Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/2006 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 26.05.2006
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Odmena za prácu, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD3211DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/2006 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 310/2006 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 417/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
riaditeľ štátneho podniku.16a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 4 ods. 2 sa za slová „úrazového poistenia“ vkladajú slová „a garančného poistenia“. ...

3.

V § 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „okrem činnosti znalca a tlmočníka, ktorú vykonávajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

5.

V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
riaditeľa štátneho podniku štátny podnik.“.

6.

V § 7 ods. 2 sa za slová „úrazového poistenia“ vkladajú slová „a garančného poistenia“. ...

7.

V § 12 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Zamestnávateľ je na účely tohto zákona platobne neschopný, ak bol podaný návrh na vyhlásenie ...

8.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Povinné nemocenské poistenie sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný ...

9.

V § 15 ods. 1 písm. a) sa slová „je povinne nemocensky poistený,“ nahrádzajú slovami „vykonáva ...

10.

V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová „ktorá je povinne nemocensky poistená,“ nahrádzajú slovami ...

11.

V § 15 ods. 1 písmená c) až f) znejú:

„c) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35)
§ 64a zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12.

V § 15 ods. 2 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a d)“.

13.

V § 15 odsek 3 znie:

„(3) Riadna starostlivosť podľa odseku 1 písm. c) a d) je riadna starostlivosť podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

„36) Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.“. ...

14.

V § 15 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 4 a 5.

15.

V § 15 ods. 5 sa slová „v odsekoch 1 a 6“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 1 a 4“.

16.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

17.

V § 18 odsek 1 znie:

„(1) Povinne garančne poistený je zamestnávateľ uvedený v § 7 ods. 1 písm. a) a d) a v § 7ods. ...

18.

V § 18 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Povinne garančne poistený nie je zamestnávateľ uvedený v odseku 1, ktorý je zastupiteľský ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a) § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...

19.

V § 18 ods. 3 sa za slová „v § 4 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „ a d) a v § 4 ods. 2“. ...

20.

V § 19 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo ...

21.

§ 20 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) riaditeľovi štátneho podniku odo dňa vymenovania a zaniká dňom uplynutia obdobia, na ktoré ...

22.

V § 21 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a samostatne zárobkovo činnej osobe ...

23.

§ 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22 Vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia iných fyzických osôb (1) Povinné dôchodkové ...

24.

V § 25 sa za slová „v § 4 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „a d) a v § 4 ods. 2“.

25.

V § 26 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide ...

26.

V § 26 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov ...

27.

V § 26 ods. 4 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „podľa svojho vyhlásenia“ a na konci sa pripája ...

28.

V § 33 ods. 2 sa za slovo „bola“ vkladá slovo „dobrovoľne“.

29.

V § 34 ods. 1 tretia veta znie: „Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení ...

30.

V § 37 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a b) sa za slová „podľa § 55“ vkladajú slová „alebo pravdepodobného ...

31.

V § 48 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia sa dobrovoľne nemocensky poistenej osobe započítava ...

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

32.

V § 49 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 48 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 10“.

33.

Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý znie:

„§ 49a Do obdobia 270 dní sa započítava obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia ...

34.

V § 54 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Pri určení rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu podľa odsekov ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

35.

V § 54 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a obdobia prerušenia povinného nemocenského ...

36.

V § 57 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Výška nemocenskej dávky sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak ...

37.

V § 60 ods. 3 sa vypúšťajú slová „obdobie dôchodkového poistenia fyzickej osoby uvedenej v ...

38.

V § 66 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného ...

39.

§ 67 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Nárok na predčasný starobný dôchodok podľa odsekov 1 a 2 vzniká najskôr odo dňa podania ...

40.

V § 68 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Na všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného ...

41.

V § 68 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.

42.

V § 69 ods. 1 sa slová „sa vypláca“ nahrádzajú slovami „bol priznaný“.

43.

V § 70 ods. 1 sa slová „nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok“ nahrádzajú slovami ...

44.

V § 71 ods. 8 prvá veta znie: „Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú ...

45.

Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 73a Zánik nároku na invalidný dôchodok Nárok na invalidný dôchodok zaniká dňom dovŕšenia ...

46.

V § 74 ods. 3 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:

„c) vychovala aspoň tri deti, d) dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,“. ...

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno e).

47.

V § 75 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Suma vdovského dôchodku, na ktorý vznikne znovu nárok podľa § 74 ods. 6 druhej vety, je ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

48.

V § 75 ods. 5 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.

49.

§ 76 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Nárok na sirotský dôchodok, ktorého suma bola určená z invalidného dôchodku zomretého ...

50.

V § 77 ods. 1 až 3 sa slová „30 %“ nahrádzajú slovami „40 %“.

51.

V § 77 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Suma sirotského dôchodku, na ktorý vznikne znovu nárok podľa § 76 ods. 5 druhej vety, je ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

52.

V § 78 ods. 1 sa za slovo „započíta“ vkladajú slová „na nárok na starobný dôchodok, predčasný ...

53.

§ 79 sa vypúšťa.

54.

V § 80 ods. 1 sa za slovo „dôchodok“ vkladajú slová „priznaný z dôvodu poklesu schopnosti ...

55.

V § 80 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

56.

V § 81 odsek 1 znie:

„(1) Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 a 2 alebo ...

57.

V § 82 ods. 6 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti“. ...

58.

§ 82 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) V roku 2006 sa dôchodkové dávky zvyšujú maximálne do sumy 17 200 Sk. Dôchodky priznané ...

59.

V § 84 ods. 1 sa v prvej vete slová „písm. a), b) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až ...

60.

V § 84 ods. 2 druhá veta znie: „Pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina vymeriavacieho ...

61.

§ 84 odsek 3 znie:

„(3) Ak vznikne nárok na úrazovú dávku uvedenú v odseku 1 v období po kalendárnom roku nasledujúcom ...

62.

V § 84 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

63.

V § 85 sa slová „ak sa zamestnancovi vypláca náhrada“ nahrádzajú slovami „ak má nárok ...

64.

V § 88 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol ...

65.

V § 88 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Poškodený nemá nárok na úrazovú rentu ani v ...

66.

V § 89 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok ...

67.

V § 89 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „a zánik nároku na úrazovú rentu“ a slová ...

68.

Za § 89 sa vkladá § 89a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 89a Zánik nároku na úrazovú rentu Nárok na úrazovú rentu zaniká dňom dovŕšenia dôchodkového ...

69.

§ 90 vrátane nadpisu znie:

„§ 90 Podmienky nároku na jednorazové vyrovnanie Poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie, ...

70.

V § 92 ods. 1 sa za slovo „súdom“ vkladajú slová „a v čase úmrtia nedovŕšil dôchodkový ...

71.

§ 92 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu zaniká dňom, v ktorom by poškodený dovŕšil dôchodkový ...

72.

V § 93 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta a štvrtá veta.

73.

V § 99 sa nad slovo „predpisu“ umiestňuje odkaz 60a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:

„60a) Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia ...

74.

V § 102 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „v § 4 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „a d) a ...

„b) nárok na príjem plynúci členovi družstva z pracovného vzťahu k družstvu, c) nárok na ...

Doterajšie písmená b) až j) sa označujú ako písmená d) až l).

75.

V § 102 ods. 2 sa slová „pracovnú zmluvu“ nahrádzajú slovami „pracovnoprávny vzťah“.

76.

V § 103 ods. 1 sa slová „a) až f)“ nahrádzajú slovami „a) až h)“.

77.

V § 103 ods. 2 sa slová „pracovného pomeru“ nahrádzajú slovami „pracovnoprávneho vzťahu“. ...

78.

V § 103 odsek 3 znie:

„(3) Dávka garančného poistenia je najviac v sume trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného ...

79.

V § 103 sa vypúšťa odsek 4.

80.

Za § 103 sa vkladá § 103a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 103a Uspokojovanie nárokov zamestnanca pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa so sídlom, ...

81.

V § 104 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

82.

V § 104 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Poistenec, ktorý po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.

83.

V § 104 odsek 4 znie:

„(4) Obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti sa započítava na vznik nároku na dávku ...

84.

V § 104 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

85.

V § 105 ods. 1 prvej vete sa slová „šiestich mesiacov (ďalej len „podporné obdobie v nezamestnanosti”)“ ...

86.

V § 105 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného ...

87.

V § 105 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 3 a 4.

88.

V § 105 ods. 4 druhej vete sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

89.

V § 108 ods. 2 druhá veta znie: „Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu ...

90.

§ 108 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak v rozhodujúcom období podľa odseku 2 nie sú tri roky, za ktoré možno zistiť denný ...

91.

V § 109 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

92.

Nadpis § 110 znie: „Zánik nároku na nemocenské dávky a invalidný dôchodok a vylúčenie nároku ...

93.

V § 110 ods. 2 sa za slovo „zamestnávateľ“ vkladajú slová „alebo právnická osoba podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:

„61)
§ 214 až 216 zákona č. 311/2001 Z. z.“.

94.

§ 110 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Nárok na nemocenskú dávku priznanú z povinného nemocenského poistenia zaniká dňom priznania ...

95.

V § 111 ods. 2 sa za slovo „zamestnávateľ“ vkladajú slová „alebo právnická osoba podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65 sa vypúšťa.

96.

V § 112 ods. 8 sa za slová „priznanie inej dávky“ vkladajú slová „alebo ak sa zmenia skutočnosti ...

97.

V § 120 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a inštitúciami štátov, ktoré sú zmluvnou ...

98.

V § 122 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) schvaľuje dohodu o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa osobitného predpisu.60a)“. ...

99.

§ 124 znie:

㤠124
Organizačné zložky Sociálnej poisťovne sú ústredie a pobočky.“.

100.

V § 128 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po dovŕšení ...

101.

V § 128 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta.

102.

V § 128 ods. 7 sa za slová „dôchodkového veku“ vkladajú slová „alebo do priznania predčasného ...

103.

V § 131 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. f) sa za slová „invalidného dôchodku“ vkladajú slová ...

104.

V § 138 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podiel na zisku vyplatený obchodnou ...

105.

V § 138 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „náhrada mzdy plynúca z neplatného skončenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 74 sa vypúšťa.

106.

V § 138 ods. 2 sa slová „poistenie do výšky 3 % hrubých ročných príjmov zamestnanca, ktoré ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 76 sa vypúšťa.

107.

V § 138 ods. 7 tretej vete sa slová „poistenie podľa osobitného predpisu76) najviac do výšky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 78a až 78d znejú:

„78a) § 11 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 78b) § ...

108.

V § 138 ods. 15 prvej vete sa za slová „úrazové poistenie“ vkladajú slová „a garančné ...

109.

V § 138 odsek 18 znie:

„(18) Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie ...

110.

V § 138 ods. 19 úvodná veta znie: „Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na starobné ...

111.

V § 138 ods. 21 a 22 sa v úvodnej vete za slová „dôchodkového veku“ vkladajú slová „alebo ...

112.

V § 138 sa za odsek 22 vkladá nový odsek 23, ktorý znie:

„(23) Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie ...

Doterajší odsek 23 sa označuje ako odsek 24.

113.

Za § 139 sa vkladá § 139a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 139a Vymeriavací základ z príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca ...

114.

V § 149 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na zmluvu sa vzťahuje Obchodný zákonník.“.

115.

V § 149 ods. 5 druhá veta znie: „Na výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy predloženého ...

116.

§ 152 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 84 až 86 sa vypúšťajú.

117.

V § 152a sa slová „a na uplatňovanie pohľadávok na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie1) ...

118.

§ 155 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky organizuje a určený zamestnanec ...

119.

V § 157 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak z dôvodu platobnej neschopnosti rezervného ...

120.

V § 162 ods. 2 písm. b) sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „79,13 %“.

121.

V § 162 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).

122.

V § 163 ods. 2 písm. b) sa slová „8 %“ nahrádzajú slovami „20,87 %“.

123.

V § 164 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „úhradu poistného ...

124.

V § 166 odsek 1 znie:

„(1) Základný fond poistenia v nezamestnanosti je určený na výplatu dávky v nezamestnanosti.“. ...

125.

V § 168 ods. 2 písm. a) sa slová „2,8 %“ nahrádzajú slovami „2,9 %“.

126.

V § 168 ods. 3 písm. f) sa za slovo „penále“ vkladajú slová „a pokuta“.

127.

V § 178 ods. 1 písm. a) dvanásty bod znie:

„12.
o odpustení zmeškania lehoty,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 95 sa vypúšťa.

128.

V § 178 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa sedemnástym až deväťnástym bodom, ktoré znejú:

„17. o ustanovení osobitného príjemcu, 18. o ustanovení opatrovníka, 19. o predbežnom opatrení,“. ...

129.

V § 179 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa deviatym až dvanástym bodom, ktoré znejú:

„9. o povolení splátok dlžných súm poistného, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) ...

130.

V § 186 odsek 1 znie:

„(1) Podanie možno urobiť písomne, ústne, telegraficky, faxom alebo elektronickými prostriedkami ...

131.

V § 186 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba môže organizačnej zložke Sociálnej poisťovne doručovať ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

132.

V § 209 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.

133.

V § 210 odsek 1 znie:

„(1) Organizačné zložky Sociálnej poisťovne vydávajú rozhodnutie vo veciach uvedených v § ...

134.

V § 215 ods. 6 písm. a) sa slová „o znížení,“ nahrádzajú slovami „o priznaní, o znížení,“. ...

135.

V § 226 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).

136.

V § 226 ods. 1 písm. f) sa slová „piatich dní od priradenia platby“ nahrádzajú slovami „desiatich ...

137.

Za § 226 sa vkladá § 226a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 226a Ďalšie povinnosti Sociálnej poisťovne voči poberateľovi dôchodkovej dávky a sociálneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 100aa znie:

„100aa) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

138.

V § 227 ods. 4 sa za slovo „poštou“ vkladá čiarka a slová „ak nie je podpísaný zaručeným ...

139.

V § 228 ods. 6 sa slová „na tlačive, ktorého obsah“ nahrádzajú slovami „na tlačive alebo ...

140.

V § 228 ods. 8 sa za slovo „poštou“ vkladá čiarka a slová „ak nie sú podpísané zaručeným ...

141.

§ 229 znie:

„§ 229 „(1) Fyzická osoba uvedená v § 15 ods. 1 písm. c) až e) je povinná odhlásiť sa z ...

142.

V § 231 ods. 1 písm. b) druhom bode sa za slová „úrazového poistenia” vkladá čiarka a slová ...

143.

V § 231 ods. 4 prvej vete sa za slovo „poštou” vkladá čiarka a slová „ak nie je podpísané ...

144.

§ 233 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:

„(13) Ministerstvo je povinné a) informovať Európsku komisiu o spôsobe určenia hornej hranice ...

145.

V § 234 ods. 2 a 5 sa slová „pracovného pomeru” nahrádzajú slovami „pracovnoprávneho vzťahu”. ...

146.

§ 234 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak súd rozhodol o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo zastavil konkurzné konanie ...

147.

V § 235 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „identifikačné ...

148.

V § 236 ods. 1 sa v úvodnej vete slovo „Poberateľ” nahrádza slovom „Príjemca”.

149.

V § 255 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na hodnotenie náhradnej doby ako obdobia dôchodkového ...

150.

V § 255 ods. 3 sa za slová „vo výške 0,3” vkladá čiarka a slová „0,6 v prípade materskej ...

151.

§ 255 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Za obdobie dôchodkového poistenia sa nepovažuje zamestnanie a náhradná doba získané pred ...

152.

V § 261 ods. 2 sa za slová „po 31. decembri 2003” vkladajú slová „do 31. júla 2006” a na ...

153.

V § 261 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „po 31. decembri 2003” vkladajú slová „do 31. júla ...

154.

V § 261 ods. 4 sa za slová „po 31. decembri 2003” vkladajú slová „do 31. júla 2006”.

155.

V § 262 ods. 2 sa za slová „po 31. decembri 2003” vkladajú slová „do 31. júla 2006” a na ...

156.

V § 262 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „po 31. decembri 2003” vkladajú slová „do 31. júla ...

157.

V § 262 ods. 4 sa za slová „po 31. decembri 2003” vkladajú slová „do 31. júla 2006”.

158.

V § 263 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak poberateľ invalidného dôchodku podľa prvej ...

159.

§ 263 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:

„(16) Trvanie invalidity podľa tohto zákona od 1. augusta 2006 Sociálna poisťovňa nepreskúmava, ...

160.

§ 272 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) V konaniach o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní ...

161.

V § 279 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

162.

V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
plnenia podľa § 293o ods. 6.“.

”.

163.

V § 292 ods. 2 sa slovo „2006” nahrádza slovom „2007”.

164.

Za § 293f sa vkladajú § 293g až 293q, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2006 § 293g Fyzickej osobe uvedenej ...

165.

Prílohy č. 4 a 5 znejú:

„Príloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. PERCENTUÁLNA MIERA POKLESU ZÁROBKOVEJ ČINNOSTIpodľa ...

Čl. II

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene ...

1.

Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Zamestnancom podľa tohto zákona nie je fyzická osoba vo výkone väzby a fyzická osoba vo ...

2.

Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Zamestnávateľom podľa tohto zákona nie je pre fyzickú osobu uvedenú v § 2 ods. 2 ústav ...

3.

V § 4 sa slová „nemá nárok na mzdu, plat, odmenu za prácu alebo služobný príjem podľa osobitných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5)
§ 138 ods. 1 až 6 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.

V § 5 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) ak sa nezdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti bez súhlasu lekára, ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

5.

V § 8 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „určeného podľa osobitného predpisu13) (ďalej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

6.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Denný vymeriavací základ zamestnanca je denný vymeriavací základ zamestnanca určený podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 17 znejú:

„16) § 55 zákona č. 461/2003 Z. z. 17) § 57 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 ...

7.

V § 9 odsek 4 znie:

„(4) Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu, či sa dočasne práceneschopný zamestnanec zdržiava ...

Čl. IV

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 14 ods. 1 a 2 písmená c) až e) znejú:

„c) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, dôchodkovo poistená podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 až 12a znejú:

„11) § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z. 12) § ...

2.

V § 14 odsek 4 znie:

„(4) Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca ...

3.

V § 14 ods. 5 sa v úvodnej vete slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a d)“.

4.

V § 14 odsek 6 znie:

„(6) Riadna starostlivosť fyzickej osoby podľa odseku 1 písm. c) a d) a podľa odseku 2 písm. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.“. ...

5.

V § 17 ods. 1 sa za slová „osobitného predpisu17) a“ vkladajú slová „fyzickej osobe uvedenej ...

6.

V § 20 odsek 2 znie:

„(2) Štát platí príspevky za sporiteľa, za ktorého platí poistné na dôchodkové poistenie ...

7.

V § 20 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

8.

V § 20 odsek 3 znie:

„(3) Sociálna poisťovňa platí príspevky za sporiteľa uvedeného v § 14 ods. 4, za ktorého ...

9.

V § 23 ods. 10 sa za slová „invalidného dôchodku“ vkladajú slová „alebo úrazovej renty“. ...

10.

Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23a Určenie vymeriavacieho základu z príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu ...

11.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28a Vrátenie príspevkov (1) Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

12.

V § 38 ods. 2 a § 39 sa slová „30 %" nahrádzajú slovami „40 %".

13.

V § 48 ods. 22 sa slová „doplnková dôchodková poisťovňa" nahrádzajú slovami „doplnková ...

14.

V § 51 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. j)" nahrádzajú slovami „písm. i)".

15.

V § 52 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až i).

16.

V § 52 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až i).

17.

V § 52 ods. 2 písm. f) sa slová „písm. g)" nahrádzajú slovami „písm. f)".

18.

V § 52 ods. 2 písm. g) sa slová „písm. h)" nahrádzajú slovami „písm. g)".

19.

V § 52 ods. 2 písm. h) sa slová „písm. i)" nahrádzajú slovami „písm. h)".

20.

V § 52 ods. 2 písm. i) sa slová „písm. j)" nahrádzajú slovami „písm. i)".

21.

V § 52 ods. 4 písm. b) sa slová „písm. b), e), f), h), i) a j)" nahrádzajú slovami „písm. ...

22.

V § 52 ods. 4 písm. e) sa slová „písm. g)" nahrádzajú slovami „písm. f)".

23.

V § 52 ods. 5 tretej vete sa slová „písm. b), d), e) až j)" nahrádzajú slovami „písm. b), ...

24.

V § 52 ods. 6 sa slová „písm. g)" nahrádzajú slovami „písm. f)".

25.

V § 52 ods. 10 sa slová „písm. a), b), d) až f), h) a i)" nahrádzajú slovami „písm. a), b), ...

26.

Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54a Ochrana osobných údajov (1) Na účely identifikácie sporiteľov, poberateľov dôchodkov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58f znejú:

„58a) § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších ...

27.

V § 64 ods. 1 sa slová „povinne zúčastnenou na starobnom dôchodkovom sporení alebo s fyzickou ...

28.

V § 64 odsek 3 znie:

„(3) V rovnakom období môže mať sporiteľ uzatvorenú iba jednu účinnú zmluvu o starobnom dôchodkovom ...

29.

V § 64 ods. 4 prvá veta a druhá veta znejú: „Fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 1 je povinná ...

30.

V § 64 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Dôchodková správcovská spoločnosť zodpovedá ...

31.

V § 64 odsek 7 znie:

„(7) Od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nemožno odstúpiť, vypovedať ju, ani zrušiť ...

32.

V § 64a ods. 5 tretej vete sa za slová „odseku 3" vkladajú slová „písm. a) a b)" a za tretiu ...

33.

§ 64a sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

„(6) Sociálna poisťovňa vymaže bez zbytočného odkladu z registra zmlúv zmluvu o starobnom dôchodkovom ...

34.

V § 64b odsek 1 znie:

„(1) Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej ...

35.

V § 64b odsek 3 znie:

„(3) Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom ...

36.

V § 64b sa vypúšťa odsek 5.

37.

V § 65 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

38.

V § 65 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

39.

V § 67 ods. 1 prvej vete sa za slová „§ 47 ods. 2 písm. a) a b)" vkladajú slová „prvom, štvrtom, ...

40.

V § 67 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zverené činnosti môže fyzická osoba a právnická ...

41.

V § 67 odsek 2 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) je Národnej banke Slovenska predložený písomný súhlas depozitára s navrhovaným zverením ...

42.

V § 67 sa vypúšťa odsek 5.

43.

V § 69 ods. 1 a 3 sa slová „písm. g)" nahrádzajú slovami „písm. f)".

44.

V § 69 ods. 5 sa slová „písm. j)" nahrádzajú slovami „písm. i)".

45.

V § 79 odsek 10 znie:

„(10) Zlúčením dôchodkových fondov zaniká zmluva o výkone činnosti depozitára. Depozitár ...

46.

V § 81 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo príslušného členského štátu".

47.

V § 81 ods. 1 písm. g) sa za slová „na bežnom účte" vkladajú slová „a na vkladovom účte". ...

48.

V § 82 ods. 2 sa za slovo „jedného" vkladá slovo „členského".

49.

V § 84 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a pri zlúčení ...

50.

V § 84 ods. 3 sa za slová „podľa odseku 2," vkladajú slová „alebo pri zlúčení dôchodkových ...

51.

Pod § 91 sa vkladá nadpis, ktorý znie:

„Porovnávanie výkonnosti dôchodkových fondov“.

52.

V § 99 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „a správu" a na konci sa pripája veta, ktorá ...

53.

V § 107 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

54.

V § 109 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú ...

55.

V § 110 ods. 3 sa slovo „denne" nahrádza slovami „každý pracovný deň" a za slová „v dôchodkovom ...

56.

Nadpis deviatej časti znie:

„PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ A REKLAMA“.

57.

§ 111 sa vypúšťa.

58.

Nadpis § 112 sa vypúšťa.

59.

V § 113 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.

60.

V § 114 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).

61.

V § 114 ods. 1 písm. g) sa za slovami „dôchodková správcovská spoločnosť" vypúšťa čiarka ...

62.

V § 115 ods. 1 sa vypúšťa písmeno q).

Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno q).

63.

V § 115 ods. 3 sa slová „písm. o)" nahrádzajú slovami „písm. n)".

64.

V § 116 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Národná banka Slovenska je povinná uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, aby prijala ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

65.

V § 120 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) dôchodková správcovská spoločnosť nesplnila podmienku primeranosti jej vlastných zdrojov ...

66.

V § 120 ods. 3 sa slová „písm. r)" nahrádzajú slovami „písm. p)".

67.

V § 120 ods. 5 sa slová „právnická osoba, ktorej bolo toto povolenie odňaté," nahrádzajú slovami ...

68.

V § 121 ods. 1 sa za slovami „v plnom rozsahu" vypúšťa čiarka, slová „najviac do výšky 50 ...

69.

V § 121 ods. 3 prvej vete sa za slovom „prevedie" vkladajú slová „bez zbytočného odkladu" a ...

70.

Za § 123a sa vkladajú § 123b a 123c, ktoré znejú:

„§ 123b (1) Povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa zanikajú 1. januára 2007. (2) Žiadateľovi ...

71.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 43/2004 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV ...

Čl. V

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 2 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo skončenia ...

2.

Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Tanečný umelec je umelec, ktorý vykonáva profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku ...

3.

V § 5 ods. 2 sa slová „do kategórie 3 alebo 4 je povinný" nahrádzajú slovami „do kategórie ...

4.

Za § 6 sa vkladajú § 6a až 6i, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 6a Zamestnanecká dôchodková spoločnosť Zamestnanecká dôchodková spoločnosť je zahraničná ...

5.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenia tohto zákona, ktoré sa vzťahujú na účastníka a poberateľa dávky, platia ...

6.

V § 10 ods. 3 sa za slová „do kategórie 3 alebo 4," vkladajú slová „alebo po skončení vykonávania ...

7.

V § 11 ods. 2 sa za slová „do kategórie 3 alebo 4," vkladajú slová „alebo počas výkonu prác ...

8.

V § 12 ods. 2 sa za slová „do kategórie 3 alebo 4," vkladajú slová „a za zamestnanca, ktorý ...

9.

V § 16 ods. 3 prvej vete a druhej vete sa za slová „do kategórie 3 alebo 4" vkladajú slová „alebo ...

10.

V § 16 ods. 6 prvej vete a druhej vete sa za slovami „bude vyplácať" vypúšťa čiarka a vypúšťajú ...

11.

V § 17 ods. 1 a 3 sa za slová „do kategórie 3 alebo 4," vkladajú slová „alebo z dôvodu výkonu ...

12.

V § 17 ods. 6 sa za slovami „bude vyplácať" vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „a od ...

13.

V § 18 odsek 1 znie:

„(1) Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie z dôvodu a) vyplácania invalidného dôchodku ...

14.

V § 20 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Poisťovňa na účely tohto ...

15.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene ...

16.

V § 23 ods. 1 písm. m) sa vypúšťajú slová „príspevkového doplnkového dôchodkového fondu". ...

17.

V § 23 ods. 3 úvodnej vete sa slová „odseku 1" nahrádzajú slovami „odseku 2".

18.

V § 23 ods. 5 sa za slová „Ak boli doklady" vkladá čiarka a slová „preukazujúce splnenie personálnych ...

19.

V § 24 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Povolenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré ...

20.

V § 24 ods. 2 písmeno g) znie:

„g)
schválenie dávkového plánu,“.

21.

V § 26 ods. 1 písm. n) sa vypúšťa slovo „príspevkového".

22.

V § 26 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 23 ods. 1 písm. i)" nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 1 písm. ...

23.

V § 26 ods. 2 písm. n) sa vypúšťa slovo „príspevkového".

24.

V § 26 ods. 4 písm. h) sa vypúšťa slovo „príspevkový".

25.

V § 26 ods. 9 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1 písm. a), b), e), g) až k)".

26.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28a Ochrana osobných údajov (1) Na účely identifikácie účastníkov, poberateľov dávok, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a až 24f znejú:

„24a) § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších ...

27.

V § 29 ods. 1 druhej vete sa za slová „štatútov doplnkových dôchodkových fondov," vkladajú ...

28.

V § 29 ods. 3 sa za slová „štatútmi doplnkových dôchodkových fondov" vkladá čiarka a slová ...

29.

V § 29 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok". ...

30.

V § 32 ods. 6 sa za slovo „prokurista" vkladá čiarka a slová „ani člen štatutárneho orgánu" ...

31.

V § 32 ods. 8 sa čiarka za slovom „majetku" nahrádza spojkou „a" a vypúšťajú sa slová „a ...

32.

V § 34 ods. 2 písm. a) sa za slová „štatútov doplnkových dôchodkových fondov," vkladajú slová ...

33.

V § 34 ods. 7 sa za slová „zo zákona" vkladá čiarka a slová „alebo zo štatútu doplnkového ...

34.

V § 34 ods. 8 sa slová „odseku 8" nahrádzajú slovami „odseku 7".

35.

V § 35 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná ...

36.

V § 37 ods. 1 sa slová „okrem činností uvedených v § 22 ods. 2 písm. c) dvanástom bode a pätnástom ...

37.

Za § 37 sa vkladajú § 37a a 37b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 37a Vykonávanie činnosti doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na území hostiteľského členského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z.“.

38.

V § 38 ods. 3 sa slová „podľa § 49" nahrádzajú slovami „podľa § 51".

39.

V § 39 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo podľa § 26 ods. 1 písm. ...

40.

V § 39 ods. 5 sa za slová „podľa § 26 ods. 1 písm. f)" vkladajú slová „alebo podľa § 26 ...

41.

V § 40 ods. 2 sa slová „podľa § 39 ods. 2" nahrádzajú slovami „podľa § 25 ods. 1 písm. ...

42.

V § 43 ods. 3 sa slová „iba v jednom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde spravovanom" nahrádzajú ...

43.

V § 43 ods. 4 prvá veta znie: „Majetok v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde tvorí majetok ...

44.

V § 43 ods. 5 sa slová „ku dňu požiadania o vyplácanie týchto dôchodkov" nahrádzajú slovami ...

45.

V § 43 ods. 6 sa slová „ku dňu požiadania o vyplácanie týchto dôchodkov do poisťovne, a to ...

46.

V § 43 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia o spoluvlastníctve podľa Občianskeho ...

47.

V § 45 ods. 3 sa vypúšťajú slová „na bežný účet výplatného doplnkového dôchodkového ...

48.

V § 47 ods. 4 sa slová „odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení ...

49.

V § 48 odsek 2 znie:

„(2) Štatút je účinný dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska ...

50.

V § 48 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Štatút je záväzný pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, účastníka a pre poberateľa ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

51.

V § 48 ods. 6 sa na konci pripája tento text: „a vypracovať správu o druhoch investičných nástrojov, ...

52.

V § 51 ods. 1 písm. b) sa za slová „súčasne s prechodom správy" vkladá slovo „všetkých". ...

53.

V § 52 vrátane nadpisu sa vypúšťa slovo „príspevkový" vo všetkých gramatických tvaroch.

54.

V § 52 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Výplatný doplnkový dôchodkový fond možno zrušiť ...

55.

V § 53 odsek 1 znie:

„(1) Na investovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa rovnako vzťahujú ustanovenia o investovaní ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36 až 36f znejú:

„36) § 80 až 86 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 36a) § 82 ods. 5 zákona ...

56.

V § 53 sa vypúšťa odsek 2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 sa vypúšťa.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

57.

V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného ...

58.

V § 54 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „To neplatí, ak je hypotekárna ...

59.

V § 54 odsek 8 znie:

„(8) Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde sa môže použiť len na a) investície ...

60.

V § 54 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde musí byť v plnej výške zabezpečený ...

Doterajšie odseky 9 až 16 sa označujú ako odseky 10 až 17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

„39a)
§ 81 ods. 1 písm. h) zákona č. 43/2004 Z. z.“.

61.

V § 57 ods. 1 sa slová „len jednu účastnícku zmluvu" nahrádzajú slovami „jednu alebo viac ...

62.

V § 57 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Účastnícka zmluva zaniká a) dohodou zmluvných strán, b) odstúpením od účastníckej ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

63.

V § 58 ods. 1 prvej vete sa za slová „ak uzatvoria s tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou ...

64.

V § 59 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.

65.

V § 60 ods. 1 písm. e) sa slová „v písmene c)" nahrádzajú slovami „v písmene d)".

66.

V § 61 ods. 1 sa slová „jeho osobný účet" nahrádzajú slovami „jeden osobný účet pre každú ...

67.

V § 62 ods. 2 druhej vete sa slová „do 60 dní" nahrádzajú slovami „do 90 dní".

68.

V § 66 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná ...

69.

V § 67 sa za odsek 2 vkladajú odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska správu ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 6 a 7.

70.

V § 67 odsek 6 znie:

„(6) Národná banka Slovenska môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom obsah ročnej ...

71.

§ 67 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Na účely dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená žiadať, aby zamestnanecká dôchodková ...

72.

§ 68 znie:

„§ 68 (1) Sprostredkovaním doplnkového dôchodkového sporenia je a) predkladanie ponúk na uzatvorenie ...

73.

Za § 68 sa vkladajú § 68a až 68c, ktoré znejú:

„§ 68a (1) Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia môže za podmienok ustanovených ...

74.

V poznámke pod čiarou k odkazu 44 sa vypúšťajú slová „Zákonník práce.".

75.

V § 69 ods. 3 sa za slová „poberateľov dávok" vkladajú slová „a záujmy členov a poberateľov ...

76.

V § 69 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá ...

77.

§ 69 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Národná banka Slovenska vedie register doplnkových dôchodkových spoločností, doplnkových ...

78.

V § 70 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou ...

79.

V § 70 ods. 2 písm. b) sa za slová „štatútu doplnkového dôchodkového fondu" vkladá čiarka ...

80.

V § 70 ods. 3 sa za slová „doplnkovej dôchodkovej spoločnosti" vkladajú slová „alebo zamestnaneckej ...

81.

Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý znie:

„§ 70a (1) Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušný orgán domovského členského ...

82.

V § 71 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „v štatúte doplnkového dôchodkového fondu," vkladajú ...

83.

V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) nariadiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského ...

84.

V § 71 ods. 2 prvej vete sa za slová „štatútu doplnkového dôchodkového fondu," vkladajú slová ...

85.

V § 71 ods. 9 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prerokovať nedostatky v činnosti ...

86.

V § 72 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Národná banka Slovenska je povinná uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, aby prijala ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

87.

V § 72 ods. 5 sa slová „uzatvoriť účastnícku zmluvu s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou ...

88.

V § 74 odsek 7 znie:

„(7) Zavedením nútenej správy sa výkon práva účastníka na jeho prestup podľa § 63 alebo ...

89.

V § 76 ods. 1 sa slová „jej základného imania podľa § 22 ods. 8" nahrádzajú slovami „75 ...

90.

V § 76 ods. 6 sa slová „právnická osoba, ktorej bolo povolenie odňaté," nahrádzajú slovami ...

91.

V § 85 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na činnosť doplnkovej dôchodkovej poisťovne platí ...

92.

V § 86 ods. 3 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ...

93.

Za § 87a sa vkladá § 87b, ktorý znie:

„§ 87b (1) Zamestnanec, ktorý vykonáva alebo začal vykonávať práce tanečného umelca v období ...

94.

V celom texte zákona sa slová „odňatie", „odňať" a „odňaté" vo všetkých gramatických ...

95.

Príloha znie:

„Príloha k zákonu č. 650/2004 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV ...

Čl. VI

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 34 ods. 14 písmeno d) znie:

„d) má priznaný starobný dôchodok alebo občan, u ktorého sa invalidný dôchodok odo dňa dovŕšenia ...

2.

V § 36 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) priznania starobného dôchodku alebo dňom, od ktorého sa invalidný dôchodok z dôvodu dovŕšenia ...

3.

V § 36 ods. 1 písm. m) sa vypúšťa prvý bod.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a sa vypúšťa.

Doterajší druhý bod a tretí bod sa označujú ako prvý bod a druhý bod.

4.

V § 36 ods. 6 sa za slovo „dôchodku" vkladajú slová „alebo doklad o tom, že invalidný dôchodok ...

5.

Za § 72a sa vkladá § 72b, ktorý znie:

„§ 72b (1) Na účely poskytovania príspevku podľa § 50 zamestnávateľovi sa za občana so zdravotným ...

Čl. VII - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie

1.

zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom ...

2.

zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...

Čl. VIII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2006 okrem tridsiateho bodu, tridsiateho siedmeho bodu, ...

Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore