Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 241/2019 účinný od 01.11.2019


Platnosť od: 31.07.2019
Účinnosť od: 01.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poplatkové právo, Štátna správa, Rozpočtové právo, Energetika a priemysel, Bankové a finančné inštitúcie, Konkurz a reštrukturalizácia, Priestupkové konanie, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 241/2019 účinný od 01.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 241/2019 s účinnosťou od 01.11.2019

Legislatívny proces k zákonu 241/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa slová „odsekoch 2 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekoch ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

2.

V § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „štrukturálnych a investičných fondov“ nahrádzajú ...

3.

V § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode a druhom bode sa slová „právnickej osoby, ktorá je úplne alebo ...

4.

V § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode, druhom bode a šiestom bode sa za slová „zriadenej zákonom“ ...

5.

V § 2 ods. 1 písm. a) šiestom bode sa slová „alebo inak nadobudla pohľadávku“ nahrádzajú ...

6.

V § 2 ods. 1 písm. a) siedmom bode sa slovo „piateho“ nahrádza slovom „štvrtého“, za slová ...

7.

V § 2 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) verejným podnikom právnická osoba, v ktorej má štát, obec, vyšší územný celok alebo ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

8.

V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) oprávnenou osobou 1. advokát, notár, banka,4a) audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:

„4a) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

9.

V § 2 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) zmluvou zmluva alebo iný právny úkon,5a) na základe ktorého partner verejného sektora prijíma ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Napríklad § 2 písm. f) zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení ...

10.

V § 2 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu, šiesteho ...

11.

V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Hodnota plnenia zo zmluvy podľa odseku 3 sa určí ako úhrn na jej základe partnerovi verejného ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

12.

V § 2 ods. 5 sa vkladajú nové písmená a) a b), ktoré znejú:

„a) subjekt verejnej správy,5b) b) verejný podnik; to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...

Doterajšie písmená a) až e) sa označujú ako písmená c) až g).

13.

V § 2 ods. 5 písm. c) sa slová „úhrnne prevyšuje sumu podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami ...

14.

V § 2 ods. 5 písmeno d) znie:

„d) banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zaisťovňa, správcovská spoločnosť, dôchodková ...

15.

V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenami h) až o), ktoré znejú:

„h) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma plnenia od verejného podniku v rámci ...

i)

majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, ktorých ...

j)

majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, s ktorými ...

k)

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvu, s výnimkou zmluvy, rámcovej dohody ...

1.

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ak v mene Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo ...

2.

Národná banka Slovenska, ak zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných inštitúciách alebo ...

3.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., ak vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,5e) ...

4.

Exportno-importná banka Slovenskej republiky, ak vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,5f) ...

5.

Štátna pokladnica, ak vykonáva pôsobnosť podľa osobitného predpisu,5g)

6.

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ak vykonáva pôsobnosť podľa osobitného predpisu,5g)

7.

finančný sprostredkovateľ podľa osobitného predpisu,5h) ak prijíma plnenia na účet prijímateľa, ...

l)

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej ...

m)

vlastník bytu alebo nebytového priestoru, ak prijíma finančné prostriedky v súvislosti so správou ...

n)

pozemkové spoločenstvo,5j)

o)

osoba a právny nástupca osoby, ktorá prijíma plnenie podľa predpisov o zmiernení niektorých majetkových ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5c až 5k znejú:

„5c) § 17 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

16.

V § 3 ods. 2 sa za slová „verejnej moci“ vkladajú slová „a v obchodnom styku“.

17.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Údaje zapísané v registri sa sprístupňujú v podobe výpisu z registra a v podobe štruktúrovaných ...

18.

V § 4 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na účely tohto zákona sa za trvanie zmluvy podľa ...

19.

V § 4 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo miesto podnikania“.

20.

V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, ...

21.

V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) O fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje a) obchodné ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

22.

V § 4 odsek 5 znie:

„(5) Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie ...

23.

V § 4 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Namiesto údaja o adrese trvalého pobytu konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

24.

V § 4 odsek 7 znie:

„(7) Do registra sa ďalej zapisuje dátum každého overenia identifikácie konečného užívateľa ...

25.

V § 6 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 11 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 6“.

26.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) verifikačný dokument neobsahuje všeobecne použiteľný identifikátor, g) partner verejného ...

27.

V § 9 ods. 1 sa za slovo „výhod“ vkladajú slová „alebo k zmene osoby konečného užívateľa ...

28.

V § 11 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak odsek 8 neustanovuje inak,“.

29.

V § 11 ods. 2 písm. d) sa za slová „v súvislosti s uzatvorením zmluvy“ vkladá čiarka a slová ...

30.

V § 11 ods. 2 písm. d) a e) sa slovo „päť“ nahrádza slovom „desať“.

31.

V § 11 ods. 3 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „identifikácia konečného užívateľa výhod ...

32.

V § 11 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Oprávnená osoba môže vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod kedykoľvek ...

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

33.

V § 11 odsek 5 znie:

„(5) Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní ...

34.

V § 11 ods. 6 písm. a) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

35.

V § 11 ods. 6 písm. c) a § 13 ods. 1 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“

36.

V § 11 ods. 6 písm. d) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

37.

V § 11 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7)
Verifikačný dokument nesmie obsahovať všeobecne použiteľný identifikátor.“.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

38.

V § 11 odsek 8 znie:

„(8) Ak oprávnená osoba pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod podľa odseku ...

39.

V § 11 ods. 9 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

40.

V § 11 ods. 10 sa slová „1 až 7“ nahrádzajú slovami „1 až 9“.

41.

V § 12 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pre registrujúci ...

42.

V § 12 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

43.

V § 12 ods. 7 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

44.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak v priebehu konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod ...

45.

V § 13 ods. 1 úvodnej vete sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

46.

V § 13 ods. 1 písm. b) sa slová „každému členovi“ nahrádzajú slovom „členom“ a na konci ...

47.

V § 13 ods. 3 sa slová „§ 11 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 10“.

48.

V § 13 ods. 7 sa slová „ak jej registrujúci orgán uložil zaplatiť pokutu spoločne a nerozdielne ...

49.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

„§ 13a Ak registrujúci orgán vykoná výmaz partnera verejného sektora podľa § 12 ods. 7 alebo ...

50.

V § 14 sa slová „podľa § 12 a o“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 7, rozhodnutie podľa ...

51.

V § 15 ods. 1 sa za slová „podľa § 13 ods. 2“ vkladajú slová „alebo ak dôjde k výmazu ...

52.

V § 16 ods. 3 sa slová „podľa § 12 a o“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 7, rozhodnutia ...

53.

V § 16 ods. 5 sa slovo „ustanovenie“ nahrádza slovom „ustanovenia“, za slová „čl. 6“ ...

54.

§ 16 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Registrujúci orgán môže v konaní podľa § 12 a v konaní o pokute výnimočne vykonať ...

55.

V § 19 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vzťahom, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore ...

56.

Za § 25 sa dopĺňa § 26, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 26 Prechodné ustanoveniak úpravám účinným od 1. septembra 2019 (1) Konania o návrhu na ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...

1.

V § 4a ods. 3 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

2.

V § 4b ods. 4 písm. e) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej ...

V § 9a odsek 12 znie:

„(12) Fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ga sa vypúšťa.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona ...

1.

§ 8b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra ...

2.

§ 8g sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 15.

Čl. V

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., ...

V § 9a odsek 12 znie:

„(12) Fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19ga sa vypúšťa.

Čl. VI

Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej ...

1.

V § 14 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 25a.

2.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

„§ 14a Fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra ...

Čl. VII

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...

1.

V § 6a ods. 1 písm. a) sa za slová „členského štátu“ vkladajú slová „Európskej únie ...

2.

V § 6a odsek 2 znie:

„(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných ...

3.

V § 11 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „Európskej únie alebo iného zmluvného štátu ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019 s výnimkou čl. I bodov 19 až 21, 24, 26, 32 ...

Zuzana Čaputová v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore