Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 296/2020 účinný od 01.01.2025

Platnosť od: 29.10.2020
Účinnosť od: 01.01.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUDDS2EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 296/2020 s účinnosťou od 01.01.2025 na základe 399/2022

Legislatívny proces k zákonu 399/2022
Legislatívny proces k zákonu 296/2020§ 3
Suma 13. dôchodku

(1)
Suma 13. dôchodku
a)
je 300 eur, ak úhrn súm plnení podľa odseku 3 a § 2 je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,3)
b)
sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe, ak úhrn súm plnení podľa odseku 3 a § 2 je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; suma 13. dôchodku je najmenej 50 eur.
(2)
Suma 13. dôchodku podľa odseku 1 písm. b) sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
(3)
Na určenie sumy 13. dôchodku sa do úhrnu súm plnení započítava aj
a)
dôchodok vyplácaný z cudziny, ktorý je obdobný dôchodku uvedenému v písmene b) alebo § 2,
b)
dôchodok vyplácaný podľa osobitného predpisu,2) ktorý nie je uvedený v § 2 písm. b) a c),
c)
dôchodok vyplácaný zo starobného dôchodkového sporenia okrem
1.
poslednej splátky starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom, ak je táto splátka vyplatená spolu s predposlednou splátkou,
2.
starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplateného programovým výberom v jednej splátke,
3.
podielu na prebytku z výnosov z umiestnenia prostriedkov technických rezerv podľa osobitného predpisu,3a)
d)
vyrovnávací príplatok,4)
e)
dávka vyplácaná z cudziny, ktorá je obdobná vyrovnávaciemu príplatku.
(4)
Na prepočet dôchodku podľa odseku 3 písm. a) a dávky podľa odseku 3 písm. e), ktoré sa poberateľovi dôchodku vyplácajú v cudzej mene, sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,5) ktorý je platný k 1. septembru kalendárneho roka, v ktorom je deň, ku ktorému sa suma 13. dôchodku určuje. Dôchodok a dávka prepočítané podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore