Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 399/2022 účinný od 01.01.2025

Platnosť od: 30.11.2022
Účinnosť od: 01.01.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 399/2022 účinný od 01.01.2025
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 399/2022 s účinnosťou od 01.01.2025 na základe 210/2023

Legislatívny proces k zákonu 399/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z. a zákona č. 352/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 sa vypúšťajú slová „a pozostalým pre prípad smrti“.
2.
V § 6 posledná veta znie: „Sporiteľ podľa tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorej vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení, do uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.“.
3.
V § 14 ods. 1 sa slová „je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku“ nahrádzajú slovami „poistiteľovi vznikla povinnosť plniť zo zmluvy o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (ďalej len „zmluva o poistení dôchodku“)“.
4.
V § 14 ods. 2 sa slová „je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku“ nahrádzajú slovami „poistiteľovi vznikla povinnosť plniť zo zmluvy o poistení dôchodku“.
5.
§ 15 vrátane nadpisu znie:

㤠15
Vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
(1)
Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení vzniká
a)
dňom vzniku prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) ak fyzická osoba nedovŕšila 40 rokov veku,

b)
fyzickej osobe, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 2 a ktorá
1.
je dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv,

2.
nie je dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) dňom vzniku prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv.


(2)
Vek podľa odseku 1 sa zvyšuje spôsobom podľa § 92 ods. 5 písm. b).

(3)
Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) ktoré trvalo ku dňu jej vzniku, alebo dňom, ktorý predchádza dňu, od ktorého je fyzická osoba poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

(4)
Sociálna poisťovňa je povinná do 60 dní od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení zaslať fyzickej osobe podľa odseku 1 informáciu o
a)
práve tejto fyzickej osoby uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ňou vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a to do 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení,

b)
názve a sídle všetkých dôchodkových správcovských spoločností, s ktorými môže táto fyzická osoba uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,

c)
povinnosti Sociálnej poisťovne určiť tejto fyzickej osobe dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ak v lehote 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení neuzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ňou vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

d)
práve tejto fyzickej osoby prejaviť vôľu nebyť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení, a to do 730 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení,

e)
práve sporiteľa, ktorý prejaví vôľu nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, opätovne uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak ku dňu podpisu tejto zmluvy nedovŕši vek podľa odsekov 1 a 2.

(5)
Informácia podľa odseku 4 musí byť zostavená zrozumiteľne a bez použitia odbornej terminológie.“.

6.
V § 15 ods. 3 sa slová „je fyzická osoba poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku“ nahrádzajú slovami „poistiteľovi vznikla povinnosť plniť zo zmluvy o poistení dôchodku“.
7.
V § 16 písm. a) sa slová „sporiteľ sa stal poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku“ nahrádzajú slovami „poistiteľovi vznikla povinnosť plniť zo zmluvy o poistení dôchodku“.
8.
V § 17a sa pred doterajší text vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1)
Sporiteľovi podľa § 15 ods. 1 písm. a), ktorý pred uplynutím lehoty 730 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie s jej úradne osvedčeným podpisom alebo oznámenie podpísané pred povereným zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktoré obsahuje prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, zaniká právne postavenie sporiteľa v deň, v ktorom bolo toto oznámenie doručené Sociálnej poisťovni, a to spätne odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ môže prejaviť vôľu podľa prvej vety raz a tento prejav vôle nemožno vziať späť.“.

Doterajší text § 17a sa označuje ako odsek 2.

9.
V § 21 odseky 5 a 6 znejú:

„(5)
Dobrovoľné príspevky platí sporiteľ, a to najdlhšie do dňa uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku alebo do dňa uzatvorenia dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom na základe žiadosti podľa § 46d ods. 1.

(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí dobrovoľné príspevky fyzickej osobe, ktorá ich zaplatila, ak boli zaplatené po
a)
vydaní certifikátu pre doživotný dôchodok a bola uzatvorená zmluva o poistení dôchodku,

b)
podaní žiadosti podľa § 46d ods. 1 a bola uzatvorená dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom.“.

10.
V § 27 ods. 2 sa slová „účet nepriradených platieb“ nahrádzajú slovami „bežný účet nepriradených platieb (ďalej len „účet nepriradených platieb“)“.
11.
V § 27 odseky 3 a 4 znejú:

„(3)
Ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 2, Sociálna poisťovňa postupuje povinné príspevky a penále poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku.

(4)
Ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 2 a ani poistiteľa podľa odseku 3, Sociálna poisťovňa vyplatí povinné príspevky a penále fyzickej osobe, za ktorú boli zaplatené.“.

12.
V § 28a ods. 3 posledná veta znie: „Dôchodková správcovská spoločnosť bezodkladne po doručení žiadosti Sociálnej poisťovne podľa druhej vety vráti povinné príspevky, ktoré boli vyžiadané podľa druhej vety, z majetku zodpovedajúceho aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa ku dňu, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa.“.
13.
V § 28a ods. 4 sa vypúšťajú slová „ako aj sumu odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu z povinných príspevkov postúpených bez právneho dôvodu,“.
14.
§ 29 znie:

㤠29
Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca
a)
starobný dôchodok,

b)
predčasný starobný dôchodok a

c)
výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde (ďalej len „výnos z investovania“).“.

15.
V § 31 písm. b) sa slová „doživotného predčasného starobného dôchodku“ nahrádzajú slovami „predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom“.
16.
§ 32 až 33b vrátane nadpisov § 33, 33a a 33b znejú:

㤠32
(1)
Starobný dôchodok sa vypláca formou
a)
programového výberu alebo

b)
doživotného dôchodku.

(2)
Predčasný starobný dôchodok sa vypláca formou programového výberu.

§ 33
Programový výber
(1)
Programovým výberom dôchodková správcovská spoločnosť vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok
a)
z počtu dôchodkových jednotiek zodpovedajúceho dôchodkovej hodnote pre programový výber v určenom počte mesačných splátok, ak dôchodková hodnota pre programový výber je vyššia alebo rovná súčinu sumy podľa § 46e ods. 8 platnej v čase vydania certifikátu pre programový výber a určeného počtu mesačných splátok,

b)
zo zostatku hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa, ak
1.
dôchodková hodnota pre programový výber je nižšia ako
1a.
súčin sumy podľa § 46e ods. 8 platnej v čase vydania certifikátu pre programový výber a určeného počtu mesačných splátok,

1b.
30-násobok sumy podľa § 46e ods. 8 platnej v čase vydania certifikátu pre programový výber,

2.
sporiteľ o vyplácanie požiadal podľa § 46d ods. 1 písm. a); do zostatku hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zahrnúť a z vlastného majetku doplatiť aj rozdiel medzi individuálnou garanciou pre doživotný dôchodok a sumou prislúchajúcou časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určenej na vyplácanie doživotného dôchodku, ak je individuálna garancia pre doživotný dôchodok vyššia ako suma prislúchajúca časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určenej na vyplácanie doživotného dôchodku,

c)
z vlastného majetku, ak individuálna garancia pre programový výber je vyššia ako suma prislúchajúca časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde tvorenej z povinných príspevkov určenej na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, a to v sume rozdielu medzi individuálnou garanciou pre programový výber a súčtom mesačných splátok starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplatených programovým výberom z časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde tvorenej z povinných príspevkov.

(2)
Starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok sa
a)
začne vyplácať programovým výberom podľa odseku 1 písm. c) v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola odpísaná posledná dôchodková jednotka určená na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) bodu 1a.,

b)
vyplatí programovým výberom podľa odseku 1 písm. c) spolu so splátkou starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplateného programovým výberom podľa odseku 1 písm. b) bodu 1b.

(3)
Určený počet mesačných splátok sa určí ako polovica mediánu hodnôt strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy vo veku sporiteľa v čase vydania certifikátu pre programový výber, vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za posledných sedem kalendárnych rokov, ktoré dva roky predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom bol vydaný certifikát pre programový výber; určený počet mesačných splátok sa zaokrúhľuje na celé mesiace nahor.

(4)
Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, mesačná suma starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom
a)
podľa odseku 1 písm. a) sa určí ku dňu uzatvorenia dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom ako podiel dôchodkovej hodnoty pre programový výber a určeného počtu mesačných splátok, a takto určená suma sa
1.
od každého kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa prvýkrát určila, novo určí k 1. januáru príslušného kalendárneho roka ako podiel
1a.
hodnoty zostatku dôchodkových jednotiek sporiteľa určených na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom k 31. októbru kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, a

1b.
počtu nevyplatených mesačných splátok tohto dôchodku z určeného počtu mesačných splátok k 31. októbru kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, alebo

2.
nemení počas celého obdobia vyplácania tohto dôchodku, ak o to sporiteľ požiada,

b)
podľa odseku 1 písm. b) bodu 1a. a druhého bodu sa rovná sume podľa § 46e ods. 8 platnej v príslušnom kalendárnom roku,

c)
podľa odseku 1 písm. b) bodu 1b. sa vyplatí v jednej splátke v sume zostatku hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa,

d)
podľa odseku 1 písm. c) sa určí v sume poslednej určenej mesačnej sumy starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa písmena a) alebo podľa písmena b), ak ide o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok vyplácaný programovým výberom podľa odseku 1 písm. b) bodu 1a.

(5)
Ak mesačná suma starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom určená podľa odseku 4 písm. a) prvého bodu a písm. b) je nižšia ako mesačná suma tohto dôchodku určená v predchádzajúcom kalendárnom roku, mesačná suma tohto dôchodku sa určí vo výške mesačnej sumy tohto dôchodku určenej v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(6)
Ak mesačná suma starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom určená podľa odseku 4 písm. a), b) a d) je nižšia ako predchádzajúca vyplatená mesačná suma tohto dôchodku, vyplatí sa spoločne s predposlednou splátkou starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom.

(7)
Vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom sa skončí dňom odpísania poslednej dôchodkovej jednotky určenej na výplatu tohto dôchodku alebo dňom vyplatenia poslednej splátky tohto dôchodku.

(8)
Ak po vyplatení určeného počtu mesačných splátok zostali sporiteľovi na osobnom dôchodkovom účte dôchodkové jednotky určené na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom,
a)
priradia sa k dôchodkovým jednotkám určeným na vyplácanie doživotného dôchodku, ak sporiteľ nemá uzatvorenú zmluvu o poistení dôchodku, alebo

b)
suma zodpovedajúca ich aktuálnej hodnote sa zašle poistiteľovi, s ktorým má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o poistení dôchodku.

(9)
Starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok sa vypláca programovým výberom prednostne z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

(10)
Dobu vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom z aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa tvorenej z dobrovoľných príspevkov, ktoré nie sú zahrnuté do dôchodkovej hodnoty pre programový výber, alebo mesačnú sumu tohto dôchodku môže určiť sporiteľ v dohode o vyplácaní dôchodku programovým výberom.

§ 33a
Doživotný dôchodok
(1)
Doživotný dôchodok vypláca poistiteľ po skončení vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom do smrti poberateľa tohto dôchodku.

(2)
Ak je hodnota majetku sporiteľa určeného na výplatu doživotného dôchodku nižšia ako dôchodková hodnota pre doživotný dôchodok uvedená v certifikáte pre doživotný dôchodok, na základe ktorého sporiteľ uzatvára zmluvu o poistení dôchodku, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná doplatiť rozdiel z vlastného majetku.

§ 33b
Právo na výber formy výplaty starobného dôchodku
(1)
Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku možno dohodnúť bez akýchkoľvek obmedzení, ak súčet súm dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu, 3) výsluhového dôchodku, 38) invalidného výsluhového dôchodku, 38a) invalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku, 38b) vdovského výsluhového dôchodku, 38c) vdoveckého výsluhového dôchodku 38d) a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny, ktoré majú byť vyplácané ku dňu účinnosti dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, je vyšší ako platná referenčná suma. Do súčtu súm podľa prvej vety sa nezapočítava jednorazový doplatok k starobnému dôchodku podľa osobitného predpisu. 38e) Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok dohodnutý bez akýchkoľvek obmedzení podľa prvej vety podlieha dani z príjmu podľa osobitného predpisu.38f)

(2)
Referenčná suma je priemerná mesačná suma starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) určená k 30. novembru kalendárneho roka. Na určenie referenčnej sumy sa použije starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,3)
a)
na ktorý vznikol nárok podľa osobitného predpisu3) po 31. decembri 2003 a nárok na výplatu ktorého trvá ku dňu, ku ktorému sa referenčná suma určuje,

b)
ktorý by sa vyplácal v sume nezníženej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, ak nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu3) vznikol poistencovi, ktorý je alebo bol sporiteľom, a

c)
ktorý nebol znížený z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou.

(3)
Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejní referenčnú sumu do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa referenčná suma určuje. Referenčná suma je platná v kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom sa určila. Sociálna poisťovňa spracúva v ponukovom systéme údaje o referenčnej sume.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38f znie:

„38f) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov.“.

17.
§ 34, § 36, § 37 a 39 vrátanie nadpisu nad § 34 sa vypúšťajú.
18.
V § 40a celom texte sa vypúšťajú slová „sumy podľa § 32 ods. 2 alebo“.
19.
§ 41 vrátane nadpisu znie:

㤠41
Výplata starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku
(1)
Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok je splatný najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tento dôchodok vypláca.

(2)
Mesačnú sumu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku môže dôchodková správcovská spoločnosť a poistiteľ znížiť o oprávnene vynaložené náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti a poistiteľa na ich výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny.

(3)
Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok sa vypláca poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, ktorý je vo výkone väzby,40) vo výkone trestu odňatia slobody41) alebo vo výkone detencie,41a) sa tento dôchodok vypláca prostredníctvom ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo detenčného ústavu.“.

20.
V § 42 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo doživotného predčasného starobného dôchodku“ a slová „§ 46“ sa nahrádzajú slovami „§ 46a“.
21.
§ 43 sa vypúšťa.
22.
§ 44 až 46a vrátane nadpisov znejú:

㤠44
Žiadosť o starobný dôchodok a žiadosť o predčasný starobný dôchodok
(1)
O starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok môže sporiteľ bezplatne požiadať
a)
v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,

b)
v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu sporiteľa alebo v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta prechodného pobytu sporiteľa, ak sa sporiteľ prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nemôže podať žiadosť v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu,

c)
v ústredí Sociálnej poisťovne, ak sporiteľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a žiada o dôchodok v Sociálnej poisťovni, alebo

d)
prostredníctvom ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo detenčného ústavu v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa sídla tohto ústavu, ak je sporiteľ vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie.

(2)
Ak sporiteľovi nevznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,3) sporiteľ môže o predčasný starobný dôchodok požiadať len v Sociálnej poisťovni.

(3)
Ak v odseku 6 nie je ustanovené inak, dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa po prijatí žiadosti podľa odseku 1 zadá cez centrálny informačný ponukový systém (ďalej len „ponukový systém“) pokyn na vydanie
a)
certifikátu pre programový výber v deň, v ktorom
1.
sporiteľovi chýba 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr v deň, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa o tejto skutočnosti dozvedela, ak sporiteľ žiada o starobný dôchodok, žiadosť bola prijatá najneskôr 30 dní pred dovŕšením dôchodkového veku a sporiteľ v žiadosti podľa odseku 1 neurčí neskorší deň zadania pokynu; žiadosť podľa odseku 1 dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa príjme najskôr v deň, v ktorom sporiteľovi chýba 60 dní do dovŕšenia dôchodkového veku,

2.
bola prijatá žiadosť podľa odseku 1, ak sporiteľovi chýba menej ako 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr v deň, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa o tejto skutočnosti dozvedela, ak sporiteľ žiada o starobný dôchodok a v žiadosti podľa odseku 1 neurčí neskorší deň zadania pokynu,

3.
bola prijatá žiadosť podľa odseku 1, ak sporiteľ dovŕšil dôchodkový vek, najskôr v deň, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa o tejto skutočnosti dozvedela, ak sporiteľ žiada o starobný dôchodok a v žiadosti podľa odseku 1 neurčí neskorší deň zadania pokynu,

4.
bola prijatá žiadosť podľa odseku 1, ak sa sporiteľovi vypláca predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,3) žiada o predčasný starobný dôchodok podľa § 31 písm. a) a sporiteľ v žiadosti podľa odseku 1 neurčí neskorší deň zadania pokynu,

b)
certifikátu pre doživotný dôchodok v deň, v ktorom bola prijatá žiadosť podľa odseku 1, najskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sporiteľovi má byť vyplatená predposledná splátka starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom; to neplatí pre starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok vyplácaný programovým výberom podľa § 33 ods. 1 písm. b) prvého bodu a ods. 10.

(4)
Ak v odseku 6 nie je ustanovené inak, Sociálna poisťovňa na základe žiadosti podľa odseku 2 zadá cez ponukový systém pokyn na vydanie certifikátu pre programový výber v deň, ktorý v žiadosti určí sporiteľ, najskôr v deň, v ktorom
a)
sporiteľovi chýbajú 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku,

b)
je Sociálnej poisťovni známa suma predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,36c) na ktorého výplatu mu vznikne nárok po splnení podmienok podľa osobitného predpisu,36c) a

c)
sporiteľ získal aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.

(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť vydá certifikát pre doživotný dôchodok v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sporiteľovi má byť vyplatená predposledná splátka starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom, ak sporiteľ k tomuto dňu nepožiadal o doživotný dôchodok; to neplatí pre starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok vyplácaný programovým výberom podľa § 33 ods. 1 písm. b) prvého bodu a ods. 10.

(6)
V období od zapísania zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1 do registra zmlúv do piateho pracovného dňa nasledujúceho po dni prestupu sporiteľa
a)
dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa nezadá pokyn na vydanie certifikátu pre programový výber alebo certifikátu pre doživotný dôchodok; dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, alebo Sociálna poisťovňa o nezadaní pokynu na vydanie certifikátu informuje sporiteľa,

b)
dôchodková správcovská spoločnosť nevydá certifikát podľa odseku 5.

(7)
Spôsob podania žiadosti určí dôchodková správcovská spoločnosť, ak sa žiadosť podáva v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a Sociálna poisťovňa, ak sa žiadosť podáva v Sociálnej poisťovni.

(8)
V žiadosti sporiteľ určí spôsob zaslania ponukového listu, a to listinne alebo elektronicky.

(9)
V žiadosti môže sporiteľ určiť, v akom rozsahu sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov zahrnie do dôchodkovej hodnoty pre programový výber alebo dôchodkovej hodnoty pre doživotný dôchodok.

(10)
Postup vybavovania žiadosti podľa odsekov 1 a 2 nie je konaním vo veciach sociálneho poistenia ani správnym konaním.

§ 45
Certifikát
(1)
Certifikát pre programový výber je elektronické potvrdenie vydané cez ponukový systém o
a)
dôchodkovej hodnote pre programový výber,

b)
individuálnej garancii pre programový výber.

(2)
Certifikát pre doživotný dôchodok je elektronické potvrdenie vydané cez ponukový systém o
a)
dôchodkovej hodnote pre doživotný dôchodok,

b)
individuálnej garancii pre doživotný dôchodok.

(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť vydá certifikát pre programový výber alebo certifikát pre doživotný dôchodok tretí pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom bol zadaný pokyn cez ponukový systém, ak v § 44 ods. 5 nie je ustanovené inak.

(4)
Dôchodková hodnota pre programový výber je suma zodpovedajúca jednej polovici aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa tvorenej z povinných príspevkov vyjadrenej v eurách zvýšená o
a)
sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov v uvedenom rozsahu, ak sporiteľ určil rozsah, v akom sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov zahrnie do sumy uvedenej v certifikáte pre programový výber,

b)
rozdiel medzi individuálnou garanciou pre programový výber a sumou prislúchajúcou časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určenej na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, ak je individuálna garancia pre programový výber vyššia ako suma prislúchajúca časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určenej na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom.

(5)
Dôchodková hodnota pre doživotný dôchodok je suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa tvorenej z povinných príspevkov vyjadrenej v eurách
a)
zvýšená o
1.
sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov v uvedenom rozsahu, ak sporiteľ určil rozsah, v akom sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov zahrnie do sumy uvedenej v certifikáte pre doživotný dôchodok,

2.
rozdiel medzi individuálnou garanciou pre doživotný dôchodok a sumou prislúchajúcou časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určenej na vyplácanie doživotného dôchodku, ak je individuálna garancia pre doživotný dôchodok vyššia ako suma prislúchajúca časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určenej na vyplácanie doživotného dôchodku,

b)
znížená o aktuálnu hodnotu dôchodkových jednotiek určených na zostávajúce mesačné splátky starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom.

(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť v deň vydania certifikátu pre doživotný dôchodok odpíše z osobného dôchodkového účtu sporiteľa všetky dôchodkové jednotky s poslednou známou aktuálnou hodnotou dôchodkovej jednotky okrem dôchodkových jednotiek
a)
pripísaných z dobrovoľných príspevkov nezahrnutých do dôchodkovej hodnoty pre doživotný dôchodok,

b)
určených na zostávajúce mesačné splátky starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom.

(7)
Ak sporiteľ neuzatvoril zmluvu o poistení dôchodku alebo došlo k odstúpeniu od zmluvy o poistení dôchodku, dôchodková správcovská spoločnosť bez zbytočného odkladu pripíše na osobný dôchodkový účet sporiteľa počet dôchodkových jednotiek zodpovedajúci podielu hodnoty zostatku majetku sporiteľa a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu pripísania dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa. Ak mal v deň vydania certifikátu pre doživotný dôchodok sporiteľ viac osobných dôchodkových účtov, dôchodková správcovská spoločnosť pripíše dôchodkové jednotky podľa predchádzajúcej vety tak, aby aktuálny pomer rozloženia majetku sporiteľa v dôchodkových fondoch zodpovedal pomeru rozloženia majetku sporiteľa v dôchodkových fondoch ku dňu vydania certifikátu pre doživotný dôchodok.

§ 46
Ponuka programového výberu
Dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ponúkne sporiteľovi v deň vydania certifikátu pre programový výber vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom.

§ 46a
Ponuka doživotného dôchodku
(1)
Poistiteľ v deň vydania certifikátu pre doživotný dôchodok cez ponukový systém
a)
vyhotoví sporiteľovi ponuku doživotného dôchodku
1.
bez zvyšovania dôchodku,

2.
so zvyšovaním dôchodku,

b)
oznámi sporiteľovi, že ponuku doživotného dôchodku nevyhotoví z dôvodu, že dôchodková hodnota pre doživotný dôchodok nepostačuje na výplatu doživotného dôchodku aspoň v sume podľa § 46e ods. 7.

(2)
Ponuka podľa odseku 1 písm. a) je záväzná 30 dní od jej vyhotovenia a je neodvolateľná.

(3)
Sumu dôchodku uvedenú v ponuke podľa odseku 1 písm. a) určí poistiteľ použitím poistno-matematických metód tak, aby bola zabezpečená trvalá splniteľnosť záväzku poistiteľa voči poistenému. Na ohodnotenie rizika pri určení sumy dôchodku uvedenej v ponuke podľa odseku 1 písm. a) použije poistiteľ vlastné vierohodné predpoklady určené na základe dostupných údajov, pričom použitá pravdepodobnosť úmrtnosti zohľadňuje aj budúci demografický vývoj a jediným individuálnym rizikovým faktorom je vek budúceho poberateľa dôchodku.“.

23.
§ 46b sa vypúšťa.
24.
V § 46c odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Sociálna poisťovňa zašle sporiteľovi ponukový list najneskôr nasledujúci pracovný deň od vyhotovenia
a)
certifikátu pre programový výber alebo certifikátu pre doživotný dôchodok spôsobom uvedeným v žiadosti podľa § 44 ods. 8,

b)
certifikátu pre doživotný dôchodok podľa § 44 ods. 5 spôsobom podľa § 108 ods. 2 prvej vety a druhej vety.

(2)
Súčasťou ponukového listu je
a)
ponuka podľa § 46, na základe ktorej možno dohodnúť vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom,

b)
ponuka podľa § 46a, na základe ktorej možno dohodnúť vyplácanie doživotného dôchodku,

c)
oznámenie, že ponuka podľa § 46a bola vyhotovená zo sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa tvorenej len z povinných príspevkov, ak sporiteľ v žiadosti podľa § 44 ods. 1 neurčil rozsah, v akom sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov zahrnie do dôchodkovej hodnoty pre doživotný dôchodok,

d)
oznámenie, že žiaden poistiteľ nevyhotovil ponuku podľa § 46a, ak súčasťou ponukového listu nie je ponuka podľa písmena b),

e)
informácia týkajúca sa vyplácania dôchodkov a výnosu z investovania.“.

25.
Nadpis § 46d znie: „Žiadosť o starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok bez vydania certifikátu pre programový výber“.
26.
V § 46d odsek 1 znie:

„(1)
Sporiteľ môže požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, ak
a)
podal žiadosť podľa § 44 a nebola mu predložená ponuka podľa § 46a alebo

b)
spĺňa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom a aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa je tvorená z dobrovoľných príspevkov.“.

27.
V § 46d ods. 2 a 3 sa slová „vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom“ nahrádzajú slovami „vyplácanie starobného dôchodku“.
28.
§ 46d sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
V žiadosti podľa odseku 1 písm. a) môže sporiteľ určiť, v akom rozsahu sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov použije na vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33 ods. 1 písm. b) druhého bodu.“.

29.
§ 46da sa vypúšťa.
30.
V § 46e ods. 2 písm. f) sa slová „dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku“ nahrádzajú slovami „dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku“.
31.
V § 46e ods. 2 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až p) sa označujú ako písmená h) až o).

32.
V § 46e ods. 2 písmeno h) znie:

„h)
o úmrtí poberateľa starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku,“.

33.
V § 46e ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „a bez pozostalostných dôchodkov“.
34.
V § 46e ods. 2 písm. j) sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
35.
V § 46e ods. 2 písm. k) sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
36.
V § 46e ods. 2 sa vypúšťa písmeno o).
37.
V § 46e ods. 3 sa slová „l) a m)“ nahrádzajú slovami „k) a l)“ a na konci sa pripája táto veta: „Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje Sociálnej poisťovni informáciu o určení mesačnej sumy starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33 ods. 4 a 5 do 15. novembra kalendárneho roka.“.
38.
V § 46e ods. 4 sa slová „j), l) a o)“ nahrádzajú slovami „i), k) a n)“.
39.
V § 46e sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 10.

40.
V § 46e ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

41.
V § 46e ods. 5 písmeno b) znie:

„b)
poistiteľ o sporiteľovi alebo poberateľovi doživotného dôchodku, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poistení dôchodku,“.

42.
V § 46e ods. 5 písm. c) sa slová „f) až h) a m)“ nahrádzajú slovami „f), g) a l)“.
43.
V § 46e ods. 6 písm. a) sa slová „f) až h), j) až m) a o)“ nahrádzajú slovami „f), g), i) až l) a n)“.
44.
V § 46e ods. 7 celom texte sa slová „§ 46“ nahrádzajú slovami „§ 46a“ a vypúšťajú sa slová „a bez pozostalostných dôchodkov“.
45.
V § 46e odsek 8 znie:

„(8)
Sociálna poisťovňa určí a na svojom webovom sídle zverejní medián súm podľa odseku 7 zaokrúhlený na celé euro nahor k prvému dňu kalendárneho roka. Ak žiadny poistiteľ nezaevidoval hodnotu podľa odseku 7, Sociálna poisťovňa určí a na svojom webovom sídle zverejní poslednú známu hodnotu mediánu. Hodnota podľa prvej vety a druhej vety je platná v kalendárnom roku, v ktorom bola určená a zverejnená.“.

46.
V § 46e sa vypúšťa odsek 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.

47.
§ 46f znie:

㤠46f
(1)
Zmluvou o poistení dôchodku sa poistiteľ zaväzuje, že za jednorazové poistné podľa podmienok ustanovených v tomto zákone bude poistenému vyplácať doživotný dôchodok.

(2)
Poistený na účely tohto zákona môže byť výlučne poistník. Poistník podľa tohto zákona je sporiteľ, ktorý uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku.

(3)
Zmluvou o poistení dôchodku sa poisťuje riziko dlhovekosti; iné riziko nemožno v zmluve o poistení dôchodku poistiť.

(4)
Povinnosť poistiteľa vyplatiť dôchodok dohodnutý v zmluve o poistení dôchodku za príslušný mesiac vzniká, ak sa poistený dožije prvého dňa tohto mesiaca.

(5)
Zmluvu o poistení dôchodku možno uzatvoriť len na základe záväznej ponuky.

(6)
Jednorazové poistné je dôchodková hodnota pre doživotný dôchodok. Dohodnutá suma dôchodku je suma uvedená v ponuke podľa § 46a. Dohodnuté jednorazové poistné a dohodnutú sumu dôchodku možno zvýšiť, len ak
a)
boli poistiteľovi povinné príspevky postúpené podľa § 27 ods. 3,

b)
bola poistiteľovi postúpená suma podľa § 33 ods. 8 písm. b) alebo

c)
si poistník dohodol v zmluve o poistení dôchodku výplatu podielu na prebytku z výnosov podľa § 42a ods. 4 písm. b).

(7)
Ak zmluvu o poistení dôchodku uzatvára za sporiteľa splnomocnenec, podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený.

(8)
Zmluvu o poistení dôchodku možno dohodou meniť, len ak
a)
jednorazové poistné nebolo zaplatené v sume dôchodkovej hodnoty pre doživotný dôchodok, a to do troch mesiacov odo dňa evidencie poznámky o jej uzatvorení,

b)
suma uvedená v ponuke podľa § 46a bola určená na základe nesprávneho údaja o veku sporiteľa, a to do troch mesiacov odo dňa evidencie poznámky o jej uzatvorení,

c)
si poistník dohodne zmenu spôsobu výplaty dôchodku a podielu na prebytku z výnosov podľa odseku 10,

d)
sa mení dohodnutá suma dôchodku z dôvodov podľa odseku 6 alebo

e)
sa mení oprávnená osoba podľa § 40a ods. 1.

(9)
Od zmluvy o poistení dôchodku možno odstúpiť len z dôvodov a v lehote podľa odseku 8 písm. a) a b); odstupné nemožno dojednať. Ak dôjde k odstúpeniu podľa prvej vety, sumu dôchodku vyplateného na základe zmluvy o poistení dôchodku poistený nie je povinný vrátiť. Jednorazové poistné znížené o sumu dôchodku vyplateného na základe zmluvy o poistení dôchodku je poistiteľ povinný vrátiť do troch pracovných dní odo dňa odstúpenia.

(10)
Zmluva o poistení dôchodku obsahuje najmä spôsob výplaty dôchodku, percentuálnu výšku garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitú pri výpočte mesačnej sumy dôchodku, pomer, ktorým sa prebytok z výnosov rozdelí medzi poistiteľa a poistených podľa § 42a ods. 1, a spôsob výplaty podielu na prebytku z výnosov podľa § 42a ods. 4.

(11)
Poistiteľ môže žiadať od sporiteľa informácie týkajúce sa ohodnotenia rizika dožitia poistníka len po uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku. Sporiteľ nie je povinný informácie podľa prvej vety poskytnúť.

(12)
Sporiteľ má právo uzatvoriť len jednu zmluvu o poistení dôchodku.

(13)
V súvislosti s uzatvorením zmluvy o poistení dôchodku nemožno ponúkať tovary a služby, ktoré nesúvisia s predmetom uzatvorenej zmluvy o poistení dôchodku.

(14)
V súvislosti s uzatvorením zmluvy o poistení dôchodku sa nesmie vykonávať finančné sprostredkovanie podľa osobitného predpisu.42c)

(15)
Ak poistník určil pre prípad svojej smrti ako oprávnenú osobu podľa § 40a ods. 1
a)
fyzickú osobu, zmluva o poistení dôchodku musí obsahovať aj jej meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu,

b)
právnickú osobu, zmluva o poistení dôchodku musí obsahovať aj názov, identifikačné číslo a adresu sídla tejto právnickej osoby.

(16)
Poistník je povinný oznámiť poistiteľovi do ôsmich dní zmenu mena, priezviska, rodného čísla a miesta trvalého pobytu a bez zbytočného odkladu zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu oprávnenej osoby podľa § 40a ods. 1, ak je oprávnenou osobou fyzická osoba, a zmenu názvu, identifikačného čísla a adresy sídla oprávnenej osoby podľa § 40a ods. 1, ak je oprávnenou osobou právnická osoba.

(17)
Zmena kontaktných údajov, osobných údajov a údajov týkajúcich sa zasielania platieb dôchodku uvedených v zmluve o poistení dôchodku sa nepovažuje za zmenu zmluvy o poistení dôchodku.“.

48.
V § 46g odsek 3 znie:

„(3)
Cez ponukový systém možno pre jedného sporiteľa vykonať len jedno zaevidovanie podľa odsekov 1 a 2 pre zmluvu o poistení dôchodku.“.

49.
V § 46g ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
50.
V § 46g ods. 6 sa slová „sume uvedenej v certifikáte alebo po dohode s poistiteľom iný majetok v hodnote zodpovedajúcej sume uvedenej v certifikáte“ nahrádzajú slovami „dôchodkovej hodnote pre doživotný dôchodok alebo po dohode s poistiteľom iný majetok v hodnote zodpovedajúcej dôchodkovej hodnote pre doživotný dôchodok“.
51.
V § 46g ods. 9 sa vypúšťajú slová „a § 46 ods. 2“, slovo „neustanovené“ sa nahrádza slovom „ustanovené“ a slová „§ 792a ods. 2 písm. d), g) až i)“ sa nahrádzajú slovami „§ 792a ods. 2 písm. d), f) až i) a ods. 5 a 6“.
52.
V § 46h ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
53.
V § 46h sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 14 sa označujú ako odseky 4 až 13.

54.
V § 46h sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 13 sa označujú ako odseky 6 až 12.

55.
V § 46h ods. 6 druhá veta znie: „Ak aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa je tvorená aj z dobrovoľných príspevkov, môže tento sporiteľ uzatvoriť aj jednu dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom podľa § 33 ods. 10.“.
56.
V § 46h ods. 9 sa slová „záväznej ponuky podľa § 46b“ nahrádzajú slovami „ponuky podľa § 46“.
57.
V § 46h odseky 10 a 11 znejú:

„(10)
Dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom možno dohodou meniť, len ak si sporiteľ dohodne zmenu spôsobu výplaty tohto dôchodku.

(11)
Od dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom nemožno odstúpiť.“.

58.
V § 46h ods. 11 sa vypúšťajú slová „§ 64 ods. 9 písm. f),“.
59.
V § 60 ods. 2 písm. b) sa slová „vo všetkých dôchodkových fondoch, ktoré“ nahrádzajú slovami „v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorý“.
60.
V § 63 odsek 1 znie:

„(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť má za podmienok ustanovených týmto zákonom právo na odplatu za správu dôchodkového fondu.“.

61.
V § 63 odsek 4 znie:

„(4)
Pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu nemožno znížiť počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde. Odplatu za správu dôchodkového fondu možno vypočítať a zúčtovať len znížením čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.“.

62.
V § 63a ods. 3 sa číslo „0,3“ nahrádza číslom „0,4“.
63.
§ 63b a 63c sa vypúšťajú.
64.
§ 63d vrátane nadpisu znie:

㤠63d
Individuálna garancia
(1)
Individuálna garancia je suma určená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ku dňu vydania certifikátu ako rozdiel
a)
sumy, ktorá sa rovná súčtu
1.
povinných príspevkov a penále pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a

2.
sumy, ktorá bola pripísaná na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond pri
2a.
prestupe sporiteľa z iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

2b.
zmene pomeru rozloženia majetku sporiteľa podľa § 92 a

2c.
prestupe sporiteľa z iného dôchodkového fondu spravovaného inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a


b)
sumy, ktorá bola odpísaná z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond z dôvodu
1.
prestupu sporiteľa do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

2.
prestupu sporiteľa do iného dôchodkového fondu spravovaného inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

3.
vrátenia povinných príspevkov a penále podľa § 28a,

4.
vyplatenia výnosu z investovania a

5.
zúčtovania odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.


(2)
Ak je hodnota individuálnej garancie vyššia ako suma prislúchajúca časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určená na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, suma v certifikáte sa zvýši o rozdiel medzi hodnotou individuálnej garancie a sumou prislúchajúcou časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určenou na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

(3)
Ak je majetok sporiteľa určený na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku nižší ako suma uvedená v certifikáte, na základe ktorého sporiteľ uzatvára zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná doplatiť rozdiel z vlastného majetku na osobný dôchodkový účet sporiteľa.

(4)
Ak boli z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond odpísané všetky dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov a penále, individuálna garancia je nulová. Individuálna garancia sa začne opätovne tvoriť po pripísaní sumy podľa odseku 1 písm. a) na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

(5)
Individuálna garancia sa nevzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov.“.

65.
§ 63d vrátane nadpisu znie:

㤠63d
Individuálna garancia pre programový výber
(1)
Individuálna garancia pre programový výber je suma určená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ku dňu vydania certifikátu pre programový výber ako pomerná časť individuálnej garancie, ktorá sa určí ako rozdiel
a)
sumy, ktorá sa rovná súčtu
1.
povinných príspevkov a penále pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a

2.
sumy, ktorá bola pripísaná na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond pri
2a.
prestupe sporiteľa z iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

2b.
zmene pomeru rozloženia majetku sporiteľa podľa § 92 a 93 a

2c.
prestupe sporiteľa z iného dôchodkového fondu spravovaného inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a


b)
sumy, ktorá bola odpísaná z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond z dôvodu
1.
prestupu sporiteľa do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

2.
prestupu sporiteľa do iného dôchodkového fondu spravovaného inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

3.
vrátenia povinných príspevkov a penále podľa § 28a,

4.
vyplatenia výnosu z investovania a

5.
zúčtovania odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.


(2)
Pomerná časť individuálnej garancie na určenie individuálnej garancie pre programový výber sa určí ako súčin individuálnej garancie a sumy určenej ako podiel pomernej časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určenej na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom a majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v čase vydania certifikátu pre programový výber.

(3)
Ak boli z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond odpísané všetky dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov a penále, individuálna garancia je nulová. Individuálna garancia sa začne opätovne tvoriť po pripísaní sumy podľa odseku 1 písm. a) na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

(4)
Individuálna garancia sa nevzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov.“.

66.
Za § 63d sa vkladá § 63da, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠63da
Individuálna garancia pre doživotný dôchodok
(1)
Individuálna garancia pre doživotný dôchodok je suma určená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ku dňu vydania certifikátu pre doživotný dôchodok ako rozdiel
a)
sumy, ktorá sa rovná súčtu
1.
rozdielu individuálnej garancie a individuálnej garancie pre programový výber ku dňu vydania certifikátu pre programový výber, na základe ktorého bola uzatvorená dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom,

2.
povinných príspevkov a penále pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond od účinnosti dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, a

3.
sumy, ktorá bola pripísaná na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond od účinnosti dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom pri
3a.
prestupe sporiteľa z iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

3b.
zmene pomeru rozloženia majetku sporiteľa podľa § 92 a 93 a

3c.
prestupe sporiteľa z iného dôchodkového fondu spravovaného inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a


b)
sumy, ktorá bola odpísaná z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond od účinnosti dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom z dôvodu
1.
prestupu sporiteľa do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

2.
prestupu sporiteľa do iného dôchodkového fondu spravovaného inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

3.
vrátenia povinných príspevkov a penále podľa § 28a,

4.
vyplatenia výnosu z investovania a

5.
zúčtovania odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.


(2)
Individuálna garancia pre doživotný dôchodok sa nevzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov.“.

67.
V § 63e ods. 1 sa za slová „zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení“ vkladajú slová „podľa § 64 ods. 1 a 2“ a na konci sa pripája táto veta: „Na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b, vrátane jej zmien a na činnosti s tým súvisiace, sa nesmú vynakladať žiadne výdavky; to neplatí, ak ide o nevyhnutné administratívno-technické výdavky spojené s uzatvorením takejto zmluvy.“.
68.
V § 64 odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Sporiteľ podľa § 15 ods. 1 písm. a), ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení, môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do 180 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

(2)
Fyzická osoba, ktorej zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 17a ods. 1, môže uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak ku dňu podpisu tejto zmluvy nedovŕšila vek podľa § 15 ods. 1 a 2.“.

69.
V § 64 ods. 4 úvodnej vete sa slová „odsekov 1 a“ nahrádzajú slovom „odseku“.
70.
V § 64 ods. 4 písm. a) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
71.
V § 64 odsek 4 znie:

„(4)
V rovnakom období môže mať sporiteľ alebo fyzická osoba podľa odseku 2 uzatvorenú iba jednu účinnú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení; to neplatí v období odo dňa zápisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv pri prestupe sporiteľa podľa § 64b do dňa prestupu sporiteľa podľa § 64b ods. 2, v ktorom môže mať sporiteľ uzatvorené dve účinné zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.“.

72.
V § 64 ods. 6 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
73.
V § 64 ods. 9 sa vypúšťajú písmená e) a f).

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená e) až g).

74.
V § 64 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 14.

75.
V § 64 ods. 10 sa vypúšťa druhá veta.
76.
V § 64 ods. 12 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

77.
V § 64 ods. 12 písmeno d) znie:

„d)
skončenia vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom a osobný dôchodkový účet má nulový zostatok,“.

78.
V § 64 ods. 12 písm. e) prvom bode sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
79.
V § 64 ods. 12 sa vypúšťa písmeno f).
80.
V § 64 odsek 14 znie:

„(14)
Sporiteľ, ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa považuje za sporiteľa, ktorý uzatvoril prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení medzi sporiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určenou Sociálnou poisťovňou je uzatvorená dňom určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou; prejav vôle sporiteľa a dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa nevyžaduje. Zmluva podľa druhej vety obsahuje náležitosti podľa odseku 9 písm. a), b) a g) a názov indexového negarantovaného dôchodkového fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi informáciu o tom, že sa stal sporiteľom a o pasívnom elektronickom prístupe k jeho osobnému dôchodkovému účtu, do 15 dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o jej určení sporiteľovi.“.

81.
V § 64a ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
bola uzatvorená v rozpore s § 64 ods. 1,“.

82.
V § 64a ods. 3 písmeno d) znie:

„d)
sporiteľ má uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom,“.

83.
V § 64a sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
sporiteľ uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1 po zadaní pokynu na vydanie certifikátu pre doživotný dôchodok do dňa skončenia záväznosti ponuky podľa § 46a.“.

84.
V § 64a ods. 6 druhej vete celom texte sa vypúšťajú slová „písm. a), b) a d)“.
85.
V § 64a ods. 9 a 10 sa slová „§ 64a ods. 3“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
86.
Za § 64a sa vkladá § 64aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠64aa
Určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou
(1)
Sociálna poisťovňa určí do 30 dní od uplynutia lehoty podľa § 64 ods. 1 sporiteľovi, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ak v lehote podľa § 64 ods. 1
a)
neuzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo

b)
nedoručil Sociálnej poisťovni oznámenie s prejavom vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.

(2)
Sociálna poisťovňa určuje dôchodkovú správcovskú spoločnosť postupne podľa zoznamu dôchodkových správcovských spoločností zoradených v abecednom poradí.

(3)
Sociálna poisťovňa do ôsmich dní od určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti oznámi
a)
sporiteľovi určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti; súčasťou tohto oznámenia je názov určenej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a poučenie o práve sporiteľa prejaviť vôľu nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení,

b)
dôchodkovej správcovskej spoločnosti informáciu o tom, že bola určená sporiteľovi; súčasťou tohto oznámenia je meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia tohto sporiteľa.

(4)
Sociálna poisťovňa je povinná previesť povinné príspevky od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľa, ktorému určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, na účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do 30 dní odo dňa určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.

87.
V § 64b odsek 1 znie:

„(1)
Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa posledného prestupu, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.“.

88.
V § 64b sa vypúšťajú odseky 2 až 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 4.

89.
V § 64b odsek 4 znie:

„(4)
Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti
a)
odo dňa zadania pokynu na vydanie certifikátu do dňa skončenia záväznosti ponuky podľa § 46, § 46a a 46b,

b)
odo dňa uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom alebo

c)
v období jedného roka odo dňa uzatvorenia
1.
prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo

2.
zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 2.“.

90.
V § 64b odsek 4 znie:

„(4)
Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti
a)
v období jedného roka odo dňa uzatvorenia
1.
prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo

2.
zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 2,

b)
počas trvania dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom alebo

c)
odo dňa zadania pokynu na vydanie certifikátu pre doživotný dôchodok do dňa skončenia záväznosti ponuky podľa § 46a.“.

91.
V § 65 odsek 1 znie:

„(1)
Zamestnanec je povinný informovať svojho zamestnávateľa o uzatvorení zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a o jej zmene.“.

92.
V § 72 ods. 1 sa vypúšťajú slová „majetok doplnený podľa § 63d,“.
93.
V § 72 ods. 4 písm. b) sa slovo „akciový“ nahrádza slovom „indexový“.
94.
V § 72 odseky 5 a 6 znejú:

„(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže okrem dôchodkových fondov uvedených v odseku 4 vytvoriť a spravovať aj iné dôchodkové fondy.

(6)
Dôchodkový fond podľa odseku 4 písm. a) musí mať v názve slovo „garantovaný“ a dôchodkový fond podľa odseku 4 písm. b) a odseku 5 musí mať v názve slovo „negarantovaný“.

95.
V § 72 ods. 8 prvej vete sa slovo „akciový“ nahrádza slovom „indexový“ a slová „§ 72 ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „odseku 5“.
96.
V § 72 ods. 8 druhej vete sa slová „slovo „akciový“ možno nahradiť skratkou „a.“,“ nahrádzajú slovami „slovo „indexový“ možno nahradiť skratkou „i.“,“.
97.
V 74a ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
98.
V § 74a odsek 4 znie:

„(4)
Všetky platby postupované Sociálnou poisťovňou, prevádzané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri prestupe sporiteľa a platby dobrovoľných príspevkov musia byť realizované prostredníctvom účtu nepriradených platieb. Účet nepriradených platieb možno použiť na vedenie peňažných prostriedkov sporiteľa v sume dôchodkovej hodnoty pre doživotný dôchodok, a to odo dňa vydania certifikátu pre doživotný dôchodok, alebo na vedenie peňažných prostriedkov po zomretom sporiteľovi. Z účtu nepriradených platieb možno vykonať prevod sumy podľa § 40 ods. 1 na osobný dôchodkový účet oprávnenej osoby alebo dediča, ak sú sporiteľmi, a výplatu sumy podľa § 40 ods. 1.“.

99.
V § 75 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a 63c“ a vypúšťa sa tretia veta.
100.
V § 75 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

101.
V § 77 ods. 4 písmená f) a g) znejú:

„f)
výšku odplaty za správu dôchodkového fondu,

g)
informáciu o individuálnej garancii,“.

102.
V § 77 ods. 4 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „pre programový výber a informáciu o individuálnej garancii pre doživotný dôchodok“.
103.
V § 77 ods. 4 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
podrobný popis referenčnej hodnoty indexového negarantovaného dôchodkového fondu spolu s uvedením jednotlivých zložiek a pomerného zastúpenia jednotlivých zložiek tejto referenčnej hodnoty a pravidlá a postup pri preskúmaní a zmene tejto referenčnej hodnoty,“.

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená i) a j).

104.
V § 77 sa vypúšťa odsek 5.
105.
V § 79 ods. 1 úvodnej vete sa slová „až 12“ nahrádzajú slovami „až 11“.
106.
V § 79 ods. 3 písm. a) sa slovo „akciového“ nahrádza slovom „indexového“ a slovo „akciovým“ nahrádza slovom „indexovým“.
107.
V § 79 sa vypúšťa odsek 12.
108.
V § 79a ods. 1 sa slová „až 11“ nahrádzajú slovami „až 9“.
109.
V § 79a sa vypúšťajú odseky 10 a 11.
110.
§ 88 vrátane nadpisu znie:

㤠88
Indexový negarantovaný dôchodkový fond
(1)
Indexový negarantovaný dôchodkový fond je dôchodkový fond, ktorého investičnou stratégiou je kopírovanie referenčnej hodnoty zostavenej podľa odsekov 2 až 5.

(2)
Referenčnú hodnotu zostavuje dôchodková správcovská spoločnosť podľa podmienok ustanovených v tomto zákone. Dôchodková správcovská spoločnosť uvedie referenčnú hodnotu v štatúte indexového negarantovaného dôchodkového fondu a v kľúčových informáciách a zverejňuje ju na svojom webovom sídle.

(3)
Referenčná hodnota môže byť zložená z jedného alebo viacerých finančných indexov alebo iných finančných indexov, ktoré sú zložené z akcií.

(4)
Pri zostavovaní referenčnej hodnoty je dôchodková správcovská spoločnosť povinná
a)
rozložiť riziko v referenčnej hodnote, ktorým sa na účely tohto ustanovenia rozumie rozloženie makroekonomického rizika, geografického rizika a odvetvového rizika,

b)
zabezpečiť, aby referenčnú hodnotu tvorili finančné indexy alebo iné finančné indexy, v ktorých sú finančné nástroje naviazané najmä na členské krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

c)
vyhýbať sa nadmernému spoliehaniu sa na rozvíjajúce sa krajiny.

(5)
Ak referenčnú hodnotu tvorí jedna zložka podľa odseku 3, rozloženie rizika musí byť zabezpečené v rámci tejto jednej zložky. Ak referenčnú hodnotu tvorí viac zložiek, rozloženie rizika možno dosiahnuť aj určením pomerného zastúpenia jednotlivých zložiek v referenčnej hodnote.

(6)
Hodnota finančných nástrojov, ktorých vývoj hodnoty je odvodený od zloženia referenčnej hodnoty, musí tvoriť najmenej 90 % čistej hodnoty majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde.

(7)
Hodnota akciových investícií musí tvoriť najmenej 95 % čistej hodnoty majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde. Hodnota dlhopisových a peňažných investícií môže spolu tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde.

(8)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať pravidlá pre pravidelné preskúmanie referenčnej hodnoty, jej jednotlivých zložiek a ich pomerného zastúpenia v referenčnej hodnote a postup pri zmene referenčnej hodnoty. Pravidlá a postup podľa prvej vety dôchodková správcovská spoločnosť zverejní na svojom webovom sídle.“.

111.
§ 92 a 93 vrátane nadpisu § 92 znejú:
§ 92 - Predvolená investičná stratégia
(1)

Predvolená investičná stratégia je pomer rozloženia majetku sporiteľa v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v závislosti od veku sporiteľa a od skutočnosti, či je poberateľom dôchodku.

(2)

Sporiteľ v predvolenej investičnej stratégii je sporiteľ,

a)

ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkom sporení, a to odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení alebo

b)

ktorý doručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti písomný prejav vôle byť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii, a to odo dňa doručenia tohto prejavu vôle dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(3)

Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii nie je sporiteľ, ktorý doručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti písomný prejav vôle nebyť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii, a to odo dňa doručenia tohto prejavu vôle dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Za prejav vôle sporiteľa nebyť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii sa považuje aj zmena v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 10.

(4)

Sporiteľ v predvolenej investičnej stratégii, ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, musí mať do dovŕšenia ustanoveného veku 100 % čistej hodnoty svojho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde.

(5)

Ustanovený vek

a)

v roku 2023 je 50 rokov veku,

b)

sa zvyšuje o jeden rok od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom je prvýkrát dovŕšený dôchodkový vek neznížený za výchovu dieťaťa podľa osobitného predpisu,3) ktorý je po zaokrúhlení na celé roky nadol vyšší ako predchádzajúci najvyšší dovŕšený dôchodkový vek neznížený za výchovu dieťaťa.

(6)

Dovŕšením ustanoveného veku a dovŕšením každého ďalšieho roku veku sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii sa podiel čistej hodnoty jeho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde v porovnaní s predchádzajúcim ustanoveným podielom čistej hodnoty jeho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde znižuje o štyri percentuálne body v prospech podielu čistej hodnoty jeho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

(7)

Ak percentuálny pomer čistej hodnoty majetku sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii nezodpovedá odseku 6, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu odo dňa určeného podľa odseku 6 alebo odo dňa doručenia prejavu vôle podľa odseku 2 písm. b) previesť tomuto sporiteľovi ustanovenú časť čistej hodnoty majetku do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu; podmienka percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa považuje za splnenú, ak je tento pomer zachovaný ku dňu prevodu.

(8)

Pomer podľa odseku 6 nemôže byť po dni prevodu zmenený v neprospech dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu inak ako v dôsledku zmeny hodnoty dôchodkovej jednotky.

(9)

Ak sporiteľ v predvolenej investičnej stratégii nemá osobný dôchodkový účet priradený k dlhopisovému garantovanému dôchodkovému fondu, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná mu tento účet zriadiť; to neplatí, ak ide o sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii podľa odseku 4.

(10)

Pomer platenia príspevkov sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii do jednotlivých dôchodkových fondov zodpovedá pomeru rozloženia majetku podľa odsekov 4 a 6.

§ 93
(1)

Sporiteľ, ktorý nie je v predvolenej investičnej stratégii,

a)

môže v rovnakom čase sporiť

1.

v dvoch dôchodkových fondoch spravovaných príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo

2.

vo viac ako dvoch dôchodkových fondoch spravovaných príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ak sa na tom s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou dohodne,

b)

musí mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde minimálne taký podiel čistej hodnoty majetku aký by mal, ak by bol sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.

(2)

Ak sporiteľ písomne oznámi dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že má záujem o zníženie minimálneho podielu čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, minimálny podiel čistej hodnoty jeho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde je polovica minimálneho podielu čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkom fonde uvedeného v odseku 1 písm. b); § 92 ods. 7 až 10 sa použijú primerane.

(3)

Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na základe zmeny zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Ak sporiteľ žiada previesť časť čistej hodnoty majetku do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu, predchádzajúca veta sa použije primerane.“.

112.
V § 92 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7)
Odo dňa začatia poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom a následne každým ďalším začatým rokom poberania tohto dôchodku sa sporiteľovi v predvolenej investičnej stratégii podiel čistej hodnoty jeho majetku určeného na výplatu doživotného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde znižuje o príslušný počet percentuálnych bodov v prospech podielu čistej hodnoty jeho majetku určeného na výplatu doživotného dôchodku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde; príslušný počet percentuálnych bodov sa určí len raz, a to tak, aby
a)
sa podiel čistej hodnoty majetku sporiteľa určeného na výplatu doživotného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde znižoval každý rok o rovnaký počet percentuálnych bodov a

b)
podiel čistej hodnoty jeho majetku určeného na vyplácanie doživotného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde v poslednom roku poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom bol 5 %.

(8)
Podiel čistej hodnoty majetku sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde určený na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa
a)
§ 33 ods. 1 písm. a) sa odo dňa začatia poberania tohto dôchodku a následne každým ďalším začatým rokom jeho poberania znižuje v prospech podielu čistej hodnoty jeho majetku určeného na výplatu tohto dôchodku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde o príslušný počet percentuálnych bodov určený podľa odseku 7,

b)
§ 33 ods. 1 písm. b) bodu 1a. a druhého bodu sa do dňa začatia poberania tohto dôchodku presunie do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.“.

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 12.

113.
V § 92 ods. 9 sa slová „nezodpovedá odseku 6“ nahrádzajú slovami „nezodpovedá odsekom 6 až 8“ a slová „podľa odseku 6“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 6 až 8“.
114.
V § 92 ods. 10 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 až 8“.
115.
V § 92 ods. 12 sa slová „4 a 6“ nahrádzajú slovami „4, 6 až 8“.
116.
V § 93 ods. 2 sa slová „7 až 10“ nahrádzajú slovami „9 až 12“.
117.
V § 94 odsek 2 znie:

„(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi sporiteľovi osobný dôchodkový účet pre každý dôchodkový fond, v ktorom si sporiteľ sporí. Evidenciu počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa vedie dôchodková správcovská spoločnosť oddelene od ostatných osobných dôchodkových účtov iných sporiteľov.“.

118.
V § 94 sa vypúšťa odsek 5.
119.
V § 97 ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
120.
V § 97 ods. 4 sa slová „dva osobné dôchodkové účty“ nahrádzajú slovami „viac osobných dôchodkových účtov“.
121.
V § 107 ods. 3 písm. g) sa slová „negarantovaného a akciového negarantovaného“ nahrádzajú slovami „iného ako dlhopisového garantovaného“.
122.
V § 108 ods. 5 sa slová „zriadené dva osobné dôchodkové účty“ nahrádzajú slovami „zriadených viac osobných dôchodkových účtov“.
123.
V § 110 odsek 5 znie:

„(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje ministerstvu a ministerstvu financií údaje vrátane osobných údajov, ktoré spracúva podľa tohto zákona, o sporiteľovi, poberateľovi dôchodkovej dávky vyplácanej zo starobného dôchodkového sporenia, sporiteľovi, ktorému sa vypláca výnos z investovania, a oprávnenej osobe, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov.91) Ministerstvo a ministerstvo financií sú povinné osobné údaje získané podľa prvej vety šifrovať ihneď, ako je to možné, a ak šifrovanie nie je v odôvodnených prípadoch možné, pseudonymizovať ihneď, ako je to možné.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 91 znie:

„91) Napríklad § 35 až 38 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 5 a § 30aa ods. 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

124.
V § 118 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

125.
Za § 123aw sa vkladajú § 123ax až 123bj, ktoré vrátane nadpisu nad § 123ax, nadpisu nad § 123bb a nadpisu § 123bj znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
§ 123ax
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu k 31. decembru 2022 najneskôr do 28. februára 2023.

§ 123ay
Ustanovenie § 123aj sa od 1. januára 2023 neuplatňuje.

§ 123az
Ak pred 1. januárom 2023 vznikol nárok na odplatu podľa § 63b alebo § 63c v znení účinnom do 31. decembra 2022, na jej výpočet a zúčtovanie sa použije tento zákon v znení účinnom do 31. decembra 2022.

§ 123ba
(1)
Do 31. decembra 2024 sa § 63a ods. 3 nepoužije.

(2)
Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu nesmie v roku
a)
2023 presiahnuť 0,45 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde,

b)
2024 presiahnuť 0,425 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
§ 123bb
(1)
Na vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení fyzickej osoby, ktorej vzniklo dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu3) do 30. apríla 2023, sa vzťahuje § 15 ods. 1 až 3 a § 17a v znení účinnom do 30. apríla 2023.

(2)
Sociálna poisťovňa je povinná písomne informovať fyzickú osobu podľa odseku 1 o jej práve na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu.3)

(3)
Na uzatvorenie prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení medzi fyzickou osobou podľa odseku 1 a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sa vzťahuje § 64 ods. 1 a 2 v znení účinnom do 30. apríla 2023, ak odsek 4 neustanovuje inak.

(4)
Podmienka podľa § 64 ods. 1 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2023 sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila 40 rokov veku.

(5)
Sporiteľ je aj fyzická osoba podľa § 6 druhej vety v znení účinnom do 30. apríla 2023.

§ 123bc
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde s pravidlami obmedzenia a rozloženie rizika pre dôchodkový fond najneskôr do 31. decembra 2028.

(2)
Ak by v dôsledku povinnosti zosúladiť majetok sporiteľa podľa § 123be ods. 2 alebo zmeny ekonomických podmienok mohlo dôjsť k poškodeniu záujmov sporiteľov v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, dôchodková správcovská spoločnosť môže v nevyhnutnom rozsahu finančné nástroje podľa § 88b ods. 2, ktoré nadobudla do majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu pred 1. májom 2023 a ktorých hodnota sa určuje metódou umorovanej hodnoty,
a)
počas plynutia lehoty podľa odseku 1 predať aj pred dňom ich splatnosti alebo

b)
po 31. decembri 2028 ponechať v majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu do dňa ich splatnosti a neuplatňovať pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond vo vzťahu k týmto finančným nástrojom.

(3)
Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa odseku 1 predĺžiť najviac o jeden rok, ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.

(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o
a)
predaji finančného nástroja podľa odseku 2 a hodnoverne preukázať vznik skutočností, ktoré boli dôvodom na jeho predaj pred dňom jeho splatnosti,

b)
finančných nástrojoch podľa odseku 2, ktoré ponechala v majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu po 31. decembri 2028 spolu s odôvodnením ich ponechania.


§ 123bd
Sporiteľ, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení pred 1. januárom 2023, nie je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak v § 123be ods. 2, § 123bf ods. 3 alebo § 123bg ods. 3 nie je ustanovené inak; ustanovenie § 92 ods. 2 písm. b) v znení účinnom od 1. mája 2023 tým nie je dotknuté.

§ 123be
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. februára 2023 zaslať informáciu, že od 1. júla 2023 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak v lehote podľa odseku 2 neprejaví vôľu nebyť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, sporiteľovi,
a)
ktorý sa narodil po roku 1968,

b)
ktorý sa podľa §123ai ods. 2 stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde,

c)
ktorý odo dňa, v ktorom sa stal sporiteľom podľa písmena b) do 31. decembra 2022
1.
nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,

2.
nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch, a

d)
o ktorom dôchodková správcovská spoločnosť nemá od Sociálnej poisťovne informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.

(2)
Sporiteľ podľa odseku 1, ktorý do 31. mája 2023 neprejavil vôľu nebyť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii od 1. júla 2023. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť majetok sporiteľa podľa prvej vety s predvolenou investičnou stratégiou najneskôr do 31. decembra 2025. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná postupovať podľa plánu zosúladenia majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou podľa druhej vety, ktorý obsahuje spôsob a harmonogram postupného presunu tohto majetku. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná tento plán zaslať Národnej banke Slovenska a zverejniť ho na svojom webovom sídle najneskôr do 31. januára 2023.

(3)
Pri výkone povinnosti podľa odseku 2 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou a v najlepšom záujme sporiteľa a so zohľadnením všetkých významných rizík pre dôchodkové fondy, ktorých sa presun majetku sporiteľa podľa odseku 2 týka.

(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť zastaví zosúlaďovanie majetku sporiteľa podľa odseku 2 prvej vety s predvolenou investičnou stratégiou, ak
a)
sporiteľ vykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,

b)
sporiteľ vykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch alebo

c)
dôchodková správcovská spoločnosť získa od Sociálnej poisťovne o tomto sporiteľovi informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.

(5)
Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa odseku 2 druhej vety predĺžiť najviac o dva roky, ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.

§ 123bf
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. februára 2023 zaslať informáciu, že od 1. júla 2023 budú dôchodkové jednotky tvorené z jeho povinných príspevkov pripisované na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý je určený pre predvolenú investičnú stratégiu, ak v lehote podľa odseku 2 neprejaví vôľu zostať sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, sporiteľovi,
a)
ktorý sa narodil v roku 1968 a skôr,

b)
ktorý sa podľa §123ai ods. 2 stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde,

c)
ktorý odo dňa, v ktorom sa stal sporiteľom podľa písmena b) do 31. decembra 2022
1.
nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,

2.
nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch, a

d)
o ktorom dôchodková správcovská spoločnosť nemá od Sociálnej poisťovne informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.

(2)
Sporiteľovi podľa odseku 1, ktorý do 31. mája 2023 neprejavil vôľu zostať sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, je od 1. júla 2023 dôchodková správcovská spoločnosť povinná pripisovať dôchodkové jednotky tvorené z jeho povinných príspevkov na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý je určený pre predvolenú investičnú stratégiu.

(3)
Sporiteľ podľa odseku 1 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak rozloženie jeho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde dosiahne pomer podľa § 92 ods. 1 v znení účinnom od 1. mája 2023.

(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť zastaví pripisovanie dôchodkových jednotiek tvorených z povinných príspevkov podľa odseku 2, ak sporiteľ podľa odseku 3 vykoná zmenu v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2023.

§ 123bg
(1)
Sporiteľovi, ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a nie je sporiteľom podľa § 123be a 123bf, dôchodková správcovská spoločnosť zašle do 28. februára 2023 informáciu, že
a)
nie je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, čo môže mať negatívny vplyv na výšku jeho budúceho starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a

b)
má možnosť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby sa stal sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.

(2)
Na zaslanie informácie podľa odseku 1 sa § 108 ods. 2 prvá veta a druhá veta použije rovnako.

(3)
Ak sporiteľ podľa odseku 1 doručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti prejav vôle byť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii do 31. mája 2023,
a)
od 1. júla 2023 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii,

b)
na zosúladenie majetku tohto sporiteľa s predvolenou investičnou stratégiou sa § 123be ods. 2 druhá veta až štvrtá veta použije rovnako.


§ 123bh
Dôchodková správcovská spoločnosť informuje fyzickú osobu, s ktorou uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v období od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023, o možnosti požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby sa stala sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii od 1. mája 2023.

§ 123bi
Na rozloženie percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku v dôchodkových fondoch sporiteľa, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkom sporení pred 1. májom 2023, sa do 30. júna 2023 vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 30. apríla 2023.

§ 123bj
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2025
Na právne vzťahy, ktoré vznikli na základe zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom uzatvorenej na základe žiadosti o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podanej sporiteľom pred 1. januárom 2025, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2024.“.

126.
Príloha č. 2 sa vypúšťa.

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 125/ 2022 Z. z., zákona č. 248/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z. a zákona č. 352/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 66 ods. 6 písm. h) sa slová „januára 2024“ nahrádzajú slovami „januára 2022“.
2.
V § 67 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „do súčtu súm sa nezarátava predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu1) vyplatený v jednej splátke.“.
3.
V § 82b ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
poistenec, ktorý je sporiteľ alebo bol sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) uzatvoril dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom1) alebo zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1)“.

4.
V § 82b ods. 2 písm. c) tretí bod znie:

„3.
starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku na základe dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom alebo starobného dôchodku na základe zmluvy o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia; do úhrnu súm dôchodku sa nezapočítava
3a.
posledná splátka starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom, ak je táto splátka vyplatená spolu s predposlednou splátkou,

3b.
starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok vyplácaný programovým výberom v jednej splátke,

3c.
podiel na prebytku z výnosov z umiestnenia prostriedkov technických rezerv podľa osobitného predpisu,56c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56c znie:

„56c) § 42a zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.
V § 131 odsek 2 znie:

„(2)
Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
a)
zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) 4 % z vymeriavacieho základu,

b)
zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a neuzatvoril zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,1) 8 % z vymeriavacieho základu,

c)
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a neuzatvorila zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,1) dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a neuzatvorila zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,1) štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 2, ktoré sú sporitelia podľa osobitného predpisu1) a neuzatvorili zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,1) a Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorí sú sporitelia podľa osobitného predpisu1) a neuzatvorili zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,1) 12 % z vymeriavacieho základu.“.

6.
V § 159 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).

7.
V § 168 ods. 2 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).

8.
V § 168 ods. 3 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).

9.
V § 241a sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
za obdobie odo dňa, v ktorom sporiteľovi vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa osobitného predpisu.1)“.

10.
Za § 293fz sa vkladá § 293ga, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠293ga
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2025
Na sadzbu poistného na starobné poistenie pre poistenca, ktorý je sporiteľom podľa osobitného predpisu,1) ktorý podal žiadosť o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu1) pred 1. januárom 2025 a na základe tejto žiadosti uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu1) alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom podľa osobitného predpisu1) a pre zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľom podľa osobitného predpisu,1) ktorý podal žiadosť o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu1) pred 1. januárom 2025 a na základe tejto žiadosti uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom podľa osobitného predpisu,1) sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2024.“.

Čl. III

Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z. a zákona č. 356/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
dôchodok vyplácaný zo starobného dôchodkového sporenia okrem
1.
poslednej splátky starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom, ak je táto splátka vyplatená spolu s predposlednou splátkou,

2.
starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplateného programovým výberom v jednej splátke,

3.
podielu na prebytku z výnosov z umiestnenia prostriedkov technických rezerv podľa osobitného predpisu,3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 42a zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťajú slová „o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem čl. I bodov 2, 5, 8, 58, 68, 69, 73, 75, 80, 81, 86, 91, 93 až 96, 103, 104, 106, 110, 111, 117, 120 až 122, § 123bb až § 123bd a § 123bi v bode 125 a čl. II bodu 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2023, a čl. I bodov 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14 až 57, 65, 66, 71, 76 až 79, 82, 83, 90, 98, 102, 112 až 116, 118 a § 123bj v bode 125 a čl. II bodov 2 až 5 a bodu 10 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore