Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 296/2020 účinný od 01.01.2025

Platnosť od: 29.10.2020
Účinnosť od: 01.01.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUDDS2EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 296/2020 s účinnosťou od 01.01.2025 na základe 399/2022

Legislatívny proces k zákonu 399/2022
Legislatívny proces k zákonu 296/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje poskytovanie 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky.

§ 2 - Podmienky nároku na 13. dôchodok

Nárok na 13. dôchodok má poberateľ dôchodku, ktorý má v novembri kalendárneho roka nárok na výplatu

a)

starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku podľa osobitných predpisov,1)

b)

výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku prekvalifikovaného podľa osobitného predpisu2) zo starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku, dôchodku za výsluhu rokov, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku priznaného podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu,2)

c)

vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku po poberateľovi prekvalifikovaného starobného dôchodku, prekvalifikovaného invalidného dôchodku, prekvalifikovaného čiastočného invalidného dôchodku alebo prekvalifikovaného dôchodku za výsluhu rokov.

§ 3 - Suma 13. dôchodku
(1)

Suma 13. dôchodku

a)

je 300 eur, ak úhrn súm plnení podľa odseku 3 a § 2 je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,3)

b)

sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe, ak úhrn súm plnení podľa odseku 3 a § 2 je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; suma 13. dôchodku je najmenej 50 eur.

(2)

Suma 13. dôchodku podľa odseku 1 písm. b) sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(3)

Na určenie sumy 13. dôchodku sa do úhrnu súm plnení započítava aj

a)

dôchodok vyplácaný z cudziny, ktorý je obdobný dôchodku uvedenému v písmene b) alebo § 2,

b)

dôchodok vyplácaný podľa osobitného predpisu,2) ktorý nie je uvedený v § 2 písm. b) a c),

c)

dôchodok vyplácaný zo starobného dôchodkového sporenia okrem

1.

poslednej splátky starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom, ak je táto splátka vyplatená spolu s predposlednou splátkou,

2.

starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplateného programovým výberom v jednej splátke,

3.

podielu na prebytku z výnosov z umiestnenia prostriedkov technických rezerv podľa osobitného predpisu,3a)

d)

vyrovnávací príplatok,4)

e)

dávka vyplácaná z cudziny, ktorá je obdobná vyrovnávaciemu príplatku.

(4)

Na prepočet dôchodku podľa odseku 3 písm. a) a dávky podľa odseku 3 písm. e), ktoré sa poberateľovi dôchodku vyplácajú v cudzej mene, sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,5) ktorý je platný k 1. septembru kalendárneho roka, v ktorom je deň, ku ktorému sa suma 13. dôchodku určuje. Dôchodok a dávka prepočítané podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

§ 4 - Príslušnosť orgánu verejnej správy
(1)

Sociálna poisťovňa rozhoduje o

a)

13. dôchodku poberateľa dôchodku podľa § 2 písm. a), ak odsek 2 písm. a) neustanovuje inak,

b)

povinnosti vrátiť 13. dôchodok podľa písmena a) vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril.

(2)

V rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom2) príslušný útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len „úrad“) rozhoduje o

a)

13. dôchodku poberateľa dôchodku

1.

podľa § 2 písm. a), ak poberateľovi dôchodku podľa § 2 písm. a) vypláca dôchodok úrad,

2.

podľa § 2 písm. b) a c),

b)

povinnosti vrátiť 13. dôchodok podľa písmena a) vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril.

(3)

13. dôchodok poskytuje orgán verejnej správy, ktorý o 13. dôchodku rozhoduje. Ak poberateľovi dôchodku vypláca dôchodok podľa § 2 súčasne Sociálna poisťovňa a úrad, 13. dôchodok sa poskytne k dôchodku, ktorý je najvyšší. Ak je suma vyplácaných dôchodkov podľa § 2 rovnaká, 13. dôchodok poskytne Sociálna poisťovňa.

Spoločné ustanovenia
§ 5

13. dôchodok sa nezlučuje s dôchodkom, s ktorým sa vypláca.

§ 6
(1)

13. dôchodok sa vyplatí poberateľovi dôchodku v deň splatnosti dôchodku podľa § 2 v novembri kalendárneho roka.

(2)

Pri súbehu nárokov na výplatu viacerých dôchodkov podľa § 2 sa vyplatí len jeden 13. dôchodok.

(3)

Na poukazovanie 13. dôchodku sa vzťahujú osobitné predpisy.6)

§ 7
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie o

a)

13. dôchodku podľa § 4 ods. 1 písm. a) sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce konanie v dávkových veciach sociálneho poistenia,

b)

povinnosti vrátiť 13. dôchodok vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril podľa § 4 ods. 1 písm. b), sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce iné konanie ako konanie v dávkových veciach sociálneho poistenia,

c)

13. dôchodku podľa § 4 ods. 2 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu2) upravujúce konanie o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia.

(2)

Na konanie podľa § 4 ods. 1 v prvom stupni je príslušné ústredie Sociálnej poisťovne.

(3)

Konanie o 13. dôchodku sa začína z podnetu orgánu verejnej správy, ktorý o 13. dôchodku rozhoduje.

(4)

O priznaní 13. dôchodku sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie; správny poriadok sa vzťahuje primerane.

(5)

Na vymáhanie pohľadávky na 13. dôchodku, ktorý poskytuje Sociálna poisťovňa, sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce konanie vo veciach vymáhania pohľadávok.

§ 8
(1)

13. dôchodok sa zvýši alebo zníži a vyplatí sa vo vyššej sume alebo v nižšej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na 13. dôchodok.

(2)

Ak sa 13. dôchodok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, poberateľ dôchodku je povinný vrátiť 13. dôchodok vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril. Nárok na vrátenie 13. dôchodku vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď Sociálna poisťovňa alebo úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa jeho neoprávnenej výplaty.

(3)

Sociálna poisťovňa alebo úrad zúčtuje 13. dôchodok vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, s vyplácaným dôchodkom podľa § 2; takto znížená suma dôchodku podľa § 2 nesmie byť v úhrne s inými dávkami vyplácanými podľa osobitných predpisov7) nižšia ako suma, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia.

§ 9

Poberateľ dôchodku podľa § 2 je povinný do 31. augusta kalendárneho roka oznámiť príslušnému orgánu verejnej správy spôsobom ním určeným mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku podľa § 3 ods. 3 písm. a) a dávky podľa § 3 ods. 3 písm. e).

§ 10

Štát poskytuje finančné prostriedky na úhradu nákladov na 13. dôchodok a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou. Finančné prostriedky podľa prvej vety sa poukazujú prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na osobitný účet

a)

Sociálnej poisťovne, ak 13. dôchodok poskytuje Sociálna poisťovňa,

b)

spravovaný úradom, ak 13. dôchodok poskytuje úrad.

§ 11 - Prechodné ustanovenia
(1)

Nárok na 13. dôchodok v roku 2020 má poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2020 nárok na výplatu dôchodku podľa § 2.

(2)

13. dôchodok, na ktorý vznikne nárok podľa odseku 1, sa vyplatí poberateľovi dôchodku v deň splatnosti dôchodku podľa § 2 v decembri 2020.

(3)

Poberateľ dôchodku je povinný do 15. novembra 2020 oznámiť príslušnému orgánu verejnej správy spôsobom ním určeným mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku podľa § 3 ods. 3 písm. a) a dávky podľa § 3 ods. 3 písm. e).

(4)

Na prepočet dôchodku podľa § 3 ods. 3 písm. a) a dávky podľa § 3 ods. 3 písm. e), ktoré sa poberateľovi dôchodku podľa odseku 3 vyplácajú v cudzej mene, sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,5) ktorý je platný k 1. októbru 2020. Dôchodok a dávka prepočítané podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

§ 12 - Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2022
(1)

Nárok na 13. dôchodok v júli 2022 má poberateľ dôchodku, ktorý má v júli 2022 nárok na výplatu dôchodku podľa § 2.

(2)

Nárok na 13. dôchodok v novembri 2022 nevzniká.

(3)

Na účel určenia sumy 13. dôchodku podľa odseku 1 sa na prepočet dôchodku podľa § 3 ods. 3 písm. a) a dávky podľa § 3 ods. 3 písm. e), ktoré sa poberateľovi dôchodku vyplácajú v cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,5) ktorý je platný k 1. máju 2022. Dôchodok a dávka prepočítané podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

(4)

13. dôchodok podľa odseku 1 sa vyplatí poberateľovi dôchodku v deň splatnosti dôchodku podľa § 2 v júli 2022.

(5)

Poberateľ dôchodku podľa § 2 je povinný na účely odseku 1 oznámiť do 5. júna 2022 príslušnému orgánu verejnej správy spôsobom ním určeným mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku podľa § 3 ods. 3 písm. a) a dávky podľa § 3 ods. 3 písm. e).

(6)

Na 13. dôchodok podľa odseku 1 sa § 3 ods. 1 až 3, § 4, § 5, § 6 ods. 2 a 3, § 7, § 8 a 10 vzťahujú rovnako.

§ 13 - Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia
(1)

Nárok na 13. dôchodok v decembri 2022 má poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2022 nárok na výplatu dôchodku podľa § 2.

(2)

Suma 13. dôchodku podľa odseku 1 sa určí ako súčin sumy 13. dôchodku podľa § 3 ods. 1 a čísla 0,7. Suma 13. dôchodku určená podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(3)

Na účel určenia sumy 13. dôchodku podľa odseku 1 sa na prepočet dôchodku podľa § 3 ods. 3 písm. a) a dávky podľa § 3 ods. 3 písm. e), ktoré sa poberateľovi dôchodku vyplácajú v cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,5) ktorý je platný k 1. októbru 2022. Dôchodok a dávka prepočítané podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

(4)

13. dôchodok podľa odseku 1 sa vyplatí poberateľovi dôchodku v deň splatnosti dôchodku podľa § 2 v decembri 2022.

(5)

Poberateľ dôchodku podľa § 2 je povinný na účely odseku 1 oznámiť do 4. novembra 2022 príslušnému orgánu verejnej správy spôsobom ním určeným mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku podľa § 3 ods. 3 písm. a) a dávky podľa § 3 ods. 3 písm. e).

(6)

Na 13. dôchodok podľa odseku 1 sa § 3 ods. 3, § 4, § 5, § 6 ods. 2 a 3, § 7, § 8 a 10 vzťahujú rovnako.

§ 14 - Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia
(1)

Nárok na 13. dôchodok v decembri 2023 má poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2023 nárok na výplatu dôchodku podľa § 2.

(2)

Suma 13. dôchodku podľa odseku 1 je 300 eur.

(3)

13. dôchodok podľa odseku 1 sa vyplatí v decembri 2023.

(4)

Na 13. dôchodok podľa odseku 1 sa § 4, § 5, § 6 ods. 2 a 3, § 7, § 8 ods. 2 a 3 a § 10 vzťahujú rovnako.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 59/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 57/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 389/2019 Z. z., zákona č. 420/2019 Z. z. a zákona č. 46/2020 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 89 ods. 2 sa za slovom „dieťa“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a 13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov8e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8e sa vypúšťa.

2.
V § 111 ods. 2 sa vypúšťajú slová „13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov,8e)“.

Čl. III

Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení zákona č. 608/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 183/2011 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákon č. 46/2020 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 13y ods. 2 sa za slovom „zabezpečenia“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a 13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov2ba)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ba sa vypúšťa.

2.
V § 13zn ods. 2 sa vypúšťajú slová „13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov,2ba)“.

Čl. IV

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 153/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z. a zákona č. 46/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 143al sa vkladá § 143am, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠143am
Prechodné ustanovenie účinné od 31. októbra 2020
Ustanovenie § 143al sa od 31. októbra 2020 nepoužije.“.

Čl. V

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z. a zákona č. 275/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 13 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa piaty bod.
2.
V § 13 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa štvrtý bod.
3.
V prvej časti tretej hlave sa vypúšťa siedmy diel.

Doterajší ôsmy diel sa označuje ako siedmy diel.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56aa sa vypúšťa.

4.
V § 82 sa vypúšťa odsek 10.
5.
V § 109 ods. 2 sa za slovami „vyplácanie dávky“ vypúšťa čiarka a slová „ak § 77a neustanovuje inak“.
6.
V § 162 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
7.
V § 163 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
8.
V § 168a ods. 1 sa slová „ods. 2, 13. dôchodok pre poberateľa sociálneho dôchodku a poberateľa invalidného dôchodku podľa § 70 ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
9.
V § 225h ods. 3 sa vypúšťa písmeno i).
10.
V § 225m ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
11.
V § 226 ods. 1 písm. o) sa vypúšťa šiesty bod.
12.
V § 226 ods. 1 písm. p) sa vypúšťa šiesty bod.
13.
V § 226 ods. 1 písm. q) sa vypúšťa šiesty bod.
14.
V § 233 ods. 10 prvej vete sa slová „zákonom a“ nahrádzajú slovom „zákonom,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a na účely poskytovania 13. dôchodku101c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 101c znie:

„101c) Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

15.
V § 233 ods. 11 sa slová „zákonom a“ nahrádzajú slovom „zákonom,“ a za slovo „pohľadávok“ sa vkladajú slová „a na účely poskytovania 13. dôchodku“.

Čl. VI

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení takto:

V § 11 ods. 6 sa vypúšťajú slová „vrátane 13. dôchodku tohto poberateľa,“.

Čl. VII

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 226/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z. a zákona č. 275/2020 Z. z. sa mení takto:

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VIII

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z. a zákona č. 275/2020 Z. z. sa mení takto:

V § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

Čl. IX

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z. a zákona č. 275/2020 Z. z. sa mení takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 49 sa citácia „zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

Čl. X

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 99 ods. 4 sa vypúšťa písmeno h).

Poznámka pod čiarou k odkazu 64 sa vypúšťa.

2.
V § 106 ods. 4, § 109 ods. 1 druhej vete a § 110 ods. 11 sa vypúšťajú slová „13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov,64)“.

Čl. XI

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. októbra 2020 okrem čl. V bodu 12, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021, a čl. V bodu 13, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 292/2020 Z. z.

  URČENIE SUMY 13. DÔCHODKU PODĽA § 3 ods. 1 písm. b)

  Suma 13. dôchodku podľa § 3 ods. 1 písm. b) sa určí podľa tohto vzorca:

  TD = max {300 – 0,36 * (D – ŽM); 50},

  kde

  TD je suma 13. dôchodku,

  D je suma dôchodku alebo úhrn súm plnení,

  ŽM je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Poznámky

 • 1)

  § 125 ods. 5, 6 a 9 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 3a)

  § 42a zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 293ej zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 105/2019 Z. z.

 • 5)

  Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení. Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení.§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 659/2007 Z. z.

 • 6)

  § 100 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 117 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore