Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 30/2010 účinný od 01.02.2010

Platnosť od: 30.01.2010
Účinnosť od: 01.02.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD70DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 30/2010 účinný od 01.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 30/2010 s účinnosťou od 01.02.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ...

1.

V § 6 ods. 1 písm. d) sa slová „481,31 eura/1 000 l“ nahrádzajú slovami „368 eur/1000 l“. ...

2.

Za § 46e sa vkladá § 46f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 46f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2010 Daň podľa § 6 ods. 1 ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

v z. Miroslav Číž v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore