Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. 32/2015 účinný od 09.04.2016

Platnosť od: 28.02.2015
Účinnosť od: 09.04.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné právo, Pracovné právo, Štát, Ústava, ústavné zákony, Pracovno-právne vzťahy, Štátne orgány, Odmena za prácu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. 32/2015 účinný od 09.04.2016
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 32/2015 s účinnosťou od 09.04.2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 532/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 97/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z. a zákona č. 362/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4)
Ak poslanec vykonáva, okrem funkcie uvedenej v § 3, aj inú funkciu za výkon ktorej mu vzniká nárok na príjem z verejných prostriedkov,1ab) patrí mu počas poberania platu poslanca za výkon každej inej funkcie príjem najviac v sume minimálnej mzdy.

(5)
Za príjem podľa odseku 4 sa na účely tohto zákona považuje
a)
plat alebo odmena predsedu samosprávneho kraja a jeho zástupcu, starostu obce alebo primátora mesta a ich zástupcov,

b)
plat zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu,

c)
odmena od samosprávneho kraja za výkon funkcie poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja,

d)
mzda alebo odmena generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne,

e)
plat, mzda alebo iná odmena z verejných prostriedkov za výkon funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu
1.
právnickej osoby zriadenej zákonom alebo na základe zákona štátnym orgánom, samosprávnym krajom alebo obcou, alebo

2.
verejnoprávnej inštitúcie, alebo

f)
iný obdobný príjem z verejných prostriedkov.

(6)
Odsek 4 sa nevzťahuje na poskytovanie náhrad výdavkov alebo iných obdobných plnení za výkon inej funkcie, ako aj na príjem z
a)
výkonu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva,

b)
činnosti, vykonávanie ktorej je podmienené členstvom alebo registráciou v stavovskej organizácii, alebo

c)
vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:

„1ab)
§ 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V § 8 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.".
3.
V § 10 odsek 2 znie:

„(2)
Prezidentovi po skončení výkonu jeho funkcie patrí doživotne plat vo výške platu poslanca podľa § 2 ods. 1 a 2.“.

Čl. II

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona č. 166/1998 Z. z., zákona č. 241/1999 Z. z., zákona č. 472/2001 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z., zákona č. 547/2002 Z. z., zákona č. 432/2003 Z. z., zákona č. 79/2005 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 306/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 19 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Ak riaditeľovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí riaditeľovi plat podľa prvej vety najviac v sume minimálnej mzdy. Na ročnú odmenu z podielu na zisku sa predchádzajúca veta použije rovnako.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona č. 172/1998 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 289/2002 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z. a zákona č. 154/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 3 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Ak starostovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí starostovi plat najviac v sume minimálnej mzdy; ustanovenia § 4 ods. 1 až 6 sa v tomto prípade neuplatnia.".

Čl. IV

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z., zákona č. 623/2004 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z. a zákona č. 213/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 7 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Ak členovi Rady banky patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí členovi Rady banky mzda ako aj finančná odmena najviac v sume minimálnej mzdy.“.

Čl. V

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 361/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7)
Ak poslancovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí poslancovi odmena podľa odseku 4 alebo odseku 6 najviac v sume minimálnej mzdy.

(8)
Ak poslancovi patrí aj plat starostu obce alebo primátora mesta, alebo ich zástupcov, počas poberania platu starostu obce alebo primátora mesta, alebo ich zástupcov patrí poslancovi odmena podľa odseku 4 alebo odseku 6 najviac v sume minimálnej mzdy.“.

Čl. VI

Zákon č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja v znení zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z. a zákona č. 395/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Ak predsedovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí predsedovi plat v sume minimálnej mzdy.".
2.
V § 7 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: "ods. 1 druhej vety".

Čl. VII

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z. a zákona č. 25/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 122 ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: "Ak generálnemu riaditeľovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí generálnemu riaditeľovi mesačne mzda v sume minimálnej mzdy.".
2.
V § 122 ods. 6 štvrtej vete sa slová "mzdy uvedenej v prvej vete" nahrádzajú slovami "jeho mzdy".

Čl. VIII

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z. a zákona č. 325/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 4 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:

„Ak zamestnancovi vykonávajúcemu funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo vedúcemu zamestnancovi, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, patrí mu počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky plat podľa prvej vety najviac v sume minimálnej mzdy.“.

Čl. IX

Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 13 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Ak generálnemu riaditeľovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí generálnemu riaditeľovi mesačná mzda podľa prvej vety najviac v sume minimálnej mzdy. Na odmenu podľa § 12 ods. 1 písm. b) sa použije prechádzajúca veta rovnako.“.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania najbližších volieb do Národnej rady Slovenskej republiky okrem čl. V § 12 ods. 8, ktorý nadobúda účinnosť dňom vykonania najbližších volieb starostov obcí a primátorov miest.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore