Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2014 do 31.12.2014

Platnosť od: 12.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Účinnosť do: 31.12.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Priestupkové konanie, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18JUD17DS15EUPP4ČL0

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2014 do 31.12.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 417/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní

a)
pomoci v hmotnej núdzi,
b)
osobitného príspevku a
c)
jednorazovej dávky.
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na občana Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky ...

§ 2
Hmotná núdza
(1)

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti podľa tohto zákona nedosahuje sumy životného ...

(2)

Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie ...

(3)

Príjemca na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ...

§ 3
Domácnosť
(1)

Domácnosť na účely tohto zákona tvoria spoločne posudzované fyzické osoby (ďalej len „člen ...

a)
jednotlivec,
b)
manžel a manželka,
c)
manžel, manželka a nezaopatrené deti4) žijúce s nimi v domácnosti,
d)
rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
e)
rodičia a deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem nižší ako mesačná ...
f)
rodičia a deti nad 25 rokov veku žijúce s nimi v domácnosti, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie ...
g)
fyzické osoby podľa písmen b) až f), ak sa im poskytuje pomoc v krízovej životnej situácii a ...
h)
plnoleté fyzické osoby podľa písmen b) až f), ak sa im poskytuje starostlivosť v resocializačnom ...
(2)

Ak bolo dieťa uvedené v odseku 1 písm. c) a d) zverené súdom do striedavej osobnej starostlivosti ...

a)
počas jedného kalendárneho mesiaca striedavo v starostlivosti obidvoch rodičov, pričom u
1.
jedného rodiča má byť menej ako 12 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, považuje ...
2.
každého rodiča má byť najmenej 12 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, posudzuje ...
b)
počas jedného kalendárneho mesiaca alebo viac po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov v starostlivosti ...
(3)

Kalendárny deň, v ktorom má byť podľa rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody rodičov ...

(4)

Dieťa uvedené v odsekoch 2 a 3 sa v kalendárnom mesiaci spoločne posudzuje vždy len s jedným z ...

(5)

Člen domácnosti na účely tohto zákona nie je

a)
nezaopatrené dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo ...
b)
fyzická osoba uvedená v odseku 1, ak je vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody, alebo ...
c)
dieťa uvedené v odseku 1 písm. e) a f), ktorému vznikol nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, ...
d)
študent v doktorandskom študijnom programe v dennej forme, ak študent je dieťa uvedené v odseku ...
(6)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) môže v prípadoch hodných osobitného ...

(7)

Ak možno fyzickú osobu považovať za člena dvoch alebo viacerých domácností, úrad určí, do ...

§ 4
Príjem
(1)

Pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa na účely tohto zákona započítavajú ...

(2)

Príjem na účely tohto zákona je príjem podľa osobitného predpisu10) a štipendium študenta v ...

(3)

Príjem na účely tohto zákona nie je

a)
25 % z príjmu zo závislej činnosti12) alebo obdobného príjmu v cudzine,
b)
25 % zo starobného dôchodku a z predčasného starobného dôchodku; dôchodcovi, ktorý získal obdobie ...
c)
25 % z materského, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity, ...
d)
prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa alebo dávka toho istého druhu vyplatená v ...
e)
príspevok na starostlivosť o dieťa,
f)
nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou podľa osobitného predpisu,14)
g)
dotácia na podporu humanitárnej pomoci a dotácia poskytnutá iným orgánom štátnej správy, ktorá ...
h)
príjem žiaka strednej školy a študenta vysokej školy, ktorí študujú dennou formou štúdia, ...
i)
príspevky poskytované podľa osobitného predpisu,16)
j)
25 % z príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,17)
k)
finančná podpora alebo finančný príspevok z prostriedkov nadácií, občianskych združení, neziskových ...
l)
zamestnanecká prémia a daňový bonus,
m)
príjem za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktoré vykonáva Štatistický úrad ...
n)
odmena za produktívnu prácu žiakovi a hmotné zabezpečenie žiaka,18)
o)
odmena za výkon funkcie člena a zapisovateľa volebnej komisie,
p)
vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na preddavkoch na daň z príjmov v sume najviac 50 ...
q)
vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie v sume najviac 50 eur,
r)
suma zvýšenia dôchodkovej dávky podľa osobitného predpisu19) za obdobie od 1. januára do dňa, ...
s)
materiálne zabezpečenie dobrovoľníka podľa osobitného predpisu,20)
t)
opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru,21)
u)
výživné uhradené povinnou osobou vo výške sumy náhradného výživného,22) ktoré je člen domácnosti ...
(4)

Príjem sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 5
Majetok
(1)

Majetok na účely tohto zákona sú veci, a ak to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové ...

(2)

Za majetok podľa odseku 1 sa nepovažuje

a)
motorové vozidlo, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je člen domácnosti a využíva sa na individuálnu ...
b)
jedno motorové vozidlo v domácnosti, ktorého hodnota podľa odborného stanoviska vyhotoveného znalcom24) ...
§ 6
Nárok

Nárok na účely tohto zákona je

a)

výživné podľa osobitného predpisu,25)

b)

náhradné výživné podľa osobitného predpisu,22)

c)

dávky sociálneho poistenia, dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia, dôchodky doplnkového ...

d)

nárok z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu.

DRUHÁ ČASŤ

POSUDZOVANIE HMOTNEJ NÚDZE

§ 7
(1)

Hmotná núdza sa zisťuje posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti. ...

(2)

Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou sa neskúma, ak ide o ...

a)
dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
b)
je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
c)
je nezaopatrené dieťa,
d)
je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa, ...
e)
sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú ...
f)
sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ...
g)
si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia a nie je nezaopatrené dieťa,
h)
má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo ...
(3)

Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem predajom majetku alebo prenájmom majetku ...

a)
nehnuteľnosť, ktorú užíva domácnosť na primerané trvalé bývanie; na primeranosť trvalého ...
b)
poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú užíva domácnosť pre svoju potrebu,
c)
hnuteľnú vec, ktorá nepodlieha exekúcii27) alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka, dotácia ...
d)
majetok, ktorý v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu28) alebo ...
(4)

Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem uplatnením nároku podľa § 6 písm. ...

(5)

Príjem sa posudzuje v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa podala žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, ...

§ 8
(1)

Fyzická osoba a členovia domácnosti nie sú v hmotnej núdzi, aj keď príjem členov domácnosti ...

(2)

Fyzická osoba nie je v hmotnej núdzi, ak

a)
je vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody alebo je umiestnená v zariadení na základe ...
b)
je členom komunity, rehole, spoločnosti alebo obdobného spoločenstva založeného cirkvou alebo ...

TRETIA ČASŤ

POMOC V HMOTNEJ NÚDZI, OSOBITNÝ PRÍSPEVOK A JEDNORAZOVÁ DÁVKA

§ 9
Pomoc v hmotnej núdzi
(1)

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká fyzickej osobe v hmotnej núdzi, ak spĺňa podmienky ustanovené ...

(2)

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi nevzniká, ak sa všetci členovia domácnosti zdržiavajú v cudzine ...

(3)

Pomoc v hmotnej núdzi je

a)
dávka v hmotnej núdzi (ďalej len „dávka“),
b)
ochranný príspevok,
c)
aktivačný príspevok,
d)
príspevok na nezaopatrené dieťa,
e)
príspevok na bývanie.
§ 10
Dávka
(1)

Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok.

(2)

Dávka je

a)
61,60 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
b)
117,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
c)
107,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
d)
160,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
e)
171,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
f)
216,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.
(3)

Ak v odsekoch 5 a 6 nie je ustanovené inak, dávka podľa odseku 2 sa znižuje o sumu 61,60 eura za ...

a)
menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ...
b)
dobrovoľníckej činnosti,33) alebo
c)
prác na predchádzanie mimoriadnej situácii,29) počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní ...
(4)

Písomná dohoda podľa odseku 3 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
miesto a druh vykonávania menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa ...
c)
začiatok a dĺžku vykonávania menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác ...
d)
záväzok organizátora menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa ...
e)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(5)

Ak je člen domácnosti v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,12) ...

(6)

Ak sa člen domácnosti nemôže zúčastniť menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti ...

(7)

Skutočnosť odôvodňujúca zníženie dávky podľa odseku 3 sa prvýkrát skúma za kalendárny mesiac ...

(8)

Odsek 3 sa nevzťahuje na člena domácnosti,

a)
ktorý je uvedený v § 7 ods. 2 písm. a) až c) a e) až h),
b)
ktorému vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe34) ...
c)
ktorým je rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do troch rokov veku,
d)
ktorým je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov ...
e)
ktorý vykonáva menšie obecné služby, dobrovoľnícku činnosť alebo práce podľa odseku 3 písm. ...
f)
ktorému vykonávanie menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku ...
(9)

Úrad môže na základe písomnej dohody s obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ...

(10)

Písomná dohoda podľa odseku 9 obsahuje náležitosti podľa odseku 4 a záväzok úradu zabezpečiť ...

(11)

Ak dohodu podľa odseku 3 alebo odseku 9 poruší obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková ...

§ 11
Ochranný príspevok
(1)

Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá ...

(2)

Ochranný príspevok za každého člena domácnosti je

a)
63,07 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), b), d) až f),
b)
34,69 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. h),
c)
13,50 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý je
1.
tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúčastňuje pravidelne raz za ...
2.
rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku dieťaťa. ...
(3)

Ochranný príspevok podľa odseku 2 písm. c) patrí členovi domácnosti, aj ak mu patrí ochranný ...

(4)

Ak nepriaznivý zdravotný stav podľa § 7 ods. 2 písm. h) trvá bez prerušenia dlhšie ako 3 po ...

§ 12
Aktivačný príspevok
(1)

Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, ...

(2)

Aktivačný príspevok je 63,07 eura mesačne.

(3)

Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a)
ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,
b)
ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a
1.
zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole35) alebo štúdia organizovaného ...
2.
zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce37) a projektov podľa osobitného predpisu,38) ...
3.
je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou ...
4.
je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 ...
5.
je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť33) v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac ...
c)
ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; ...
(4)

Menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj podľa odseku 3 písm. ...

(5)

Písomná dohoda podľa odseku 3 písm. b) štvrtého bodu alebo piateho bodu obsahuje náležitosti ...

(6)

Ak dohodu podľa odseku 3 písm. b) štvrtého bodu alebo piateho bodu poruší obec, rozpočtová organizácia ...

(7)

Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu účasti osôb na menších obecných službách alebo dobrovoľníckej ...

(8)

Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý

a)
je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej ...
b)
spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok podľa § 11 ods. 2 písm. a) alebo písm. b).
(9)

Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí 12 mesiacov ...

§ 13
Príspevok na nezaopatrené dieťa
(1)

Príspevok na nezaopatrené dieťa je určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja ...

(2)

Príspevok na každé nezaopatrené dieťa podľa odseku 1 je 17,20 eura mesačne.

(3)

Príspevok na nezaopatrené dieťa nepatrí, ak

a)
zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa a z toho ...
b)
bolo dieťaťu alebo jeho rodičovi uložené výchovné opatrenie41) a výchovné opatrenie neplní ...
(4)

Príspevok na nezaopatrené dieťa sa poskytuje od začiatku školského roka v období školského ...

§ 14
Príspevok na bývanie
(1)

Príspevok na bývanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním.

(2)

Príspevok na bývanie je

a)
55,80 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti,
b)
89,20 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu ...
(3)

Príspevok na bývanie patrí, ak niektorý člen domácnosti je

a)
vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý ...
b)
nájomcom bytu, nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na ...
(4)

Príspevok na bývanie patrí, ak domácnosť býva v

a)
zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom ...
b)
byte alebo v rodinnom dome na základe práva doživotného užívania; preukazovanie uhrádzania nákladov ...
(5)

Príspevok na bývanie patrí, ak domácnosť alebo člen domácnosti

a)
v byte podľa odseku 3 písm. a) uhrádza náklady za služby spojené s bývaním a daň z nehnuteľnosti ...
b)
v rodinnom dome podľa odseku 3 písm. a) uhrádza daň z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad, ...
c)
v byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie podľa odseku ...
d)
platí úhradu za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb alebo úhradu za starostlivosť ...
(6)

Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa opätovne prehodnotia po uplynutí

a)
6 po sebe nasledujúcich mesiacov od posledného preukázania splnenia podmienok nároku na príspevok ...
b)
12 po sebe nasledujúcich mesiacov od posledného preukázania splnenia podmienok nároku na príspevok ...
(7)

Príspevok na bývanie v jednom byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom ...

§ 15
Suma pomoci v hmotnej núdzi
(1)

Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi úhrnom súm uvedených v § 10 ods. 2 a 3, ...

(2)

Suma pomoci v hmotnej núdzi vypočítaná podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na desať eurocentov nahor. ...

(3)

Sumu dávky a sumu príspevkov podľa § 10 až 14 môže upraviť vláda Slovenskej republiky nariadením. ...

§ 16
Osobitný príspevok
(1)

Osobitný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych ...

a)
ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a jej dohodnutý príjem je najmenej ...
b)
ktorá bola pred vznikom pracovného pomeru alebo pred vznikom obdobného pracovného vzťahu dlhodobo ...
c)
ktorá je členom domácnosti, ktorej sa prestane poskytovať pomoc v hmotnej núdzi.
(2)

Nárok na osobitný príspevok môže fyzickej osobe vzniknúť až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa ...

§ 17
Jednorazová dávka
(1)

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ...

(2)

Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac ...

§ 18
Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi, osobitného príspevku a jednorazovej dávky a ich financovanie ...
(1)

Pomoc v hmotnej núdzi a jednorazová dávka sa poskytujú v peňažnej, vecnej alebo v kombinovanej ...

(2)

Pomoc v hmotnej núdzi poskytovaná v peňažnej forme a osobitný príspevok sa poskytujú v hotovosti ...

(3)

Formu a spôsob poskytovania pomoci v hmotnej núdzi určuje úrad.

(4)

Formu poskytnutia jednorazovej dávky určí obec.

(5)

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa poskytujú najneskôr do konca kalendárneho mesiaca ...

(6)

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa poskytujú za celý kalendárny mesiac, a to aj v prípade, ...

(7)

Pomoc v hmotnej núdzi sa neposkytuje, ak suma určená podľa § 15 je nižšia ako 1 euro.

(8)

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa neposkytujú do cudziny.

(9)

Sumy pomoci v hmotnej núdzi splatné ku dňu smrti príjemcu sa vyplatia na základe potvrdenia úradu ...

a)
inému plnoletému členovi domácnosti, ktorý má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ...
b)
osobitnému príjemcovi podľa § 23 ods. 1 písm. c).
(10)

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ...

(11)

Jednorazová dávka je financovaná z rozpočtu obce.

§ 19
Uplatnenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok
(1)

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa uplatňujú na úrade podaním písomnej ...

(2)

Žiadosť obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu členov domácnosti, ...
b)
adresu na doručovanie písomností a adresu alebo číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej ...
c)
údaje o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a údaje o majetku členov domácnosti; to neplatí, ...
§ 20
Vznik nároku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku

Nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku vzniká splnením podmienok pre ...

§ 21
Zánik nároku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku

Nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi alebo jej časti za mesiac a nárok na poskytnutie osobitného ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 22
Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 18 ods. ...

(2)

Žiadateľ o pomoc v hmotnej núdzi a príjemca sa na účely konania o pomoci v hmotnej núdzi považujú ...

(3)

Odvolanie proti rozhodnutiu o znížení alebo odňatí pomoci v hmotnej núdzi a o zastavení jej poskytovania ...

(4)

Právoplatné rozhodnutia vo veciach pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku sú preskúmateľné ...

(5)

Ak je ustanovený osobitný príjemca podľa § 23 ods. 1 písm. c), úrad nevydáva písomné vyhotovenie ...

§ 23
Osobitný príjemca
(1)

Úrad určí osobitného príjemcu, ak

a)
sa doterajším poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi nedosiahol účel, na ktorý je určená,
b)
možno odôvodnene predpokladať, že poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi sa nedosiahne účel, na ...
c)
pomoc v hmotnej núdzi je splatná ku dňu smrti príjemcu a členovia domácnosti sú neplnoletí, ...
d)
členovi domácnosti sa poskytuje iná sociálna dávka prostredníctvom osobitného príjemcu.
(2)

Osobitný príjemca je obec, iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na ...

(3)

Osobitný príjemca je povinný pomoc v hmotnej núdzi použiť v prospech členov domácnosti a na ...

(4)

Úrad uvoľní osobitného príjemcu, ak

a)
odpadli dôvody na jeho určenie,
b)
osobitný príjemca neplní svoje povinnosti; úrad zároveň určí iného osobitného príjemcu.
§ 24
Preddavok na pomoc v hmotnej núdzi
(1)

Preddavok na pomoc v hmotnej núdzi sa môže priznať, ak

a)
začalo konanie o
1.
nároku (§ 6),
2.
peňažnom príspevku na opatrovanie,
3.
určení otcovstva,
b)
bol podaný návrh na výkon súdneho rozhodnutia na vymoženie výživného maloletého dieťaťa a ...
(2)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní podľa odseku 1 písm. a) úrad rozhodne ...

(3)

Úrad zúčtuje preddavok na pomoc v hmotnej núdzi so zaplateným výživným, s priznaným rodičovským ...

§ 25
Zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku
(1)

Ak sa pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok priznali neprávom, odnímu sa od prvého dňa v ...

(2)

Pomoc v hmotnej núdzi sa odníme, zvýši alebo zníži a vyplatí sa vo vyššej sume alebo v nižšej ...

(3)

Ak sa zistí, že pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok neboli priznané, hoci sa priznať mali, ...

(4)

Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku sa zastaví, ak príjemca nevyhovie výzve ...

(5)

Úrad rozhodne o obnovení poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku od kalendárneho ...

(6)

Ak fyzická osoba spôsobila, že sa jej poskytovala alebo poskytuje pomoc v hmotnej núdzi neprávom, ...

(7)

Právo na vrátenie neprávom poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku alebo ich ...

(8)

Úrad môže zrážať neprávom poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a neprávom poskytnutý osobitný ...

(9)

Nárok na vrátenie neprávom poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi a neprávom poskytnutého osobitného ...

(10)

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia,46) okrem výkonu ...

PIATA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OBCE

§ 26
Orgány štátnej správy
(1)

Úlohy štátnej správy na úseku pomoci v hmotnej núdzi vykonávajú

a)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“ podľa osobitného predpisu48) ...
b)
úrad.
(2)

Úrad

a)
rozhoduje o
1.
pomoci v hmotnej núdzi,
2.
osobitnom príspevku,
3.
určení a uvoľnení osobitného príjemcu,
b)
overuje skutočnosti potrebné na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste pobytu žiadateľa ...
c)
vydáva potvrdenie o oprávnení na prevzatie splatnej sumy pomoci v hmotnej núdzi,
d)
kontroluje plnenie povinností osobitného príjemcu,
e)
poskytuje poradenskú činnosť v oblasti hmotnej núdze zameranú na zistenie rozsahu a charakteru ...
f)
vedie evidenciu príjemcov, členov domácností a osobitných príjemcov; evidencia obsahuje meno, ...
g)
uzatvára dohodu o výkone menších obecných služieb a prác podľa § 10 ods. 3 písm. c) s obcou, ...
§ 27
Pôsobnosť obce

Obec

a)

rozhoduje o jednorazovej dávke,

b)

poskytuje fyzickým osobám poradenskú činnosť v oblasti hmotnej núdze.

ŠIESTA ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI PRI POSKYTOVANÍ POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI A OSOBITNÉHO PRÍSPEVKU

§ 28
Povinnosti žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi a žiadateľa o osobitný príspevok a povinnosti príjemcu ...
(1)

Žiadateľ o pomoc v hmotnej núdzi a žiadateľ o osobitný príspevok sú povinní

a)
preukázať všetky skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný ...
b)
na výzvu úradu predložiť doklady potrebné na rozhodnutie o nároku na pomoc v hmotnej núdzi a ...
c)
umožniť overenie skutočností potrebných na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste ...
(2)

Príjemca je povinný

a)
úradu písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom oznámiť ...
b)
na výzvu úradu preukázať požadovanú skutočnosť v lehote určenej úradom,
c)
umožniť overenie skutočností potrebných na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste ...
(3)

Úrad od žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi, žiadateľa o osobitný príspevok alebo príjemcu nežiada ...

a)
sú úradu známe z výkonu inej činnosti úradu,
b)
môže úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy.
§ 29
Práva a povinnosti zamestnanca úradu
(1)

Zamestnanec úradu je oprávnený

a)
overovať skutočnosti potrebné na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste pobytu žiadateľa ...
b)
požadovať od žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi, žiadateľa o osobitný príspevok alebo od príjemcu ...
c)
požadovať od iných osôb potrebné informácie a vysvetlenia na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej ...
(2)

Zamestnanec úradu je povinný

a)
informovať žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi alebo príjemcu o možnostiach riešenia hmotnej núdze, ...
b)
poskytovať pomoc pri uplatnení nároku na pomoc v hmotnej núdzi.
§ 30
Súčinnosť a spolupráca
(1)

Orgán štátnej správy, iný orgán verejnej moci, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, škola, ...

(2)

Pri plnení úloh podľa tohto zákona úrad spolupracuje s občianskymi združeniami, so združeniami ...

§ 31
Spracúvanie osobných údajov
(1)

Obec na účely rozhodovania o jednorazovej dávke a na účely výkonu menších obecných služieb ...

(2)

Ústredie a úrad spracúvajú osobné údaje o

a)
žiadateľovi o pomoc v hmotnej núdzi, žiadateľovi o osobitný príspevok a príjemcovi,
b)
členoch domácnosti,
c)
osobitnom príjemcovi, ak ním je fyzická osoba,
d)
inej fyzickej osobe v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie o pomoci v hmotnej núdzi.
(3)

Osobné údaje, ktoré ústredie a úrad spracúvajú o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú ...

a)
meno, priezvisko a titul,
b)
druh pobytu,
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)
rodinný stav,
e)
štátne občianstvo,
f)
sociálne postavenie,
g)
údaje o príjme,
h)
údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach,
i)
údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania pomoci v hmotnej ...
j)
údaje o bytových pomeroch,
k)
telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
l)
číslo účtu banky alebo pobočky zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej ...
m)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel poskytovania ...
(4)

Ústredie, úrad a obec poskytujú osobné údaje, ktoré spracúvajú, orgánu verejnej moci, inej ...

(5)

Ústredie a úrad na účely rozhodovania o pomoci v hmotnej núdzi, obec na účely rozhodovania o ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 32

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová „dávka v hmotnej núdzi ...

§ 33
Prechodné ustanovenia
(1)

O nárokoch pred 1. januárom 2014 sa aj po 31. decembri 2013 rozhoduje podľa zákona účinného do ...

(2)

Ak k 31. decembru 2013 je zastavená výplata dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej ...

(3)

Úrad z vlastného podnetu prehodnotí dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, ...

(4)

Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, o ktorých úrad právoplatne rozhodol ...

§ 34

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 35
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 57 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v jednom ...

2.

Za § 88a sa vkladá § 88aa, ktorý znie:

„§ 88aa (1) Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok podľa § 29, § 30 ods. 1 písm. e), § ...

„14b) § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o ...

3.

Za § 96 sa vkladá § 96a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 96a Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014 Výkon rozhodnutia zrážkami z príjmu ...

Čl. III

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 7 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem výkonu rozhodnutia o pokute podľa osobitného ...

„25a) § 88aa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 417/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych ...

Poznámky

 • 1)  § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 2)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. ...
 • 5)  § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.
 • 6)  § 62 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele ...
 • 7)  § 63 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 24 a 36 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 9)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 8 ods. 1 a 3 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 15)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 32 ods. 12 písm. d), § 43 ods. 8 a 9, § 46 ods. 4, 5 a 10, § 49, 51, 53, 53a a 57 zákona č. ...
 • 17)  § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 12 ods. 4 a 6 a § 13 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a ...
 • 19)  § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21)  § 64, 65, 69 a 70 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o ...
 • 23)  § 14 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...
 • 24)  § 16 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení ...
 • 25)  § 62 a 71 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z.
 • 26)  § 14 ods. 4 a § 15 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
 • 27)  § 114, § 114a a 115 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...
 • 28)  Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 29)  § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 30)  § 34 ods. 14 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 2 ods. 1 písm. p), § 88 až 100 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
 • 32)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...
 • 33)  Zákon č. 406/2011 Z. z.
 • 34)  § 51 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  § 54 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 36)  § 60 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 455/2012 Z. z.
 • 37)  § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  Zákon č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  § 12 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
 • 42)  § 23 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 43)  § 717 Občianskeho zákonníka.
 • 44)  § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45)  § 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.
 • 46)  Šiesta časť Občianskeho súdneho poriadku. Piata časť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ...
 • 47)  § 88aa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 417/2013 ...
 • 48)  Zákon č. 543/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb ...
 • 49)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 50)  Napríklad zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore