Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 296/2020 účinný od 01.01.2025

Platnosť od: 29.10.2020
Účinnosť od: 01.01.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUDDS2EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 296/2020 s účinnosťou od 01.01.2025 na základe 399/2022

Legislatívny proces k zákonu 399/2022
Legislatívny proces k zákonu 296/2020

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 399/2022, dátum vydania: 30.11.2022

A. Všeobecná časť

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) je vypracovaný na základe Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 2030, vybraných záväzkov vlády Slovenskej republiky v oblasti starobného dôchodkového sporenia vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 2024 a z potreby riešenia niektorých problémov v oblasti starobného dôchodkového sporenia z aplikačnej praxe.

Hlavným účelom predkladaného návrhu zákona je predovšetkým prijatie opatrení smerujúcich k zvýšeniu efektívnosti sporiacej a výplatnej fázy starobného dôchodkového sporenia zavedením predvolenej investičnej stratégie na báze princípu životného cyklu a prioritizáciou dlhodobého vyplácania majetku sporiteľov v starobe.

Ku koncu roka 2021 mali sporitelia v II. pilieri (1 680 220) alokovaných viac ako 11,9 mld. eur, pričom 55 % z nich malo majetok umiestnený výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Ďalších približne 15 % malo aspoň časť svojich úspor v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v kombinácii s jedným z negarantovaných dôchodkových fondov. Majetok týchto sporiteľov dosiahol v roku 2021 v priemere zhodnotenie na úrovni -1,3 %, zvyšok sporiteľov v negarantovaných dôchodkových fondoch si za predchádzajúci kalendárny rok pripísal v priemere zhodnotenie 16,8 %. Najvýnosnejšie indexové dôchodkové fondy pritom dosiahli zhodnotenie na úrovni 27,8 %. Negatívne zhodnotenie dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov v roku 2021 bolo spôsobené predovšetkým dlhodobo nízkymi úrokovými sadzbami. Vzhľadom na dlhodobý charakter schémy je preto vhodné hodnotiť skôr priemerné ročné zhodnotenie od vytvorenia dôchodkových fondov, ktoré dosiahlo v prípade dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov hodnotu približne 1,9 % a v prípade negarantovaných dôchodkových fondov úroveň približne 6,5 %. Tieto údaje, ako aj viaceré zverejnené odborné analytické materiály a štúdie1, jednoznačne dokazujú, že signifikantná časť sporiteľov nemá vzhľadom na horizont sporenia (zostávajúcu dobu účasti na starobnom dôchodkovom sporení do dosiahnutia dôchodkového veku) optimálne zvolenú alokáciu majetku v dôchodkových fondoch a v dôsledku toho s vysokou pravdepodobnosťou ich dôchodok z II. piliera bude nižší ako táto kapitalizačná schéma potenciál generovať.

Keďže aktuálna právna úprava dostatočne nereflektuje uvedené fakty účinné ustanovenie § 92 obsahuje iba opatrenia na presúvanie majetku sporiteľa do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu absentuje avšak rámec, ktorý by vytvoril skutočný predpoklad na tvorbu úspor a generovanie výnosov na dlhodobom horizonte prostredníctvom akciových investícií. Navrhuje sa preto zavedenie predvolenej investičnej stratégie, v ktorej budú automaticky zúčastnení všetci noví sporitelia. Prvá fáza sporiacej fázy bude spojená s alokáciou majetku do akcií a všeobecne volatilnejších nástrojov, pričom dôchodkové správcovské spoločnosti budú na túto fázu využívať dôchodkové fondy, ktorých investičná stratégia kopíruje zloženie akciového indexu, čím sa bude môcť sporiteľ podieľať na nadpriemernom raste portfólia.

1 Inštitút finančnej politiky. 2019. Default strategy in pension saving (The case of Slovakia).

Ódor, Povala. 2019. Sporiteľ na prvom mieste (Ako zreformovať druhý dôchodkový pilier na Slovensku?).

2

V ďalšej fáze získa sporiteľ ochranu postupným alokovaním majetku a príspevkov do nízkorizikových aktív. Najväčšou výhodou pre sporiteľa je skutočnosť, že predvolená investičná stratégia bude prispôsobovaná jeho veku, a to bez nutnosti aktívnej zmeny pomeru sporenia v dôchodkových fondoch zo strany sporiteľa. Návrh zákona ponecháva priestor aj sporiteľom, ktorí rizikovo averzní alebo konzervatívni. Ak prejavia vôľu nebyť zúčastnení na predvolenej investičnej stratégii, dôchodková správcovská spoločnosť bude rešpektovať nimi zvolený pomer platenia príspevkov do dôchodkových fondov, resp. pomer sporenia v dôchodkových fondoch. Pre sporiteľov, ktorí nebudú v predvolenej investičnej stratégii a ich vlastná investičná stratégia bude nastavená agresívne, však zostáva zachovaná ochrana ich investícií pred volatilitou na finančných trhoch v období pred poberaním dôchodku. Majetok takýchto sporiteľov bude postupne presúvaný do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu v rovnakom pomere ako u sporiteľov v predvolenej investičnej stratégii. Zároveň im však zostáva možnosť požiadať o čiastočné vyviazanie sa z tohto presunu, t. j. o zníženie minimálneho podielu ich majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

V nadväznosti na uvedené a vekový profil sporiteľov je zároveň možné konštatovať, že časť majetku existujúcich sporiteľov v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch môže byť s pomerne nízkym rizikom straty pre sporiteľa presunutá do dôchodkových fondov s vhodnejším rizikovo-výnosovým profilom, pri ktorých je potenciál pre dosiahnutie vyššieho zhodnotenia v strednodobom a dlhodobom horizonte výrazne vyšší. Navrhuje sa preto, aby majetok existujúcich sporiteľov, ktorí v roku 2023 dovŕšia vek maximálne 54 rokov (vrátane) dôchodková správcovská spoločnosť v horizonte dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti predmetných ustanovení návrhu zákona zosúladila s predvolenou investičnou stratégiou, t. zn. majetok sporiteľa alebo jeho časť presunula do dôchodkového fondu, ktorého investičná stratégia kopíruje zloženie akciového indexu. Súčasne sa navrhuje, aby sporitelia s vekom nad uvedenou hranicou, dostali od dôchodkovej správcovskej spoločnosti informáciu o tom, že nie sporiteľmi v predvolenej investičnej stratégii a majú možnosť sa s ňou zosúladiť.

Zavedením predvolenej investičnej stratégie pre nových a postupne aj pre existujúcich sporiteľov bude Slovenská republika plniť aj záväzok vyplývajúci z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Základný systém povinného dôchodkového zabezpečenia tvorí spolu s dôchodkovým poistením podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) práve starobné dôchodkové sporenie. Keďže suma starobného dôchodku poistenca v priebežnom systéme, ktorý je aj sporiteľ, sa za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení pomerne kráti (znižuje), pri prijímaní opatrení a nastavení podmienok pre disponovanie s finančnými prostriedkami z II. piliera je nevyhnutné na túto skutočnosť reflektovať a reguláciu postaviť tak, aby II. pilier generoval pravidelný dlhodobý príjem počas celej staroby. Napriek tomu, že podiel dôchodku z II. piliera dnes predstavuje iba menšiu časť celkového príjmu jednotlivca v starobe (z dôvodu kratšieho obdobia účasti v kapitalizačnej schéme), postupne bude rásť. Dôchodkové úspory však aktuálne v prevažnej miere použité na jednorazovú spotrebu a len malou časťou z nich sa kryje riziko dlhovekosti zakúpením doživotnej anuity. Približne 64 % sporiteľov poberá celý dôchodok alebo aspoň jeho časť programovým výberom v jednej splátke. Objem úspor, ktoré sporitelia použili v roku 2021 na jednorazový programový výber dosiahol približne 44,3 mil. eur a na doživotný dôchodok išlo len približne 5,6 mil. eur. Iba zanedbateľný objem úspor sa pritom vypláca v pravidelných splátkach na dlhšom horizonte (starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z malej nasporenej sumy vo forme programového výberu).

Zachovanie súčasných podmienok vyplácania dávok, ktoré umožňuje spotrebovať finančné prostriedky v krátkom čase po dosiahnutí dôchodkového veku, zvyšuje riziko finančnej

3

deprivácie vo vyššom seniorskom veku a je preto nevyhnutné prijať v tejto oblasti opatrenia na zlepšenie postavenia sporiteľov prehodnotením a predefinovaním nielen podmienok vyplácania dôchodkov z II. piliera, ale aj foriem týchto dôchodkov. Účelom návrhu zákona je preto aj realizácia pomerne zásadnej zmeny v rámci výplatnej fázy, ktorou sa predĺži investičný horizont (popri poberaní programového výberu bude majetok sporiteľa ďalej zhodnocovaný, pričom časť tohto majetku bude umiestnená aj v akciách) a súčasne sa zavedie povinnosť zakúpenia doživotnej anuity (z akumulovaného, resp. nespotrebovaného majetku), aby sa predišlo riziku nízkeho príjmu v prípade dlhovekosti.

V nadväznosti na zmeny vo výplatnej fáze (programový výber) bolo nevyhnutné pristúpiť aj k úpravám v zákone č. 461/2003 Z. z. (čl. II) a zákone č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z. (čl. III).

S cieľom zlepšenia postavenia sporiteľa a zvýšenia úrovne primeraného hmotného zabezpečenia v starobe z II. piliera sa v kontexte úlohy z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 2030 „Umožniť platenie a odvádzanie povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v prípade sporiteľov, ktorým sa vypláca dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia a ktorí vykonávajú činnosť zakladajúcu dôchodkové poistenie“ (ďalej len „NPAS“) navrhuje aj právna úprava predĺženia účasti na starobnom dôchodkovom sporení a to do času poberania doživotného starobného dôchodku, t. j. počas poberania programového výberu. Tieto zmeny sú premietnuté aj v zákone č. 461/2003 Z. z. (čl. II).

V súlade s cieľom zefektívnenia starobného dôchodkového sporenia a dosiahnutia čo možno najvyššej nasporenej sumy počas poberania programového výberu, resp. pri zakúpení doživotnej anuity, sa navrhujú aj ďalšie zmeny. Navrhuje sa, aby od účinnosti návrhu zákona mala dôchodková správcovská spoločnosť nárok iba na jeden druh odplaty a to odplatu za správu dôchodkového fondu a navrhuje sa zavedenie individuálnej garancie pre programový výber a doživotný dôchodok.

Zákon č. 677/2006 Z. z. zaviedol opatrenie, ktoré malo zabrániť neodôvodneným a nesprávne motivovaným prestupom sporiteľov z jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti tzv. akceptačný list, ktorý vydáva Sociálna poisťovňa a v určitých prípadoch je jeho vydanie aj spoplatnené. Táto bariéra (administratívno-finančná) mala slúžiť na stabilizáciu systému starobného dôchodkového sporenia najmä v čase, kedy bola situácia v oblasti finančného sprostredkovania a poradenstva pomerne turbulentná. Spoločne s týmto opatrením sa zaviedlo aj obmedzenie celkových výdavkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavkov fyzických osôb a právnických osôb vynaložených v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti v súvislosti s uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. V roku 2006 dosiahol počet zrealizovaných prestupov v II. pilieri takmer 150 tis., po zavedení opatrenia klesol hneď nasledujúci rok na menej ako 2 tis. prestupov za rok. Následne sa počet prestupov kontinuálne zvyšoval, v posledných rokoch sa prestupy ustálili na počte okolo 40 tis. prestupov za rok. Dosiahnutý efekt tohto opatrenia je síce nespochybniteľný, keďže ale ide z podstaty o problematiku a potrebu regulácie v oblasti finančného sprostredkovania a poradenstva (v prostredí mimo Sociálnej poisťovne), navrhuje sa zrušiť úlohy a povinnosti Sociálnej poisťovne v súvislosti s vydávaním akceptačných listov (čl. II). Súčasne sa však navrhuje vytvorenie inej bariéry, a to úpravou existujúceho opatrenia limitujúceho výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti na uzatvorenie jednej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Dôchodková správcovská spoločnosť, resp. fyzické a právnické osoby konajúce pri získavaní klientov v jej prospech, nebudú môcť vyplácať províziu (poskytnúť iný prospech) finančnému sprostredkovateľovi za získanie klienta od inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

4

Návrh zákona prevažne pozitívne sociálne vplyvy a tiež pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona predpokladá prevažne negatívny vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľského prostredie. Návrh zákona nebude mať vplyvy na životné prostredie, nebude mať vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Sledované vybrané vplyvy návrhu zákona podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov zhodnotené v priloženej doložke vybraných vplyvov, ako aj v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, v analýze sociálnych vplyvov a v analýze vplyvov na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade aj s právom Európskej únie.

 

1

B. Osobitná časť

K Čl. I (zákon č. 43/2004 Z. z.)

K bodu 1 (§ 2)

V kontexte návrhu na vypustenie pozostalostných dôchodkov sa navrhuje aj úprava ustanovenia, ktoré definuje účel starobného dôchodkového sporenia.

K bodom 2 až 5 [§ 14 ods. 1 a 2, 15 ods. 3, § 16 písm. a)]

Na základe úlohy z NPAS sa navrhuje právna úprava predĺženia účasti na starobnom dôchodkovom sporení a to do začatia poberania doživotného starobného dôchodku. V čase poberania tohto dôchodku by platenie a odvádzanie príspevkov nemalo zmysel, nakoľko by nemohlo ovplyvniť sumu vyplácaného doživotného dôchodku. Toto opatrenie bude mať pozitívny vplyv na hodnotu úspor sporiteľa najmä v kontexte navrhovaných zmien vo výplatnej fáze, na základe ktorých bude majetok sporiteľa počas obdobia vyplácania programového výberu naďalej investovaný za účelom zvýšenia objemu majetku určeného na zakúpenie doživotného starobného dôchodku.

K bodu 6 (§ 21 ods. 5 a 6)

Navrhuje sa umožniť platenie dobrovoľných príspevkov aj počas poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku formou programového výberu, t. j. počas celého obdobia, kedy sporiteľ osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Návrh je konzistentný so zmenami, na základe ktorých bude počas poberania programového výberu časť majetku „zablokovaná“ za účelom zakúpenia doživotnej anuity po skončení poberania programového výberu, ako aj úlohou z NPAS. Navrhuje sa, aby platenie dobrovoľných príspevkov nebolo možné od uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku so životnou poisťovňou ako aj okamihom, kedy sporiteľ požiadal svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť o starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok formou programového výberu z aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa tvorenej z dobrovoľných príspevkov.

V prípade, že bude platenie dobrovoľných príspevkov pokračovať v rozpore s odsekom 5 (napríklad sporiteľ si zabudne zrušiť trvalý príkaz v banke a zmluva o starobnom dôchodkovom sporení medzitým zanikla) navrhuje sa, aby dôchodková správcovská spoločnosť takto zaslané dobrovoľné príspevky vrátila odosielateľovi platby.

Zároveň sa navrhuje legislatívno-technická úprava textu v súvislosti so zmenou právnej úpravy v § 64 ods. 9 písm. f), podľa ktorej sa vypúšťa povinnosť dohodnúť si platenie dobrovoľných príspevkov v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

K bodu 7 (§ 27 ods. 2)

Navrhuje sa precizovanie daného ustanovenia a zavedenie legislatívnej skratky.

K bodu 8 (§ 27 ods. 3 a 4)

V súvislosti s navrhovanými zmenami vo výplatnej fáze, kedy sporiteľ počas poberania programového výberu bude mať stále vedený osobný dôchodkový účet sporiteľa, na ktorý môže mať pripisované príspevky (povinné aj dobrovoľné) sa navrhuje zrušenie nepostupovania povinných príspevkov a penále Sociálnou poisťovňou odo dňa vydania certifikátu do dňa

2

skončenia záväznosti vyhotovených ponúk. V tejto fáze, na rozdiel od súčasného stavu, nebudú z osobného dôchodkového účtu sporiteľa odpísané žiadne dôchodkové jednotky.

V odseku 3 sa preto navrhuje, aby po uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku Sociálna poisťovňa povinné príspevky a penále priamo postupovala poistiteľovi, s ktorým sporiteľ túto zmluvu uzatvorenú, nakoľko sporiteľ nebude mať v dôchodkovej správcovskej spoločnosti vedený osobný dôchodkový účet, na ktorý by bolo možné postúpené povinné príspevky a penále pripísať. V ustanoveniach o zmluve o poistení dôchodku 46f ods. 6) sa tiež navrhuje upraviť, v ktorých prípadoch môže byť dohodnuté poistné a dohodnutá suma dôchodku zvýšená. Jedným z prípadov práve povinné príspevky a penále postúpené Sociálnou poisťovňou.

V odseku 4 sa navrhuje riešenie situácie, kedy sporiteľ ukončil poberanie dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (napr. vyplatením poslednej splátky programového výberu) a už nemá ani osobný dôchodkový účet sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ani zmluvu o poistení dôchodku s poistiteľom. V takomto prípade zasiela Sociálna poisťovňa povinné príspevky a penále priamo fyzickej osobe, za ktorú boli zaslané (Sociálna poisťovňa disponuje osobnými údajmi dôchodcu sporiteľa, pretože mu vypláca dôchodok z I. piliera).

K bodom 9 a 10 (§ 28a ods. 3 posledná veta a § 28a ods. 4)

Legislatívno-technická úpravu textu v súvislosti s vypustením príslušných ustanovení vzťahujúcich sa na odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu (§ 63b).

K bodom 11, 13, 14, 15, 18, 20 29, § 32, § 33, § 33a, vypustené §§ 34, 36, 37 a 39, § 40a, vypustený § 43 a vypustený § 46b)

Navrhuje sa zúženie foriem výplaty starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia na programový výber a doživotný dôchodok navrhuje sa vypustiť právna úprava dočasného dôchodku a pozostalostných dôchodkov, nakoľko nezapadajú do konceptu navrhovanej výplatnej fázy (optimalizácia výplatnej fázy v kontexte zavedenia predvolenej investičnej stratégie s dôrazom na maximalizáciu výšky aj obdobia poberania – hmotného zabezpečenia v starobe).

Navrhuje sa, aby vzhľadom na krátke obdobie vyplácania pozostalostného dôchodku (jeden alebo dva roky), komplikovanosť výpočtu a nižšie ponuky výsledného mesačného doživotného starobného dôchodku, boli všetky varianty doživotného starobného dôchodku, ktoré zahŕňali pozostalostné dôchodky, vypustené 34, § 36, § 37, § 39). Ďalším dôvodom je aj posilnenie inštitútu dedenia v starobnom dôchodkovom sporení, ku ktorému dochádza zmenou výplatnej fázy. Počas prvej časti výplatnej fázy (starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok vyplácaný programovým výberom) ostávajú nasporené finančné prostriedky na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa a teda v prípade jeho úmrtia sa celý zostatok tohto účtu vyplatí oprávneným osobám alebo ak nie určené, tak dedičom. Výplata pozostalostných dôchodkov v kontexte návrhu novej výplatnej fázy v prípade doživotného dôchodku z uvedených dôvodov nie je opodstatnená.

Keďže v kontexte návrhu sa bude majetok sporiteľa v prvej časti výplatnej fázy naďalej zhodnocovať, je z hľadiska regulácie a dosiahnutia optimálneho zhodnotenia úspor sporiteľa jednoznačne vhodnejšie, aby v období pred poberaním doživotného starobného dôchodku bol majetok sporiteľa určený na vyplácanie dávok naďalej umiestnený výlučne v dôchodkových fondoch pod správou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Alternatíva, ktorú doteraz predstavoval dočasný dôchodok, nedokáže generovať rovnako pozitívny výsledok.

Podľa súčasnej právnej úpravy mohol dočasný dôchodok poberať sporiteľ, ktorého súčet súm dôchodkových dávok (starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku) vyplácaných zo systému sociálneho

3

poistenia (I. pilier), obdobných dôchodkov vyplácaných podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny a sumy doživotného dôchodku z II. piliera je vyšší ako platná referenčná suma, ktorú na príslušný kalendárny rok určila Sociálna poisťovňa. Dočasný dôchodok mohol poberať aj sporiteľ, ktorému v ponukovom liste žiadny z poistiteľov neponúkol z nasporenej sumy výplatu doživotného dôchodku (v režime tzv. malej nasporenej sumy). Dočasný dôchodok mohol byť vyplácaný aj v kombinácii s doživotným dôchodkom. Prax však ukázala, že možnosť poberania dočasného dôchodku nebola pre sporiteľov atraktívna a v prípade splnenia podmienky dostatočného pravidelného príjmu z iných zdrojov uprednostňovali vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku prostredníctvom programového výberu obvykle v jednej splátke. Za obdobie od roku 2018 do roku 2020 (od roku 2018 bol sporiteľom za splnenia príslušných podmienok umožnený výber celej nasporenej sumy prostredníctvom programového výberu) bolo zo všetkých 6143 poberateľov dôchodkov 4127 poberateľov programového výberu a len 141 poberateľov dočasného dôchodku. Poberanie dočasného dôchodku v režime malá nasporená suma, to znamená, že sporiteľovi žiadny poistiteľ neponúkol doživotný dôchodok, bolo rovnako minimálne (iba 79 poberateľov). Sporitelia uprednostňovali vyplácanie dôchodku v režime malá nasporená suma formou programového výberu z dôchodkovej správcovskej spoločnosti (524 poberateľov). Dočasný dôchodok, ponúkala sporiteľom ako jednu z dávok z II. piliera výlučne poisťovňa Union. Od 5. 2. 2020 však táto poisťovňa zmluvy o poistení dôchodku neuzatvára, pokračuje len vo vyplácaní už dohodnutých dôchodkov a v plnení si ostatných záväzkov z uzavretých zmlúv o poistení dôchodku.

Celková zmena filozofie vyplácania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia, ktorej hlavným cieľom je zabezpečenie dlhodobého príjmu, spolu s vyššie uvedenými skutočnosťami preto dôvodom návrhu na vypustenie dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku ako formy dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

Po skončení prvej časti výplatnej fázy, prejde sporiteľ v optimálnom prípade plynule do druhej fázy, počas ktorej bude výplata starobného dôchodku realizovaná formou doživotného dôchodku. Návrh zákona predpokladá povinnosť zakúpenia doživotnej anuity, a to predovšetkým z dôvodu, aby sa predišlo riziku nedostatočného príjmu v prípade dlhovekosti. V súlade s cieľom zefektívnenia starobného dôchodkového sporenia a dosiahnutia čo možno najvyšších súm mesačných dôchodkov sa ponuka doživotného starobného dôchodku zúži na dva varianty a to na doživotný starobný dôchodok bez zvyšovania dôchodku alebo so zvyšovaním dôchodku.

V kontexte uvedených zmien a vypustení sa navrhujú aj nevyhnutné legislatívno-technické úpravy.

K bodu 12 [§ 31 písm. b)]

V súvislosti s novým nastavením výplatnej fázy (v čase vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. bude možné vyplácať iba predčasný starobný dôchodok formou programového výberu) sa navrhuje primeraná právna úprava uvedeného ustanovenia.

K bodu 13 (§ 33)

Navrhuje sa, aby starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok formou programového výberu vyplácala dôchodková správcovská spoločnosť v optimálnom nastavení v určenom počte mesačných splátok, ktoré v úhrne predstavujú dôchodkovú hodnotu pre programový výber (suma zodpovedajúca jednej polovici aktuálnej hodnoty osobného

4

dôchodkového účtu sporiteľa z povinných príspevkov po zohľadnení určeného počtu dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov a individuálnej garancie pre programový výber). V záujme čo najvyššej efektivity paralelne prebiehajúcej sporiacej fázy, kde bude časť majetku umiestnená aj v akciových investíciách, sa navrhuje, aby sa tento starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok prednostne vyplácal z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

Určený počet mesačných splátok sa navrhuje určiť ako polovica mediánu hodnôt strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy vo veku sporiteľa, v ktorom bol vydaný certifikát pre programový výber vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, za posledných sedem kalendárnych rokov, ktoré dva roky predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom bol vydaný certifikát pre programový výber zaokrúhlenej na celé mesiace nahor. Zjednodušene povedané určený počet mesačných splátok zodpovedať polovici predpokladaného počtu mesiacov, ktorých by sa mal sporiteľ dožiť. Uvedené sa navrhuje v záujme rovnomerného rozloženia počtu splátok medzi starobný dôchodok (resp. aj predčasný starobný dôchodok) vyplácaný programovým výberom a doživotný starobný dôchodok, čo by malo prispieť k vzájomne vyváženejším sumám dôchodkov sporiteľa.

Spôsob výpočtu sumy takéhoto dôchodku sa navrhuje primárne nastaviť tak, že suma dôchodku sa určí každý rok počas jeho vyplácania, pričom prvý rok sa určí jednoducho ako podiel dôchodkovej hodnoty pre programový výber a určeného počtu mesačných splátok. Následne sa navrhuje jeho výšku každoročne automaticky prehodnocovať, pričom pre určenie sumy starobného dôchodku resp. predčasného starobného dôchodku pre príslušný rok dôchodková správcovská spoločnosť zohľadní aktuálnu hodnotu zostatku dôchodkových jednotiek sporiteľa určených na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku formou programového výberu k 31. októbru predchádzajúceho kalendárneho roka a počet zostávajúcich nevyplatených mesačných splátok tohto dôchodku k tomuto dňu. V optimálnom scenári každoročné prehodnotenie a prepočet sumy dôchodku zabezpečí jeho medziročný rast. Nakoľko vo všeobecnosti platí, že vyplácané dôchodky by nemali klesať, navrhuje sa, aby takto určená suma dôchodku pre príslušný kalendárny rok nemohla byť nižšia, ako suma dôchodku vyplácaná v predchádzajúcom kalendárnom roku. Zároveň sa navrhuje, aby sa posledná splátka dôchodku, ktorá je nižšia ako predposledná, vyplatila spolu s predposlednou splátkou.

Vzhľadom na uvedený spôsob výpočtu dôchodku a zámer, aby sa dôchodkové jednotky zhodnocovali aj počas výplatnej fázy je v prípade zvýšenej volatility na finančných trhoch možné, že sa spotrebujú skôr, t. j. dôchodok sa bude vyplácať o niečo kratšie ako bolo pôvodne odhadované. Okrem takto prednastaveného spôsobu určenia sumy starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom môže sporiteľ požiadať, aby sa mu suma dôchodku určila rovnomerne na celé obdobie vyplácania, ako podiel sumy dôchodkovej hodnoty pre programový výber a určeného počtu mesačných splátok. V nadväznosti na uvedené sa navrhuje, aby vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku formou programového výberu skončilo dňom odpísania poslednej dôchodkovej jednotky určenej na výplatu tohto dôchodku. V ustanovených prípadoch (ak individuálna garancia pre programový výber je vyššia ako suma prislúchajúca časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde tvorenej z povinných príspevkov určenej na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom) sa navrhuje, aby bol starobný dôchodok (resp. predčasný starobný dôchodok) vyplácaný programovým výberom vyplácaný aj naďalej z časti majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti zodpovedajúcej rozdielu medzi individuálnou garanciou pre programový výber a súčtom mesačných splátok starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplatených programovým výberom z časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde tvorenej z povinných príspevkov. Suma tohto dôchodku v zmysle návrhu zodpovedať sume dovtedy vyplácaného starobného

5

dôchodku resp. predčasného starobného dôchodku a jeho vyplácanie sa skončí dňom vyplatenia jeho poslednej splátky.

V záujme zabezpečenia určitej úrovne primeraného hmotného zabezpečenia v starobe z II. piliera sa navrhuje, aby v prípade, ak dôchodková hodnota pre programový výber bude nižšia ako súčin určeného počtu mesačných splátok a mediánu najnižších mesačných súm doživotného dôchodku, ktoré majú záujem vyplácať poisťovne poskytujúce doživotný dôchodok (tieto sumy v zmysle § 46e ods. 7 a 8 zaevidované poistiteľmi v ponukovom systéme a medián platný pre príslušný kalendárny rok je následne určený Sociálnou poisťovňou a zverejnený na jej webovom sídle k prvému dňu kalendárneho roka), bola suma starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom stanovená na úrovni uvedeného mediánu. Takto určená suma sa v zmysle návrhu následne každoročne prehodnotí a v závislosti od zmeny aktuálnej sumy uvedeného mediánu prepočíta. Navrhuje sa, rovnako ako pri vyššie uvedených spôsoboch výplaty, že suma starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku nesmie byť nižšia ako suma tohto dôchodku určená v predchádzajúcom kalendárnom roku. V tomto prípade sa na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom použije celá nasporená suma.

Ďalej sa navrhuje, aby v prípade, ak dôchodková hodnota pre programový výber bude nižšia ako 30-násobok vyššie uvedeného mediánu (t. j. de facto celková hodnota úspor sporiteľa nižšia ako 60-násobok mediánu, čo by v roku 2022 pri hodnote mediánu 14,90 eur znamenalo 894 eur), sa suma mesačného starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom vyplatila v jednej splátke vo výške aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa.

Pre prípad, keď na účte sporiteľa zostanú po vyplatení určeného počtu mesačných splátok dôchodku dôchodkové jednotky určené na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, sa navrhuje, aby sa tieto dôchodkové jednotky použili na výplatu doživotného dôchodku, čo v prípade významnejšieho zhodnotenia počas prvej časti výplatnej fázy do istej miery prispeje k posilneniu hmotného zabezpečenia v starobe počas druhej časti výplatnej fázy a predchádzaniu riziku nedostatočného príjmu v prípade dlhovekosti.

V záujme zachovania plynutia výplatnej fázy a zabezpečenia realizácie primeraného hmotného zabezpečenia v starobe z II. piliera sa navrhuje, aby v prípade, ak poistiteľ oznámil sporiteľovi, že dôchodková hodnota pre doživotný dôchodok nepostačuje na výplatu doživotného starobného dôchodku, sa na žiadosť sporiteľa starobný dôchodok vyplácal naďalej formou programového výberu zo zostatku hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa. V prípade, ak je individuálna garancia pre doživotný dôchodok vyššia ako suma prislúchajúca časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určenej na vyplácanie starobného dôchodku formou doživotného dôchodku, sa navrhuje, aby rozdiel medzi individuálnou garanciou pre doživotný dôchodok a sumou prislúchajúcou časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určenej na vyplácanie starobného dôchodku formou doživotného dôchodku doplatila dôchodková správcovská spoločnosť. Suma tohto dôchodku sa určí podľa rovnakých pravidiel, ako v prípade, ak je dôchodková hodnota pre programový výber nižšia ako súčin určeného počtu mesačných splátok dôchodku a vyššie uvedeného mediánu.

V súvislosti so zmenami v § 45, v rámci ktorých sa navrhuje, aby dobrovoľné príspevky neboli automaticky zahrnuté do sumy v certifikáte ako v účinnej právnej úprave, sa v ustanoveniach o programovom výbere navrhuje precizovanie dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom z dobrovoľných príspevkov. Navrhuje sa, aby si sporiteľ mohol dohodnúť aj vyplácanie dôchodku z aktuálnej hodnoty jeho osobného dôchodkového účtu tvorenej z dobrovoľných príspevkov, ktoré nie zahrnuté do dôchodkovej hodnoty pre programový

6

výber, pričom si určí buď dobu vyplácania (v takom prípade sa suma dôchodku určí ako podiel sumy rovnajúcej sa aktuálnej hodnote jeho osobného dôchodkového účtu tvorenej z dobrovoľných príspevkov a počtu mesiacov, počas ktorých si sporiteľ určil vyplácanie), alebo sumu dôchodku (v takom prípade sa suma vypláca do momentu „spotrebovania“ príslušných dôchodkových jednotiek).

K bodu 16 (§ 41)

Vzhľadom na navrhované zmeny vo výplatnej fáze (prvá časť výplatnej fázy bude realizovaná výlučne formou programového výberu) sa z dôvodu nadbytočnosti navrhuje vypustiť právna úprava práva poistiteľa odložiť o jeden mesiac splatnosť prvej splátky predčasného starobného dôchodku vyplácaného poberateľovi, ktorý splnil podmienky podľa

§ 31 písm. b)

a ktorého predčasný starobný dôchodok z I. piliera je nižší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (ods. 1).

V súvislosti s vypustením ustanovení týkajúcich sa pozostalostných dôchodkov sa navrhuje precizovanie textu v odseku 2 a 3.

K bodu 19 (§ 44)

V kontexte navrhovaných zmien vo výplatnej fáze, na základe ktorých bude dôchodok z II. piliera v prvej časti výplatnej fázy vyplácaný výlučne programovým výberom z polovice nasporenej sumy a následne, po jej skončení, z druhej časti formou doživotnej anuity, bolo nevyhnutné tieto zmeny reflektovať aj v ustanoveniach týkajúcich sa žiadosti o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok. Navrhuje sa preto upraviť príslušné ustanovenia tak, aby boli zrejmé postupy pri prvej žiadosti o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok vyplácaný programovým výberom ako aj druhej žiadosti o doživotný starobný dôchodok. Zároveň sa pre zjednodušenie procesu prechodu z jednej formy dôchodku (programového výberu) na druhú formu (doživotný dôchodok) a zníženie administratívnej záťaže pre dôchodcu zavádza automatické vydanie certifikátu pre doživotný dôchodok dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

Dopĺňajú sa preto ustanovenia v zmysle toho, kedy a za akých podmienok dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa prijme žiadosť o starobný dôchodok alebo žiadosť o predčasný starobný dôchodok a následne kedy zadá dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, pokyn na vydanie certifikátu.

V § 45 sa navrhuje zavedenie dvoch druhov certifikátov v závislosti od času, kedy sporiteľ žiada o dôchodok. V prípade prvej žiadosti o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, ktorú sporiteľ môže podať v dôchodkovom veku, resp. v období pred dovŕšením dôchodkového veku (v prípade predčasného starobného dôchodku), bude preto dôchodková správcovská spoločnosť vydávať certifikát pre programový výber 45 ods. 1), v ktorom elektronickou formou potvrdí sumu, ktorá zodpovedá polovici dôchodkovej hodnoty, resp. aj individuálnej garancie, pre programový výber. Po skončení vyplácania programového výberu alebo krátko pred skončením vyplácania tejto formy dôchodku (tri mesiace) sporiteľ žiada o dôchodok opakovane, ak záujem o doživotný starobný dôchodok. Po prijatí žiadosti dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, vydá certifikát pre doživotný dôchodok 45 ods. 2), v ktorom elektronicky potvrdí sumu zodpovedajúcu dôchodkovej hodnote, resp. aj individuálnej garancii, pre doživotný dôchodok. Ak bola žiadosť o doživotný starobný dôchodok podaná pred skončením vyplácania programového výberu, dôchodková správcovská spoločnosť z aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa odpočíta nevyplatené splátky programového výberu. Dôvodom navrhovanej možnosti požiadať o doživotný starobný dôchodok aj skôr ako

7

sa skončil programový výber je zabezpečenie kontinuity vyplácania splátok. U dôchodcu tak nedôjde k výpadku časti príjmu.

Ak dôchodca nepodá žiadosť o vyplácanie doživotného starobného dôchodku, dôchodková správcovská spoločnosť pred skončením vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom vydá certifikát pre doživotný starobný dôchodok automaticky. Do sumy uvedenej v certifikáte pre doživotný dôchodok budú automaticky zahrnuté len povinné príspevky. Na základe tohto certifikátu dostane dôchodca ponukový list s vygenerovanými ponukami doživotných starobných dôchodkov vypočítanými z hodnoty uvedenej v tomto certifikáte a informáciami týkajúcimi sa tohto obdobia výplatnej fázy. Takéto automatické generovanie certifikátu pre doživotný starobný dôchodok a následné zaslanie ponukového listu dôchodcovi nastane len raz. Ak dôchodca nebude reflektovať na ponuku doživotného starobného dôchodku v čase platnosti ponukového listu (30 dní), k doživotnému starobnému dôchodku bude mať neskôr prístup len na základe vlastnej žiadosti, ktorú môže v budúcnosti podať kedykoľvek.

V jednotlivých odsekoch sa navrhujú aj legislatívno-technické úpravy súvisiace s doplnením ustanovenia o automatickom vydaní certifikátu pre doživotný starobný dôchodok a z dôvodu právnej istoty doplnenie špecifikácie certifikátu, ktorý byť vydaný z dôvodu existencie dvoch druhov certifikátov.

Pri oboch certifikátoch platí naďalej rovnaká podmienka vylúčenia zadania pokynu na jeho vydanie počas prestupu medzi jednotlivými dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Je bezpredmetné, aby pôvodná dôchodková správcovská spoločnosť potvrdzovala, akú sumu má sporiteľ na osobnom dôchodkovom účte, keď budú finančné prostriedky prevedené do druhej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Na druhej strane dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje, nemá počas prestupového obdobia informáciu o presnej hodnote majetku sporiteľa, kým neobdrží prevedené finančné prostriedky od pôvodnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Z rovnakého dôvodu sa navrhuje, aby v období prestupu sporiteľa medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami nebol vydaný ani automatický certifikát pre doživotný dôchodok.

V odseku 9 (pôvodný odsek 8) sa rovnako navrhuje doplnenie, že sa jedná o oba druhy certifikátov. Sporiteľ sa môže rozhodnúť, aká časť dobrovoľných príspevkov bude zahrnutá do certifikátu pre programový výber a aká časť do certifikátu pre doživotný dôchodok.

K bodu 19 (§ 45)

Navrhuje sa definovať dva druhy certifikátu, na každú fázu vyplácania starobného dôchodku osobitne, a to z dôvodu odlišných postupov a procesov viažucich sa k jednotlivým certifikátom. Súčasne sa v záujme sprehľadnenia pojmológie, a to najmä z dôvodu zavedenia individuálnej garancie pre programový výber a individuálnej garancie pre doživotný dôchodok, navrhuje aj spresnenie obsahu certifikátu pre programový výber a doživotný dôchodok.

V odseku 1 sa navrhuje ustanoviť certifikát pre programový výber, pričom dôchodková správcovská spoločnosť v evidencii rozdelí osobný dôchodkový účet v deň zaslania potvrdenia o sume do ponukového systému na presnú polovicu, čím v podstate rozdelí dôchodkové jednotky na tie, ktoré určené na programový výber a na tie, ktoré budú určené pre doživotný dôchodok. Certifikátom pre programový výber dôchodková správcovská spoločnosť elektronicky potvrdzuje sumu, ktorá je polovicou aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu. Táto suma je tvorená len z aktuálnej hodnoty dôchodkových jednotiek z povinných príspevkov vedených na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa. Ak sporiteľ na svojom osobnom dôchodkovom účte vedené aj dôchodkové jednotky pripísané z dobrovoľných príspevkov, tieto nie automaticky zahrnuté do sumy v certifikáte. Sporiteľ však môže v žiadosti o dôchodok určiť, aká suma z aktuálnej hodnoty dôchodkových jednotiek z dobrovoľných príspevkov (či len určitá časť týchto dôchodkových jednotiek alebo všetky)

8

bude zahrnutá do certifikátu pre programový výber. V sume uvedenej v certifikáte pre programový výber sa zohľadní aj individuálna garancia pre programový výber 63d), v rámci ktorej dôchodková správcovská spoločnosť garantuje sporiteľovi vyplatenie minimálne všetkých príspevkov, ktoré boli za celé obdobie starobného dôchodkového sporenia pripísané na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a všetky sumy, ktoré boli na tento účet pripísané či z dôvodu prevodu z iného dôchodkového fondu na základe žiadosti sporiteľa o presun majetku medzi dôchodkovými fondami alebo na základe povinného skonzervatívňovania investícií sporiteľa podľa § 92 a § 93, resp. aj suma, ktorá bola na tento účet pripísaná, keď sporiteľ prestúpil z inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Na základe sumy uvedenej v certifikáte pre programový výber, a v závislosti od jej výšky, bude sporiteľovi vyhotovený ponukový list, v ktorom bude vystavená ponuka na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok vyplácaný programovým výberom len od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ v ponukovom liste dostane ponuku buď na programový výber podľa § 33 ods. 1 písm. b) bod 1b. (jednorazovo vyplatená aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu) alebo podľa § 33 ods. 1 písm. b) bod 1a. (programový výber v režime malá nasporená suma) alebo dve ponuky na programový výber podľa § 33 ods. 1 písm. a) (programový výber s variabilnou výškou mesačného dôchodku, ktorá bude každoročne prehodnocovaná a programový výber so stabilnou výškou mesačného dôchodku počas celého obdobia poberania programového výberu).

Na rozdiel od súčasného prístupu dôchodková správcovská spoločnosť nevykoná žiadne ďalšie úkony vo vzťahu k dôchodkovým jednotkám na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa. Všetky dôchodkové jednotky sporiteľa (aj na programový výber, aj tie, ktoré určené na doživotný dôchodok) zostávajú celý čas investované v dôchodkových fondoch.

Odpísanie dôchodkových jednotiek z osobného dôchodkového účtu sporiteľa počas platnosti certifikátu pre programový výber a zabezpečenie ich hodnoty pred zhodnotením alebo znehodnotením nie je nutné, pretože finančné prostriedky zodpovedajúce tejto hodnote nebude dôchodková správcovská spoločnosť následne prevádzať inému subjektu (iná dôchodková správcovská spoločnosť alebo poistiteľ).

Rovnako počas obdobia programového výberu budú všetky dôchodkové jednotky určené na programový výber investované v dôchodkových fondoch. Ich počet sa bude priebežne meniť z dôvodu ich odpisovania v čase výplaty splátky dôchodku a zároveň sa bude meniť aj ich aktuálna hodnota.

V odseku 2 sa navrhuje ustanoviť certifikát pre doživotný dôchodok. Tak ako doteraz, pôjde o elektronické potvrdenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa, z ktorej následne vygenerované ponuky doživotných dôchodkov od jednotlivých poisťovateľov. Do sumy, ktorú dôchodková správcovská spoločnosť zadá do ponukového systému, sa započítavajú všetky dôchodkové jednotky určené na vyplácanie doživotného dôchodku, ktoré boli v evidencii na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa takto označené pri podpísaní dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, spolu s dôchodkovými jednotkami, ktoré boli pripísané na osobný dôchodkový účet sporiteľa z povinných príspevkov v období poberania dôchodku programovým výberom ako aj s dôchodkovými jednotkami, ktoré neboli vyplatené prostredníctvom programového výberu. Vzhľadom na to, že sporiteľ môže požiadať o doživotný dôchodok aj pred skončením poberania programového výberu (maximálne tri mesiace pred jeho skončením), navrhuje sa ustanoviť, aby sa do sumy v certifikáte pre doživotný dôchodok nezapočítavali dôchodkové jednotky, ktoré určené na zostávajúce splátky programového výberu. Ak sa napríklad sporiteľ rozhodol pre programový výber so stabilnou výškou mesačného dôchodku počas celého obdobia poberania programového výberu, jeho mesačná splátka dôchodku bola vypočítaná ako podiel

9

polovice aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu a určeného počtu mesačných splátok (približne polovica predpokladaného počtu mesiacov, ktoré by sa mal sporiteľ podľa štatistických údajov dožiť). Počas celého obdobia programového výberu bude takýto sporiteľ poberať fixnú sumu a pokiaľ bude jeho majetok rozložený podľa predvolenej investičnej stratégie je pravdepodobné, že významná časť dôchodkových jednotiek určených na programový výber (v závislosti od vývoja na finančných trhoch a ďalších faktorov môže ísť o približne 1/5 dôchodkových jednotiek) zostane aj po skončení vyplácania programového výberu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa. Ak takýto sporiteľ bude žiadať o doživotný dôchodok pred skončením vyplácania programového výberu, dôchodková správcovská spoločnosť do sumy v certifikáte pre doživotný dôchodok nezapočíta tie dôchodkové jednotky, ktoré ešte určené na zostávajúce tri, dve alebo jednu splátku dôchodku vyplácaného programovým výberom (v závislosti od toho, koľko splátok ešte nebolo vyplatených). Ak by v takomto prípade bola suma v certifikáte pre doživotný dôchodok tvorená len z dôchodkových jednotiek určených na doživotný starobný dôchodok a dôchodkových jednotiek, ktoré boli pripísané na osobný dôchodkový účet sporiteľa z povinných príspevkov v období poberania dôchodku programovým výberom, suma jednorazového poistného, na základe ktorého poistitelia vytvoria ponuky doživotnej anuity, by mohla byť významne nižšia, pretože ponuky poistiteľov by neboli stanovené na základe reálnych vstupných údajov.

Navrhuje sa, aby sa s dobrovoľnými príspevkami sporiteľa pri zahrnutí do certifikátu pre doživotný dôchodok postupovalo rovnako ako pri certifikáte pre programový výber.

Pre sumu uvedenú v certifikáte pre doživotný dôchodok platí obdobne ako pri programovom výbere, že aj v nej sa zohľadní individuálna garancia pre doživotný dôchodok (§ 63da).

V súvislosti so zavedením dvoch druhov certifikátov a zmenou výplatnej fázy (vyplácanie programového výberu len vlastnou dôchodkovou spoločnosťou a vyplácanie programového výberu, resp. doživotného dôchodku vždy z celej sumy uvedenej v certifikáte) sa navrhujú aj ďalšie nevyhnutné zmeny a spresnenia v § 45 oproti súčasnému stavu.

K bodom 17, 19 (§ 42 ods. 1, § 46, § 46a)

Navrhuje sa ustanoviť povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení ponúknuť sporiteľovi v deň vydania certifikátu pre programový výber ponuku vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom 46). V porovnaní s aktuálnou právnou úpravou tak vyplácanie dôchodku programovým výberom bude ponúkané obligatórne a výlučne dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Umožniť v tejto fáze naďalej ponuky aj od konkurenčných dôchodkových správcovských spoločností sa javí ako iluzórne, nakoľko sporiteľ by reálne inú možnosť a podmienky vyplácania tejto formy dôchodku nedostal. Návrh regulácie nekladie sporiteľovi bariéry pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti pred začatím výplatnej fázy, a to najmä v prípade ak by mal záujem prestúpiť z dôvodu potreby zmeny investičnej stratégie (ponúkaného zhodnotenia v dôchodkových fondoch konkurencie).

V rámci ustanovení pre ponuku doživotného starobného dôchodku sa navrhujú úpravy vyplývajúce výlučne zo zmien výplatnej fázy (zúženie ponuky dôchodkov).

Súčasne v rámci dotknutých novelizačných bodov dochádza k posunom ustanovení tak, aby na seba v zákone systematicky nadväzovali a k nevyhnutným legislatívno-technickým úpravám.

K bodu 21 (§ 46c ods. 1 a 2)

V odseku 1 sa navrhuje spresnenie akým spôsobom bude Sociálna poisťovňa zasielať sporiteľovi ponukový list. V prípade ponukových listov, ktoré vyhotovené na základe žiadosti sporiteľa o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok vyplácaný

10

programovým výberom alebo na základe žiadosti o doživotný starobný dôchodok, bude Sociálna poisťovňa zasielať ponukový list spôsobom uvedeným v samotnej žiadosti. Ponukový list vygenerovaný na základe automaticky vydaného certifikátu pre doživotný dôchodok, bude Sociálna poisťovňa zasielať spôsobom, ktorý sporiteľ s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou dohodnutý na zasielanie korešpondencie (§ 108 ods. 2 prvá a druhá veta).

Navrhuje sa úprava súčastí ponukového listu, ktorý bude Sociálna poisťovňa zasielať sporiteľovi, ktorá reflektuje úpravu výplatnej fázy uvedenú v § 32.

Ktorá ponuka na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku bude uvedená v ktorom ponukovom liste, bude závisieť od obdobia výplatnej fázy, do ktorého bude sporiteľ vstupovať. Ak bude sporiteľ žiadať o dôchodok podľa § 44 ods. 3 písm. a), budú mu ponuky v ponukovom liste vygenerované zo sumy v certifikáte pre programový výber (§ 45 ods. 1) a v ponukovom liste bude mať len informácie relevantné pre túto fázu. Ak bude sporiteľ žiadať o dôchodok podľa § 44 ods. 3 písm. b), dostane ponukový list s ponukami doživotných dôchodkov vypočítaných na základe sumy v certifikáte pre doživotný dôchodok 45 ods. 2) a informáciami týkajúcimi sa tohto obdobia výplatnej fázy.

Ustanovenie o náležitostiach ponukového listu, ktoré ministerstvo ustanoviť opatrením, zostávajú rovnaké, navrhuje sa doplnenie oznámiť sporiteľovi, že suma v certifikáte je tvorená len z povinných príspevkov, ak sporiteľ v žiadosti o doživotný starobný dôchodok nepožiadal aj o vyplatenia časti alebo všetkých dobrovoľných príspevkov. Samotné opatrenie upravujúce vzor ponukového list bude predmetom samostatného legislatívneho procesu.

K bodom 22 a 23 (Nadpis § 46d a § 46d ods. 1)

Navrhuje sa do § 46d vložiť nadpis – legislatívno-technická zmena.

Navrhuje sa ustanoviť, aby o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok bez vydania certifikátu (v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení) mohol požiadať sporiteľ len v dvoch prípadoch. Jedným z nich je, ak sporiteľovi v ponukovom liste žiadny poistiteľ neponúkol doživotný dôchodok. V takom prípade bude sporiteľovi na základe jeho žiadosti vyplácaný programový výber podľa § 33 ods. 1 písm. b) druhý bod, to znamená zostatok hodnoty osobného dôchodkového účtu bude sporiteľovi vyplácať dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, a to mesačne vo výške mediánu. Druhým prípadom je, ak sporiteľ na osobnom dôchodkovom účte evidované dôchodkové jednotky pripísané z dobrovoľných príspevkov, pričom o vyplatenie týchto príspevkov bude môcť požiadať po splnení podmienok vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa tvorená z dobrovoľných príspevkov bude môcť byť na základe žiadosti sporiteľa vyplácaná formou programového výberu podľa § 33 ods. 10 počas doby (v prípade záujmu aj jednorazovo), ktorú si sporiteľ určí v dohode o programovom výbere 46h ods. 6 druhá veta). Pre spôsob žiadania o dôchodok v týchto prípadoch sa nepoužije postup pre podávanie žiadosti uvedený v § 44.

K bodu 24 (§ 46d ods. 2 a 3)

Legislatívno-technická úprava.

11

K bodu 25 (§ 46d nový odsek 4)

V ustanovení sa navrhuje doplniť možnosť pre sporiteľa, ktorý nedostal ponuku na vyplácanie doživotného starobného dôchodku od poisťovne a ktorému bude ďalej dôchodok z II. piliera vyplácať vo výške mediánu súm najnižších doživotných dôchodkov bez zvyšovania dôchodku, ktoré majú jednotliví poistitelia záujem vyplácať dôchodková správcovská spoločnosť, aby mohol určiť v akom rozsahu sa mu bude tento dôchodok vyplácať aj z dobrovoľných príspevkov (ak takéto príspevky má).

K bodu 26 (vypustený § 46da)

Navrhuje sa vypustenie § 46da, v ktorom bola definovaná referenčná suma a podrobnosti k jej určeniu a platnosti.

Aktuálna právna úprava determinuje formu výplaty dôchodku z II. piliera určitou dosahovanou výškou pravidelného príjmu dôchodcu z iných zdrojov (spravidla starobné a pozostalostné dôchodky z I. piliera, výsluhový dôchodok, resp. iné obdobné príjmy) – tzv. referenčná suma.

Nakoľko v návrhu novej výplatnej fázy starobného dôchodkového sporenia nie je poberanie dôchodku z II. piliera viazané na výšku pravidelného príjmu dôchodcu (všetci sporitelia budú poberať najskôr starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok formou programového výberu a následne doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok), ustanovenia o referenčnej sume v kontexte uvedeného návrhu nadbytočné a navrhujú sa vypustiť.

K bodom 27 43 46e ods. 2 písm. f), § 46e ods. 2 vypustené písm. h), § 46e ods. 2 písm. h), § 46e ods. 2 písm. i) k), § 46e ods. 2 vypustené písm. o), § 46e ods. 3 a 4, § 46e vypustený ods. 5, § 46e ods. 5 vypustené písm. b), § 46e ods. 5 písm. b) a c), § 46e ods. 6 písm. a), § 46e ods. 7 a 8 a § 46e vypustený odsek 9]

Navrhujú sa úpravy v ustanoveniach o ponukovom systéme reflektujúce zmeny vo výplatnej fáze.

Navrhuje sa vypustenie sledovania pravidelných doživotných príjmov dôchodcu a porovnávanie ich výšky s referenčnou sumou z dôvodu navrhnutých zmien výplatnej fázy [vypustenie písmena h) a písmena o)].

V odseku 3 sa navrhuje zavedenie oznamovacej povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti voči Sociálnej poisťovni. Z dôvodu výkonu sociálneho poistenia (výpočet dorovnania na minimálny dôchodok a výpočet výšky 13. dôchodku) potrebuje Sociálna poisťovňa informáciu o výške starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom sporiteľa podľa § 33 ods. 1 písm. a), tzv. variabilný programový výber, každoročne najneskôr k 15. novembru.

V novo navrhovanej výplatnej fáze bude môcť sporiteľ poberať starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok formou programového výberu len z dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou ma uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak by mal sporiteľ záujem o výplatu programového výberu z inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je potrebné najskôr prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a až následne po prestupe a prevode dôchodkových úspor žiadať o starobný alebo predčasný starobný dôchodok. Na základe uvedeného preto ustanovenie v odseku 5 písm. b) (pôvodný odsek 6) stráca svoje opodstatnenie a navrhuje sa jeho vypustenie.

V odseku 8 (pôvodný odsek 9) sa navrhuje, aby bol zverejnený medián súm najnižších doživotných dôchodkov bez zvyšovania dôchodku, ktoré majú jednotliví poistitelia záujem vyplácať, zaokrúhľovaný na celé euro nahor. Tento údaj sa v kontexte návrhu novej výplatnej fázy bude používať na určenie výšky mesačnej splátky starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33 ods. 1 písm. b) bod 1a.

12

a druhý bod. Keďže sa navrhuje, aby sporiteľovi, ktorému bude vyplácaný takýto programový výber, bola vyplácaná mesačná splátka vo výške mediánu, je vhodnejšie dôchodcovi sporiteľovi poskytovať túto sumu zaokrúhlenú.

Vypustenie odseku 9 (pôvodného odseku 10) súvisí s vypustením ustanovení o referenčnej sume (§ 46da).

V súvislosti s vypustením pozostalostných dôchodkov z ponúk doživotného starobného dôchodku sa navrhujú zmeny legislatívno-technického charakteru 46e ods. 2 písm. f), písm. h) a písm. i), §46e ods. 5 písm. b) a § 46e ods. 7].

Ostatné novelizačné body k § 46e sú legislatívno-technického charakteru.

K bodu 44 [§ 46f]

S cieľom maximalizovania sumy doživotného starobného dôchodku sa v odseku 1 navrhuje zrušenie poistenia rizika smrti poisteného (pozostalostné dôchodky), ako aj garancie 84 vyplatených mesačných súm doživotného dôchodku. Podľa údajov z centrálneho informačného ponukového systému, môže uvedená garancia znížiť mesačnú sumu doživotného dôchodku vo veku predpokladaného ukončenia poberania programového výberu o cca 6 %.

Obdobná úprava je navrhnutá aj v odseku 3, v ktorom je dlhovekosť definovaná ako jediné poistné riziko, ktoré sa zmluvou o poistení dôchodku poisťuje. Písmeno b) bolo vypustené vzhľadom na zrušenie možnosti poberania dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku.

Navrhuje sa nové znenie odseku 5, ktoré súvisí s novým nastavením výplatnej fázy. Navrhnutá zmena reflektuje úpravu § 31 písm. b), v ktorom je zmenená forma vyplácania predčasného starobného dôchodku z doživotného dôchodku na programový výber.

V odseku 6 sa navrhuje špecifikácia vo vzťahu k jednorazovému poistnému v kontexte zmien v ustanoveniach v § 45 a rozšírenie taxatívneho výpočtu, v akých prípadoch je možné zvýšiť dohodnuté poistné a dohodnutú sumu dôchodku v zmluve o poistení dôchodku. Jedná sa o sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek určených na výplatu programového výberu, ktoré zostali sporiteľovi na osobnom dôchodkovom účte po skončení vyplácania programového výberu.

Ďalej sa navrhuje vypustenie odseku 7, a to v súvislosti so zrušením možnosti poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku len z časti nasporenej sumy a v súvislosti so zrušením dočasného dôchodku ako jednej z foriem starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

V odseku 8 a 9 sa na navrhujú legislatívno-technické úpravy súvisiace so zavedením dvoch druhov certifikátov (špecifikuje sa, ktorý z nich je relevantný v súvislosti so zmluvou o poistení dôchodku), v súvislosti s vypustením pozostalostných dôchodkov a v súvislosti so zmenou poradia súvisiacich ustanovení, resp. so zrušením dočasného dôchodku ako jednej z foriem starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

V súvislosti s vypustením pozostalostných dôchodkov z ponúk doživotného starobného dôchodku sa navrhuje vypustenie odseku 11 (pôvodný odsek 12).

V odseku 12 (pôvodný odsek 14) sa navrhuje primeraná právna úprava uvedeného ustanovenia v súvislosti so zrušením dočasného dôchodku ako jednej z foriem starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

K bodom 45 až 48 [§ 46g ods. 3 a 4, § 46g ods. 6 a § 46g ods. 9]

V súvislosti so zrušením dočasného dôchodku ako jednej z foriem starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku sa v odseku 3 navrhuje primeraná právna úprava uvedeného ustanovenia.

V súvislosti s novým nastavením výplatnej fázy (v čase vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. bude možné vyplácať iba predčasný starobný

13

dôchodok formou programového výberu) sa navrhuje primeraná právna úprava ustanovenia v odseku 4.

V odseku 6 sa navrhuje špecifikácia certifikátu, ktorý je relevantný v súvislosti so zmluvou o poistení dôchodku.

V súvislosti so zmenou poradia súvisiacich ustanovení, resp. so zrušením dočasného dôchodku ako jednej z foriem starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku sa navrhuje primeraná právna úprava v odseku 9. Navrhuje sa aj rozšírenie ustanovení Občianskeho zákonníka, ktoré sa nepoužijú na zmluvu o poistení dôchodku.

K bodom 49 54 46h ods. 3, § 46h vypustené odseky 4 a 6, § 46h ods. 6 druhá veta, § 46h ods. 9 až 11]

Navrhujú sa nevyhnutné legislatívno-technické úpravy v súvislosti so zmenami vo výplatnej fáze (ods. 3) a vypustenie odseku 4 z dôvodu nadbytočnosti.

Keďže starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok formou programového výberu bude môcť sporiteľ poberať len z dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, navrhuje sa vypustenie odseku 6 (pôvodného odseku 7).

Navrhuje sa preformulovanie druhej vety v odseku 6 (pôvodný odsek 8) z dôvodu precizovania daného ustanovenia.

V odseku 9 (pôvodný odsek 11) sa navrhuje legislatívno-technická zmena súvisiaca so zmenou poradia súvisiacich ustanovení. Zároveň sa v súvislosti s úpravou § 46b navrhuje primeraná právna úprava tohto ustanovenia.

Navrhuje sa nové znenie odseku 10 (pôvodného odseku 12), v ktorom vypustené písm. a), b) aj d). V súvislosti s novým nastavením výplatnej fázy, kde sporiteľ bude môcť poberať starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok formou programového výberu len z dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, sa navrhuje vypustenie písmena a) z odseku 10 (pôvodného odseku 12). Z obdobného dôvodu súvisiaceho so zmenou výplatnej fázy, a to neumožnenia zmeny obdobia výplaty dôchodku programovým výberom, sa navrhuje vypustenie písmena b) z odseku 10 (pôvodného odseku 12). Vypustenie písmena d) súvisí s úpravami v § 27 ods. 3 a 4. Po zmene výplatnej fázy bude Sociálna poisťovňa postupovať povinné príspevky aj počas trvania výplatnej fázy až do okamihu, kedy sporiteľ začne poberať doživotný starobný dôchodok.

V súvislosti so zmenou v odseku 10 (vypustením písmena a)) sa navrhuje nové znenie odseku 11 (pôvodný odsek 13).

K bodu 55 § 46h ods. 11

Legislatívno-technická zmena v súvislosti s vypustením povinnosti prejaviť vôľu sporiteľa platiť si dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

K bodu 56 [§ 60 ods. 2 písm. b)]

Navrhuje sa upraviť ustanovenie na výpočet primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti tak, aby sa povinný limit vzťahoval len na objem majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Povinnosť držania likvidných aktív vo vzťahu k majetku v negarantovaných dôchodkových fondoch sa vzhľadom na systém fungovania starobného dôchodkového sporenia javí ako neefektívny a neopodstatnene zvyšujúci celkové požiadavky na kapitál. Podľa aktuálnej právnej úpravy nesmie byť vlastný kapitál dôchodkovej správcovskej spoločnosti nižší ako 0,5 % z majetku vo všetkých dôchodkových fondoch, ktoré príslušná dôchodková správcovská spoločnosť spravuje. V súvislosti s navrhovaným presunom majetku sporiteľov z dlhopisového garantovaného

14

dôchodkového fondu a následným nárastom majetku v indexových negarantovaných dôchodkových fondoch, by dôchodková správcovská spoločnosť musela kvôli vyššej volatilite v týchto dôchodkových fondoch držať likvidné aktíva výrazne nad požadované minimálne úrovne, keďže inak by prípadný rast na akciových trhoch (napr. o 25 % ako v minulom roku) mohol vyústiť do potreby výrazne navyšovať likvidné aktíva.

K bodu 57 (§ 63 ods. 1)

Najdôležitejším kritériom hodnotenia efektívnosti štruktúry odplát nie je celkový objem zaplatených odplát, ale stav osobného dôchodkového účtu sporiteľa na konci horizontu sporenia. Súčasná štruktúra odplát je pomerne volatilná, podiel odplát na celkovom spravovanom majetku kolíše. Efektívnejším nastavením štruktúry odplát je možné znížiť celkovú úroveň odplát pre sporiteľov a ich očakávanú nasporenú sumu zvýšiť.

Najväčší vplyv na hodnotu osobného dôchodkového účtu v súčasnosti odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. S cieľom zefektívnenia štruktúry odplát v starobnom dôchodkovom sporení sa preto navrhuje, aby dôchodková správcovská spoločnosť nemala nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu predstavuje v priemere najnižší výnos dôchodkovej správcovskej spoločnosti z odplát a aj zanedbateľný vplyv na hodnotu osobného dôchodkového účtu sporiteľa. Keďže však dôchodková správcovská spoločnosť má nárok aj na odplatu za správu dôchodkového fondu, pričom pod správou sa podľa § 47 rozumie aj vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov, navrhuje sa vypustiť aj odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu, a to z dôvodu jej nesystémovosti.

Navrhovaná štruktúra odplát by mala byť stabilná a predvídateľná, zároveň by mala generovať vyššiu očakávanú hodnotu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa a mala by mať pozitívny efekt na výšku jeho starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

K bodom 58, 60, 90, 91 (§ 63 ods. 4, vypustené § 63b a § 63c, § 75 ods. 4 a § 75 vypustený odsek 6)

Ide o legislatívno-technické úpravy v súvislosti so zmenou v štruktúre odplát v § 63 odsek 1.

K bodu 59 (§ 63a)

Z dôvodu návrhu na zrušenie práva dôchodkovej správcovskej spoločnosti na odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fondu sa navrhuje zvýšenie odplaty za správu majetku v dôchodkovom fonde na 0,4 %.

K bodom 61, 83, 96, 98, 99, 100, 109 [§ 63d účinnosť od 1.1.2023 do 31.12.2023, § 72 ods. 1, § 79 ods. 1, § 79 vypustený ods. 12, § 79a ods. 1, § 79a vypustené odseky 10 a 11, § 118 ods. 3 vypustené písmeno d)]

V kontexte návrhu na zavedenie nových individuálnych garancií (individuálna garancia pre programový výber a individuálna garancia pre doživotný dôchodok), ktoré adresnejšie a v porovnaní s aktuálnou povinnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 63d pre sporiteľa výhodnejšie, sa navrhuje, aby do nadobudnutia účinnosti ustanovení, ktorými sa zavádza nová výplatná fáza (na ktoré je nový systém individuálnych garancií naviazaný), mali aj sporitelia, ktorí začnú poberať dôchodok z II. piliera v roku 2023, nárok na individuálnu garanciu. Ustanovenie § 63d účinné v roku 2023 vychádza z návrhu individuálnych garancií pre programový výber a doživotný dôchodok účinných od roku 2024, je však prispôsobené aktuálne platným podmienkam vyplácania dôchodkov t. j. individuálna garancia sa aplikuje v zásade v čase uzatvorenia dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, resp. zmluvy o poistení dôchodku, pričom rozdiel medzi hodnotou individuálnej garancie a nižšou hodnotou majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde je dôchodková

15

správcovská spoločnosť povinná doplatiť z vlastného majetku (na osobný dôchodkový účet sporiteľa).

Ostatné novelizačné body legislatívno-technického charakteru, vynútené predovšetkým vypustením systému súčasných garancií.

K bodom 62 a 63 [§ 63d a § 63da – účinnosť od 1.1.2024]

Navrhuje sa zrušenie súčasnej formy garancií, t. j. dopĺňanie majetku do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu, ak v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, a zavedenie individuálnej garancie pre programový výber 63d) a individuálnej garancie pre doživotný dôchodok (§ 63da).

Navrhuje sa, aby sa nové garancie vzťahovali na všetkých sporiteľov (nielen tých, ktorí budú v predvolenej investičnej stratégii) a aby sa individuálna garancia vzťahovala na hodnotu ich majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

Individuálna garancia sa bude vzťahovať na všetky príspevky a penále, ktoré boli sporiteľovi počas jeho účasti v II. pilieri pripísané na osobný dôchodkový účet vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a všetky sumy, ktoré boli z akéhokoľvek dôvodu pripísané na tento účet (či z dôvodu prevodu z iného dôchodkového fondu na základe žiadosti sporiteľa o presun majetku medzi dôchodkovými fondami alebo na základe povinného skonzervatívňovania investícií sporiteľa podľa § 92 a § 93 alebo z dôvodu prestupu sporiteľa z inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti).

V prípade prestupu sporiteľa medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami nebude individuálna garancia aktivovaná, to znamená, že dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, nebude kontrolovať, či sporiteľova nasporená suma v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde je minimálne vo výške pripísaných príspevkov a súm z prevodov z iných dôchodkových fondov. Sporiteľ pri prestupe nestráca nárok na individuálnu garanciu v starobnom dôchodkovom sporení suma, ktorá bude pripísaná na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, do ktorej prestupuje, bude tvoriť nový základ pre individuálnu garanciu.

Pokiaľ bude v priebehu starobného dôchodkového sporenia sporiteľa akákoľvek suma prevedená z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond (napr. ak sporiteľ požiada o presun majetku do iného negarantovaného dôchodkového fondu), táto bude odpočítaná z individuálnej garancie.

Individuálna garancia sa „aktivuje“ v čase podania žiadosti o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok vyplácaný programovým výberom. Dôchodková správcovská spoločnosť predtým ako vydá certifikát pre programový výber skontroluje, či majetok sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde je minimálne v hodnote individuálnej garancie pre programový výber a ak bude hodnota majetku v tomto dôchodkovom fonde nižšia, dôchodková správcovská spoločnosť do sumy v certifikáte pre programový výber uvedie polovicu aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu vydania certifikátu pre programový výber zvýšenú o rozdiel medzi individuálnou garanciou pre programový výber a hodnotou majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom fonde. Na základe certifikátu pre programový výber budú v ponukovom liste vygenerované ponuky pre starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok vyplácaný programovým výberom, z ktorých si sporiteľ môže vybrať a na základe ktorých môže neskôr uzatvoriť dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom. V ponuke bude uvedená suma mesačného dôchodku určená zo sumy, ktorá bola zvýšená o rozdiel individuálnej garancie pre programový výber a hodnotou majetku sporiteľa prislúchajúceho dlhopisovému garantovanému dôchodkovému fondu. Počas celého obdobia poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom bude dôchodková správcovská spoločnosť vyplácať

16

splátky mesačného dôchodku z majetku na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa, ktorý je určený na programový výber. Po vyplatení poslednej splátky z majetku sporiteľa dôchodková spočíta všetky vyplatené mesačné dôchodky a ak bude výsledná suma nižšia ako individuálna garancia pre programový výber, dôchodková správcovská spoločnosť bude povinná vyplácať ďalej mesačné splátky dôchodku z vlastného majetku kým celkový objem takto vyplatených mesačných splátok nedosiahne výšku individuálnej garancie pre programový výber.

Podľa zvolenej investičnej stratégie sporiteľa (predvolenej alebo jeho vlastnej) a podľa veku, v ktorom bude sporiteľ odchádzať do výplatnej fázy, bude mať sporiteľ v čase žiadosti o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok vyplácaný programovým výberom rôzny percentuálny pomer zastúpenia dlhopisových a akciových investícií. Pri vydaní certifikátu pre programový výber sa aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu rozdelí na polovicu jedna časť je určená na programový výber a druhá časť je určená na doživotný dôchodok. Keďže programový výber je primárne vyplácaný z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu, dôchodkové jednotky v jednotlivých dôchodkových fondoch nebudú rovnomerne rozdelené medzi spomínané dve polovice. Z tohto dôvodu dôchodková správcovská spoločnosť určí, aký je percentuálny podiel majetku sporiteľa prislúchajúci dlhopisovému garantovanému dôchodkovému fondu, ktorý je určený na vyplácanie programového výberu, z celkového majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, a rovnakým pomerom určí aj individuálnu garanciu pre programový výber.

Napríklad, sporiteľ, ktorý bude vyviazaný z predvolenej investičnej stratégie z dôvodu averzie k riziku a bude mať 100 % investícií v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, jeho majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa bude deliť rovnakým dielom na programový výber a na doživotný dôchodok a preto bude jeho individuálna garancia pre programový výber zodpovedať 50 % hodnoty majetku prislúchajúcemu k dlhopisovému garantovanému dôchodkovému fondu, čo bude v tom prípade aj 50 % hodnoty individuálnej garancie.

V prípade, ak požiada o dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku sporiteľ v predvolenej investičnej stratégii, jeho podiel majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určený na vyplácanie programového výberu na celkovom majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde bude 68 %. Keďže 50 % majetku sporiteľa bude po odchode do dôchodku použitý na vyplácanie programového výberu, ktorý sa bude prioritne vyplácať z časti majetku alokovanej v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, dôchodková správcovská spoločnosť bude v tomto prípade garantovať približne 74 % hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorý bude zodpovedať 74 % hodnoty individuálnej garancie.

V prípade, ak sporiteľ požiada o zmenu rozloženia majetku podľa § 93, môže podiel dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu sporiteľa v dôchodkovom veku dosiahnuť iba 34 % hodnoty majetku na jeho osobnom dôchodkovom účte. Keďže programový výber sa bude prioritne vyplácať z časti majetku alokovaného v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, dôchodková správcovská spoločnosť bude v tomto prípade garantovať 100 % hodnoty majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorý bude zodpovedať 100 % hodnoty individuálnej garancie.

Druhá forma individuálnej garancie sa navrhuje pre sporiteľa, ktorý začne poberať doživotný starobný dôchodok. Pred vydaním certifikátu pre doživotný dôchodok, ktorý je vydaný buď na základe žiadosti sporiteľa 44 ods. 1) alebo automaticky 44 ods. 5), dôchodková správcovská spoločnosť zistí, či majetok sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde je minimálne v hodnote individuálnej garancie pre doživotný dôchodok. Do tejto hodnoty vstupuje aj suma, ktorá bola určená v čase vydania certifikátu pre programový výber (hodnota majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určená na vyplácanie doživotného

17

dôchodku), aj sumy, ktoré boli sporiteľovi pripísané do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu z dôvodu presunu majetku (napr. pri deriskingu investícií podľa § 92). Ak bol sporiteľ ekonomicky aktívny aj na dôchodku, t. j. ešte odvádzal poistné na sociálne poistenie, a časť poistného bola presmerovaná do II. piliera, tieto príspevky, ktoré boli pripisované na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, sú rovnako započítané do individuálnej garancie na doživotný dôchodok.

Ak je hodnota majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde nižšia ako hodnota individuálnej garancie pre doživotný dôchodok, rozdiel medzi týmito hodnotami bude pripočítaný k dôchodkovej hodnote pre doživotný dôchodok a táto výsledná suma bude uvedená v certifikáte pre doživotný dôchodok. Z takto určenej sumy bude vygenerovaná záväzná ponuka doživotných dôchodkov od jednotlivých poistiteľov. Ak si sporiteľ vyberie z ponúk a následne uzatvorí zmluvu o poistení dôchodku, dôchodková správcovská spoločnosť bude povinná previesť poistiteľovi celú sumu z certifikátu pre doživotný dôchodok, to znamená, že chýbajúce finančné prostriedky (rozdiel medzi individuálnou garanciou pre doživotný dôchodok a hodnotou osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond) doplatí z vlastného majetku.

K bodu 64 (§ 63e ods. 1)

V kontexte návrhu na zrušenie povinnosti Sociálnej poisťovne v súvislosti s vydávaním akceptačných listov (a tým pádom de facto zrušením administratívno-finančnej bariéry pre prestup sporiteľa) sa navrhuje vytvorenie inej prekážky, a to úpravou existujúceho opatrenia limitujúceho výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti na uzatvorenie jednej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Dôchodková správcovská spoločnosť, resp. fyzické a právnické osoby konajúce pri získavaní klientov v jej prospech, nebudú môcť vyplácať províziu (poskytnúť iný prospech) finančnému sprostredkovateľovi za získanie klienta od inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Cieľom je rovnako ako doteraz eliminovať neodôvodnené prestupy sporiteľov medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. V zmysle navrhovaného ustanovenia sa na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení pri prestupe sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na činnosti s tým súvisiace nebudú môcť vynakladať žiadne výdavky s výnimkou nevyhnutných administratívno-technických výdavkov spojených s uzatvorením takejto zmluvy.

K bodu 65 [§ 64 ods. 4 písm. a)]

Ide o legislatívno-technickú úpravu textu v súvislosti so zmenou podmienok, za ktorých môže sporiteľ prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a s vypustením príslušných ustanovení vzťahujúcich sa na vydávanie akceptačných listov Sociálnou poisťovňou.

K bodu 66 (§ 64 ods. 4)

Ide o legislatívno-technickú úpravu textu v súvislosti so zmenou podmienok, za ktorých môže sporiteľ prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a s vypustením príslušných ustanovení vzťahujúcich sa na vydávanie akceptačných listov Sociálnou poisťovňou ako aj s navrhovanými zmenami vo výplatnej fáze a možnosťou sporiteľa poberať dôchodok programovým výberom len od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

K bodu 67 [§ 64 ods. 9 vypustené písm. f)]

Platenie dobrovoľných príspevkov je podľa aktuálnej právnej úpravy možné len za podmienky, že to sporiteľ ukotvené v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, pričom neplatenie dobrovoľných príspevkov nemôže byť nijako sankcionované. Na základe podnetov z praxe dochádza k prípadom, že si sporiteľ zasiela do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti

18

dobrovoľné príspevky aj bez zmluvného prejavu vôle a dôchodková správcovská spoločnosť musí takto zaslané príspevky vrátiť späť aj napriek tomu, že vie platbu identifikovať a vedela by príspevok pripísať na správny osobný dôchodkový účet sporiteľa. Prejav vôle platiť si dobrovoľné prostriedky dokazuje samotná skutočnosť zaslania platby so správnymi identifikačnými náležitosťami. Absencia zmluvného dojednania v tomto prípade predstavuje administratívnu prekážku pre sporiteľa aj pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

Z uvedeného dôvodu sa navrhuje vypustenie povinnosti dohodnúť si platenie dobrovoľných príspevkov v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a teda platenie dobrovoľných príspevkov bude umožnené v zásade každému sporiteľovi, pokiaľ tomu nebránia iné ustanovenia tohto zákona.

K bodu 68 (§ 64 ods. 11 vypustená druhá veta)

V súvislosti s navrhovanou zmenou § 92 a zavedením predvolenej investičnej stratégie, z ktorej sa sporiteľ bude mať možnosť vyviazať, sa navrhuje vypustenie vety o neplatnosti časti zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení týkajúcej sa pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch.

K bodom 69 72 64 ods. 13 vypustené písm. d), § 64 ods. 13 písm. d), § 64 ods. 13 písm. e) a § 64 ods. 13 vypustené písm. f)]

V súvislosti s návrhom novej výplatnej fázy ako aj návrhom, v zmysle ktorého sporiteľ bude môcť poberať starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok programovým výberom len z dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, sa navrhuje vypustenie písm. d) z § 64 ods. 13. Z dôvodu vypustenia písm. d) sa navrhujú aj legislatívno-technické úpravy [doterajšie písmená e) g) sa označujú ako písmená d) až f)].

Zároveň sa navrhuje ustanoviť ako dôvod zániku zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení vyplatenie poslednej splátky starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, a ak osobný dôchodkový účet nulový zostatok, rovnako ako je to ustanovené aj v účinnom znení zákona, so zohľadnením navrhovanej úpravy podmienok, za splnenia ktorých bude možné vyplácať dôchodok programovým výberom v prípadoch ustanovených v novo navrhovanom § 33. Pôjde o prípady vyplatenia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom buď v jednej splátke, vyplatenia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku z dobrovoľných príspevkov, vyplatenia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo zostatku hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa, ak na základe sumy uvedenej v certifikáte pre doživotný dôchodok nebola sporiteľovi vyhotovená ponuka doživotného starobného dôchodku alebo o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, ak suma uvedená v certifikáte pre programový výber bude nižšia ako súčin určeného počtu mesačných splátok a mediánu najnižších mesačných súm doživotného starobného dôchodku, ktoré majú záujem vyplácať poisťovne.

V § 64 ods. 13 sa navrhuje vypustenie písmena f) vzhľadom k navrhovanej právnej úprave písm. d) v § 64 ods. 13, obsahom ktorého je aj vyplatenie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom v jednej splátke (ak suma uvedená v certifikáte pre programový výber je nižšia ako 30-násobok sumy mediánu).

19

K bodu 73 [§ 64a ods. 3 vypustené písm. c)]

V nadväznosti na vypustenie podmienky predloženia akceptačného listu pri prestupe sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa vypúšťa ako dôvod nezapísania zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení Sociálnou poisťovňou do registra zmlúv nevydanie akceptačného listu Sociálnou poisťovňou.

K bodom 74 a 75 [§ 64a ods. 3 písm. c), § 64a ods. 3 nové písm. d)]

Navrhuje sa ustanoviť ako aj legislatívno-technicky upraviť existujúce ustanovenia, na základe ktorých Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, vzhľadom k navrhovaným zmenám vo výplatnej fáze. Ako jeden z dôvodov nezapísania zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa navrhuje uzatvorenie dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, nakoľko v zmysle navrhovanej právnej úpravy bude sporiteľovi vyplácaný najskôr starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok formou programového výberu a sporiteľ bude mať možnosť uzatvoriť dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom len s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom je súčasťou zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení v zmysle účinnej právnej úpravy zákona.

Ďalej sa navrhuje legislatívno-technicky upraviť dôvod nezapísania zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv Sociálnej poisťovne v prípade, ak sporiteľ uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, do ktorej záujem prestúpiť po zadaní pokynu na vydanie certifikátu pre doživotný dôchodok, ak zároveň trvá lehota záväznosti ponuky doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku (prestupovanie počas tohto obdobia by skomplikovalo proces priznávania dôchodkov prostredníctvom centrálneho informačného ponukového systému). Ak by sa sporiteľ počas záväznosti ponúk nerozhodol pre žiadnu z nich, môže prípadný prestup do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosť zrealizovať po uplynutí obdobia záväznosti ponuky dôchodkov.

K bodu 76 (§ 64a ods. 6 druhá veta)

Navrhuje legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou právnej úpravy v § 64a ods. 3.

K bodu 77 (§ 64a ods. 9 a 10)

Navrhuje sa precizovanie právneho textu.

K bodom 78 a 79 (§ 64b ods. 1, § 64b vypustené ods. 2 až 4)

Sociálnej poisťovni bola od 1. januára 2007 uložená povinnosť vydávania akceptačných listov, a to z dôvodu potreby minimalizovať neodôvodnené a nesprávne motivované prestupy sporiteľov medzi jednotlivými dôchodkovými správcovským spoločnosťami, a to najmä zo strany finančných sprostredkovateľov. Keďže problematika prestupov a uzatvárania zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení svojím charakterom patrí skôr do oblasti finančného sprostredkovania, navrhuje sa zrušenie podmienky vystavenia akceptačného listu, ak sporiteľ chce prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sociálnej poisťovni sa tým ruší povinnosť procesne a administratívne zabezpečovať vydávanie akceptačných listov sporiteľom.

V nadväznosti na návrh na zmenu v regulácii prestupov medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a zrušenie vydávania akceptačných listov Sociálnou poisťovňou sa v zmysle predkladanej úpravy § 64b ods. 1 navrhuje, aby sporiteľ mohol prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti najskôr po uplynutí

20

šiestich mesiacov odo dňa posledného prestupu, s výnimkou prípadov ustanovených návrhom zákona.

Navrhuje sa vypustenie odseku 2 až 4 z dôvodu nadbytočnosti.

K bodu 80 (§ 64b ods. 4, účinnosť od 1.1.2023)

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vypustenie podmienky vystavenia akceptačného listu Sociálnou poisťovňou pri prestupe sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Zároveň sa navrhuje, aby sporiteľ mohol prestúpiť v prípade uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení po uplynutí jedného roka a aby nemohol prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti odo dňa uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.

K bodu 81 (§ 64b ods. 4, účinnosť od 1.1.2024)

V § 64b ods. 4 sa navrhuje ustanoviť obdobia, počas ktorých nemožno prestupovať medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami.

Navrhujú sa vecné a legislatívno-technické zmeny v ustanoveniach upravujúcich obdobia, počas ktorých nemôže sporiteľ prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vzhľadom k navrhovanej výplatnej fáze. V zmysle predloženého návrhu zákona bude mať sporiteľ možnosť poberať starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok programovým výberom len od vlastnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Prestup sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti počas trvania dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom sa neumožňuje, pretože by mohla byť prerušená kontinuita výplaty dôchodku v období nevyhnutnom na realizáciu úkonov súvisiacich so zmenou dôchodkovej správcovskej spoločnosti a s výplatou samotnej dávky. Z dôvodu zavedenia nových individuálnych garancií pre programový výber je pre sporiteľa výhodnejšie, aby v období poberania programového výberu prestupy medzi dôchodkovými správcovským spoločnosťami umožnené neboli (individuálna garancia by sa pri prestupe musela zrušiť).

Legislatívno-technické zmeny sa navrhujú aj z dôvodu vypustenia ustanovení upravujúcich poberanie dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku v predkladanom návrhu zákona.

K bodu 82 (§ 65 odsek 1)

Navrhuje sa legislatívno-technická úprava textu v súvislosti so zmenou právnej úpravy v § 64 ods. 9 písm. f), podľa ktorej sa vypúšťa povinnosť dohodnúť si platenie dobrovoľných príspevkov v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

K bodom 84 87, 97 a 107 [(§ 72 ods. 4 písm. b), § 72 odseky 5 a 6, § 72 ods. 8 prvá a druhá veta, § 79 ods. 3 písm. a) a § 107 ods. 3 písm. g)]

Podľa aktuálnej právnej úpravy majú dôchodkové správcovské spoločnosti povinnosť vytvárať jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond a možnosť vytvárať a spravovať aj iné garantované dôchodkové fondy a negarantované dôchodkové fondy. Prax preukázala, že vytváranie a správa dobrovoľného garantovaného dôchodkového fondu nie je pre dôchodkové správcovské spoločnosti zaujímavá, ani ekonomicky výhodná, pričom zrejme ani zo strany sporiteľov nebol zaznamenaný dopyt po vytvorení a spravovaní iných garantovaných dôchodkových fondov. Za celú históriu starobného dôchodkového sporenia ani jedna dôchodková správcovská spoločnosť nevytvorila žiadny garantovaný dôchodkový fond okrem dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu, ktorého vytvorenie je povinné zo zákona.

21

V súlade s navrhovanou predvolenou investičnou stratégiou sa preto navrhuje, aby dôchodková správcovská spoločnosť povinne vytvárala jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a jeden indexový negarantovaný dôchodkový fond.

V súvislosti s vyššie uvedeným sa navrhujú aj nevyhnutné legislatívno-technické úpravy v § 72 odseku 5, 6 a 8, § 79 ods. 3 písm. a) a v § 107 ods. 3 písm. g).

K bodu 88 (§ 74a ods. 4, účinnosť od 1.1.2023)

V súvislosti s návrhom na vypustenie § 63b z právnej úpravy (odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu) sa navrhuje vypustenie druhej vety, t. j. vypustenie jednej z funkcií účtu nepriradených platieb.

K bodu 89 (§ 74a ods. 4, účinnosť od 1.1.2024)

Navrhuje sa nové znenie ustanovenia z viacerých dôvodov. V súvislosti so zavedením dvoch druhov certifikátu sa v druhej vete navrhuje špecifikácia, že sa jedná o certifikát pre doživotný dôchodok, pri ktorom dôchodková správcovská spoločnosť odpisuje dôchodkové jednotky, ktoré vyčíslené v certifikáte, z osobného dôchodkového účtu sporiteľa. V poslednej vete sú nevyhnutné úpravy súvisiace so zmenou výplatnej fázy (programový výber môže sporiteľovi vyplácať len dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení) a súvisiace so zmenou v § 46h ods. 6.

K bodu 92 [(§ 77 ods. 4 písm. f) a g), účinnosť 1.1.2023]

V súvislosti s návrhom na vypustenie § 63b (odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu) a § 63c (odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde) sa navrhuje primeraná právna úprava v písmene f) a v nadväznosti na navrhované zavedenie individuálnej garancie (počas roku 2023) sa navrhuje úprava v písmene g).

K bodu 93 [(§ 77 ods. 4 písm. g), účinnosť 1.1.2024]

V nadväznosti na navrhované zavedenie individuálnej garancie pre programový výber a doživotný dôchodok (od roku 2024) sa navrhuje úprava v písmene g).

K bodu 94 [§ 77 ods. 4 nové písmeno h)]

V súlade s návrhom zmeny právnej úpravy § 72 ods. 4 písm. b) dôchodková správcovská spoločnosť povinne vytvára indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorého investičnou stratégiou je kopírovanie zloženia finančného indexu. Podrobnú špecifikáciu referenčnej hodnoty, jej jednotlivé zložky a pomer ich zastúpenia, ako aj popis sledovania a zmenu tejto referenčnej hodnoty sa navrhuje špecifikovať v štatúte indexového negarantovaného dôchodkového fondu.

K bodu 95 (§ 77 vypustený ods. 5)

V súvislosti s návrhom zmeny právnej úpravy v § 72 (dôchodková správcovská spoločnosť nemôže vytvoriť iný garantovaný dôchodkový fond ako povinne vytvorený dlhopisový garantovaný dôchodkový fond) sa navrhuje vypustenie odseku 5 z dôvodu nadbytočnosti.

K bodu 101 (§ 88)

V kontexte návrhu na zavedenie predvolenej investičnej stratégie pre nových sporiteľov a postupne aj pre existujúcich (prechodné ustanovenie § 123ay) je dôležité definovať typy dôchodkových fondov, prostredníctvom ktorých dôchodková správcovská spoločnosť optimálnu investičnú stratégiu pre sporiteľa realizovať.

V prvej fáze sporenia (investovania) je nevyhnutné, najmä v záujme dosiahnutia čo najvyššieho zhodnotenia majetku sporiteľa, aby bol jeho majetok umiestnený výlučne, resp. takmer výlučne

22

do akciových investícií. Investovanie špeciálne do globálnych akciových fondov potenciál výrazne zvýšiť efektivitu sporenia a prispieť tak k vyšším dôchodkom sporiteľov. Navrhuje sa preto, aby boli do predvolenej investičnej stratégie zaradené dôchodkové fondy, ktorých investičnou stratégiou je kopírovanie zloženia akciového finančného indexu (min. 90 %), pričom podiel akciových investícií v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde nebude môcť byť nižší ako 95 % čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde. Ďalej sa navrhujú podmienky, ktoré musí zvolená referenčná hodnota splniť, aby investičná stratégia tohto dôchodkového fondu nepredstavovala pre sporiteľov nežiadúce riziko, bola bezpečná a z dlhodobého hľadiska bol vývoj jej hodnoty v súlade s trendom na finančných trhoch rozvinutých ekonomík.

Informácie o zložení referenčnej hodnoty, pravidlá pri preskúmaní jej jednotlivých zložiek a postup pri jej zmene musia byť dostupné aj na webovom sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

K bodu 102 (§ 92)

V záujme maximálneho zefektívnenia starobného dôchodkového sporenia za účelom zvýšenia hmotného zabezpečenia v starobe sa navrhuje zavedenie predvolenej investičnej stratégie. Aktuálne si významný podiel sporiteľov (približne 55 %) sporí výhradne v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch, ktoré prinášajú zásadne nižšiu mieru zhodnotenia, čo má v konečnom dôsledku výrazne negatívny vplyv na výšku ich hmotného zabezpečenia v starobe. Dlhopisové garantované dôchodkové fondy dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok zhodnotenie od -3,95 % (365.life dlhopisový garantovaný d.f., 365.life, d.s.s., a.s.) do - 0,18 % (KLASIK dlhopisový garantovaný d.f., VÚB Generali, d.s.s., a.s.). Negatívne zhodnotenie dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov v tomto roku bolo spôsobené predovšetkým dlhodobo nízkymi úrokovými sadzbami, v dlhodobom horizonte dosahujú tieto fondy zhodnotenie v priemere okolo 1,4 %.

Je nesporné, že sporenie v akciových dôchodkových fondoch s priaznivejším rizikovo-výnosovým profilom je pri dlhodobom investičnom horizonte atraktívnejšie a prináša významne vyššie zhodnotenie. Zároveň je zrejmé, že rizikovejšie sporenie v akciových dôchodkových fondoch v období blížiacom sa dôchodkovému veku so sebou nesie nezanedbateľnú mieru rizika zníženia nasporenej sumy, t. j. zníženia sumy budúceho starobného, resp. predčasného starobného dôchodku.

Navrhuje sa, aby predvolená investičná stratégia bola založená na akumulačnej stratégii, v rámci ktorej je počas prvej fázy sporenia majetok sporiteľa umiestňovaný výlučne do akciových investícií (navrhovaný indexový negarantovaný dôchodkový fond). V určitom časovom horizonte (v konkrétne stanovenom veku) pred dosiahnutím dôchodkového veku sa následne začne postupný presun majetku a príspevkov sporiteľa do menej rizikových dlhopisových a peňažných investícií. Na stabilizáciu portfólia bude v rámci navrhovanej predvolenej investičnej stratégie slúžiť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

Navrhuje sa, aby sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bol automaticky každý nový sporiteľ (resp. existujúci sporitelia podľa navrhovaného prechodného ustanovenia v § 123ay do veku 54 rokov). Súčasne sa navrhuje ustanoviť, že za podmienok ustanovených v zákone sa môže sporiteľ z predvolenej investičnej stratégie vyviazať.

Ak sa sporiteľ v priebehu sporenia v II. pilieri rozhodne znova vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie, môže to urobiť písomným prejavom vôle, ktorú doručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Rovnakú možnosť vstupu do predvolenej investičnej stratégie (doručeným prejavom vôle) majú aj sporitelia, ktorí uzatvorili zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení pred 1. januárom 2023 (§ 123az).

Pre rok 2023 sa navrhuje ustanoviť vek 50 rokov (ustanovený vek), do dovŕšenia ktorého musí mať sporiteľ v predvolenej investičnej stratégii 100 % hodnoty majetku v indexovom

23

negarantovanom dôchodkovom fonde. Zároveň sa navrhuje, aby od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom je prvýkrát dovŕšený dôchodkový vek neznížený za výchovu dieťaťa (podľa zákona č. 461/2003 Z. z.), ktorý je po zaokrúhlení na celé roky nadol vyšší, ako predchádzajúci najvyšší dovŕšený dôchodkový vek neznížený za výchovu dieťaťa, sa ustanovený vek zvýšil o jeden rok. Napríklad, v kalendárnom roku, v ktorom je prvýkrát prvým sporiteľom/poistencom dovŕšený dôchodkový vek neznížený za výchovu detí (64 rokov), ktorý je po zaokrúhlení na celé roky nadol (64) vyšší ako predchádzajúci najvyšší dovŕšený dôchodkový vek neznížený za výchovu detí (63 rokov a 10 mesiacov), sa ustanovený vek zvýši o jeden rok (51). Uvedené predstavuje automatický spôsob zvyšovania ustanoveného veku, od dovŕšenia ktorého sa bude sporiteľovi postupne presúvať majetok do menej rizikových investícií. Rast dôchodkového veku, ktorý je pre postupné skonzervatívňovanie majetku sporiteľa určujúci, sa tak bude premietať aj do rastu ustanoveného veku.

Zároveň sa navrhuje, aby efektívna predvolená sporiaca stratégia nekončila dosiahnutím dôchodkového veku, ale zabezpečila sporiteľovi zhodnocovanie nasporených prostriedkov aj v období po dovŕšení dôchodkového veku (v zásade do podania žiadosti o doživotný dôchodok).

Navrhuje sa, aby sa dovŕšením ustanoveného veku a dovŕšením každého ďalšieho roku veku sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii podiel čistej hodnoty jeho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde v porovnaní s predchádzajúcim ustanoveným podielom čistej hodnoty jeho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde (teda v porovnaní s podielom, ktorý bol ustanovený pre predchádzajúci dovŕšený rok veku sporiteľa) znížil o 4 percentuálne body v prospech podielu čistej hodnoty jeho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde (napríklad, ak pri dovŕšení 50. roku veku sporiteľa bol jeho podiel v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde 96 percentuálnych bodov, tak podiel v tomto fonde pri dovŕšení 51. roku veku bude 92 percentuálnych bodov).

V súlade s filozofiou navrhovanej zmeny výplatnej fázy sa navrhuje optimalizácia sporenia počas obdobia vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom s cieľom efektívneho investovania a postupnej stabilizácie majetku určeného na výplatu doživotného starobného dôchodku. Navrhuje sa, aby sa odo dňa začatia poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom a následne každým ďalším začatým rokom poberania tohto dôchodku, sporiteľovi v predvolenej investičnej stratégii podiel čistej hodnoty jeho majetku určeného na výplatu doživotného starobného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde rovnomerne znižoval o príslušný počet percentuálnych bodov v prospech podielu čistej hodnoty jeho majetku určeného na výplatu doživotného starobného dôchodku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde tak, aby podiel čistej hodnoty jeho majetku určeného na vyplácanie doživotného starobného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde v poslednom roku poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom bol 5 percentuálnych bodov. Navrhuje sa, aby sa počet príslušných percentuálnych bodov určil len raz. Uvedené v praxi znamená, že odo dňa začatia poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom sa hodnota jeho majetku určená na doživotný starobný dôchodok, toho času ešte alokovaná v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde rovnomerne rozráta tak, aby sa každým rokom jeho poberania znižovala o rovnaký počet percentuálnych bodov, s tým, že v poslednom roku poberania by podľa tohto určenia mala predstavovať 5 percentuálnych bodov (nie je však podmienkou, aby bola dosiahnutá aj reálne s ohľadom na vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky).

Zároveň sa navrhuje, aby podiel čistej hodnoty majetku sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii určený na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde sa odo dňa začatia

24

poberania tohto dôchodku a následne každým ďalším začatým rokom jeho poberania znižoval v prospech podielu čistej hodnoty jeho majetku určeného na výplatu tohto dôchodku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde o rovnaký počet percentuálnych bodov, ako sa znižuje podiel čistej hodnoty jeho majetku určeného na výplatu doživotného starobného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde. V prípade, kedy bude sporiteľovi vyplácaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok programovým výberom vo výške aktuálneho mediánu najnižších mesačných súm doživotného dôchodku, ktoré majú záujem vyplácať poisťovne poskytujúce doživotný dôchodok, sa navrhuje celý majetok sporiteľa v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde previesť do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Tento mechanizmus sa využije iba u poberateľov starobného alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, ktorý v čase jeho poberania budú mať časť čistej hodnoty majetku určeného na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

Navrhuje sa ustanovenie povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez zbytočného odkladu previesť sporiteľovi ustanovenú časť čistej hodnoty majetku do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu, ak percentuálny pomer čistej hodnoty majetku sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii nezodpovedá hodnotám, ktorým by mal zodpovedať vzhľadom na vek sporiteľa, resp. na rok poberania starobného dôchodku, alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom. S ohľadom na volatilitu hodnoty dôchodkových jednotiek sa navrhuje, aby sa požiadavka percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde považovala za splnenú, ak je tento pomer zachovaný ku dňu prevodu, pričom platí, že uvedený pomer nemôže byť neskôr zmenený v neprospech dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu inak ako v dôsledku zmeny aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky po dni prevodu.

Navrhuje sa povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, aby sporiteľovi, ktorý nemá osobný dôchodkový účet priradený k dlhopisovému garantovanému dôchodkovému fondu, dôchodková správcovská spoločnosť takýto účet na tento účel zriadila.

Ďalej sa navrhuje, aby pomer platenia príspevkov sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii, resp. sporiteľa po dovŕšení ustanoveného veku (vo vzťahu k minimálnemu podielu jeho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde) do jednotlivých dôchodkových fondov zodpovedal pomeru rozloženia jeho majetku.

K bodu 102 (§ 93)

V súvislosti s návrhom zmeny právnej úpravy v § 72, podľa ktorej dôchodková správcovská spoločnosť povinne vytvára a spravuje dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a indexový negarantovaný dôchodkový fond je majetok sporiteľa v rámci predvolenej investičnej stratégie pomerne rozložený výlučne v týchto dvoch dôchodkových fondoch. Návrh regulácie však nebráni dôchodkovej správcovskej spoločnosti vytvoriť aj iný typ dôchodkového fondu, čím by mohla rozšíriť portfólio dôchodkových fondov napríklad o akciové, zmiešané a iné dôchodkové fondy.

S cieľom odstrániť zákonnú prekážku, ktorá obmedzuje sporenie (v maximálne dvoch dôchodkových fondoch, pričom jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond), sa navrhovaným ustanovením uvoľnia pravidlá starobného dôchodkového sporenia a ak tomu nebránia iné ustanovenia tohto zákona (napr. vzhľadom na vek sporiteľa) umožní sa, aby si sporiteľ sám zvolil pomer rozloženia svojho majetku v zásade v každom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje príslušná dôchodková správcovská spoločnosť za podmienky, že sa na tom spoločne dohodnú. Dôchodková správcovská spoločnosť nebude povinná investovanie vo viac ako dvoch dôchodkových fondov sporiteľovi umožniť.

25

Aj napriek rizikám spojeným s nesprávnym rozdelením majetku, a to nielen v prospech tzv. rizikovejších dôchodkových fondov, ale najmä v prípade ak sa sporiteľ rozhodne dlhodobo alokovať majetok v prevažne dlhopisových a peňažných dôchodkových fondoch, predvolená investičná stratégia nemá ambíciu nahradiť dispozičnú voľnosť sporiteľa a preto sa navrhuje, aby sa sporiteľ na základe prejavu vôle mohol vyviazať z predvolenej investičnej stratégie a následne pomer majetku v jednotlivých fondoch nastaviť na základe svojich vlastných preferencií. V nadväznosti na uvedené sa však navrhuje, aby po dovŕšení ustanoveného veku podiel majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde bol minimálne na úrovni podielu majetku, ktorý by tento sporiteľ mal, ak by bol zúčastnený na predvolenej investičnej stratégii, pričom na základe písomného oznámenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa môže tento podiel znížiť na polovicu. Aj v tomto prípade platí, že dôchodková správcovská spoločnosť musí vo vzťahu k sporiteľovi a postupnej úprave podielov jeho majetku (v závislosti od veku sporiteľa, resp. od roku poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom) vykonať všetky úkony, ktoré vykonáva pri sporiteľovi v predvolenej investičnej stratégii.

Pôvodný odsek 1 § 93 sa uvádza ako odsek 3.

K bodom 103, 106, 108 (§ 94 ods. 2, § 97 ods. 4, § 108 ods. 5)

V súvislosti so zmenou právnej úpravy v § 93, na základe ktorej si bude môcť sporiteľ, ktorý nie je v predvolenej investičnej stratégii, sporiť aj vo viac ako dvoch dôchodkových fondoch, sa navrhuje, aby dôchodková správcovská spoločnosť pre takého sporiteľa zriadila osobný dôchodkový účet pre každý dôchodkový fond, v ktorom si sporiteľ sporí.

Súčasne sa navrhuje legislatívno-technická úprava, ktorou sa zohľadní príslušný počet osobných dôchodkových účtov.

K bodu 104 (§ 94 vypustený ods. 5)

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti so zmenou v ustanovení o programovom výbere (§ 33), podľa ktorej môže dôchodková správcovská spoločnosť vyplácať dôchodok formou programového výberu v zásade z každého dôchodkového fondu. Informačná povinnosť v zmysle § 94 ods. 5 už nie je potrebná.

K bodu 105 (§ 97 ods. 1)

Navrhuje sa legislatívno-technická úpravu textu v súvislosti s vypustením príslušných ustanovení zákona vzťahujúcich sa k vydávaniu akceptačného listu Sociálnou poisťovňou (§ 64b ods. 2 až 4) a prečíslovaniu ďalších odsekov v navrhovanom § 64b.

K bodu 110 (§ 123ax)

V § 88 sa navrhuje ustanoviť pravidlá pre zostavenie referenčnej hodnoty indexového negarantovaného dôchodkového fondu. Keďže uvedená právna úprava môže znamenať revíziu investičnej stratégie súčasných dôchodkových fondov, ktorých investičná stratégia je založená na kopírovaní finančného indexu, resp. potrebu vytvorenia nového dôchodkového fondu, navrhuje sa posunutie účinnosti ustanovenia o povinnom vytvorení indexového negarantovaného dôchodkového fondu a jeho zaradení do predvolenej investičnej stratégie o šesť mesiacov (od 1. júla 2023). Vytvorí sa tak dostatočný priestor na zosúladenie predkontraktuálnych dokumentov v súlade s legislatívnymi požiadavkami, a to s minimálnym dopadom na sporiteľov, ktorí budú v období od 1. januára 2023 do 30. júna 2023 sporiteľmi v dôchodkovom fonde, ktorého investičnou stratégiou je kopírovanie finančného indexu, resp. v dôchodkovom fonde s najvyšším súhrnným ukazovateľom rizika.

26

Na zosúladenie predkontraktuálnych dokumentov (štatúty a kľúčové informácie) s novou právnou úpravou pre všetky dôchodkové fondy bude mať dôchodková správcovská spoločnosť 6 mesiacov.

Prechodné ustanovenie zároveň ukladá povinnosť dôchodkovým správcovským spoločnostiam zosúladiť rozloženie majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde s ustanoveniami zákona najneskôr do 31. decembra 2026. V dôsledku očakávaného výrazného zníženia čistej hodnoty majetku v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch v súvislosti s presunom sporiteľov do predvolenej investičnej stratégie, sa navrhuje zmiernenie podmienok pre držbu cenných papierov oceňovaných metódou umorovanej hodnoty, ktoré bude možné odpredať aj pred dňom ich splatnosti alebo, ak to bude pre sporiteľov výhodné, ponechať ich v portfóliu dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu s dočasným odklonením sa od pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond do dňa splatnosti týchto finančných nástrojov. Zároveň sa vymedzujú kompetencie Národnej banky Slovenska, ktorá môže rozhodnúť o predĺžení lehoty na zosúladenie investičných pravidiel dôchodkového fondu o jeden rok a tiež povinnosti dôchodkových správcovských spoločností informovať orgán dohľadu o nakladaní s cennými papiermi oceňovanými metódou umorovanej hodnoty.

K bodu 110 (§ 123ay)

Za účelom korekcie hromadného presunu sporiteľov do dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov podľa § 123ai ods. 2 (v roku 2013) sa v súlade s cieľom návrhu zákona (zefektívniť starobné dôchodkové sporenie za účelom posilnenia hmotného zabezpečenia v starobe) navrhuje zosúladiť majetok existujúcich sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou automaticky. Konkrétne sa navrhuje, aby sa toto zosúladenie (presun) týkalo všetkých sporiteľov, ktorí sa narodili v roku 1969 a neskôr, t. j. sporiteľov, ktorí v roku 2023 a neskôr dovŕšia vek 54 rokov (majetok starších sporiteľov sa s ohľadom na možné investičné riziká navrhuje ponechať v dôchodkových fondoch podľa investičnej stratégie zvolenej sporiteľom). Títo sporitelia sa budú považovať za sporiteľov v predvolenej investičnej stratégii od 1. júla 2023. Keďže v § 92 sa navrhuje, aby sa účasť v predvolenej investičnej stratégii automaticky týkala iba sporiteľov, ktorým vznikla prvá účasť v systéme starobného dôchodkového sporenia po nadobudnutí účinnosti predloženého návrhu zákona, t. j. od 1. januára 2023, je nevyhnutné, aby bola účasť, resp. neúčasť existujúcich sporiteľov v predvolenej investičnej stratégie jednoznačne definovaná v prechodných ustanoveniach (t. zn., že existujúci sporitelia nie automaticky sporiteľmi v predvolenej investičnej stratégii, stávajú sa nimi výlučne spôsobom uvedeným v § 123ay ods. 3 skupina sporiteľov do 54 rokov veku, ktorú správca presunie ak nevyjadria vôľu nebyť presunutý a § 123az ods. 3 skupina sporiteľov, ktorú správca presunie ak vyjadria vôľu byť presunutý).

Navrhuje sa, aby uvedení sporitelia na základe oznámenia doručeného dôchodkovej správcovskej spoločnosti do 31. mája 2023 mohli, v súlade s ich osobnými preferenciami, byť vo vlastnej investičnej stratégii. Za účelom zabezpečenia riadnej informovanosti sporiteľov o podmienkach využitia tohto práva sa zároveň navrhuje povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zaslať dotknutému sporiteľovi do 28. februára 2023 informáciu o možnosti zostať sporiteľom v tej investičnej stratégii, ktorú sporiteľ zvolenú. V tejto informácii bude sporiteľ oboznámený aj s vypracovaným plánom na zosúladenie jeho majetku s predvolenou investičnou stratégiou. Tento plán, ktorý bude obsahovať aj spôsob a harmonogram postupného presunu majetku bude dôchodková správcovská spoločnosť povinná zaslať aj Národnej banke Slovenska (oznamovacia povinnosť) a zverejniť ho na svojom webe najneskôr do 31. januára 2023. Informáciu dôchodková správcovská spoločnosť povinnosť zaslať sporiteľovi na

27

dohodnutú mailovú adresu alebo listinne na dohodnutú adresu na zasielanie korešpondencie (§ 108 ods. 2 prvá a druhá veta).

Navrhuje sa povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zosúladiť majetok dotknutého sporiteľa s predvolenou investičnou stratégiou najneskôr do 31. decembra 2024, pričom v rámci tohto zosúladenia dôchodková správcovská spoločnosť v zmysle návrhu povinnosť postupovať podľa vypracovaného plánu, konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou, v najlepšom záujme sporiteľa a so zohľadnením všetkých významných rizík pre dôchodkové fondy, ktorých sa presun majetku sporiteľa týka. V praxi by to malo znamenať, že s ohľadom na vek sporiteľa, výšku jeho nasporenej sumy, aktuálnu situáciu na finančných trhoch a prípadné investičné riziká, by mala dôchodková správcovská spoločnosť zvoliť vopred pripravený harmonogram postupného zosúladenia majetku sporiteľa s predvolenou investičnou stratégiou.

Zároveň sa navrhuje, aby dôchodková správcovská spoločnosť zastavila toto zosúlaďovanie v prípade, ak nastala skutočnosť zakladajúca možnosť vyjadrenia preferencií sporiteľa vo vzťahu k rozloženiu majetku v jednotlivých dôchodkových fondoch, t. j. ak sporiteľ vykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov alebo k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch alebo ak dôchodková správcovská spoločnosť zo Sociálnej poisťovne informáciu o prestupe sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Pri vykonávaní vyššie uvedených presunov sa navrhuje, aby lehotu na zosúladenie majetku dotknutého sporiteľa s predvolenou investičnou stratégiou (do 31. decembra 2024) mohla na základe žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov, Národná banka Slovenska predĺžiť o najviac jeden rok.

K bodu 110 (§ 123az)

V súvislosti so zavedením predvolenej investičnej stratégie, pri účasti v ktorej sporiteľ predpoklad dosiahnuť vyššie zhodnotenie dôchodkových úspor a posilniť jeho hmotné zabezpečenie v starobe, sa navrhuje povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti osloviť všetkých súčasných sporiteľov, ktorých sa nedotkne automatické zosúlaďovanie majetku s predvolenou investičnou stratégiou (s predvolenou investičnou stratégiou sa automaticky zosúlaďuje majetok sporiteľov uvedených v § 92 noví sporitelia alebo podľa § 123ay ods. 2 – sporitelia mladší ako 54 rokov veku, ktorí nevyjadrili vôľu nebyť presunutí do predvolenej investičnej stratégie) a informovať ich o tejto skutočnosti, o jej potencionálnych negatívnych dopadoch na výšku ich budúceho dôchodku, ako aj o možnosti zosúladiť ich investičnú stratégiu s predvolenou investičnou stratégiou.

V odseku 1 sa navrhuje, aby dôchodková správcovská spoločnosť informovala o uvedených skutočnostiach najneskôr do 28. februára 2023 všetkých dotknutých sporiteľov (vrátane nových, ktorí k nej aktuálne prestúpili). Túto informáciu dôchodková správcovská spoločnosť povinnosť zaslať na dohodnutú mailovú adresu alebo listinne na dohodnutú adresu na zasielanie korešpondencie (§ 108 ods. 2 prvá a druhá veta).

V odseku 3 sa navrhuje, aby sa sporiteľ, ktorý uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení pred 1. januárom 2023, stal sporiteľom v predvolenej investičnej stratégie dňom doručenia prejavu vôle, najskôr však od 1. júla 2023.

K bodu 110 (§ 123ba)

Na majetok existujúcich sporiteľov sa do momentu presunu majetku podľa § 123az vzťahuje právna úprava § 92 účinná do 31. decembra 2022.

28

K bodu 110 (§ 123bb)

Navrhuje sa posunutie termínu na zaslanie výpisov z osobného dôchodkového účtu sporiteľa k 31. decembru 2022 z konca januára na 28. februára 2023 a to z dôvodu umožnenia zaslania informácií podľa § 123ay a § 123az spoločne s výpisom.

K bodu 110 (§ 123bc)

V nadväznosti na navrhované zrušenie súčasného systému garancií a zavedenie individuálnych garancií sa navrhuje, aby sa prechodné ustanovenie § 123aj neuplatnilo (povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti doplniť majetok v dôchodkovom fonde podľa § 63d po 1. januári 2013 prvýkrát po uplynutí prvého sledovaného obdobia, t. j. v januári 2023).

K bodu 110 (§ 123bd)

V súlade s princípom zachovania nárokov sa navrhuje, aby sa na výpočet a zúčtovanie odplát, na ktoré vznikol dôchodkovej správcovskej spoločnosti nárok pred 1. januárom 2023, použila právna úprava účinná pred 1. januárom 2023.

K bodu 110 (§ 123be)

V súlade s princípom zachovania získaných nárokov sa navrhuje, aby sa nová výplatná fáza nevzťahovala na sporiteľov, ktorí podali žiadosť o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok pred 1. januárom 2024 a na základe tejto žiadosti uzatvorili zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom. Takíto sporitelia budú pokračovať vo výplatnej fáze podľa doteraz účinného znenia zákona.

K bodu 111 (vypustenie Prílohy č. 2)

V súvislosti s návrhom na zrušenie odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa navrhuje vypustenie prílohy č. 2 so vzorcom na výpočet výšky tejto odplaty.

K Čl. II (zákon č. 461/2003 Z. z.)

K bodu 1 [§ 67 ods. 2 písm. c)]

Navrhuje sa, aby sa do súčtu súm pre účely posúdenia vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok z I. piliera nezarátaval predčasný starobný dôchodok vyplatený programovým výberom v jednej splátke (čl. I § 33 ods. 5). Uvedené sa navrhuje s ohľadom na to, že pri posudzovaní nároku na predčasný starobný dôchodok je potrebné mať na zreteli výšku príjmu počas celého obdobia poberania predčasného starobného dôchodku (a následne starobného dôchodku) a z toho dôvodu nie je vhodné a účelné pre tento účel zohľadňovať jednorazový dôchodkový príjem.

K bodom 2 a 3 [§ 82b ods. 2 písm. b) a § 82b ods. 2 písm. c) tretí bod]

Navrhuje sa, aby sa do súčtu súm pre účely zvýšenia sumy starobného dôchodku z I. piliera a sumy invalidného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku nezarátaval ani starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok vyplatený programovým výberom v jednej splátke (čl. I § 33 ods. 5), ani posledná splátka starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom, ak bola vyplatená spolu s predposlednou splátkou 33 ods. 9, časť za bodkočiarkou), ani podiel na prebytku z výnosov z umiestnenia prostriedkov technických rezerv 42a). Uvedené sa navrhuje s ohľadom na to, že pri určovaní sumy minimálneho dôchodku je potrebné posudzovať výšku pravidelného príjmu počas obdobia poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku

29

a z toho dôvodu nie je vhodné a účelné pre tento účel zohľadňovať jednorazový alebo krátkodobo zvýšený dôchodkový príjem.

K bodu 4 [§ 131 ods. 2]

Na základe úlohy z NPAS sa navrhuje právna úprava predĺženia účasti na starobnom dôchodkovom sporení a teda aj predĺženia platenia a odvádzania povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a to do času poberania starobného dôchodku formou doživotného dôchodku. V čase poberania tohto dôchodku by platenie a odvádzanie príspevkov nemalo zmysel, nakoľko by nemohlo ovplyvniť sumu vyplácaného doživotného dôchodku. Toto opatrenie bude mať pozitívny vplyv na hodnotu úspor sporiteľa najmä v kontexte navrhovaných zmien vo výplatnej fáze v II. pilieri (čl. I), na základe ktorých bude majetok sporiteľa počas obdobia poberania programového výberu naďalej investovaný za účelom zvýšenia objemu majetku určeného na zakúpenie doživotného dôchodku. Pre účely určenia sumy starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku dôchodkovo poistených poberateľov týchto dôchodkov (zvýšenie sumy dôchodku z titulu existencie dôchodkového poistenia po priznaní starobného dôchodku, resp. predčasného starobného dôchodku) sa primerane použijú ustanovenia o krátení sumy starobného dôchodku 66 ods. 6), resp. predčasného starobného dôchodku (§ 68 ods. 5).

K bodom 5 7 159 vypustené písm. h), § 168 ods. 2 vypustené písm. h) a § 168 ods. 3 vypustené písm. g)]

Z dôvodu navrhovanej zmeny v zákone, v zmysle ktorej vydanie akceptačného listu nebude podmienkou na prestup sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, sa navrhuje aj vypustenie príslušných ustanovení v zákone č. 461/3003 Z. z., v zmysle ktorých je príjmom Sociálnej poisťovne aj poplatok za vydanie akceptačného listu, a ustanovení, podľa ktorých sa správny fond tvorí z tohto poplatku a z ktorého sa uhrádzajú náklady na vydanie akceptačných listov.

K bodu 8 (§ 293fw)

V súlade s princípom zachovania získaných nárokov sa navrhuje, aby sa nová právna úprava predĺženia účasti na starobnom dôchodkovom sporení a teda aj predĺženia platenia a odvádzania povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nevzťahovala na poistencov, ktorí požiadali o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a na základe tejto žiadosti uzatvorili zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom pred 1. januárom 2024.

K Čl. III (zákon č. 296/2020 Z. z.)

K bodu 1 [§ 3 ods. 3 písm. c)]

Navrhuje sa, aby sa do súčtu súm pre účely určenia sumy 13. dôchodku nezarátaval ani predčasný starobný dôchodok vyplatený programovým výberom v jednej splátke (čl. I § 33 ods. 5), ani posledná splátka starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom, ak bola vyplatená spolu s predposlednou splátkou 33 ods. 9, časť za bodkočiarkou), ani podiel na prebytku z výnosov z umiestnenia prostriedkov technických rezerv 42a). Uvedené sa navrhuje s ohľadom na to, že pri určení sumy 13. dôchodku je potrebné posudzovať výšku pravidelného príjmu počas obdobia poberania

30

starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a z toho dôvodu nie je vhodné a účelné pre tento účel zohľadňovať jednorazový alebo krátkodobo zvýšený dôchodkový príjem.

K bodu 2 [poznámka pod čiarou k odkazu 7]

Legislatívno-technická zmena.

K Čl. IV (účinnosť)

Účinnosť navrhovanej právnej úpravy, ktorá sa týka zavedenia predvolenej investičnej stratégie, sa navrhuje od 1. januára 2023. Nakoľko zmeny vo výplatnej fáze si vyžiadajú nevyhnutné zásahy do informačných systémov Sociálnej poisťovne aj dôchodkových správcovských spoločností, účinnosť ustanovení súvisiacich so zmenami vo výplatnej fáze sa navrhuje od 1. januára 2024.

V Bratislave dňa 24. augusta 2022

Eduard Heger, v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Milan Krajniak, v.r.

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 296/2020, dátum vydania: 29.10.2020

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene doplnení niektorých zákonov sa predkladá ako iniciatívny návrh.

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 46/2020 Z. z. sa v novembri 2020 mal poberateľom dôchodkov po prvýkrát vyplatiť 13. dôchodok ako dôchodková dávka zo sociálneho poistenia v sume zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume daného druhu dôchodku.

Navrhuje sa nová právna úprava 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky, ktorou sa navrhuje nahradiť právna úprava 13. dôchodku zo sociálneho poistenia.

Nárok na 13. dôchodok budú mať všetci poberatelia dôchodku bez ohľadu na sumu poberaného dôchodku. Sumu 13. dôchodku sa navrhuje ustanoviť diferencovane, a to v závislosti od sumy poberaného dôchodku, resp. úhrnu súm poberaných dôchodkov. Tento 13. dôchodok tak bude v porovnaní s doterajšou právnou úpravou solidárnejší k poberateľom dôchodkov s nižšou úrovňou dôchodkových príjmov.

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

Predložený vládny návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, nemá vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

 

1

B.Osobitná časť

K čl. I

K § 1

Navrhuje sa, aby 13. dôchodok mal charakter štátnej sociálnej dávky.

K § 2

Nárok na 13. dôchodok majú poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou a poberatelia vybraných dôchodkov vyplácaných príslušným orgánom výsluhového zabezpečenia.

K § 3

Maximálna suma 13. dôchodku sa navrhuje na 300 eur. Nárok na maximálnu sumu 13. dôchodku majú mať poberatelia dôchodkových dávok, ktorých suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov, ktoré zakladajú nárok na 13. dôchodok, je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, suma 13. dôchodku sa v zmysle návrhu určuje podľa vzorca v prílohe návrhu zákona. So stúpajúcou výškou dôchodku, resp. úhrnu súm dôchodkov sa výška 13. dôchodku lineárne znižuje, pričom sa navrhuje garantovať minimálnu sumu 13. dôchodku vo výške najmenej 50 eur.

Do úhrnu dôchodkov sa navrhujú započítavať aj dôchodky vyplácané z cudziny, výsluhové dôchodky, dôchodky vyplácané zo starobného dôchodkového sporenia, vyrovnávací príplatok a dávka vyplácaná z cudziny, ktorá je obdobná vyrovnávaciemu príplatku.

K § 4

Navrhuje sa, aby na výplatu 13. dôchodku bola príslušná Sociálna poisťovňa, príslušný útvar sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len „úrad“) v závislosti od toho, kto vypláca dôchodok, ku ktorému sa 13. dôchodok poskytuje. V prípade, ak poberateľovi dôchodku vypláca dôchodok súčasne Sociálna poisťovňa aj úrad, navrhuje sa, aby sa 13. dôchodok poskytol k dôchodku, ktorý je najvyšší. Ak je suma dôchodkov rovnaká, 13. dôchodok poskytne Sociálna poisťovňa.

K § 5

Vzhľadom na charakter 13. dôchodku, ktorý nepodlieha exekučnému konaniu, sa navrhuje, aby sa 13. dôchodok nezlučoval s dôchodkom, s ktorým sa vypláca.

K § 6

Navrhuje sa, aby sa v prípade súbehu na dva alebo viaceré dôchodky vyplácal len jeden 13. dôchodok. Navrhuje sa, aby 13. dôchodok bol vyplatený v deň splatnosti dôchodku v novembri príslušného kalendárneho roka poberateľom vyššie uvedených dôchodkov.

2

K § 7 a 8

Navrhuje sa, aby sa na konanie o 13. dôchodku vzťahovali ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce konanie v dávkových veciach sociálneho poistenia a ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od toho, či 13. dôchodok vypláca Sociálna poisťovňa alebo úrad. Navrhuje sa, aby sa o priznaní 13. dôchodku nevyhotovovalo písomné rozhodnutie, pričom na uvedené by sa mal primerane vzťahovať správny poriadok.

Navrhuje sa, aby 13. dôchodok, ktorý bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, bol poberateľ dôchodku povinný vrátiť. Navrhuje sa, aby nárok na vrátenie 13. dôchodku zanikol uplynutím jedného roka odo dňa, keď Sociálna poisťovňa alebo úrad túto skutočnosť zistili, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty 13. dôchodku. Navrhuje sa, aby sa na vymáhanie pohľadávky na 13. dôchodku, ktorú poskytuje Sociálna poisťovňa, vzťahovali ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce konanie vo veciach vymáhania pohľadávok.

Zároveň sa navrhuje, aby 13. dôchodok, ktorý bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, Sociálna poisťovňa alebo úrad zúčtovali s vyplácaným dôchodkom. Znížená suma vyplácaného dôchodku v úhrne s inými dávkami vyplácanými podľa osobitných predpisov nesmie byť nižšia ako suma, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia.

K § 9

V prípade dôchodkov vyplácaných z cudziny a dávky vyplácanej z cudziny, ktorá je obdobná vyrovnávaciemu príplatku sa navrhuje, aby jeho poberateľ mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku a dávky oznámil najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka príslušnému orgánu spôsobom nim určeným.

K § 10

V súvislosti so zavedením 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky sa navrhuje zabezpečiť jeho financovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu.

K § 11

V súvislosti s dĺžkou trvania legislatívneho procesu predkladaného návrhu zákona sa navrhuje upraviť lehoty súvisiace s poskytovaním 13. dôchodku tak, aby bol v roku 2020 vyplatený v decembrovej splátke dôchodku.

Posun lehôt sa týka aj lehoty na splnenie povinnosti poberateľov zahraničných dôchodkov a poberateľovdávky vyplácanej z cudziny, ktorá je obdobná vyrovnávaciemu príplatku oznámiť príslušnému orgánu verejnej správy, ktorý 13. dôchodok priznáva, sumu aktuálne poberanej dôchodkovej dávky zo zahraničia, ktorá trvá do 15. novembra 2020. Vzhľadom na posunutie uvedenej povinnosti sa navrhuje uplatniť na prepočet zahraničného dôchodku a dávky vyplácanej z cudziny, ktorá je obdobná vyrovnávaciemu príplatku do meny euro výmenný kurz aktuálne platný v deň nasledujúci po poslednom dni lehoty na splnenie oznamovacej povinnosti o výške zahraničného dôchodku dôchodcu, t. j. 16. novembra 2020.

3

K čl. II (zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný

poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Zavedením 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky, ktorým zároveň dochádza k zrušeniu 13. dôchodku ako dávky sociálneho poistenia (dôchodkovej dávky) sa dotknuté ustanovenia exekučného poriadku stanú nadbytočné. Vzhľadom k navrhovanej povahe 13. dôchodku (nepôjde o príjem, ktorý nahrádza odmenu za prácu) je automaticky vylúčený z príjmov, ktoré môžu byť predmetom zrážok pri výkone exekúcie.

K čl. III (zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení

neskorších predpisov

Z rovnakého dôvodu ako pri exekučnom poriadku sa navrhuje zrušiť dotknutú právnu úpravu v zákone o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

K čl. IV (zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Navrhovaným znením prechodného ustanovenia sa v súvislosti so zavedením 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky navrhuje zrušenie poskytovania 13. dôchodku ako dávky sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.

K čl. V (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov )

K bodu 3

V súvislosti so zavedením 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky sa navrhuje v bode 3 zrušiť poskytovanie 13. dôchodku ako dávky sociálneho poistenia.

K bodom 1,2 a 4 až 13

V dôsledku vyššie uvedenej zmeny je potrebné vykonať legislatívno-technické úpravy.

K bodu 14

Navrhuje sa výmena informácií ohľadom poskytovania 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky medzi určenými orgánmi verejnej moci a Sociálnou poisťovňou.

K čl. VI ( zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)

Zrušením 13. dôchodku ako dávky sociálneho poistenia sa dotknuté ustanovenia zákona o dani z príjmov stanú nadbytočné, preto je potrebné ich vypustiť.

K čl. VII (zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení zákona č. 46/2020 Z. z.)

Legislatívno-technická zmena súvisiaca so zrušením 13. dôchodku ako dávky sociálneho poistenia a so zavedením 13. dôchodku ako štátnej sociálne dávky.

4

K čl. VIII (zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 46/2020 Z. z.)

Z dôvodu vypustenia 13. dôchodku ako dôchodkovej dávky poskytovanej zo sociálneho poistenia nie je potrebné ďalej upravovať vzťah tejto dávky k súčtu súm dôchodkových dávok, ktoré podmienkou na priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou dočasného dôchodku alebo programovým výberom zo starobného dôchodkového sporenia.

K čl. IX (zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého

zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov)

K bodu 1

Legislatívno-technická zmena súvisiaca so zrušením 13. dôchodku ako dávky sociálneho poistenia a zavedením 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky.

K bodu 2

Legislatívno-technická zmena súvisiaca s bodom 1.

K čl. X (zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 46/2020 Z. z.)

Zavedením 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky, ktorým zároveň dochádza k zrušeniu 13. dôchodku ako dávky sociálneho poistenia, sa dotknuté ustanovenia daňového poriadku stanú nadbytočné.

K čl. XI (účinnosť)

Nadobudnutie účinnosti zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa navrhuje na 31. október 2020 okrem čl. V dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021 a čl. V trinásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Navrhuje sa nadobudnutie delenej účinnosti z dôvodu, že dotknuté ustanovenia by nadobudli účinnosť v čase nadobudnutia účinnosti zavedenia ročného zúčtovania v sociálnom poistení.

Bratislava 26. augusta 2020

Igor Matovič, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Milan Krajniak, v. r.

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore