Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71942
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Články k predpisu 305/2013

ONLINE SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCAMI Z POHĽADU NARIADENIA EIDAS

Abstrakt
Jednou z otázok, ktoré rieši Nariadenie eIDAS, je proces vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie a autentifikácie medzi členskými štátmi EÚ. Prvou krajinou, ktorej občania majú právo používať vlastný prostriedok elektronickej identifikácie, je Spolková republika Nemecko. Čoskoro sa k nej pripojí ďalších 6 krajín, ktoré už oficiálne oznámili schému elektronickej identifikácie. Cieľom príspevku je rozbor podmienok pre vznik povinnosti uznávať prostriedky elektronickej identifikácie. V druhej časti sa príspevok venuje analýze elektronických služieb, ktoré poskytujú obce v rámci originálnej pôsobnosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
elektronická schránka
Priradené k predpisu:
305/2013paragrafy: 3, 11


Vydané:05.09.2019
Autor:JUDr., Mária Havelková, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Mária Havelková, PhD.

VPLYV ELEKTRONIZÁCIE NA SPRÁVNE KONANIE PODĽA SPRÁVNEHO PORIADKU S OSOBITNÝM ZRETEĽOM NA DORUČOVANIE

Abstrakt
Elektronizácia verejnej správy ovplyvnila aj správne konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Autorka v článku analyzuje dopad predovšetkým zákona o e- governmente na správne konanie s osobitným zreteľom na inštitút doručovania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
pôsobnosť zákona o o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
Priradené k predpisu:
305/2013paragrafy: 2


Vydané:05.09.2019
Autor:JUDr., Zuzana Hamuľáková, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Zuzana Hamuľáková, PhD.

Je notár povinný vykonať zaručenú konverziu dokumnetu?

Abstrakt
Článok sa zaoberá tým, či je možné notára označiť za orgán verejnej moci a teda či je povinný vykonať zaručenú konverziu dokumentu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
konverzia a zaručená konverzia
Priradené k predpisu:
305/2013paragrafy: 35


Vydané:01.08.2019
Autor:Mgr. Ing., Vladimír Gregor
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora Mgr. Ing., Vladimír Gregor

ELEKTRONIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY[1]

Abstrakt
Autorka sa v príspevku bude venovať veľmi aktuálnej problematike elektronizácie verejnej správy, ktorá vyplýva z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy vyplývajúcej z podnetov Európskej únie. Aj napriek tomu, že sa jedná o problematiku, ktorá je dlhodobo riešená, nie je do dnešného dňa vyhotovená celková koncepcia, ako ani dlhodobejšie zámery celkového procesu. V príspevku sa poukáže sa strategické dokumenty a ciele Slovenskej republiky v snahe dosiahnuť európsku úroveň.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
elektronické podanie
Priradené k predpisu:
305/2013paragrafy: 1


Vydané:25.10.2018
Autor:JUDr., Ingrida Papáčová
Udalosť:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika


Zobraziť všetky články autora JUDr., Ingrida Papáčová

NEDOSTATKY E-GOVERNMENTU [1]

Abstrakt
E-Government predstavuje v súčasnosti podstatnú a neodmysliteľnú súčasť činnosti orgánov verejnej správy. Predstavuje ucelený systém elektronizácie jednotlivých oblastí verenej správy s cieľom efektívnejšieho, rýchlejšieho a hospodárnejšieho plnenia úloh. Ako v prípade každého jedného novo zavádzaného systému, tak aj v prípade e-Governmentu možno nájsť nedostatky. Cieľom príspevku je poukázanie na niektoré zo zistených nedostatkov vrátane uvedenia možných autormi navrhovaných zmien.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
výkon verejnej moci elektronicky
Priradené k predpisu:
305/2013paragrafy: 17


Vydané:28.08.2018
Autor:JUDr., Ingrida Papáčová
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Ingrida Papáčová

BEZPEČNÁ IDENTIFIKÁCIA A AUTENTIFIKÁCIA PRI VYUŽÍVANÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB VEREJNEJ SPRÁVY 1

Abstrakt
Autor sa v príspevku zaoberá otázkami identifikácie a autentifikácie ako základných predpokladov využívania elektronických služieb verejnej správy. Autor rozoberá predmetnú problematiku z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj práva Európskej únie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
autorizácia
Priradené k predpisu:
223/2001paragrafy: 8
138/1992paragrafy: 2
261/2002paragrafy: 14, 15, 16, 17
305/2013paragrafy: 23
142/2000paragrafy: 23, 24, 25


Vydané:30.08.2016
Autor:JUDr., Jozef Andraško, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jozef Andraško, PhD.

NOVÉ MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ VO VEREJNEJ SPRÁVE. JE ICH ZAVÁDZANIE VO VEREJNOM ZÁUJME?

Abstrakt
Autorka sa v príspevku zaoberá problematikou nových možností využívania informačných a komunikačných technológií vo verejnej správe. Osobitne upriamuje pozornosť na dôležité nástroje e-Governmentu, ktorými sú informačné systémy, internet a elektronický podpis. Tieto technológie v súčasnosti prechádzajú obdobím výrazných zmien, ktoré sa dotýkajú tak orgánov verejnej správy, ako aj občanov a podnikateľov. Autorka vidí nové možnosti využitia spomínaných a ďalších informačno-komunikačných technológií najmä v oblasti poskytovania informácií, komunikácie a elektronických služieb verejnej správy. Autorka si zároveň v príspevku kladie otázku, ako sa zavádzanie moderných prostriedkov stretáva s verejným záujmom.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
výkon verejnej moci elektronicky
Priradené k predpisu:
305/2013paragrafy: 17


Vydané:14.09.2015
Autor:JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

FINANČNÉ VÝHODY ELEKTRONICKEJ VEREJNEJ SPRÁVY - SÚ NAOZAJ TAKÉ VÝRAZNÉ?

Abstrakt
Autorka sa v článku zaoberá problematikou elektronizácie verejnej správy a súdnictva, konkrétne otázkou racionalizácie elektronickej verejnej správy a elektronického súdnictva z hľadiska finančných prostriedkov vo vzťahu k občanovi. V úvode článku autorka upriamuje pozornosť na nový Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorý sa stal základnou platformou procesu elektronizácie verejnej moci v Slovenskej republike a zásadným spôsobom mení výkon verejnej moci. Autorka si na pozadí judikátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a doterajšej praxe kladie otázku, aké finančné výhody prináša občanom elektronizácia?

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
elektronické doručovanie
Priradené k predpisu:
305/2013paragrafy: 29, 30, 31, 32, 33


Vydané:20.09.2014
Autor:JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

ELEKTRONIZÁCIA - ĎALŠÍ NEKONEČNÝ PRÍBEH VO VEREJNEJ SPRÁVE?[13]

Abstrakt
Témou príspevku je elektronizácia verejnej správy v Slovenskej republike, hlavne spracovanie jej aktuálneho stavu. Autor spracúva nielen právnu úpravu de lege lata, ale aj aktuálny návrh zákona, ktorý sa nachádza v legislatívnom procese. Porovnáva právnu úpravu a stav elektronizácie v Českej republike a prináša aj krátky pohľad na eGovernment v Estónsku. V príspevku pomenúva najväčšie nedostatky elektronizácie verejnej správy a navrhuje možné riešenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
výkon verejnej moci elektronicky
Priradené k predpisu:
305/2013paragrafy: 17


Vydané:22.09.2013
Autor:Mgr., Martin Dufala, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Martin Dufala, PhD.

ELEKTRONIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY – CESTA K EFEKTÍVNEJŠEJ VEREJNEJ SPRÁVE [1]

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá elektronizáciou verejnej správy, ktorá môže byť jedným z nástrojov, ako možno zabezpečiť efektívnejší výkon verejnej správy. Aktuálny stav elektronizácie verejnej správy v Slovenskej republike však nie je uspokojivý a mnohé výhody elektronizácie verejnej správy nie je možné využiť. Jej pozitívny prínos je možné využiť nielen zo strany občanov, ktorí prichádzajú do kontaktu s verejnou správou, ale aj orgánmi verejnej správy. Zároveň môže slúžiť ako nástroj kontroly vo verejnej správe, keďže jednotlivé činnosti vykonané prostredníctvom informačných technológií sú ťažšie manipulovateľné a je ich možné jednoduchšie kontrolovať.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
výkon verejnej moci elektronicky
Priradené k predpisu:
305/2013paragrafy: 17


Vydané:02.09.2013
Autor:Mgr., Martin Dufala, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Martin Dufala, PhD.

TEÓRIA A PRAX ELEKTRONICKÝCH PODANÍ

Abstrakt
Autorka sa v predkladanom článku zaoberá problematikou elektronických podaní na súdy v podmienkach Slovenskej republiky. V úvode článku sa autorka zameriava na objasnenie fenoménu dnešnej doby, ktorým je informatizácia spoločnosti ovplyvňujúca aj oblasť súdnictva. V nasledujúcich častiach vysvetľuje autorka proces podávania žalôb a ďalších podaní prostredníctvom elektronickej formy, a to v zmysle Občianskeho súdneho poriadku a následne podľa Zákona o e-Governmente. V záverečnej časti článku autorka sumarizuje výhody a nevýhody uskutočňovania elektronických podaní.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
elektronické podanie a elektronický úradný dokument
Priradené k predpisu:
305/2013paragrafy: 24


Vydané:02.09.2013
Autor:JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore