Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/2006 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 26.05.2006
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Odmena za prácu, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD3211 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/2006 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 310/2006 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 417/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
riaditeľ štátneho podniku.16a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 4 ods. 2 sa za slová „úrazového poistenia“ vkladajú slová „a garančného poistenia“. ...

3.

V § 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „okrem činnosti znalca a tlmočníka, ktorú vykonávajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

5.

V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
riaditeľa štátneho podniku štátny podnik.“.

6.

V § 7 ods. 2 sa za slová „úrazového poistenia“ vkladajú slová „a garančného poistenia“. ...

7.

V § 12 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Zamestnávateľ je na účely tohto zákona platobne neschopný, ak bol podaný návrh na vyhlásenie ...

8.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Povinné nemocenské poistenie sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný ...

9.

V § 15 ods. 1 písm. a) sa slová „je povinne nemocensky poistený,“ nahrádzajú slovami „vykonáva ...

10.

V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová „ktorá je povinne nemocensky poistená,“ nahrádzajú slovami ...

11.

V § 15 ods. 1 písmená c) až f) znejú:

„c) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35)
§ 64a zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12.

V § 15 ods. 2 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a d)“.

13.

V § 15 odsek 3 znie:

„(3) Riadna starostlivosť podľa odseku 1 písm. c) a d) je riadna starostlivosť podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

„36) Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.“. ...

14.

V § 15 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 4 a 5.

15.

V § 15 ods. 5 sa slová „v odsekoch 1 a 6“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 1 a 4“.

16.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

17.

V § 18 odsek 1 znie:

„(1) Povinne garančne poistený je zamestnávateľ uvedený v § 7 ods. 1 písm. a) a d) a v § 7ods. ...

18.

V § 18 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Povinne garančne poistený nie je zamestnávateľ uvedený v odseku 1, ktorý je zastupiteľský ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a) § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...

19.

V § 18 ods. 3 sa za slová „v § 4 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „ a d) a v § 4 ods. 2“. ...

20.

V § 19 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo ...

21.

§ 20 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) riaditeľovi štátneho podniku odo dňa vymenovania a zaniká dňom uplynutia obdobia, na ktoré ...

22.

V § 21 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a samostatne zárobkovo činnej osobe ...

23.

§ 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22 Vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia iných fyzických osôb (1) Povinné dôchodkové ...

24.

V § 25 sa za slová „v § 4 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „a d) a v § 4 ods. 2“.

25.

V § 26 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide ...

26.

V § 26 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov ...

27.

V § 26 ods. 4 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „podľa svojho vyhlásenia“ a na konci sa pripája ...

28.

V § 33 ods. 2 sa za slovo „bola“ vkladá slovo „dobrovoľne“.

29.

V § 34 ods. 1 tretia veta znie: „Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení ...

30.

V § 37 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a b) sa za slová „podľa § 55“ vkladajú slová „alebo pravdepodobného ...

31.

V § 48 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia sa dobrovoľne nemocensky poistenej osobe započítava ...

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

32.

V § 49 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 48 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 10“.

33.

Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý znie:

„§ 49a Do obdobia 270 dní sa započítava obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia ...

34.

V § 54 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Pri určení rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu podľa odsekov ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

35.

V § 54 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a obdobia prerušenia povinného nemocenského ...

36.

V § 57 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Výška nemocenskej dávky sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak ...

37.

V § 60 ods. 3 sa vypúšťajú slová „obdobie dôchodkového poistenia fyzickej osoby uvedenej v ...

38.

V § 66 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného ...

39.

§ 67 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Nárok na predčasný starobný dôchodok podľa odsekov 1 a 2 vzniká najskôr odo dňa podania ...

40.

V § 68 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Na všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného ...

41.

V § 68 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.

42.

V § 69 ods. 1 sa slová „sa vypláca“ nahrádzajú slovami „bol priznaný“.

43.

V § 70 ods. 1 sa slová „nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok“ nahrádzajú slovami ...

44.

V § 71 ods. 8 prvá veta znie: „Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú ...

45.

Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 73a Zánik nároku na invalidný dôchodok Nárok na invalidný dôchodok zaniká dňom dovŕšenia ...

46.

V § 74 ods. 3 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:

„c) vychovala aspoň tri deti, d) dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,“. ...

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno e).

47.

V § 75 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Suma vdovského dôchodku, na ktorý vznikne znovu nárok podľa § 74 ods. 6 druhej vety, je ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

48.

V § 75 ods. 5 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.

49.

§ 76 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Nárok na sirotský dôchodok, ktorého suma bola určená z invalidného dôchodku zomretého ...

50.

V § 77 ods. 1 až 3 sa slová „30 %“ nahrádzajú slovami „40 %“.

51.

V § 77 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Suma sirotského dôchodku, na ktorý vznikne znovu nárok podľa § 76 ods. 5 druhej vety, je ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

52.

V § 78 ods. 1 sa za slovo „započíta“ vkladajú slová „na nárok na starobný dôchodok, predčasný ...

53.

§ 79 sa vypúšťa.

54.

V § 80 ods. 1 sa za slovo „dôchodok“ vkladajú slová „priznaný z dôvodu poklesu schopnosti ...

55.

V § 80 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

56.

V § 81 odsek 1 znie:

„(1) Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 a 2 alebo ...

57.

V § 82 ods. 6 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti“. ...

58.

§ 82 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) V roku 2006 sa dôchodkové dávky zvyšujú maximálne do sumy 17 200 Sk. Dôchodky priznané ...

59.

V § 84 ods. 1 sa v prvej vete slová „písm. a), b) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až ...

60.

V § 84 ods. 2 druhá veta znie: „Pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina vymeriavacieho ...

61.

§ 84 odsek 3 znie:

„(3) Ak vznikne nárok na úrazovú dávku uvedenú v odseku 1 v období po kalendárnom roku nasledujúcom ...

62.

V § 84 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

63.

V § 85 sa slová „ak sa zamestnancovi vypláca náhrada“ nahrádzajú slovami „ak má nárok ...

64.

V § 88 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol ...

65.

V § 88 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Poškodený nemá nárok na úrazovú rentu ani v ...

66.

V § 89 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok ...

67.

V § 89 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „a zánik nároku na úrazovú rentu“ a slová ...

68.

Za § 89 sa vkladá § 89a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 89a Zánik nároku na úrazovú rentu Nárok na úrazovú rentu zaniká dňom dovŕšenia dôchodkového ...

69.

§ 90 vrátane nadpisu znie:

„§ 90 Podmienky nároku na jednorazové vyrovnanie Poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie, ...

70.

V § 92 ods. 1 sa za slovo „súdom“ vkladajú slová „a v čase úmrtia nedovŕšil dôchodkový ...

71.

§ 92 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu zaniká dňom, v ktorom by poškodený dovŕšil dôchodkový ...

72.

V § 93 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta a štvrtá veta.

73.

V § 99 sa nad slovo „predpisu“ umiestňuje odkaz 60a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:

„60a) Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia ...

74.

V § 102 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „v § 4 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „a d) a ...

„b) nárok na príjem plynúci členovi družstva z pracovného vzťahu k družstvu, c) nárok na ...

Doterajšie písmená b) až j) sa označujú ako písmená d) až l).

75.

V § 102 ods. 2 sa slová „pracovnú zmluvu“ nahrádzajú slovami „pracovnoprávny vzťah“.

76.

V § 103 ods. 1 sa slová „a) až f)“ nahrádzajú slovami „a) až h)“.

77.

V § 103 ods. 2 sa slová „pracovného pomeru“ nahrádzajú slovami „pracovnoprávneho vzťahu“. ...

78.

V § 103 odsek 3 znie:

„(3) Dávka garančného poistenia je najviac v sume trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného ...

79.

V § 103 sa vypúšťa odsek 4.

80.

Za § 103 sa vkladá § 103a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 103a Uspokojovanie nárokov zamestnanca pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa so sídlom, ...

81.

V § 104 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

82.

V § 104 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Poistenec, ktorý po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.

83.

V § 104 odsek 4 znie:

„(4) Obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti sa započítava na vznik nároku na dávku ...

84.

V § 104 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

85.

V § 105 ods. 1 prvej vete sa slová „šiestich mesiacov (ďalej len „podporné obdobie v nezamestnanosti”)“ ...

86.

V § 105 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného ...

87.

V § 105 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 3 a 4.

88.

V § 105 ods. 4 druhej vete sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

89.

V § 108 ods. 2 druhá veta znie: „Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu ...

90.

§ 108 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak v rozhodujúcom období podľa odseku 2 nie sú tri roky, za ktoré možno zistiť denný ...

91.

V § 109 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

92.

Nadpis § 110 znie: „Zánik nároku na nemocenské dávky a invalidný dôchodok a vylúčenie nároku ...

93.

V § 110 ods. 2 sa za slovo „zamestnávateľ“ vkladajú slová „alebo právnická osoba podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:

„61)
§ 214 až 216 zákona č. 311/2001 Z. z.“.

94.

§ 110 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Nárok na nemocenskú dávku priznanú z povinného nemocenského poistenia zaniká dňom priznania ...

95.

V § 111 ods. 2 sa za slovo „zamestnávateľ“ vkladajú slová „alebo právnická osoba podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65 sa vypúšťa.

96.

V § 112 ods. 8 sa za slová „priznanie inej dávky“ vkladajú slová „alebo ak sa zmenia skutočnosti ...

97.

V § 120 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a inštitúciami štátov, ktoré sú zmluvnou ...

98.

V § 122 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) schvaľuje dohodu o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa osobitného predpisu.60a)“. ...

99.

§ 124 znie:

㤠124
Organizačné zložky Sociálnej poisťovne sú ústredie a pobočky.“.

100.

V § 128 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po dovŕšení ...

101.

V § 128 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta.

102.

V § 128 ods. 7 sa za slová „dôchodkového veku“ vkladajú slová „alebo do priznania predčasného ...

103.

V § 131 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. f) sa za slová „invalidného dôchodku“ vkladajú slová ...

104.

V § 138 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podiel na zisku vyplatený obchodnou ...

105.

V § 138 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „náhrada mzdy plynúca z neplatného skončenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 74 sa vypúšťa.

106.

V § 138 ods. 2 sa slová „poistenie do výšky 3 % hrubých ročných príjmov zamestnanca, ktoré ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 76 sa vypúšťa.

107.

V § 138 ods. 7 tretej vete sa slová „poistenie podľa osobitného predpisu76) najviac do výšky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 78a až 78d znejú:

„78a) § 11 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 78b) § ...

108.

V § 138 ods. 15 prvej vete sa za slová „úrazové poistenie“ vkladajú slová „a garančné ...

109.

V § 138 odsek 18 znie:

„(18) Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie ...

110.

V § 138 ods. 19 úvodná veta znie: „Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na starobné ...

111.

V § 138 ods. 21 a 22 sa v úvodnej vete za slová „dôchodkového veku“ vkladajú slová „alebo ...

112.

V § 138 sa za odsek 22 vkladá nový odsek 23, ktorý znie:

„(23) Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie ...

Doterajší odsek 23 sa označuje ako odsek 24.

113.

Za § 139 sa vkladá § 139a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 139a Vymeriavací základ z príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca ...

114.

V § 149 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na zmluvu sa vzťahuje Obchodný zákonník.“.

115.

V § 149 ods. 5 druhá veta znie: „Na výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy predloženého ...

116.

§ 152 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 84 až 86 sa vypúšťajú.

117.

V § 152a sa slová „a na uplatňovanie pohľadávok na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie1) ...

118.

§ 155 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky organizuje a určený zamestnanec ...

119.

V § 157 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak z dôvodu platobnej neschopnosti rezervného ...

120.

V § 162 ods. 2 písm. b) sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „79,13 %“.

121.

V § 162 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).

122.

V § 163 ods. 2 písm. b) sa slová „8 %“ nahrádzajú slovami „20,87 %“.

123.

V § 164 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „úhradu poistného ...

124.

V § 166 odsek 1 znie:

„(1) Základný fond poistenia v nezamestnanosti je určený na výplatu dávky v nezamestnanosti.“. ...

125.

V § 168 ods. 2 písm. a) sa slová „2,8 %“ nahrádzajú slovami „2,9 %“.

126.

V § 168 ods. 3 písm. f) sa za slovo „penále“ vkladajú slová „a pokuta“.

127.

V § 178 ods. 1 písm. a) dvanásty bod znie:

„12.
o odpustení zmeškania lehoty,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 95 sa vypúšťa.

128.

V § 178 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa sedemnástym až deväťnástym bodom, ktoré znejú:

„17. o ustanovení osobitného príjemcu, 18. o ustanovení opatrovníka, 19. o predbežnom opatrení,“. ...

129.

V § 179 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa deviatym až dvanástym bodom, ktoré znejú:

„9. o povolení splátok dlžných súm poistného, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) ...

130.

V § 186 odsek 1 znie:

„(1) Podanie možno urobiť písomne, ústne, telegraficky, faxom alebo elektronickými prostriedkami ...

131.

V § 186 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba môže organizačnej zložke Sociálnej poisťovne doručovať ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

132.

V § 209 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.

133.

V § 210 odsek 1 znie:

„(1) Organizačné zložky Sociálnej poisťovne vydávajú rozhodnutie vo veciach uvedených v § ...

134.

V § 215 ods. 6 písm. a) sa slová „o znížení,“ nahrádzajú slovami „o priznaní, o znížení,“. ...

135.

V § 226 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).

136.

V § 226 ods. 1 písm. f) sa slová „piatich dní od priradenia platby“ nahrádzajú slovami „desiatich ...

137.

Za § 226 sa vkladá § 226a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 226a Ďalšie povinnosti Sociálnej poisťovne voči poberateľovi dôchodkovej dávky a sociálneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 100aa znie:

„100aa) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

138.

V § 227 ods. 4 sa za slovo „poštou“ vkladá čiarka a slová „ak nie je podpísaný zaručeným ...

139.

V § 228 ods. 6 sa slová „na tlačive, ktorého obsah“ nahrádzajú slovami „na tlačive alebo ...

140.

V § 228 ods. 8 sa za slovo „poštou“ vkladá čiarka a slová „ak nie sú podpísané zaručeným ...

141.

§ 229 znie:

„§ 229 „(1) Fyzická osoba uvedená v § 15 ods. 1 písm. c) až e) je povinná odhlásiť sa z ...

142.

V § 231 ods. 1 písm. b) druhom bode sa za slová „úrazového poistenia” vkladá čiarka a slová ...

143.

V § 231 ods. 4 prvej vete sa za slovo „poštou” vkladá čiarka a slová „ak nie je podpísané ...

144.

§ 233 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:

„(13) Ministerstvo je povinné a) informovať Európsku komisiu o spôsobe určenia hornej hranice ...

145.

V § 234 ods. 2 a 5 sa slová „pracovného pomeru” nahrádzajú slovami „pracovnoprávneho vzťahu”. ...

146.

§ 234 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak súd rozhodol o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo zastavil konkurzné konanie ...

147.

V § 235 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „identifikačné ...

148.

V § 236 ods. 1 sa v úvodnej vete slovo „Poberateľ” nahrádza slovom „Príjemca”.

149.

V § 255 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na hodnotenie náhradnej doby ako obdobia dôchodkového ...

150.

V § 255 ods. 3 sa za slová „vo výške 0,3” vkladá čiarka a slová „0,6 v prípade materskej ...

151.

§ 255 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Za obdobie dôchodkového poistenia sa nepovažuje zamestnanie a náhradná doba získané pred ...

152.

V § 261 ods. 2 sa za slová „po 31. decembri 2003” vkladajú slová „do 31. júla 2006” a na ...

153.

V § 261 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „po 31. decembri 2003” vkladajú slová „do 31. júla ...

154.

V § 261 ods. 4 sa za slová „po 31. decembri 2003” vkladajú slová „do 31. júla 2006”.

155.

V § 262 ods. 2 sa za slová „po 31. decembri 2003” vkladajú slová „do 31. júla 2006” a na ...

156.

V § 262 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „po 31. decembri 2003” vkladajú slová „do 31. júla ...

157.

V § 262 ods. 4 sa za slová „po 31. decembri 2003” vkladajú slová „do 31. júla 2006”.

158.

V § 263 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak poberateľ invalidného dôchodku podľa prvej ...

159.

§ 263 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:

„(16) Trvanie invalidity podľa tohto zákona od 1. augusta 2006 Sociálna poisťovňa nepreskúmava, ...

160.

§ 272 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) V konaniach o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní ...

161.

V § 279 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

162.

V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
plnenia podľa § 293o ods. 6.“.

”.

163.

V § 292 ods. 2 sa slovo „2006” nahrádza slovom „2007”.

164.

Za § 293f sa vkladajú § 293g až 293q, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2006 § 293g Fyzickej osobe uvedenej ...

165.

Prílohy č. 4 a 5 znejú:

„Príloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. PERCENTUÁLNA MIERA POKLESU ZÁROBKOVEJ ČINNOSTIpodľa ...

Čl. II

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene ...

1.

Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Zamestnancom podľa tohto zákona nie je fyzická osoba vo výkone väzby a fyzická osoba vo ...

2.

Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Zamestnávateľom podľa tohto zákona nie je pre fyzickú osobu uvedenú v § 2 ods. 2 ústav ...

3.

V § 4 sa slová „nemá nárok na mzdu, plat, odmenu za prácu alebo služobný príjem podľa osobitných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5)
§ 138 ods. 1 až 6 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.

V § 5 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) ak sa nezdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti bez súhlasu lekára, ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

5.

V § 8 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „určeného podľa osobitného predpisu13) (ďalej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

6.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Denný vymeriavací základ zamestnanca je denný vymeriavací základ zamestnanca určený podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 17 znejú:

„16) § 55 zákona č. 461/2003 Z. z. 17) § 57 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 ...

7.

V § 9 odsek 4 znie:

„(4) Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu, či sa dočasne práceneschopný zamestnanec zdržiava ...

Čl. IV

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 14 ods. 1 a 2 písmená c) až e) znejú:

„c) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, dôchodkovo poistená podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 až 12a znejú:

„11) § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z. 12) § ...

2.

V § 14 odsek 4 znie:

„(4) Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca ...

3.

V § 14 ods. 5 sa v úvodnej vete slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a d)“.

4.

V § 14 odsek 6 znie:

„(6) Riadna starostlivosť fyzickej osoby podľa odseku 1 písm. c) a d) a podľa odseku 2 písm. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.“. ...

5.

V § 17 ods. 1 sa za slová „osobitného predpisu17) a“ vkladajú slová „fyzickej osobe uvedenej ...

6.

V § 20 odsek 2 znie:

„(2) Štát platí príspevky za sporiteľa, za ktorého platí poistné na dôchodkové poistenie ...

7.

V § 20 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

8.

V § 20 odsek 3 znie:

„(3) Sociálna poisťovňa platí príspevky za sporiteľa uvedeného v § 14 ods. 4, za ktorého ...

9.

V § 23 ods. 10 sa za slová „invalidného dôchodku“ vkladajú slová „alebo úrazovej renty“. ...

10.

Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23a Určenie vymeriavacieho základu z príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu ...

11.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28a Vrátenie príspevkov (1) Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

12.

V § 38 ods. 2 a § 39 sa slová „30 %" nahrádzajú slovami „40 %".

13.

V § 48 ods. 22 sa slová „doplnková dôchodková poisťovňa" nahrádzajú slovami „doplnková ...

14.

V § 51 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. j)" nahrádzajú slovami „písm. i)".

15.

V § 52 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až i).

16.

V § 52 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až i).

17.

V § 52 ods. 2 písm. f) sa slová „písm. g)" nahrádzajú slovami „písm. f)".

18.

V § 52 ods. 2 písm. g) sa slová „písm. h)" nahrádzajú slovami „písm. g)".

19.

V § 52 ods. 2 písm. h) sa slová „písm. i)" nahrádzajú slovami „písm. h)".

20.

V § 52 ods. 2 písm. i) sa slová „písm. j)" nahrádzajú slovami „písm. i)".

21.

V § 52 ods. 4 písm. b) sa slová „písm. b), e), f), h), i) a j)" nahrádzajú slovami „písm. ...

22.

V § 52 ods. 4 písm. e) sa slová „písm. g)" nahrádzajú slovami „písm. f)".

23.

V § 52 ods. 5 tretej vete sa slová „písm. b), d), e) až j)" nahrádzajú slovami „písm. b), ...

24.

V § 52 ods. 6 sa slová „písm. g)" nahrádzajú slovami „písm. f)".

25.

V § 52 ods. 10 sa slová „písm. a), b), d) až f), h) a i)" nahrádzajú slovami „písm. a), b), ...

26.

Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54a Ochrana osobných údajov (1) Na účely identifikácie sporiteľov, poberateľov dôchodkov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58f znejú:

„58a) § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších ...

27.

V § 64 ods. 1 sa slová „povinne zúčastnenou na starobnom dôchodkovom sporení alebo s fyzickou ...

28.

V § 64 odsek 3 znie:

„(3) V rovnakom období môže mať sporiteľ uzatvorenú iba jednu účinnú zmluvu o starobnom dôchodkovom ...

29.

V § 64 ods. 4 prvá veta a druhá veta znejú: „Fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 1 je povinná ...

30.

V § 64 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Dôchodková správcovská spoločnosť zodpovedá ...

31.

V § 64 odsek 7 znie:

„(7) Od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nemožno odstúpiť, vypovedať ju, ani zrušiť ...

32.

V § 64a ods. 5 tretej vete sa za slová „odseku 3" vkladajú slová „písm. a) a b)" a za tretiu ...

33.

§ 64a sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

„(6) Sociálna poisťovňa vymaže bez zbytočného odkladu z registra zmlúv zmluvu o starobnom dôchodkovom ...

34.

V § 64b odsek 1 znie:

„(1) Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej ...

35.

V § 64b odsek 3 znie:

„(3) Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom ...

36.

V § 64b sa vypúšťa odsek 5.

37.

V § 65 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

38.

V § 65 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

39.

V § 67 ods. 1 prvej vete sa za slová „§ 47 ods. 2 písm. a) a b)" vkladajú slová „prvom, štvrtom, ...

40.

V § 67 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zverené činnosti môže fyzická osoba a právnická ...

41.

V § 67 odsek 2 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) je Národnej banke Slovenska predložený písomný súhlas depozitára s navrhovaným zverením ...

42.

V § 67 sa vypúšťa odsek 5.

43.

V § 69 ods. 1 a 3 sa slová „písm. g)" nahrádzajú slovami „písm. f)".

44.

V § 69 ods. 5 sa slová „písm. j)" nahrádzajú slovami „písm. i)".

45.

V § 79 odsek 10 znie:

„(10) Zlúčením dôchodkových fondov zaniká zmluva o výkone činnosti depozitára. Depozitár ...

46.

V § 81 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo príslušného členského štátu".

47.

V § 81 ods. 1 písm. g) sa za slová „na bežnom účte" vkladajú slová „a na vkladovom účte". ...

48.

V § 82 ods. 2 sa za slovo „jedného" vkladá slovo „členského".

49.

V § 84 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a pri zlúčení ...

50.

V § 84 ods. 3 sa za slová „podľa odseku 2," vkladajú slová „alebo pri zlúčení dôchodkových ...

51.

Pod § 91 sa vkladá nadpis, ktorý znie:

„Porovnávanie výkonnosti dôchodkových fondov“.

52.

V § 99 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „a správu" a na konci sa pripája veta, ktorá ...

53.

V § 107 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

54.

V § 109 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú ...

55.

V § 110 ods. 3 sa slovo „denne" nahrádza slovami „každý pracovný deň" a za slová „v dôchodkovom ...

56.

Nadpis deviatej časti znie:

„PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ A REKLAMA“.

57.

§ 111 sa vypúšťa.

58.

Nadpis § 112 sa vypúšťa.

59.

V § 113 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.

60.

V § 114 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).

61.

V § 114 ods. 1 písm. g) sa za slovami „dôchodková správcovská spoločnosť" vypúšťa čiarka ...

62.

V § 115 ods. 1 sa vypúšťa písmeno q).

Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno q).

63.

V § 115 ods. 3 sa slová „písm. o)" nahrádzajú slovami „písm. n)".

64.

V § 116 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Národná banka Slovenska je povinná uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, aby prijala ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

65.

V § 120 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) dôchodková správcovská spoločnosť nesplnila podmienku primeranosti jej vlastných zdrojov ...

66.

V § 120 ods. 3 sa slová „písm. r)" nahrádzajú slovami „písm. p)".

67.

V § 120 ods. 5 sa slová „právnická osoba, ktorej bolo toto povolenie odňaté," nahrádzajú slovami ...

68.

V § 121 ods. 1 sa za slovami „v plnom rozsahu" vypúšťa čiarka, slová „najviac do výšky 50 ...

69.

V § 121 ods. 3 prvej vete sa za slovom „prevedie" vkladajú slová „bez zbytočného odkladu" a ...

70.

Za § 123a sa vkladajú § 123b a 123c, ktoré znejú:

„§ 123b (1) Povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa zanikajú 1. januára 2007. (2) Žiadateľovi ...

71.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 43/2004 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV ...

Čl. V

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 2 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo skončenia ...

2.

Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Tanečný umelec je umelec, ktorý vykonáva profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku ...

3.

V § 5 ods. 2 sa slová „do kategórie 3 alebo 4 je povinný" nahrádzajú slovami „do kategórie ...

4.

Za § 6 sa vkladajú § 6a až 6i, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 6a Zamestnanecká dôchodková spoločnosť Zamestnanecká dôchodková spoločnosť je zahraničná ...

5.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenia tohto zákona, ktoré sa vzťahujú na účastníka a poberateľa dávky, platia ...

6.

V § 10 ods. 3 sa za slová „do kategórie 3 alebo 4," vkladajú slová „alebo po skončení vykonávania ...

7.

V § 11 ods. 2 sa za slová „do kategórie 3 alebo 4," vkladajú slová „alebo počas výkonu prác ...

8.

V § 12 ods. 2 sa za slová „do kategórie 3 alebo 4," vkladajú slová „a za zamestnanca, ktorý ...

9.

V § 16 ods. 3 prvej vete a druhej vete sa za slová „do kategórie 3 alebo 4" vkladajú slová „alebo ...

10.

V § 16 ods. 6 prvej vete a druhej vete sa za slovami „bude vyplácať" vypúšťa čiarka a vypúšťajú ...

11.

V § 17 ods. 1 a 3 sa za slová „do kategórie 3 alebo 4," vkladajú slová „alebo z dôvodu výkonu ...

12.

V § 17 ods. 6 sa za slovami „bude vyplácať" vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „a od ...

13.

V § 18 odsek 1 znie:

„(1) Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie z dôvodu a) vyplácania invalidného dôchodku ...

14.

V § 20 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Poisťovňa na účely tohto ...

15.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene ...

16.

V § 23 ods. 1 písm. m) sa vypúšťajú slová „príspevkového doplnkového dôchodkového fondu". ...

17.

V § 23 ods. 3 úvodnej vete sa slová „odseku 1" nahrádzajú slovami „odseku 2".

18.

V § 23 ods. 5 sa za slová „Ak boli doklady" vkladá čiarka a slová „preukazujúce splnenie personálnych ...

19.

V § 24 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Povolenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré ...

20.

V § 24 ods. 2 písmeno g) znie:

„g)
schválenie dávkového plánu,“.

21.

V § 26 ods. 1 písm. n) sa vypúšťa slovo „príspevkového".

22.

V § 26 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 23 ods. 1 písm. i)" nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 1 písm. ...

23.

V § 26 ods. 2 písm. n) sa vypúšťa slovo „príspevkového".

24.

V § 26 ods. 4 písm. h) sa vypúšťa slovo „príspevkový".

25.

V § 26 ods. 9 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1 písm. a), b), e), g) až k)".

26.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28a Ochrana osobných údajov (1) Na účely identifikácie účastníkov, poberateľov dávok, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a až 24f znejú:

„24a) § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších ...

27.

V § 29 ods. 1 druhej vete sa za slová „štatútov doplnkových dôchodkových fondov," vkladajú ...

28.

V § 29 ods. 3 sa za slová „štatútmi doplnkových dôchodkových fondov" vkladá čiarka a slová ...

29.

V § 29 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok". ...

30.

V § 32 ods. 6 sa za slovo „prokurista" vkladá čiarka a slová „ani člen štatutárneho orgánu" ...

31.

V § 32 ods. 8 sa čiarka za slovom „majetku" nahrádza spojkou „a" a vypúšťajú sa slová „a ...

32.

V § 34 ods. 2 písm. a) sa za slová „štatútov doplnkových dôchodkových fondov," vkladajú slová ...

33.

V § 34 ods. 7 sa za slová „zo zákona" vkladá čiarka a slová „alebo zo štatútu doplnkového ...

34.

V § 34 ods. 8 sa slová „odseku 8" nahrádzajú slovami „odseku 7".

35.

V § 35 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná ...

36.

V § 37 ods. 1 sa slová „okrem činností uvedených v § 22 ods. 2 písm. c) dvanástom bode a pätnástom ...

37.

Za § 37 sa vkladajú § 37a a 37b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 37a Vykonávanie činnosti doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na území hostiteľského členského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z.“.

38.

V § 38 ods. 3 sa slová „podľa § 49" nahrádzajú slovami „podľa § 51".

39.

V § 39 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo podľa § 26 ods. 1 písm. ...

40.

V § 39 ods. 5 sa za slová „podľa § 26 ods. 1 písm. f)" vkladajú slová „alebo podľa § 26 ...

41.

V § 40 ods. 2 sa slová „podľa § 39 ods. 2" nahrádzajú slovami „podľa § 25 ods. 1 písm. ...

42.

V § 43 ods. 3 sa slová „iba v jednom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde spravovanom" nahrádzajú ...

43.

V § 43 ods. 4 prvá veta znie: „Majetok v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde tvorí majetok ...

44.

V § 43 ods. 5 sa slová „ku dňu požiadania o vyplácanie týchto dôchodkov" nahrádzajú slovami ...

45.

V § 43 ods. 6 sa slová „ku dňu požiadania o vyplácanie týchto dôchodkov do poisťovne, a to ...

46.

V § 43 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia o spoluvlastníctve podľa Občianskeho ...

47.

V § 45 ods. 3 sa vypúšťajú slová „na bežný účet výplatného doplnkového dôchodkového ...

48.

V § 47 ods. 4 sa slová „odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení ...

49.

V § 48 odsek 2 znie:

„(2) Štatút je účinný dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska ...

50.

V § 48 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Štatút je záväzný pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, účastníka a pre poberateľa ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

51.

V § 48 ods. 6 sa na konci pripája tento text: „a vypracovať správu o druhoch investičných nástrojov, ...

52.

V § 51 ods. 1 písm. b) sa za slová „súčasne s prechodom správy" vkladá slovo „všetkých". ...

53.

V § 52 vrátane nadpisu sa vypúšťa slovo „príspevkový" vo všetkých gramatických tvaroch.

54.

V § 52 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Výplatný doplnkový dôchodkový fond možno zrušiť ...

55.

V § 53 odsek 1 znie:

„(1) Na investovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa rovnako vzťahujú ustanovenia o investovaní ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36 až 36f znejú:

„36) § 80 až 86 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 36a) § 82 ods. 5 zákona ...

56.

V § 53 sa vypúšťa odsek 2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 sa vypúšťa.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

57.

V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného ...

58.

V § 54 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „To neplatí, ak je hypotekárna ...

59.

V § 54 odsek 8 znie:

„(8) Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde sa môže použiť len na a) investície ...

60.

V § 54 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde musí byť v plnej výške zabezpečený ...

Doterajšie odseky 9 až 16 sa označujú ako odseky 10 až 17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

„39a)
§ 81 ods. 1 písm. h) zákona č. 43/2004 Z. z.“.

61.

V § 57 ods. 1 sa slová „len jednu účastnícku zmluvu" nahrádzajú slovami „jednu alebo viac ...

62.

V § 57 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Účastnícka zmluva zaniká a) dohodou zmluvných strán, b) odstúpením od účastníckej ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

63.

V § 58 ods. 1 prvej vete sa za slová „ak uzatvoria s tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou ...

64.

V § 59 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.

65.

V § 60 ods. 1 písm. e) sa slová „v písmene c)" nahrádzajú slovami „v písmene d)".

66.

V § 61 ods. 1 sa slová „jeho osobný účet" nahrádzajú slovami „jeden osobný účet pre každú ...

67.

V § 62 ods. 2 druhej vete sa slová „do 60 dní" nahrádzajú slovami „do 90 dní".

68.

V § 66 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná ...

69.

V § 67 sa za odsek 2 vkladajú odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska správu ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 6 a 7.

70.

V § 67 odsek 6 znie:

„(6) Národná banka Slovenska môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom obsah ročnej ...

71.

§ 67 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Na účely dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená žiadať, aby zamestnanecká dôchodková ...

72.

§ 68 znie:

„§ 68 (1) Sprostredkovaním doplnkového dôchodkového sporenia je a) predkladanie ponúk na uzatvorenie ...

73.

Za § 68 sa vkladajú § 68a až 68c, ktoré znejú:

„§ 68a (1) Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia môže za podmienok ustanovených ...

74.

V poznámke pod čiarou k odkazu 44 sa vypúšťajú slová „Zákonník práce.".

75.

V § 69 ods. 3 sa za slová „poberateľov dávok" vkladajú slová „a záujmy členov a poberateľov ...

76.

V § 69 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá ...

77.

§ 69 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Národná banka Slovenska vedie register doplnkových dôchodkových spoločností, doplnkových ...

78.

V § 70 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou ...

79.

V § 70 ods. 2 písm. b) sa za slová „štatútu doplnkového dôchodkového fondu" vkladá čiarka ...

80.

V § 70 ods. 3 sa za slová „doplnkovej dôchodkovej spoločnosti" vkladajú slová „alebo zamestnaneckej ...

81.

Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý znie:

„§ 70a (1) Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušný orgán domovského členského ...

82.

V § 71 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „v štatúte doplnkového dôchodkového fondu," vkladajú ...

83.

V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) nariadiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského ...

84.

V § 71 ods. 2 prvej vete sa za slová „štatútu doplnkového dôchodkového fondu," vkladajú slová ...

85.

V § 71 ods. 9 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prerokovať nedostatky v činnosti ...

86.

V § 72 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Národná banka Slovenska je povinná uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, aby prijala ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

87.

V § 72 ods. 5 sa slová „uzatvoriť účastnícku zmluvu s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou ...

88.

V § 74 odsek 7 znie:

„(7) Zavedením nútenej správy sa výkon práva účastníka na jeho prestup podľa § 63 alebo ...

89.

V § 76 ods. 1 sa slová „jej základného imania podľa § 22 ods. 8" nahrádzajú slovami „75 ...

90.

V § 76 ods. 6 sa slová „právnická osoba, ktorej bolo povolenie odňaté," nahrádzajú slovami ...

91.

V § 85 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na činnosť doplnkovej dôchodkovej poisťovne platí ...

92.

V § 86 ods. 3 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ...

93.

Za § 87a sa vkladá § 87b, ktorý znie:

„§ 87b (1) Zamestnanec, ktorý vykonáva alebo začal vykonávať práce tanečného umelca v období ...

94.

V celom texte zákona sa slová „odňatie", „odňať" a „odňaté" vo všetkých gramatických ...

95.

Príloha znie:

„Príloha k zákonu č. 650/2004 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV ...

Čl. VI

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 34 ods. 14 písmeno d) znie:

„d) má priznaný starobný dôchodok alebo občan, u ktorého sa invalidný dôchodok odo dňa dovŕšenia ...

2.

V § 36 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) priznania starobného dôchodku alebo dňom, od ktorého sa invalidný dôchodok z dôvodu dovŕšenia ...

3.

V § 36 ods. 1 písm. m) sa vypúšťa prvý bod.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a sa vypúšťa.

Doterajší druhý bod a tretí bod sa označujú ako prvý bod a druhý bod.

4.

V § 36 ods. 6 sa za slovo „dôchodku" vkladajú slová „alebo doklad o tom, že invalidný dôchodok ...

5.

Za § 72a sa vkladá § 72b, ktorý znie:

„§ 72b (1) Na účely poskytovania príspevku podľa § 50 zamestnávateľovi sa za občana so zdravotným ...

Čl. VII - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie

1.

zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom ...

2.

zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...

Čl. VIII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2006 okrem tridsiateho bodu, tridsiateho siedmeho bodu, ...

Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore