Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 30/2010 účinný od 01.02.2010

Platnosť od: 30.01.2010
Účinnosť od: 01.02.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD70DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 30/2010 účinný od 01.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 30/2010 s účinnosťou od 01.02.2010

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

K predpisu 30/2010, dátum vydania: 30.01.2010

6

Dôvodová správa

I.Všeobecná časť

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nadobudol účinnosť zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorým sa dosiahla úplná zlučiteľnosť s právom Európskych spoločenstiev v oblasti drž by, prepravy a kontroly tovarov podliehajúcich spotrebným daniam (smernica Rady 92/12/EHS) a v oblasti rámcových predpisov spoločenstva o zdanení energetických produktov a elektrickej energie (smernica Rady 2003/96/ES) s vý nimkou zdaňovania pevných palív a elektrickej energie vzhľadom na poskytnuté prechodné obdobie.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja bol vypracovaný ako iniciatívny návrh Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Hlavnými dôvodmi, ktoré viedli k vypracovaniu n ávrhu zákona je eliminácia vysokej ceny nafty pre domácnosti a aj pre podnikateľský sektor, a tý m udržanie cenovej úrovne prepravovaných tovarov a prepravných služieb. Taktiež sa očakáva eliminácia objemov nákupov nafty v okolitých štátoch a tým aj zlepšenie konkurencieschopnosti podnikateľské ho prostredia v oblasti prepravy tovarov. Konkrétne ide o zníženie sadzby spotrebnej dane na plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.

Prijatie navrhovaného zákona predpokladá výpadok daňový ch príjmov štátneho rozpočtu v metodike ESA95 vo výške 60 mil. až 102 mil. eur (1 808 mil. až 3 073 mil. Sk) v roku 2010, 70 mil. až 117 mil. eur (2 109 mil. až 3 525 mil. Sk) v roku 2011 a 85 mil. až 132 mil. eur (2 561 mil. a ž 3 977 mil. Sk) v roku 2012. Prijatie navrhovaného zákona nebude mať negatívny dopad na životné prostredie, rozpočty vyš ších územných celkov, rozpočty obcí a nebude mať dopad na zamestnanosť, ani na tvorbu pracovných miest a organizačné zabezpečenie.

Doložka zlučiteľnosti

návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Predkladateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerá lneho oleja v znení neskorších predpisov.

3.Problematika návrhu zákona:

a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev,

b)je upravená v práve Európskej únie:

Primárne právo:

-čl. 110 až 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

Sekundárne prá vo:

-smernica Rady 95/60/ES z 27. novembra 1995 o daňovom označovaní plynových olejov a petroleja (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1),

-smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rá mca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1),

-smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážaj ú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007),

-smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných dan í a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009),

-nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 4),

-nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004),

-nariadenie komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorý m sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009),

-rozhodnutie č. 1152/2003/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv.1).

c)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie alebo Všeobecného súdu:

-v rozhodnutí Súdu prvého stupňa Európskych spoloč enstiev vo veci C-292/02, Meiland Azewijn BV proti Hauptzollampt Duisburg, Zb. roz. ESD rok 2004 (I-07905),

-v rozhodnutí Súdu prvého stupňa Európskych spoloč enstiev vo veci C-240/01, EK proti Spolkovej republike Nemecko, Zb. roz. ESD rok 2004 (I-04733),

-v rozhodnutí Súdu prvého stupňa Európskych spoloč enstiev vo veci C-389/02, Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG proti Hauptzollamt Kiel, Zb. roz. ESD rok 2004 (I-03537),

-v rozhodnutí Súdu prvého stupňa Európskych spoloč enstiev vo veci C-185/00, EK proti Fínskej republike, Zb. roz. ESD rok 2003 (I-14189),

-v rozhodnutí Súdu prvého stupňa Európskych spoloč enstiev vo veci C-437/01, EK proti Talianskej republike, Zb. roz. ESD rok 2003 (I-09861).

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)Lehota na prebratie smernice Rady 2008/118/ES podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k ná vrhom všeobecne záväzných právnych predpisov je stanovená na 1.1.2010.

b)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

c)Smernica 2003/96/ES bola prebratá do zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a do zákona č . 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č . 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

Smernica Rady 2007/74/ES bola prebratá do zákona č. 378/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Smernica Rady 2008/118/EHS bude úplne prebratá do zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení z ákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorší ch predpisov a novely zákona č. 105/2004 Z. z.; do zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a novely zákona č. 106/2004 Z. z.; do zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov a novely zákona č. 104/2004 Z. z.; do zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov a novely zákona č. 107/2004 Z. z..

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:

Úplný.

6.Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Doložka pre posudzovanie vplyvov

1.Vplyvy na verejné financie:

Prijatím navrhovaného zákona sa predpoklad á výpadok daňových príjmov štátneho rozpočtu v metodike ESA95 vo výške 60 mil. až 102 mil. eur (1 808 mil. až 3 073 mil. Sk) v roku 2010, 70 mil. až 117 mil. eur (2 109 mil. až 3 525 mil. Sk) v roku 2011 a 85 mil. až 132 mil. eur (2 561 mil. až 3 977 mil. Sk) v roku 2012. Predkladaný návrh zákona nepredpokladá zvýšené nároky na rozpočty obcí, ani na rozpočty vyšš ích územných celkov (samosprávnych krajov).

Kvantifikácia vplyvu na rozpočet verejnej spr ávy a samotné stanovenie sadzby dane vychádza z oficiálne dostupných údajov, avšak v niektorých krokoch, najmä v súvislosti s odhadom pozitívneho efektu na spotrebu nafty na území SR, bolo potrebné pristú piť k prijatiu predpokladov.

Na kvantifikáciu a stanovenie sadzby dane mali vplyv najmä nasledujúce faktory:

·Vzhľadom na kolísanie konečný ch cien motorovej nafty bolo potrebné analyzovať dlhodobý vývoj konečných cien nafty v SR a okolitých štátoch. Cieľom bolo stanoviť referenčný cenový rozdiel, na základe ktorého sa dosiahne požadovan é zníženie konečnej ceny nafty.

·Pri stanovení sadzby dane bolo potrebné zohľadniť daňové úľavy, ktoré poskytujú jednotlivé krajiny za primiešavanie biogénnych látok do nafty. Keďže úľavy sa v jednotlivých krajinách výrazne líšia, majú podstatný vplyv na stanovenie sadzby dane. Navrhované zníženie sadzby dane teda odrá ža efektívne sadzby dane po zohľadnení daňových zvýhodnení biopalív.

·Kvantifikácia rovnako počíta s nárastom spotreby nafty na území SR, a to nie len od kamió novej dopravy, ale aj od domácností. Keďže nie sú dostupné spoľahlivé údaje o aktuálnom správaní sa týchto subjektov, existujú len čiastkové odhady, pri kvantifikácii bolo nutné urobiť viacero predpokladov. Vychádza sa z predpokladu, že pozitívne efekty je možné očakávať až po znížení sadzby dane pod kritickú úroveň. Nárast spotreby tak nie je lineárny so zmenou sadzby dane.

2.Vplyvy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iný ch právnických osôb:

Navrhovaná úprava nebude mať negatívny vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

3.Vplyvy na životné prostredie:

Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie.

4.Vplyvy na zamestnanosť:

Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na zamestnanosť.

5.Vplyvy na podnikateľské prostredie:

Navrhovaná právna úprava bude mať vplyv na podnikateľské prostredie. Pozitívnym vplyvom bude eliminácia vysokej ceny nafty pre domácnosti a aj pre podnikateľský sektor, a tým udržanie cenovej úrovne prepravovaných tovarov a prepravných služieb. Taktiež sa očakáva eliminácia objemov ná kupov nafty v okolitých štátoch a tým aj zlepšenie konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia v oblasti prepravy tovarov.

6.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti:

Návrh zákona nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti.

II.Osobitná časť

K článku I

K bodu 1

Upravuje sa sadzba dane pre plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49.

K bodu 2

Upravujú sa prechodné ustanovenia v nadvä znosti na navrhované zmeny v zákone.

K článku II

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. februára 2010

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky d ňa 15. januára 2010.

Robert F i c o, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ján P o č i a t e k, v. r.

minister financií

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore