Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. 32/2015 účinný od 09.04.2016

Platnosť od: 28.02.2015
Účinnosť od: 09.04.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné právo, Pracovné právo, Štát, Ústava, ústavné zákony, Pracovno-právne vzťahy, Štátne orgány, Odmena za prácu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. 32/2015 účinný od 09.04.2016
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 32/2015 s účinnosťou od 09.04.2016

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 32/2015, dátum vydania: 28.02.2015

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná časť

Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorý m sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je dosiahnuť stav, aby poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len 'poslanec'), ktorý vykonáva funkciu poslanca a inú funkciu vo verejnej správe, naprí klad funkciu starostu, primátora, predsedu samosprávneho kraja alebo ich zástupcov, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja (ďalej len 'poslanec zastupiteľstva'), štatutára alebo člena štatutárneho orgánu verejnoprávnej inštitúcie alebo právnickej osoby zriadenej subjektom verejnej správy, dostávali v plnej výš ke len plat poslanca a za výkon každej ďalšej funkcie príjem najviac v sume minimálnej mzdy.

Navrhovaná právna úprava sa má vzťahovať aj na poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov, ktorí poberajú odmenu od samosprávnych krajov za výkon funkcie poslanca zastupiteľstva a sú zároveň starostami alebo primátormi. Títo poslanci zastupiteľstiev budú poberať v plnej výške len plat starostu alebo primátora a odmenu za výkon funkcie poslanca zastupiteľstva najviac v sume minimálnej mzdy.

Návrh sa nemá vzťahovať na poslancov obecných zastupite ľstiev, mestských zastupiteľstiev, vrátane poslancov zastupiteľstiev mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako aj mesta Košice, ktorí nepoberajú za výkon tejto funkcie mzdu alebo plat.

Rozdiel medzi príjmom , na ktorý by verejnému funkcionárovi vznikol nárok, ak by nebol zároveň aj poslancom a príjmom v sume minimá lnej mzdy za výkon inej funkcie vo verejnej správe zostane súčasťou rozpočtu toho ktorého subjektu verejnej správy.

Uvedené sa obdobne týka aj rozpočtu vyššieho územného celku, ak poslanec zastupiteľstva poberá odmenu podľa § 12 ods. 4 poslednej vety alebo § 12 ods. 6 z ákona č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a je zároveň starostom obce alebo primátorom mesta.

Uvedené príjmové obmedzenie sa nebude vzťahovať na tých poslancov, ktorí majú príjmy z verejných prostriedkov, avšak nárok na ne im nevzniká v súvislosti s výkonom funkcie, ale vzniká v súvislosti s výkonom zamestnania, prípadne povolania, napríklad vedeckí, pedagogickí alebo umeleckí zamestnanci, ako aj osoby vykonávajúce niektoré zo slobodných povolaní, prípadne povolaní, výkon ktorých je podmienený členstvom alebo registráciou v stavovskej organizácii – komore.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ú stavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, podnikateľské prostredie ani informatizáciu spoloč nosti.

DOLOŽKA ZLU◊ITE◊NOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

1.Predkladate◊ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Ná rodnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a)nie je upravená v práve Európskej únie,

b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Vzh◊adom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrova◊ sa k bodom 4 až 6.

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu:Návrh zákona, ktorým sa dopĺ ňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

A.2. Vplyvy:

Pozitívne*Žiadne*Negatívne*1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

X

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

X 3, Sociálne vplyvy

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

– sociálnu exklúziu,

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť X 4. Vplyvy na životné prostredie X 5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti X

A.3. Poznámky

Bezpredmetné

A.4. Alternatívne riešenia

Bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

Bezpredmetné

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

V odseku 4 sa navrhuje aby poslancovi prináležal pri výkone viacerých funkcií plat poslanca za výkon funkcie poslanca a za výkon inej funkcie, za ktorú vzniká nárok na príjem z verejných prostriedkov len príjem najviac v sume minimálnej mzdy.

Navrhovaná zmena sa tak dotkne tých poslancov, ktorí vykonávajú aj inú funkciu vo verejnej správe najmä ako starostovia, primátori, predsedovia alebo poslanci samosprá vnych krajov, prípadne sú štatutárnymi orgánmi alebo členmi štatutárnych orgánov verejnoprávnych inštitúcií alebo právnických osôb zriadených subjektmi verejnej správy.

Z povahy veci vyplýva, že uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na tých poslancov, ktorí vykonávajú funkcie v rámci výkonu mandátu poslanca, ako sú predseda a podpredsedovia Národnej rady Slovenskej republiky a predsedovia a podpredsedovia výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Obmedzenie sa nevzťahuje na tých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí za výkon inej funkcie vo verejnej sprá ve nepoberajú pravidelný príjem, teda napríklad poslancov obecnej alebo mestskej samosprávy.

Rozdiel medzi príjmom, na ktorý by verejnému funkcionárovi vznikol n árok, ak by nebol zároveň aj poslancom a príjmom v sume minimálnej mzdy za výkon inej funkcie vo verejnej správe zostane s účasťou rozpočtu toho ktorého subjektu verejnej správy.

Ak poslancovi vykonávajúcemu aj inú funkciu vo verejnej správe zanikne mandát poslanca, ale zároveň bude naďalej vykonávať inú funkciu vo verejnej správe, odo dňa nasledujúceho po dni zániku mandátu poslanca vznikne nárok na príjem z verejných prostriedkov za výkon inej funkcie vo verejnej správe v plnej sume. Ak takýto poslanec Národnej rady Slovenskej republiky bude mať ná rok na plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky po zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, nárok na príjem z verejných prostriedkov za výkon inej funkcie mu vznikne až po uplynutí obdobia za ktoré mu prin áleží tento ďalší poslanecký plat.

Uvedené nie je explicitne vyjadrené v navrhovanom § 2 ods. 4, predkladateľ má však za to, že tento právny následok vyplýva implicitne z navrhovaného znenia § 2 ods. 4, keďže ten sa vzťahuje len na poslanca Ná rodnej rady Slovenskej republiky, ktorý počas výkonu poslaneckého mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zároveň vykoná aj inú funkciu vo verejnej správe.

V odseku 5 sa navrhuje prostredníctvom demonštratívneho výpočtu spresniť pojem 'príjem z verejných prostriedkov' . Navrhovanou legálnou explikáciou sa majú v miere akej to je možné a účelné odstrániť prípadné výkladové problémy. Posúdenie či konkrétny príjem z verejných prostriedkov, výslovne neuveden ý v § 2 ods. 5, je príjmom podľa § 2 ods. 4 sa vykoná prostredníctvom argumentu a simili, ktorý je na rozdiel od argumentum per analogiam vo verejnom práve v zásade prípustný.

V odseku 6 sa navrhuje ponechať poslancom Národnej rady Slovenskej republiky vykonávajúcim inú funkciu paušálne náhrady a funkčné príplatky súvisiace s výkonom tejto inej funkcie.

Súčasne sa navrhuje aby sa § 2 ods. 4 nevzťahoval na tých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú zároveň poslancami obecných alebo mestských zastupiteľ stiev ako aj na poslancov vykonávajúcich povolanie, výkon ktorého je podmienený členstvom alebo registráciou v stavovskej organizácii (napr. advokáti, notári, exekútori, audítori, veterinárni lekári, zdravotnícki pracovníci, geodeti, kartografi, patentoví zástupcovia, reštaurátori, architekti, krajinní architekti, stavební inžinieri).

Rovnako sa nemá § 2 ods. 4 vzťahovať na tých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí zároveň vykonávajú vedeckú, pedagogickú, literá rnu alebo umeleckú činnosť vo verejnoprávnej inštitúcii, nakoľko tieto činnosti nie sú volenými alebo menovací mi verejnými funkciami a vykonávajú sa ako zamestnanie prípadne ako povolanie a preto vykonávanie týchto činností nemožno považovať za vykonávanie funkcie.

K bodu 2

Legislatívna úprava zohľadňujúca úpravu v bode 1 a zabezpečujúca vnútornú bezrozpornosť právneho predpisu.

K čl. II až č l. IX

Legislatívna a legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovanou úpravou čl. I, ktorú je potrebné konzekventne premietnuť do súvisiacich právnych predpisov, aby sa predišlo možnej nepriamej novelizácii dotknutých predpisov navrhovanou právnou úpravou v čl. I.

V každom z novelizačných článkov sa navrhuje, z hľ adiska systematiky novelizovaných zákonov, doplniť nový odsek prípadne pripojiť slová alebo vety. Dopĺňaným normatívnym textom sa limituje verejnému funkcionárovi prípadne štatutárnemu orgánu alebo jeho členovi (generálny riaditeľ štátneho podniku, starosta obce, predseda vyššieho územného celku, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne a pod.), ktorý zároveň poberá plat poslanca Ná rodnej rady Slovenskej republiky a zároveň príjem, označovaný v tom ktorom zákone ako mzda, plat, odmena a pod. obmedziť počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky výšku tohto prí jmu najviac sumou minimálnej mzdy.

Zároveň sa navrhuje v príslušných ustanoveniach novelizovaných pr ávnych predpisov toto pravidlo vztiahnuť aj na fakultatívne odmeny ako aj na odstupné, ak naň vzniká nárok.

V čl. V sa toto pravidlo rozširuje o obmedzenie výšky odmeny pre poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku o prípad, ak je takýto poslanec zároveň starostom obce alebo jeho zástupcom (uvedené platí aj vtedy ak je poslanec zastupiteľstva samosprávneho kraja primátorom mesta alebo jeho zástupcom).

K čl. X

Navrhuje sa účinnosť dňom vykonanie najbližších volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a dňom vykonania najbližších volieb starostov obcí a primátorov miest. Navrhovanou účinnosťou sa zabezpečí dostatočná legisvakncia, a to aj z hľadiska pôsobenia a účinku zákona len do budúcnosti. Vo vzťahu k voľbám starostov obcí a primátorov miest účinnosť nastane selektívne, teda, ak dôjde k predčasnému skončeniu výkonu funkcie starostu obce alebo primá tora mesta nastúpia účinky čl. V len voči jeho nástupcovi dňom vykonania tzv. doplňujúcich volieb. Nemenia sa teda pravidlá počas prebiehajúceho volebného obdobia.

V dôsledku uvedeného nie je potrebné v prechodných ustanoveniach upravovať otázku nepravej spätnej účinnosti návrhu zákona, keďže nový právny re žim sa bude vzťahovať až na poslancov Národnej rady, ktorí začnú vykonávať poslanecký mandát už v novom právnom režime, teda vedomí si navrhovaného príjmového obmedzenia. Uvedené sa týka obdobne aj starostov obcí a primátorov miest.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky 5. novembra 2014.

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore