Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71184
Dôvodové správy: 2417
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 315/2016 účinný od 01.11.2019


Platnosť od: 29.11.2016
Účinnosť od: 01.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poplatkové právo, Štátna správa, Rozpočtové právo, Energetika a priemysel, Bankové a finančné inštitúcie, Konkurz a reštrukturalizácia, Priestupkové konanie, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD2 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 315/2016 s účinnosťou od 01.11.2019 na základe 241/2019

Legislatívny proces k zákonu 241/2019§ 4
Zapisované údaje

(1)
Do registra sa zapisuje partner verejného sektora a osoby podľa § 17. Partner verejného sektora musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy. Na účely tohto zákona sa za trvanie zmluvy podľa predchádzajúcej vety rozumie doba, počas ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva.
(2)
O fyzickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje
a)
meno a priezvisko,
b)
bydlisko,
c)
dátum narodenia,
d)
zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,7)
e)
údaje o oprávnenej osobe v rozsahu
1.
meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.
(3)
O fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje
a)
obchodné meno,
b)
miesto podnikania,
c)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia,
d)
zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 písm. d),
e)
údaje o oprávnenej osobe podľa odseku 2 písm. e).
(4)
O právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje
a)
názov alebo obchodné meno,
b)
sídlo,
c)
právna forma,
d)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
e)
zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 písm. d),
f)
zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,7) ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora,
g)
údaje o oprávnenej osobe podľa odseku 2 písm. e).
(5)
Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,8) rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.
(6)
Namiesto údaja o adrese trvalého pobytu konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. d) môže oprávnená osoba uviesť údaj o sídle alebo mieste podnikania partnera verejného sektora, ak preukáže, že existujú objektívne odôvodnené okolnosti, pre ktoré by údaj o adrese trvalého pobytu konečného užívateľa výhod mohol ohroziť jeho bezpečnosť alebo zasiahnuť do jeho práv na ochranu osobnosti, alebo ohroziť bezpečnosť alebo zasiahnuť do práv na ochranu osobnosti jeho blízkych osôb. Okolnosti, pre ktoré oprávnená osoba neuviedla adresu trvalého pobytu konečného užívateľa výhod, uvedie v čestnom vyhlásení, ktoré tvorí prílohu k návrhu na zápis.
(7)
Do registra sa ďalej zapisuje dátum každého overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, dátum zápisu a dátum výmazu údajov podľa odsekov 2 až 4, dátum začatia a skončenia konania podľa § 12 a spisová značka tohto konania, dátum právoplatnosti rozhodnutia o výmaze podľa § 12 ods. 7, dátum právoplatnosti rozhodnutia podľa § 12 ods. 8 a dátum právoplatnosti rozhodnutia o pokute podľa § 13 ods. 1. Súčasťou registra sú aj všetky verifikačné dokumenty.
(8)
V registri môže mať partner verejného sektora zapísanú vždy len jednu oprávnenú osobu.
zobraziť paragraf
§ 6

(1)
Registrujúci orgán pred registráciou preverí, či
a)
návrh na zápis podala oprávnená osoba,
b)
je návrh na zápis úplný,
c)
sú spolu s návrhom na zápis predložené prílohy podľa § 5 ods. 3,
d)
konečný užívateľ výhod uvedený v návrhu na zápis zodpovedá konečnému užívateľovi uvedenému vo verifikačnom dokumente,
e)
verifikačný dokument spĺňa náležitosti podľa § 11 ods. 6,
f)
verifikačný dokument neobsahuje všeobecne použiteľný identifikátor,
g)
partner verejného sektora nebol v posledných dvoch rokoch vymazaný z registra podľa § 12 ods. 7 alebo podľa § 13 ods. 2, ak ide o návrh na zápis údajov do registra.
(2)
Za neúplný sa považuje návrh na zápis,
a)
ktorý nebol podaný na predpísanom elektronickom formulári,
b)
v ktorom nie sú uvedené všetky údaje ustanovené týmto zákonom,
c)
ktorý je nezrozumiteľný.
zobraziť paragraf
§ 11

(1)
Za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri.
(2)
Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod
a)
v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,
b)
pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,
c)
k 31. decembru kalendárneho roka, ak odsek 8 neustanovuje inak,
d)
v súvislosti s uzatvorením zmluvy, ktorej plnenie presahuje hodnotu plnenia podľa § 2 ods. 2 a 3, alebo jej zmenou, a to nie skôr ako desať dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
e)
v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako desať dní pred plnením zo zmluvy.
(3)
Povinnosť podľa odseku 2 písm. d) a e) oprávnená osoba nemá, ak identifikácia konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod boli vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnením zo zmluvy; tým nie je dotknutá povinnosť podľa § 9.
(4)
Oprávnená osoba môže vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod kedykoľvek aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.
(5)
Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť. Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie. Na postup pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.11)
(6)
Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba
a)
odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 5 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,
b)
uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba,
c)
uvedie údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,
d)
v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,
e)
vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
(7)
Verifikačný dokument nesmie obsahovať všeobecne použiteľný identifikátor.
(8)
Ak oprávnená osoba pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. c) až e) a odseku 4 zistí, že došlo k zmene konečného užívateľa výhod, postupuje podľa § 9; inak bezodkladne a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. c) do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka zašle registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod. Na oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod sa ustanovenie § 5 ods. 2 vzťahuje rovnako. Zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v období od 1. januára do 28. februára kalendárneho roka nahrádza povinnosť zaslať registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. c).
(9)
Registrujúci orgán zapíše do registra na základe oznámenia podľa odseku 8 dátum overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.
(10)
Konečný užívateľ výhod je povinný do 15 dní, odkedy sa dozvedel, že sa stal konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, oznámiť partnerovi verejného sektora, že sa stal jeho konečným užívateľom výhod, a oznámenie doručiť aj oprávnenej osobe zapísanej v registri. Oznámením podľa predchádzajúcej vety nie sú dotknuté povinnosti partnera verejného sektora a oprávnenej osoby podľa odsekov 1 až 9 a § 9.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 13a

Ak registrujúci orgán vykoná výmaz partnera verejného sektora podľa § 12 ods. 7 alebo § 13 ods. 2, partner verejného sektora nemôže byť do registra zapísaný počas dvoch rokov od výmazu; to platí aj vtedy, ak partner verejného sektora nie je zapísaný v registri ku dňu právoplatnosti rozhodnutia podľa § 12 ods. 8.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore