Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 315/2016 účinný od 01.11.2019

Platnosť od: 29.11.2016
Účinnosť od: 01.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poplatkové právo, Rozpočtové právo, Energetika a priemysel, Štátna správa, Konkurz a reštrukturalizácia, Bankové a finančné inštitúcie, Priestupkové konanie, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD5DS3EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 315/2016 s účinnosťou od 01.11.2019 na základe 241/2019

Legislatívny proces k zákonu 241/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje zriadenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), údaje ...

§ 2
Úvodné ustanovenia
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
partnerom verejného sektora, ak v odsekoch 2, 3 a 5 nie je ustanovené inak, fyzická osoba alebo právnická ...
1.
ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového ...
2.
ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva ...
3.
ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu,2)
4.
ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú ...
5.
ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu,4)
6.
na ktorú bola postúpená pohľadávka alebo z iného titulu jej má byť plnená pohľadávka voči ...
7.
ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až štvrtého ...
b)
verejným podnikom právnická osoba, v ktorej má štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická ...
c)
oprávnenou osobou
1.
advokát, notár, banka,4a) audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo ...
2.
zahraničná osoba oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať rovnaký predmet činnosti ...
d)
konečným užívateľom výhod fyzická osoba podľa osobitného predpisu,5)
e)
zmluvou zmluva alebo iný právny úkon,5a) na základe ktorého partner verejného sektora prijíma ...
(2)

Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu, šiesteho bodu ...

(3)

Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu, šiesteho bodu ...

(4)

Hodnota plnenia zo zmluvy podľa odseku 3 sa určí ako úhrn na jej základe partnerovi verejného ...

a)
všetky hodnoty plnenia sa použijú bez dane z pridanej hodnoty, ak sa táto uplatňuje,
b)
u spoluvlastníkov sa prijímaná hodnota plnenia rozpočítava podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov; ...
c)
u dvoch alebo viacerých zmlúv sa prijímané hodnoty plnenia podľa viacerých zmlúv nesčítavajú, ...
d)
pri určení hodnôt majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv sa použije finančnými ...
e)
opakujúce plnenie sa sčítava počas celého dohodnutého trvania zmluvy vrátane predĺženia trvania ...
f)
pri zmluve na dobu určitú s možnosťou jednostranného predĺženia trvania zmluvy k predĺženiu ...
g)
pri zmluve, ktorá obsahuje zákonné dôvody alebo zmluvné dôvody na jej predčasné ukončenie, ...
h)
pri zmluve umožňujúcej navýšenie pôvodne predpokladanej hodnoty plnenia k navýšeniu hodnoty ...
i)
pri zmluve majúcej rámcový charakter dôjde k čerpaniu maximálneho rámca prijímaných hodnôt; ...
j)
najvyššia možná hodnota plnenia zo zmluvy bude poskytnutá,
k)
zmluvné sankcie sa nezohľadňujú,
l)
ak ide o zmluvu, ktorá je uzavretá na dobu neurčitú, alebo o zmluvu, z ktorej nie je zrejmé a pri ...
m)
ak ide o poskytnutie štátnej pomoci, ktorej hodnotu plnenia nemožno určiť, vzniká povinnosť zápisu ...
n)
ak ide o zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,3) ktorej predmetom je opakujúce sa plnenie, ...
(5)

Partnerom verejného sektora nie je ani

a)
subjekt verejnej správy,5b)
b)
verejný podnik; to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo ...
c)
osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore; to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby ...
d)
banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zaisťovňa, správcovská spoločnosť, dôchodková ...
e)
osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie ...
f)
iný štát a jeho orgány,
g)
medzinárodná organizácia zriadená na základe medzinárodného práva verejného a jej orgány,
h)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma plnenia od verejného podniku v rámci bežného ...
i)
majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, ktorých ...
j)
majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, s ktorými ...
k)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvu, s výnimkou zmluvy, rámcovej dohody ...
1.
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ak v mene Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo ...
2.
Národná banka Slovenska, ak zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných inštitúciách alebo ...
3.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., ak vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,5e) ...
4.
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, ak vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,5f) ...
5.
Štátna pokladnica, ak vykonáva pôsobnosť podľa osobitného predpisu,5g)
6.
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ak vykonáva pôsobnosť podľa osobitného predpisu,5g)
7.
finančný sprostredkovateľ podľa osobitného predpisu,5h) ak prijíma plnenia na účet prijímateľa, ...
l)
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej ...
m)
vlastník bytu alebo nebytového priestoru, ak prijíma finančné prostriedky v súvislosti so správou ...
n)
pozemkové spoločenstvo,5j)
o)
osoba a právny nástupca osoby, ktorá prijíma plnenie podľa predpisov o zmiernení niektorých majetkových ...
§ 3
Register a registrujúci orgán
(1)

Zriaďuje sa register. Register je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje podľa ...

(2)

Údaje zapísané v registri nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci a v obchodnom styku preukazovať. ...

(3)

Údaje zapísané v registri sa sprístupňujú v podobe výpisu z registra a v podobe štruktúrovaných ...

§ 4
Zapisované údaje
(1)

Do registra sa zapisuje partner verejného sektora a osoby podľa § 17. Partner verejného sektora ...

(2)

O fyzickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje

a)
meno a priezvisko,
b)
bydlisko,
c)
dátum narodenia,
d)
zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum ...
e)
údaje o oprávnenej osobe v rozsahu
1.
meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak ide o ...
2.
názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu. ...
(3)

O fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje

a)
obchodné meno,
b)
miesto podnikania,
c)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia,
d)
zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 písm. d),
e)
údaje o oprávnenej osobe podľa odseku 2 písm. e).
(4)

O právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje

a)
názov alebo obchodné meno,
b)
sídlo,
c)
právna forma,
d)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
e)
zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 písm. d),
f)
zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,7) ktorí sú súčasťou ...
g)
údaje o oprávnenej osobe podľa odseku 2 písm. e).
(5)

Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie ...

(6)

Namiesto údaja o adrese trvalého pobytu konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. d) ...

(7)

Do registra sa ďalej zapisuje dátum každého overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, ...

(8)

V registri môže mať partner verejného sektora zapísanú vždy len jednu oprávnenú osobu.

Registrácia
§ 5
(1)

Návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz ...

(2)

Návrh na zápis sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky9) registrujúceho ...

(3)

Ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je verifikačný ...

(4)

Prílohy, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na zápis, musia byť podané v elektronickej podobe ...

(5)

Späťvzatie návrhu na zápis sa nepripúšťa.

(6)

Oprávnená osoba je povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé a úplné údaje, a ak sa návrh ...

§ 6
(1)

Registrujúci orgán pred registráciou preverí, či

a)
návrh na zápis podala oprávnená osoba,
b)
je návrh na zápis úplný,
c)
sú spolu s návrhom na zápis predložené prílohy podľa § 5 ods. 3,
d)
konečný užívateľ výhod uvedený v návrhu na zápis zodpovedá konečnému užívateľovi uvedenému ...
e)
verifikačný dokument spĺňa náležitosti podľa § 11 ods. 6,
f)
verifikačný dokument neobsahuje všeobecne použiteľný identifikátor,
g)
partner verejného sektora nebol v posledných dvoch rokoch vymazaný z registra podľa § 12 ods. 7 ...
(2)

Za neúplný sa považuje návrh na zápis,

a)
ktorý nebol podaný na predpísanom elektronickom formulári,
b)
v ktorom nie sú uvedené všetky údaje ustanovené týmto zákonom,
c)
ktorý je nezrozumiteľný.
§ 7
(1)

Ak sú splnené podmienky na registráciu, registrujúci orgán vykoná zápis v lehote piatich pracovných ...

(2)

O vykonaní zápisu navrhovaných údajov vydá registrujúci orgán potvrdenie v elektronickej podobe, ...

(3)

Registrácia sa vykonáva ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania zápisu. Zápis do registra sa vykonáva ...

§ 8
(1)

Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky podľa § 5 a 6, registrujúci orgán zápis nevykoná. O tejto ...

(2)

Oznámenie má elektronickú podobu a obsahuje uvedenie presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho ...

(3)

Lehota na podanie námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu je 15 dní odo dňa doručenia oznámenia; ...

§ 9
(1)

Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod alebo ...

(2)

Ak sa oprávnená osoba zapísaná v registri dozvie o zmene údajov zapísaných v registri podľa ...

§ 10
(1)

Registrujúci orgán vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby ...

(2)

Výmaz oprávnenej osoby registrujúci orgán vykoná na návrh zapísanej oprávnenej osoby; ustanovenie ...

(3)

Výmaz oprávnenej osoby na návrh partnera verejného sektora vykoná registrujúci orgán, len ak ...

Identifikácia konečného užívateľa výhod
§ 11
(1)

Za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie ...

(2)

Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra ...

a)
v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,
b)
pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,
c)
k 31. decembru kalendárneho roka, ak odsek 8 neustanovuje inak,
d)
v súvislosti s uzatvorením zmluvy, ktorej plnenie presahuje hodnotu plnenia podľa § 2 ods. 2 a 3, ...
e)
v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a ...
(3)

Povinnosť podľa odseku 2 písm. d) a e) oprávnená osoba nemá, ak identifikácia konečného užívateľa ...

(4)

Oprávnená osoba môže vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod kedykoľvek ...

(5)

Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie ...

(6)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod ...

a)
odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 5 identifikovala konečného užívateľa ...
b)
uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická ...
c)
uvedie údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia ...
d)
v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného ...
e)
vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému ...
(7)

Verifikačný dokument nesmie obsahovať všeobecne použiteľný identifikátor.

(8)

Ak oprávnená osoba pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. ...

(9)

Registrujúci orgán zapíše do registra na základe oznámenia podľa odseku 8 dátum overenia identifikácie ...

(10)

Konečný užívateľ výhod je povinný do 15 dní, odkedy sa dozvedel, že sa stal konečným užívateľom ...

§ 12
(1)

Registrujúci orgán môže z vlastného podnetu overiť alebo na základe kvalifikovaného podnetu ...

(2)

Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifikovaný podnet musí okrem všeobecných náležitostí ...

(3)

Uznesenie o začatí konania registrujúci orgán doručí partnerovi verejného sektora, oprávnenej ...

(4)

Účastníkom konania je partner verejného sektora. Účastníkom konania je aj oprávnená osoba, ...

(5)

Registrujúci orgán môže nariadiť pojednávanie, ak to považuje za potrebné.

(6)

Orgány verejnej moci a povinná osoba podľa osobitného predpisu12) sú povinné registrujúcemu orgánu ...

(7)

Ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod ...

(8)

Ak v priebehu konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných ...

Sankcie
§ 13
(1)

Ak sa v návrhu na zápis uvedú nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod ...

a)
partnerovi verejného sektora pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného ...
b)
osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu partnera verejného sektora ...
(2)

Registrujúci orgán vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora, ak právoplatne uložil ...

(3)

Registrujúci orgán uloží konečnému užívateľovi výhod pokutu do 10 000 eur, ak si nesplní ...

(4)

Registrujúci orgán uloží oprávnenej osobe pokutu od 10 000 do 100 000 eur, ak poruší zákaz podľa ...

(5)

Za zaplatenie pokuty podľa odseku 1 písm. b) ručí oprávnená osoba zapísaná v registri v čase ...

(6)

Pri ukladaní pokuty registrujúci orgán prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky ...

(7)

Proti rozhodnutiu o pokute podľa odseku 1 môže podať odvolanie len oprávnená osoba, ktorá ručí ...

(8)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 13a

Ak registrujúci orgán vykoná výmaz partnera verejného sektora podľa § 12 ods. 7 alebo § 13 ods. ...

§ 14
Rozhodnutie o vylúčení

Rozhodnutie o výmaze podľa § 12 ods. 7, rozhodnutie podľa § 12 ods. 8 a rozhodnutie o pokute z ...

§ 15
(1)

Dňom právoplatnosti rozhodnutia o výmaze podľa § 12 a pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 alebo ...

(2)

Ak nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 alebo ak je partner verejného sektora v omeškaní ...

Spoločné ustanovenia
§ 16
(1)

Vzory podaní podľa tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

(2)

Predseda súdu môže zo závažných prevádzkových dôvodov predĺžiť lehotu podľa § 7 ods. 1 ...

(3)

Rozhodnutie o výmaze podľa § 12 ods. 7, rozhodnutia podľa § 12 ods. 8 a rozhodnutie o pokute podľa ...

(4)

Na dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora sa primerane vzťahujú ...

(5)

Na konanie o námietkach, na konanie podľa § 12 a na konanie o pokute sa primerane použijú ustanovenia ...

(6)

Registrujúci orgán môže v konaní podľa § 12 a v konaní o pokute výnimočne vykonať dôkazy, ...

(7)

Ak tento zákon neustanovuje inak, ustanovenia tohto zákona o konečných užívateľoch výhod sa ...

§ 17
(1)

Do registra možno zapísať postupom a za podmienok podľa tohto zákona aj osobu, ktorá nie je partnerom ...

(2)

Osoba zapísaná v registri podľa odseku 1 má povinnosti partnera verejného sektora podľa tohto ...

§ 18

Na účely osobitných predpisov je podmienka zápisu do registra splnená vtedy, ak sú v registri ...

§ 19
Vylúčenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba nesmie vykonávať úkony podľa tohto zákona, ak

a)
je v tej istej veci zároveň partnerom verejného sektora alebo konečným užívateľom výhod partnera ...
b)
konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora a oprávnenej osoby je tá istá fyzická osoba, ...
c)
má akýkoľvek vzťah k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol ...
§ 20

Týmto zákonom nie sú dotknuté povinnosti advokáta, notára, banky, pobočky zahraničnej banky, ...

§ 21

Oznamovateľovi kvalifikovaného podnetu, ktorého zamestnávateľ je partnerom verejného sektora, ...

Prechodné ustanovenia
§ 22
(1)

Fyzická osoba a právnická osoba zapísané v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného ...

(2)

Partner verejného sektora podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť overenie identifikácie konečného ...

(3)

Nesplnenie povinnosti podľa odseku 2 je dôvodom na výmaz partnera verejného sektora z registra.

§ 23
(1)

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú účastníkom zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d) uzavretej ...

(2)

Ak nie je splnená povinnosť podľa odseku 1,

a)
účastník zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu ...
b)
účastník zmluvy podľa písmena a) má právo odstúpiť od zmluvy.
§ 24

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť svoj zápis do registra podľa tohto ...

§ 25

Lehota podľa § 7 ods. 1 je do 31. júla 2017 desať pracovných dní; ustanovenie § 16 ods. 2 tým ...

§ 26
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2019
(1)

Konania o návrhu na zápis, ktoré boli začaté a právoplatne neboli ukončené do 31. augusta 2019, ...

(2)

Partner verejného sektora je povinný zabezpečiť zosúladenie údajov o členoch vrcholového manažmentu8a) ...

(3)

Ak odsek 4 neustanovuje inak, fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú účastníkom zmluvy podľa ...

(4)

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú účastníkom zmluvy podľa § 2 ods. 4 písm. l) uzavretej ...

(5)

Ak nie je splnená povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4,

a)
účastník zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky alebo majetok, práva k majetku alebo iné ...
b)
účastník zmluvy podľa písmena a) má právo odstúpiť od zmluvy.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...

1.

V § 4a ods. 3 prvej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ba znie:

„3ba) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 4b sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.3ba)“.

3.

Za § 47h sa vkladá § 47i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 47i Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017 Držiteľ banského oprávnenia ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42b Priestupok na úseku registrácie partnerov verejného sektora (1) Priestupku sa dopustí ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3da znie:

„3da) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. IV

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 ...

Za § 41 sa vkladá § 42, ktorý znie:

„§ 42 Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8k a 8l znejú:

„8k) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej ...

§ 9a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy,22ga) ktorá má ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22ga až 22gc znejú:

„22ga) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. 22gb) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov ...

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona ...

Za § 8f sa vkladá § 8g, ktorý znie:

„§ 8g Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy,15) ktorá má ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 15b znejú:

„15) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...

Čl. VII

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., ...

§ 9a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy,19ga) ktorá má ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19ga až 19gc znejú:

„19ga) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 19gb) Zákon č. 315/2016 ...

Čl. VIII

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 91 ods. 4 písmeno u) znie:

„u) príslušnému súdu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86dd znie:

„86dd) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 91 ods. 6 sa na konci pripája táto veta „Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje ...

Čl. IX

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady ...

V § 27 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie :

„17) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. X

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 517/2008 ...

§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Vyšší súdny úradník vykonáva zápis údajov do registra partnerov verejného sektora, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XI

Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej ...

§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Verejnoprávna inštitúcia nemôže previesť vlastnícke právo k majetku ani na fyzickú osobu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25a až 25c znejú:

„25a) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. 25b) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov ...

Čl. XII

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 8a sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,14ba) ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14ba a 14bb znejú:

„14ba) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení ...

2.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy podľa § 3 ods. ...

Čl. XIII

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý znie:

㤠34a
Zdravotná poisťovňa sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora.57a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:

„57a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
výpis z registra partnerov verejného sektora.57b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57b znie:

„57b) § 3 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z.“.

3.

V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) zdravotná poisťovňa nie je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.57a)“. ...

4.

Za § 86o sa vkladá § 86p, ktorý znie:

„§ 86p Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017 Zdravotná poisťovňa, ...

Čl. XIV

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak je dlžníkom osoba zapísaná v registri partnerov verejného sektora alebo osoba, ktorá ...

2.

Za § 206c sa vkladá § 206d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 206d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017 Konania začaté pred ...

Čl. XV

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 3 písm. c) sa za slová „v Slovenskej republike“ vkladajú slová „a je zapísaná v registri ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11c a 11d znejú:

„11c) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení ...

Čl. XVI

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 ...

1.

V § 5 ods. 1 prvej vete sa za slová „zahraničnej osobe8)“ vkladajú slová „zapísanej v registri ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 7 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) zhotoviteľ geologických prác podľa § 4 ods. 1 písm. a) nie je zapísaný v registri partnerov ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

3.

Za § 45c sa vkladá § 45d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45d Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2017 Zhotoviteľ geologických ...

Čl. XVII

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...

1.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Konečný užívateľ výhod (1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ...

2.

V § 9 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmena c) až k) sa označujú ako písmená b) až j).

3.

V § 18 ods. 5 sa slová „Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu potrebnom na plnenie jeho úloh ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:

„53a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 26 ods. 2 písmeno k) znie:

„k) poskytuje bezodkladne príslušnému súdu identifikáciu konečného užívateľa výhod klienta ...

Čl. XVIII

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 6 ods. 2, musí byť zapísaná v registri partnerov ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 10 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.14a)“.

3.

V § 91 ods. 2 písm. d) sa slová „v § 4 ods. 5“ nahrádzajú slovami „v § 4 ods. 6“.

4.

Za § 96c sa vkladá § 96d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 96d Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2017 Osoba, ktorá vykonáva činnosť ...

Čl. XIX

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií ...

1.

V § 12 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto osoba ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Za § 36c sa vkladá § 36d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017 Osoba poverená podľa ...

Čl. XX

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 8 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto osoba ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Za § 16b sa vkladá § 16c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017 Osoba poverená podľa ...

ČL. XXI

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných ...

§ 16 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Príspevok sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 62b a 62c znejú:

„62b) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

ČL. XXII

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 11 znie:

„§ 11 (1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33 a 34 znejú:

„33) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a zápis do registra konečných užívateľov výhod“.

3.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak ide o zmenu zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa ...

4.

V § 19 odsek 3 znie:

„(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo ...

5.

V 46 ods. 4 písm. b) sa slová „ods. 10 až 15“ nahrádzajú slovami „ods. 8 až 12“.

6.

V § 56 sa vypúšťajú odseky 2, 3, 11, 16, 17, 18.

Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 8 a doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ...

7.

V § 56 ods. 6 sa slová „odsekov 4 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 5“.

8.

V § 56 ods. 7 sa slová „odsekov 5 až 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 6“.

9.

V 56 ods. 8 sa slová „odsekov 4 až 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 7“.

10.

V § 56 ods. 9 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 8“ a vypúšťajú sa slová ...

11.

V § 56 ods. 10 sa vypúšťajú slová „alebo ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ...

12.

V § 56 ods. 11 sa vypúšťajú slová „ich subdodávatelia podľa odseku 16 a ich osoby podľa § ...

13.

V § 56 ods. 12 sa slová „odsekov 10, 13 a 14“ nahrádzajú slovami „odsekov 8, 10 a 11“.

14.

V § 115 sa vypúšťa odsek 3.

15.

§ 159 až 162 sa vrátane nadpisov a poznámok pod čiarou k odkazom 70 až 73 vypúšťajú.

16.

V § 173 ods. 10 sa slová „§ 56 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 6“.

17.

V § 181 ods. 5 písm. b) sa slová „§ 56 ods. 4 až 9“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 2 až ...

18.

V § 182 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) 5 % zmluvnej ceny, ak uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu napriek zákazu ...

19.

V § 182 ods. 2 písm. q) sa slová „§ 56 ods. 4 až 9“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 2 až ...

20.

V § 182 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b), g) a h).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

21.

V § 182 ods. 8 sa slová „odseku 3 písm. a), b), c) alebo písm. d)“ nahrádzajú slovami „odseku ...

22.

V § 182 ods. 9 sa slová „odseku 3 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. a) ...

23.

V § 185 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 162 ods. 1,“.

24.

V § 187 ods. 8 sa slová „do 31. marca 2017“ nahrádzajú slovami „do 18. októbra 2018“.

25.

Za § 187 sa vkladá § 187a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 187a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017 (1) Vo verejných obstarávaniach, ...

Čl. XXIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2017 okrem čl. II druhého bodu, čl. XIII tretieho ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 2)  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 3)  § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4a)  § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4b)  § 21 Obchodného zákonníka.
 • 5)  § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane ...
 • 5a)  Napríklad § 2 písm. f) zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona ...
 • 5b)  § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 5c)  § 17 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 5d)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 5e)  § 2 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5f)  § 2 a 3 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších ...
 • 5g)  Zákon č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5h)  Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...
 • 5i)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...
 • 5j)  Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
 • 5k)  Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu ...
 • 6)  § 79 až 82 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 7)  Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií ...
 • 8)  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 10)  § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 11)  Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011 Z. z.
 • 13a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových ...
 • 14)  Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore