • 59)  Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 60)  STN EN ISO 50001 Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie (ISO 50001: ...
 • 61)  STN EN ISO 14001/AC Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO ...
 • 62)  § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a ...
 • 63)  Napríklad § 19 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 26 ods. 1 a § 47 ods. ...
 • 64)  § 10 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 268/2007 ...
 • 65)  § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 66)  Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. ...
 • 67)  § 20f Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 68)  § 12 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 68a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných ...
 • 68b)  Napríklad § 9f ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 4/2019 ...
 • 69)  § 2 písm. f) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 100/2014 Z. z.
 • 70)  § 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 100/2014 Z. z.
 • 71)  § 34 ods. 2 písm. c), d) a h) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 72)  § 3 písm. b) deviaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 73)  § 3 písm. c) dvanásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 74)  § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 75)  § 42 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 76)  § 77 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 77)  § 4 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 13a zákona č. 309/2009 Z. z. v ...
 • 78)  § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 79)  § 2 písm. a) zákona č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon ...
 • 80)  Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní ...
 • 81)  Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008 z 15. januára 2008 o programe Únie ...
 • 82)  § 7 písm. a) a b) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. ...
 • 83)  § 4 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
 • 84)  § 89 ods. 9 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 321/2014 Z. z.
 • 85)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 86)  Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie č. 317/2010 Z. z.).
 • 87)  § 54 zákona č. 50/1976 Zb.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore