Hore

Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68921
Dôvodové správy: 1798
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.02.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 289/2008 účinný od 01.01.2019 do 31.03.2019


Platnosť od: 31.07.2008
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.03.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie, Daň z pridanej hodnoty, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18 JUD236 DS14 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 289/2008 účinný od 01.01.2019 do 31.03.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 289/2008 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 368/2018


§ 1
Základné ustanovenie

(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice a pokladnice e-kasa klient na evidenciu tržieb na území Slovenskej republiky,
b)
postavenie a činnosť servisnej organizácie súvisiace s používaním elektronickej registračnej pokladnice,
c)
konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie1) predáva tovar alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ“); tento zákon sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na území Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 2
Vymedzenie základných pojmov


Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
elektronickou registračnou pokladnicou
1.
elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
2.
počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou,
b)
pokladnicou e-kasa klient
1.
on-line registračná pokladnica,
c)
on-line registračnou pokladnicou súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania, ktoré zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na svojom webovom sídle, a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa tohto zákona,
d)
virtuálnou registračnou pokladnicou služba zriadená finančným riaditeľstvom, ktorá komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia a ktorá je poskytovaná výlučne prostredníctvom
1.
mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a
2.
klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle,
e)
koncovým zariadením elektronické zariadenie, ktoré umožňuje prístup do prostredia virtuálnej registračnej pokladnice a tlač pokladničných dokladov, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“,
f)
klientskym prostredím webová aplikácia, prostredníctvom ktorej sa zadávajú údaje o pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“,
g)
prevádzkovou pamäťou technické zariadenie, v ktorom sa uchovávajú všetky údaje týkajúce sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a výsledky finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a ktoré je riadené výlučne vstavaným registračným programom elektronického registračného zariadenia,
h)
vstavaným registračným programom program, ktorý riadi evidenciu predaja tovaru alebo evidenciu poskytovania služby,
i)
vlastným registračným programom program, ktorý riadi prípravu údajov o predaji tovaru alebo o poskytovaní služby pred tým, ako sú prostredníctvom komunikačného modulu zaevidované vo fiskálnej tlačiarni; vlastný registračný program musí komunikovať so vstavaným registračným programom na základe komunikačného protokolu a môže byť umiestnený len v počítači, ktorý prostredníctvom komunikačného modulu komunikuje so vstavaným registračným programom,
j)
fiskálnou pamäťou technické zariadenie, ktoré umožňuje jednorazový a trvalý zápis údajov z dennej uzávierky,
k)
fiskálnou tlačiarňou elektronické registračné zariadenie, ktoré je vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, tlačiarňou a komunikačným modulom, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
l)
komunikačným modulom technické zariadenie, ktoré umožňuje prenos údajov definovaných výrobcom fiskálnej tlačiarne medzi počítačom a fiskálnou tlačiarňou, ktoré slúžia na evidenciu finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby,
m)
systémom e-kasa prostredie zriadené finančným riaditeľstvom, ktoré slúži na evidenciu dátových správ zasielaných prostredníctvom pokladnice e-kasa klient,
n)
pokladničným programom program on-line registračnej pokladnice, ktorý zabezpečuje splnenie požiadaviek podľa § 4a ods. 2,
o)
chráneným dátovým úložiskom zabezpečené technické zariadenie, ktoré zabezpečuje jednorazový a trvalý nešifrovaný zápis dátových správ a ostatných údajov vytlačených alebo odoslaných on-line registračnou pokladnicou; ďalšie požiadavky na chránené dátové úložisko určí finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
p)
e-kasa zónou podnikateľa internetová zóna, ktorá je zriadená na webovom sídle finančného riaditeľstva a ktorá slúži na správu pokladnice e-kasa klient a vytváranie prehľadov o tržbách podnikateľa evidovaných v systéme e-kasa,
q)
unikátnym identifikátorom kupujúceho číselný znak alebo alfanumerický reťazec, ktorý slúži na identifikáciu kupujúceho; unikátnym identifikátorom kupujúceho môže byť daňové identifikačné číslo,
r)
unikátnym identifikátorom dokladu kód pridelený systémom e-kasa, ktorý slúži na overenie pravosti a platnosti pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“,
s)
jedinečným identifikátorom pokladničného programu a chráneného dátového úložiska údaj, ktorý špecifikuje názov a verziu pokladničného programu a chráneného dátového úložiska; náležitosti tohto identifikátora zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
t)
podpisovým kódom podnikateľa kód vygenerovaný pokladnicou e-kasa klient v čase vyhotovenia pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“, ktorý slúži na identifikáciu podnikateľa; náležitosti podpisového kódu podnikateľa zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
u)
overovacím kódom podnikateľa kód vyhotovený pokladnicou e-kasa klient v čase vyhotovenia pokladničného dokladu alebo dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“; náležitosti overovacieho kódu podnikateľa zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
v)
hraničnou dobou odozvy časový úsek od prvého pokusu o odoslanie dátovej správy, počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na pridelenie unikátneho identifikátora dokladu zo systému e-kasa; hraničná doba odozvy je 2 sekundy,
w)
dátovou správou údaje uvedené na pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ a iné údaje zasielané z pokladnice e-kasa klient do systému e-kasa; náležitosti dátovej správy zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
x)
identifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice súbor údajov potrebných na vyhotovenie pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“, ktoré jednoznačne identifikujú on-line registračnú pokladnicu podnikateľa,
y)
autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice údaje, ktoré umožňujú overiť identitu on-line registračnej pokladnice pri komunikácii so systémom e-kasa,
z)
tržbou platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou, ktorá oprávňuje na nákup tovaru alebo na poskytnutie služby, okrem platby prijatej bezhotovostne prevodom na účet podnikateľa; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok,
aa)
tovarom akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom,
ab)
službou služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností2) uvedená v prílohe č. 1,
ac)
predajným miestom miesto, kde sa prijíma tržba,
ad)
ochranným znakom znak, ktorý obsahuje písmená „M“ a „F“, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
ae)
daňovým kódom elektronickej registračnej pokladnice kód pridelený daňovým úradom,
af)
kódom pokladnice e-kasa klient kód pridelený daňovým úradom,
ag)
obratom tržby znížené o sumu záporného obratu,
ah)
záporným obratom súčet súm
1.
vrátení tovaru,
2.
záporných položiek evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient a
3.
zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb,
ai)
vrátením tovaru evidovanie vrátenej platby za vrátený tovar, za tovar alebo za poskytnutú službu pri ich reklamácii alebo za neposkytnutú službu, pričom pokladničný doklad bol uzavretý; pri evidovanej položke v pokladnici e-kasa klient sa uvedie pôvodný identifikátor pokladničného dokladu, ku ktorému sa vrátená platba vzťahuje,
aj)
identifikátorom pokladničného dokladu číslo pokladničného dokladu, ktorý je vyhotovený pri predaji tovaru alebo pri poskytnutí služby elektronickou registračnou pokladnicou, alebo unikátny identifikátor pokladničného dokladu, ktorý je vyhotovený pri predaji tovaru alebo pri poskytnutí služby pokladnicou e-kasa klient; pri prekročení hraničnej doby odozvy je na účely vrátenia tovaru alebo opravy evidovanej položky identifikátorom pokladničného dokladu overovací kód podnikateľa,
ak)
zápornou položkou suma za vykúpené zálohované obaly,3)
al)
opravou v elektronickej registračnej pokladnici zrušenie evidovanej položky, ktorá ešte nebola vytlačená na pokladničnom doklade,
am)
opravou zaslanej položky v pokladnici e-kasa klient oprava zaslaných údajov do systému e-kasa alebo uložených v chránenom dátovom úložisku pri prekročení hraničnej doby odozvy s uvedením pôvodného identifikátora pokladničného dokladu, ku ktorému sa položka vzťahuje,
an)
stornom zrušenie evidovanej položky po jej vytlačení na pokladničnom doklade z elektronickej registračnej pokladnice, pričom pokladničný doklad nebol uzavretý,
ao)
položkou údaj o predanom tovare alebo o vrátenom tovare evidovanom v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient alebo údaj o poskytnutej službe evidovanej v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient,
ap)
kumulovaným obratom súčet všetkých obratov evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici od jej uvedenia do prevádzky alebo v pokladnici e-kasa klient od začiatku jej používania,
aq)
pokladničným dokladom doklad o prijatí tržby, doklad o vrátení platby za vrátený tovar, doklad o vrátení platby za tovar alebo poskytnutú službu pri ich reklamácii, doklad o vrátení platby za neposkytnutú službu alebo doklad o vrátení platby za vykúpené zálohované obaly vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient,
ar)
paragónom náhradný doklad vyhotovený namiesto pokladničného dokladu,
as)
kontrolným záznamom kópia číselných údajov z pokladničných dokladov a dokladov podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu uložená v elektronickej podobe s definovanou štruktúrou spracovateľnou počítačom a kópia pokladničných dokladov, dokladov podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu a denných uzávierok uložených v elektronickej podobe nezávisle od obsluhy elektronickej registračnej pokladnice,
at)
dennou uzávierkou tlačový výstup z elektronickej registračnej pokladnice, ktorý obsahuje údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby,
au)
intervalovou uzávierkou tlačový výstup, ktorý obsahuje podrobné údaje alebo súhrnné údaje z fiskálnej pamäte za zvolený časový interval,
av)
prehľadovou uzávierkou tlačový výstup, ktorý obsahuje údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby od začiatku predaja tovaru alebo poskytovania služby v konkrétnom dni,
aw)
knihou elektronickej registračnej pokladnice kniha so vzostupne číslovanými stranami, ktorá je nerozoberateľná a musí byť umiestnená na predajnom mieste spolu s elektronickou registračnou pokladnicou; vzor knihy elektronickej registračnej pokladnice je uvedený v prílohe č. 3,
ax)
plombou známka, ktorá sa nedá z elektronickej registračnej pokladnice odlepiť bez jej pretrhnutia alebo iného viditeľného poškodenia a obsahuje ochranné prvky, ktoré znemožňujú jej falšovanie,
ay)
dátovým médiom pamäťové médium, ktoré je schopné zabezpečiť uchovanie kontrolných záznamov a údajov z fiskálnej pamäte bez potreby napájania elektronickej registračnej pokladnice zdrojom elektrickej energie,
az)
komunikačným protokolom súbor príkazov, sekvencií, funkcií a informácií, na základe ktorých vykonáva vstavaný registračný program svoju činnosť.
zobraziť paragraf
§ 3
Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient

(1)
Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí; túto povinnosť nemá podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, okrem podnikateľa, ktorý pokračuje v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu.4)
(2)
Povinnosť evidovať tržbu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
a)
predaj
1.
cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
2.
mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska,5) v bankách, 6) v pobočkách zahraničných bánk7) a na numizmatických burzách,
3.
poštových cenín na filatelistických burzách,
4.
tovaru prostredníctvom predajných automatov,
5.
tovaru na dobierku,
6.
doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
7.
tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
8.
tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím;8) to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
9.
živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
10.
tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
11.
tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov,
b)
služby poskytované
1.
fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím;8) to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
2.
vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
3.
v rámci praktického vyučovania žiakov,
4.
prostredníctvom predajných automatov.
(3)
Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice alebo do pokladnice e-kasa klient hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici-kasa klient, pričom vyhotoví doklad označený slovom „VKLAD“.
(4)
Podnikateľ je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient na všetkých predajných miestach. Podnikateľ je povinný umiestniť elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste tak, aby údaje na zobrazovacom zariadení pre zákazníka boli zákazníkovi čitateľné. Na predajnom mieste nesmie byť umiestnená elektronická registračná pokladnica, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 a 2 alebo nebola uvedená do prevádzky podľa § 7 alebo pokladnica e-kasa klient, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4a.
(5)
Podnikatelia, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení9) a predávajú tovar alebo poskytujú službu na tom istom predajnom mieste, môžu používať jednu spoločnú elektronickú registračnú pokladnicu.
(6)
Podnikateľ je povinný vyhotovovať doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“
a)
pri zaznamenávaní údajov v rámci skúšobnej prevádzky,
b)
pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a po jej oprave,
c)
v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient, alebo
d)
v rámci vyhotovovania ďalších iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú informácie o cene tovaru alebo služby; toto sa nevzťahuje na doklady, ktoré budú vyhotovené pri predaji tovaru alebo pri poskytnutí služby, za ktoré bude tržba prijatá bezhotovostne.
(7)
Podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa tohto zákona povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient tak, aby toto oznámenie bolo pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak podnikateľ nemá povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient podľa § 3 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo písm. b) prvého bodu, je povinný mať na predajnom mieste na účely kontroly podľa § 17 ods. 1 preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom8) alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.
zobraziť paragraf
§ 3a
Konanie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa

(1)
Ak na predajnom mieste nie je dostupný internetový signál, podnikateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa ktorémukoľvek daňovému úradu a túto skutočnosť preukázať. Žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme spôsobom podľa daňového poriadku9a) prostredníctvom elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle.
(2)
Daňový úrad vydá rozhodnutie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa; proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. O nevyhovení žiadosti o povolenie odkladu podľa odseku 1 daňový úrad zašle podnikateľovi rozhodnutie. Daňový úrad je povinný vydať rozhodnutia bez zbytočného odkladu.
(3)
Ak podnikateľovi bolo vydané rozhodnutie podľa odseku 2 prvej vety, podnikateľ je povinný evidovať tržbu v systéme e-kasa prostredníctvom on-line registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu po jej prijatí a uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu nedostupnosti internetového signálu zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa, je povinný ju zaslať najneskôr do 30 dní od jej uloženia; ak nemožno zaevidovať údaje z dátovej správy do systému e-kasa najneskôr v posledný deň tejto lehoty z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota sa považuje za zachovanú, ak sú údaje z dátovej správy zaevidované v systéme e-kasa do 48 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.
(4)
Ak zanikol dôvod, na základe ktorého daňový úrad vydal rozhodnutie podľa odseku 2 prvej vety, podnikateľ je povinný oznámiť daňovému úradu túto skutočnosť do ôsmich dní odo dňa, keď sa o nej preukázateľne dozvedel.
(5)
Ak daňový úrad alebo colný úrad zistí, že zanikol dôvod, na základe ktorého bolo vydané rozhodnutie podľa odseku 2 prvej vety, daňový úrad toto rozhodnutie zruší.
(6)
Odvolacím orgánom je finančné riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie finančného riaditeľstva, je odvolacím orgánom prezident finančnej správy, ktorý rozhoduje na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie.
(7)
Rozhodnutie podľa odseku 2 druhej vety, ktoré je právoplatné, môže z vlastného podnetu alebo iného podnetu preskúmať finančné riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie finančného riaditeľstva, rozhodnutie môže preskúmať prezident finančnej správy na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie. Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemôže rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí jedného roka od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.
(8)
Návrh na obnovu konania sa podáva v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa podnikateľ preukázateľne dozvedel o dôvodoch obnovy konania.
zobraziť paragraf
§ 4a
Požiadavky na pokladnicu e-kasa klient

(1)
Na účely plnenia povinnosti podľa § 3 ods. 1 možno používať len pokladnicu e-kasa klient podľa § 2 písm. b).
(2)
Pokladnica e-kasa klient musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
zobrazenie unikátneho identifikátora dokladu na pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“,
b)
zobrazenie čitateľného QR kódu spracovateľného technickými zariadeniami, ktorého náležitosti zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
c)
vyhotovenie dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD", „VKLAD“ alebo „VÝBER“ tak, aby obsahoval unikátny identifikátor dokladu,
d)
vytlačenie dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD" tak, aby obsahoval v každom treťom riadku tohto dokladu slová „NEPLATNÝ DOKLAD“,
e)
zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok,
f)
vytlačenie pokladničného dokladu,
g)
vytlačenie kópie pokladničného dokladu tak, aby neobsahoval unikátny identifikátor dokladu, QR kód, overovací kód podnikateľa a podpisový kód podnikateľa,
h)
zobrazenie slov „OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU“ na pokladničnom doklade za QR kódom,
i)
zobrazenie slov „OFF-LINE DOKLAD“ na pokladničnom doklade pred povinnými údajmi podľa § 8 ods. 9, ak bola prekročená hraničná doba odozvy,
j)
číslovanie pokladničných dokladov, dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ sekvenčne v jednom rade pre každý kalendárny mesiac vzostupne od čísla jeden (ďalej len „poradové číslo“),
k)
uloženie dátovej správy pri prekročení hraničnej doby odozvy alebo pri postupe podľa § 3a ods. 3 v chránenom dátovom úložisku a jej dodatočné zaevidovanie v systéme e-kasa podľa § 3 ods. 1, 3 a 7 alebo jej zaslanie do systému e-kasa podľa § 3a ods. 3,
l)
komunikáciu so systémom e-kasa za podmienok, ktoré zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
m)
uloženie dátových správ a ostatných údajov vytlačených alebo odoslaných on-line registračnou pokladnicou v chránenom dátovom úložisku a prístup k nim,
n)
uloženie autentifikačných údajov a identifikačných údajov v chránenom dátovom úložisku v štruktúre, ktorú zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
o)
vyhotovenie pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ „VKLAD“ alebo „VÝBER“ z on-line registračnej pokladnice, a to až po zaevidovaní dátovej správy v systéme e-kasa; to neplatí, ak sa prekročí hraničná doba odozvy,
p)
elektronické zaslanie pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient kupujúcemu až po zaevidovaní dátovej správy v systéme e-kasa; to neplatí, ak sa prekročí hraničná doba odozvy,
q)
zhodu údajov podľa § 8 ods. 2, 7 a 10 s údajmi zasielanými do systému e-kasa podľa § 8a,
r)
zasielanie údajov podľa § 8a do systému e-kasa,
s)
zobrazenie informácie pre podnikateľa o uplynutí platnosti autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice najneskôr 30 dní pred uplynutím tejto lehoty,
t)
zasielanie jedinečného identifikátora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska pri odoslaní každej dátovej správy.
(3)
Tlačiareň, ktorá bude komunikovať s pokladnicou e-kasa klient, musí umožňovať vytlačenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok a vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené. Obsah alebo usporiadanie údajov výsledných výstupov vytvorených pokladnicou e-kasa klient nie je možné ďalej doplňovať alebo upravovať.
(4)
Používať iné klientske prostredie pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice podnikateľom, okrem klientskeho prostredia podľa § 2 písm. d) druhého bodu, je zakázané.
zobraziť paragraf
§ 4b
Konanie o certifikácii

(1)
Konanie o certifikácii vykonáva Colný úrad Bratislava.
(2)
Konanie o certifikácii začína na základe žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice dňom jej doručenia Colnému úradu Bratislava. Žiadosť sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Žiadosť obsahuje
a)
ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a adresu trvalého pobytu, miesto podnikania podnikateľa, daňové identifikačné číslo, ak nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
b)
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zástupcu, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, ak nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
c)
prílohu, ktorou sú najmä doklady deklarujúce zhodu elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu s vlastným registračným programom s technickými požiadavkami podľa osobitného predpisu,11) výkresová dokumentácia vrátane schém zapojenia, výrobná dokumentácia, zdrojové kódy, dokumentácia vlastného registračného programu, používateľský a servisný manuál.
(3)
Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný k žiadosti podľa odseku 2 predložiť aj vzorový model elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu s vlastným registračným programom.
(4)
Colný úrad Bratislava je oprávnený výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice vyzvať aj na predloženie ďalších dokladov a vecí, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie splnenia požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň spolu s vlastným registračným programom podľa § 4 ods. 2 až 4.
(5)
Vzorový model elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu s vlastným registračným programom sa Colnému úradu Bratislava poskytne počas celej doby výroby elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu s vlastným registračným programom a desať rokov bezprostredne nasledujúcich po skončení výroby elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu s vlastným registračným programom. Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný na výzvu Colného úradu Bratislava v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, vymeniť vzorový model elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu s vlastným registračným programom, v ktorého prospech bolo rozhodnutie o certifikácii vydané, za rovnaký model alebo poskytnúť ďalší rovnaký model bez náhrady.
(6)
Pri vydávaní rozhodnutia o certifikácii Colný úrad Bratislava prihliada aj na technickú dokumentáciu z procesu posudzovania zhody, ktorá deklaruje splnenie technických požiadaviek ustanovených osobitným predpisom,11) pričom fiskálna tlačiareň spolu s vlastným registračným programom môže byť certifikovaná v rámci elektronickej registračnej pokladnice podľa § 2 písm. a) druhého bodu ako celok alebo ako samostatné elektronické registračné zariadenie.
(7)
Colný úrad Bratislava po posúdení predložených dokladov a vecí a overení splnenia požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň spolu s vlastným registračným programom podľa § 4 ods. 2 až 4 vydá rozhodnutie o certifikácii. Vo výroku rozhodnutia o certifikácii sa uvedie nezameniteľne druhové a typové označenie elektronickej registračnej pokladnice alebo druhové a typové označenie fiskálnej tlačiarne spolu s verziou vlastného registračného programu. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
(8)
Ak elektronická registračná pokladnica alebo fiskálna tlačiareň spolu s vlastným registračným programom nespĺňa niektorú z požiadaviek podľa § 4 ods. 2 až 4 alebo ak výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice nepredloží na výzvu Colného úradu Bratislava všetky doklady alebo veci podľa odsekov 2 až 4, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie splnenia požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň spolu s vlastným registračným programom podľa § 4 ods. 2 až 4, Colný úrad Bratislava vydá rozhodnutie o zamietnutí certifikácie.
(9)
Colný úrad Bratislava je povinný o žiadosti podľa odseku 2 rozhodnúť do 90 dní od začatia konania o certifikácii; túto lehotu môže v odôvodnených prípadoch odvolací orgán predĺžiť o 90 dní. O predĺžení lehoty s uvedením dôvodov Colný úrad Bratislava písomne upovedomí výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice.
(10)
Odvolacím orgánom je finančné riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie finančného riaditeľstva, je odvolacím orgánom prezident finančnej správy, ktorý rozhoduje na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie.
(11)
Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať finančné riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie finančného riaditeľstva, prezident finančnej správy na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie. Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemôže rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí jedného roka od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.
(12)
Návrh na obnovu konania sa podáva v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania preukázateľne dozvedel o dôvodoch obnovy konania.
(13)
Konaniu o certifikácii podlieha aj akákoľvek zmena elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu s vlastným registračným programom, ktorá má vplyv na splnenie požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň spolu s vlastným registračným programom podľa § 4 ods. 2 až 4.
(14)
Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný vyrábať, dovážať alebo uvádzať na trh len takú elektronickú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň spolu s vlastným registračným programom, ktorá je totožná so vzorovým modelom elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu s vlastným registračným programom poskytnutými Colnému úradu Bratislava, ktorých druhové a typové označenie a verzia vlastného registračného programu sú uvedené v rozhodnutí o certifikácii.
(15)
Ak výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice poruší povinnosť podľa odseku 5 poslednej vety alebo odseku 14, Colný úrad Bratislava rozhodnutie o certifikácii zruší. Colný úrad Bratislava rozhodnutie o certifikácii nezruší, ak výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice hodnoverne preukáže, že nemôže splniť povinnosť podľa odseku 5 poslednej vety.
(16)
Ak Colný úrad Bratislava zruší rozhodnutie o certifikácii, oznámi to finančnému riaditeľstvu a finančné riaditeľstvo je povinné o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informovať podnikateľa.
(17)
Finančné riaditeľstvo vypracúva na základe právoplatných rozhodnutí o certifikácii podľa odseku 7 zoznam certifikovaných elektronických registračných pokladníc alebo fiskálnych tlačiarní vrátane vlastného registračného programu, ktorý priebežne aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle.
zobraziť paragraf
§ 4c
Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska

(1)
Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska vykonáva finančné riaditeľstvo.
(2)
Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska začína na základe žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska dňom jej doručenia finančnému riaditeľstvu. Žiadosť sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a adresu trvalého pobytu, miesto podnikania podnikateľa, identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zástupcu, identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
c)
prílohu, ktorou sú najmä výsledky testovania podľa testovacích scenárov zverejnených na webovom sídle finančného riaditeľstva s vyplneným testovacím protokolom, používateľský manuál, skompilovaná verzia pokladničného programu, funkčná špecifikácia pokladničného programu a chráneného dátového úložiska s popisom funkcionalít a povahou ich fungovania, prepojenia a závislosti funkcionalít.
(3)
Finančné riaditeľstvo je oprávnené výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska vyzvať aj na predloženie ďalších dokladov a vecí, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie splnenia požiadaviek na on-line registračnú pokladnicu podľa § 4a ods. 2.
(4)
Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je povinný finančnému riaditeľstvu poskytnúť pokladničný program a chránené dátové úložisko počas celej výroby a predaja a počas piatich rokov, ktoré bezprostredne nasledujú po skončení výroby a predaja.
(5)
Finančné riaditeľstvo po posúdení predložených dokladov a vecí a overení splnenia požiadaviek na pokladničný program a chránené dátové úložisko podľa § 4a ods. 2 vydá rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska. Vo výroku rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska sa uvedie názov, verzia a jedinečný identifikátor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. Rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je platné najviac päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
(6)
Ak pokladničný program alebo chránené dátové úložisko nespĺňa niektorú z požiadaviek podľa § 4a ods. 2 alebo ak výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska nepredloží všetky doklady alebo veci podľa odsekov 2 a 3, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie splnenia požiadaviek na pokladničný program alebo chránené dátové úložisko podľa § 4a ods. 2, finančné riaditeľstvo vydá rozhodnutie o zamietnutí certifikácie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.
(7)
Finančné riaditeľstvo je povinné o žiadosti podľa odseku 2 rozhodnúť do 90 dní od začatia konania o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska; túto lehotu môže v odôvodnených prípadoch odvolací orgán predĺžiť o 90 dní. O predĺžení lehoty s uvedením dôvodov finančné riaditeľstvo písomne upovedomí výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.
(8)
Odvolacím orgánom je prezident finančnej správy, ktorý rozhoduje na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie.
(9)
Proti rozhodnutiu, ktoré je právoplatné, nemožno podať opravné prostriedky.
(10)
Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je povinný oznámiť finančnému riaditeľstvu každú aktualizáciu pokladničného programu spolu s popisom vykonaných zmien do 15 dní odo dňa ich vykonania. Súčasťou oznámenia je aj aktualizovaná dokumentácia pokladničného programu spolu so skompilovanou verziou pokladničného programu. Finančné riaditeľstvo posúdi vykonané zmeny, a ak tieto majú vplyv na požiadavky na pokladničný program podľa § 4a ods. 2 alebo na výsledky testovacích scenárov podľa odseku 2 písm. c), vyzve výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, aby postupoval primerane podľa odseku 2. Pri zmene alebo pri úprave chráneného dátového úložiska sa primerane postupuje podľa prvej až tretej vety a odseku 2.
(11)
Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je povinný predať podnikateľovi len taký pokladničný program a chránené dátové úložisko, na ktoré finančné riaditeľstvo vydalo rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.
(12)
Ak výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska poruší povinnosť podľa odseku 4 alebo odseku 10, finančné riaditeľstvo rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska zruší a o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informuje podnikateľa. Informáciu o zrušení rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska finančné riaditeľstvo uvedie na svojom webovom sídle do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(13)
Podnikateľ je povinný po zrušení rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa odseku 12 ukončiť používanie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska najneskôr do 30 dní od doručenia informácie o zrušení rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska. Ak informácia podľa odseku 12 podnikateľovi nebola zaslaná, podnikateľ je povinný ukončiť používanie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska najneskôr do 30 dní odvtedy, keď mu daňový úrad alebo colný úrad túto skutočnosť oznámil pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona.
(14)
Finančné riaditeľstvo vypracúva na základe právoplatných rozhodnutí o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa odseku 5 a rozhodnutí o zrušení certifikácie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa odseku 12 zoznam certifikovaných pokladničných programov a chránených dátových úložísk, ktorý priebežne aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle. Tento zoznam obsahuje najmä obchodné meno, sídlo alebo adresu trvalého pobytu výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, jedinečný identifikátor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska a dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 5 alebo odseku 12.
zobraziť paragraf
§ 7a
Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a začatie používania pokladnice e-kasa klient

(1)
Na účely pridelenia kódu pokladnice e-kasa klient podnikateľ predloží písomnú žiadosť na ktorýkoľvek daňový úrad; ak sa žiadosť podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme podľa osobitného predpisu.19) Žiadosť obsahuje najmä identifikačné údaje podľa § 7 ods. 1 písm. a) prvého alebo druhého bodu. Po overení údajov daňový úrad bez zbytočného odkladu pridelí kód pokladnice e-kasa klient a spolu s prihlasovacími údajmi ho doručí podnikateľovi.
(2)
Ak má žiadosť nedostatky, vyzve daňový úrad podnikateľa, aby ich podľa jeho pokynu v určenej lehote odstránil. Súčasne podnikateľa poučí, že ak nedostatky v lehote určenej daňovým úradom neodstráni, kód pokladnice e-kasa klient daňový úrad nepridelí.
(3)
Podnikateľ je povinný oznámiť daňovému úradu zmenu predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla do 15 dní od uskutočnenia tejto zmeny na účel vykonania zmeny tohto údaja v evidencii daňového úradu.
(4)
Ak sa pokladnica e-kasa klient používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica.
zobraziť paragraf
§ 8
Pokladničný doklad

(1)
Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient; iný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať. Pokladničný doklad obsahuje najmenej tieto povinné údaje:
a)
daňový kód elektronickej registračnej pokladnice alebo kód pokladnice e-kasa klient,
b)
daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
d)
ochranný znak,
e)
poradové číslo od poslednej dennej uzávierky,
f)
dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
g)
označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,14b)
h)
cenu tovaru alebo cenu služby,
i)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
j)
základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,14b)
k)
sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,14b)
l)
výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,14b)
m)
zaokrúhlenie ceny,15)
n)
celkovú sumu platenej ceny,
o)
ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.16)
(2)
Pokladničný doklad, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti, nesmie obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. g), h) a j) až l). Doklad podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu a § 4a ods. 2 písm. b) označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a e) až o) a doklad podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu a § 4a ods. 2 písm. b) označený slovom „VKLAD“ obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až c), e), f) a i) a sumu vkladu podľa § 3 ods. 3.
(3)
Označenie tovaru alebo označenie služby musí byť vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby, pričom sa môže uvádzať aj skrátený názov tovaru alebo služby. Tovar alebo službu nemožno označiť len číselným znakom alebo alfanumerickým kódom.
(4)
Pri vrátení platby za vrátený tovar, za tovar alebo poskytnutú službu pri ich reklamácii, za neposkytnutú službu alebo za vrátené zálohované obaly je podnikateľ povinný odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici a pri prerušení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice odovzdať kupujúcemu originál paragónu. Podnikateľ je povinný rovnako postupovať aj pri používaní pokladnice e-kasa klient.
(5)
Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu podľa odseku 1, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak je na predajnom mieste umiestnených viac elektronických registračných pokladníc toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pri každej elektronickej registračnej pokladnici. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak. Podnikateľ je povinný primerane postupovať aj pri používaní pokladnice e-kasa klient.
(6)
Podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient, môže vytlačiť iba jeden originál pokladničného dokladu.
(7)
Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje údaje podľa odseku 1 okrem údaja podľa odseku 1 písm. e) a unikátny identifikačný kód vygenerovaný pokladnicou e-kasa klient. Unikátny identifikačný kód je zobrazený v alfanumerickom tvare a zároveň ako čitateľný QR kód spracovateľný technickými zariadeniami.
(8)
Akýkoľvek údaj uvedený na vyhotovenom pokladničnom doklade podľa odseku 7 je zakázané meniť.
(9)
Podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 pod kódom 49.32 Taxislužba, nie je pri použití virtuálnej registračnej pokladnice povinný vyhotoviť a cestujúcemu odovzdať pokladničný doklad, ak vyhotovuje a cestujúcemu vydáva potvrdenie o zaplatenom cestovnom podľa osobitného predpisu;16c) podnikateľ vo virtuálnej registračnej pokladnici zaeviduje len celkovú sumu platenej ceny.
zobraziť paragraf
§ 9
Ochrana údajov a elektronickej registračnej pokladnice, uchovávanie údajov

(1)
Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, údajov na dokladoch podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo § 4a ods. 2 písm. b) alebo údajov na paragónoch podľa § 10 ods. 4, údajov uložených na tlačových výstupoch z dennej uzávierky a údajov uložených v elektronickej podobe na dátových médiách pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím, neoprávneným zásahom do nich a neoprávneným prístupom k nim; rovnako je podnikateľ povinný zabezpečiť ochranu elektronickej registračnej pokladnice vrátane vstavaného registračného programu a zabezpečiť ochranu prihlasovacích údajov k pokladnici e-kasa klient proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu.
(2)
Podnikateľ je povinný dátové médiá, na ktorých sú uložené kontrolné záznamy a obsah fiskálnej pamäte, uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12) Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť úplné kontrolné záznamy za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v čitateľnom textovom formáte ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť obsah fiskálnej pamäte v elektronickej podobe za požadované obdobie. Daňový úrad alebo colný úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť predkladať kontrolné záznamy, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu;16a) povinnosť predkladať kontrolné záznamy nesmie byť podnikateľovi uložená častejšie ako raz za mesiac.
(3)
Podnikateľ je povinný používať také dátové médiá, u ktorých výrobca garantuje uchovanie údajov na nich uložených minimálne do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)
(4)
Kópie paragónov, pokladničné doklady vyhotovené pri uplatnení postupu podľa § 10 ods. 5, doklady označené slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ a tlačové výstupy z dennej uzávierky je podnikateľ povinný uchovávať chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.
(5)
Doklad označený slovom „VKLAD“ vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou je podnikateľ povinný uchovávať počas dňa, v ktorom bol vyhotovený.
(6)
Podnikateľ je povinný na vytlačenie tlačových výstupov používať pásku, na ktorej sa údaje uchovajú po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.
zobraziť paragraf
§ 10
Prerušenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient

(1)
Ak podnikateľ nemôže použiť elektronickú registračnú pokladnicu pre závažný dôvod, okrem výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť servisnej organizácii, pričom dôvod, dátum a čas akéhokoľvek prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný bez zbytočného odkladu zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice. Okrem údajov uvedených v prvej vete je podnikateľ povinný zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice aj dátum a čas nahlásenia poruchy elektronickej registračnej pokladnice servisnej organizácii a v prípade odovzdania elektronickej registračnej pokladnice servisnej organizácii do opravy aj dátum a čas tohto odovzdania; tento záznam potvrdí servisná organizácia, ktorej bola porucha elektronickej registračnej pokladnice nahlásená alebo ktorá elektronickú registračnú pokladnicu prevzala do opravy, odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá elektronickú registračnú pokladnicu prevzala do opravy, s uvedením jej mena a priezviska.
(2)
Servisná organizácia, ktorá vykonala opravu elektronickej registračnej pokladnice, je povinná do knihy elektronickej registračnej pokladnice zaznamenať popis poruchy elektronickej registračnej pokladnice, dátum a čas vykonania opravy a tento záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá opravu elektronickej registračnej pokladnice vykonala, s uvedením jej mena a priezviska.
(3)
Podnikateľ je povinný do knihy elektronickej registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu zaznamenať dátum a čas opätovného začatia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice.
(4)
Počas prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný vyhotovovať paragón. Paragón podnikateľ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponecháva. Paragóny sa číslujú vzostupne bez prerušenia a obsahujú údaje uvedené v § 8 ods. 1 písm. a) až c) a e) až o), pričom ako daňový kód elektronickej registračnej pokladnice podnikateľ uvedie daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, ktorej prevádzka je prerušená.
(5)
Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka elektronickej registračnej pokladnice obnovená.
(6)
Postup podľa odsekov 4 a 5 sa rovnako uplatní aj pri používaní pokladnice e-kasa klient.
(7)
Ak dôjde k poruche koncového zariadenia je podnikateľ povinný obnoviť prevádzku tohto zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy.
zobraziť paragraf
§ 12
Denná uzávierka, intervalová uzávierka a prehľadová uzávierka

(1)
Podnikateľ z údajov v prevádzkovej pamäti vyhotovuje dennú uzávierku; dennú uzávierku podnikateľ vyhotovuje len za dni, v ktorých mal tržbu. Podnikateľ je povinný vyhotoviť dennú uzávierku kedykoľvek raz za deň. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom vytlačiť intervalovú uzávierku alebo prehľadovú uzávierku a poskytnúť ju zamestnancom daňového úradu alebo colného úradu; povinnosť vytlačiť intervalovú uzávierku má podnikateľ do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)
(2)
Denná uzávierka obsahuje najmenej tieto údaje:
a)
ochranný znak,
b)
daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
c)
daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
d)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
e)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
f)
dátum a čas vyhotovenia,
g)
poradové číslo dennej uzávierky od uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,
h)
počet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“,
i)
počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
j)
obrat,
k)
záporný obrat,
l)
kumulovaný obrat,
m)
súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej hodnoty vytlačených na pokladničnom doklade, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
n)
súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
o)
súčet stornovaných položiek a ich počet,
p)
súčet poskytnutých zliav a ich počet,
r)
súčet vrátení tovaru a ich počet,
s)
súčet záporných položiek a ich počet,
t)
súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.
(3)
Prehľadová uzávierka obsahuje najmenej údaje uvedené v odseku 2 písm. b) až f), h) až k) a m) až t).
(4)
Intervalová uzávierka obsahuje najmenej dátum a čas vyhotovenia, údaje uvedené v § 4 ods. 4 písm. a) a b) druhom až ôsmom bode uložené vo fiskálnej pamäti a súhrnné údaje alebo podrobné údaje uvedené v odseku 2 písm. h) až n) a p) až t). Intervalová uzávierka vyhotovená pokladnicou e-kasa klient obsahuje kód pokladnice e-kasa klient a údaje podľa odseku 2 písm. c) až f) a h) až t).
(5)
Podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient, nemá povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku.
zobraziť paragraf
§ 15
Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice

(1)
Servisná organizácia pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice na požiadanie podnikateľa vyberie fiskálnu pamäť z elektronickej registračnej pokladnice aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo elektronickej registračnej pokladnice a odovzdá ju podnikateľovi. Pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice dátum ukončenia prevádzky a sumu kumulovaného obratu evidovaného v elektronickej registračnej pokladnici ku dňu ukončenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá ukončila prevádzku elektronickej registračnej pokladnice, s uvedením jej mena a priezviska. Vybranú fiskálnu pamäť je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)
(2)
Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po ukončení jej prevádzky. Daňový úrad ku dňu podľa prvej vety zruší daňový kód elektronickej registračnej pokladnice; túto skutočnosť zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom zamestnanca daňového úradu s uvedením jeho mena a priezviska.
(3)
Pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je servisná organizácia povinná údaje z fiskálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy elektronickej registračnej pokladnice; dátové médium je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)
(4)
Podnikateľ je povinný pri pozastavení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti16b) zaznamenať dátum tejto skutočnosti do knihy elektronickej registračnej pokladnice.
(5)
Podnikateľ je povinný po zrušení rozhodnutia o certifikácii podľa § 4b ods. 16 ukončiť prevádzku elektronickej registračnej pokladnice v lehote do 30 dní od doručenia informácie o zrušení rozhodnutia o certifikácii19) Colným úradom Bratislava. Ak informácia podľa prvej vety podnikateľovi nebola zaslaná, je podnikateľ povinný ukončiť prevádzku elektronickej registračnej pokladnice v lehote do 30 dní odvtedy, keď mu daňový úrad alebo colný úrad túto skutočnosť oznámil pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona.
(6)
Daňový úrad zruší daňový kód elektronickej registračnej pokladnice aj
a)
po výmaze podnikateľa z obchodného registra bez právneho nástupcu alebo po výmaze z iného obdobného registra bez právneho nástupcu, alebo ak je nástupcom Slovenská republika, alebo
b)
z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva alebo Kriminálneho úradu finančnej správy, ak je takéto konanie daňového úradu nevyhnutné na zabezpečenie účelu tohto zákona.
(7)
Daňový úrad zašle podnikateľovi bez zbytočného odkladu oznámenie o zrušení daňového kódu podľa odseku 6 písm. b).
(8)
Pri úmrtí podnikateľa a pri zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie, je dedič alebo právny nástupca povinný ukončiť prevádzku elektronickej registračnej pokladnice najneskôr v lehote podľa osobitného predpisu.14)
zobraziť paragraf
§ 15a
Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient

(1)
Podnikateľ je povinný písomne oznámiť ukončenie používania pokladnice e-kasa klient ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia jej používania; ak sa oznámenie podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme podľa osobitného predpisu.19) Daňový úrad ukončí používanie pokladnice e-kasa klient bez zbytočného odkladu.
(2)
Daňový úrad ukončí používanie pokladnice e-kasa klient aj
a)
po výmaze podnikateľa z obchodného registra bez právneho nástupcu alebo po výmaze z iného obdobného registra bez právneho nástupcu, alebo ak je nástupcom Slovenská republika,
b)
po oznámení podnikateľa, že došlo k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu prihlasovacích údajov,
c)
z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva alebo Kriminálneho úradu finančnej správy, ak je takéto konanie daňového úradu nevyhnutné na zabezpečenie účelu tohto zákona; o tejto skutočnosti daňový úrad podnikateľovi zašle písomné oznámenie.
(3)
Ak podnikateľ chce opätovne používať pokladnicu e-kasa klient, je povinný postupovať podľa § 7a.
(4)
Pri úmrtí podnikateľa a pri zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie, je dedič alebo právny nástupca povinný ukončiť používanie pokladnice e-kasa klient najneskôr v lehote podľa osobitného predpisu.14)
(5)
Daňový úrad umožní po ukončení používania virtuálnej registračnej pokladnice podľa odseku 2 písm. b) a c) alebo odseku 4 prístup k údajom vo virtuálnej registračnej pokladnici zaslaním nových prihlasovacích údajov podnikateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi.
zobraziť paragraf
§ 16a
Správne delikty

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto
a)
nepoužil elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient na evidenciu tržby podľa § 3 ods. 1 alebo prijme tržbu na základe dokladu vyhotoveného elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient, ktorý nie je pokladničným dokladom,
b)
svojím zásahom vyradí elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient z prevádzky,
c)
na evidenciu prijatej tržby používa elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 4 alebo pokladnicu e-kasa klient, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4a,
d)
neodovzdá paragón podľa § 10 ods. 4,
e)
zaeviduje tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient, ale neodovzdá pokladničný doklad podľa § 8 ods. 1, 2, 7, 9 a 10,
f)
odovzdá pokladničný doklad, doklad alebo paragón, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa § 8 ods. 1, 2, 7, 9 a 10 alebo § 10 ods. 4 a 6,
g)
nemá knihu elektronickej registračnej pokladnice umiestnenú na predajnom mieste podľa § 2 písm. zd),
h)
nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient vklad hotovosti podľa § 3 ods. 3,
i)
nepostupuje v súlade s § 3 ods. 4,
j)
nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient v súlade s § 3 ods. 6,
k)
nezabezpečí vykonanie povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice podľa § 4 ods. 7,
l)
nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 9 a 10,
m)
neoznačí tovar alebo službu podľa § 8 ods. 3,
n)
neodovzdá kupujúcemu pokladničný doklad alebo paragón podľa § 8 ods. 4,
o)
nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 7 alebo § 8 ods. 5 a 6,
p)
nesplní povinnosť podľa § 7a ods. 3, § 9 alebo § 10 ods. 7,
q)
nenahlási servisnej organizácii poškodenie alebo chýbanie plomby podľa § 4 ods. 8 alebo poruchu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 10 ods. 1,
r)
nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient údaje z vyhotovených paragónov v lehote podľa § 10 ods. 5,
s)
neuchová fiskálnu pamäť v lehote podľa § 11 ods. 2,
t)
nevyhotoví dennú uzávierku, intervalovú uzávierku alebo prehľadovú uzávierku alebo nedodrží postup podľa § 12,
u)
nevedie knihu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 13,
v)
nedodrží postup pri zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice podľa § 14,
w)
neoznámi ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 2 alebo ukončenie používania pokladnice e-kasa klient podľa § 15a ods. 1,
x)
nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa § 4 ods. 8, § 10 ods. 1 alebo ods. 3 alebo podľa § 15 ods. 4,
y)
neuvedie informáciu o umiestnení plomb podľa § 4 ods. 2 písm. b) pätnásteho bodu,
z)
nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 6, § 17a ods. 4 alebo § 18c ods. 4,
aa)
neodovzdá certifikát elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne podľa § 7 ods. 1 písm. b),
ab)
nevykoná niektorú z činností podľa § 15 ods. 1 alebo nedodrží postup uloženia údajov podľa § 11 ods. 4 alebo § 15 ods. 3,
ac)
nezabezpečí vykonanie opravy elektronickej registračnej pokladnice v lehote podľa § 5 ods. 2 písm. a),
ad)
nevedie evidenciu plomb podľa § 5 ods. 2 písm. b),
ae)
neoznámi colnému úradu zistenie poškodenia plomby alebo chýbanie plomby, zmeny údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici alebo odchýlky od elektronickej registračnej pokladnice certifikovanej Colným úradom Bratislava podľa § 5 ods. 2 písm. c), nevykoná aktualizáciu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu podľa § 5 ods. 2 písm. e) alebo neoznámi stratu plomby podľa § 5 ods. 2 písm. f),
af)
nezabezpečí výmenu poškodenej plomby, doplnenie chýbajúcej plomby alebo neoznámi zmenu údajov podľa § 5 ods. 2 písm. d) alebo písm. g),
ag)
neoznámi v ustanovenej lehote zmenu skutočností podľa § 6 ods. 5,
ah)
neoznačí elektronickú registračnú pokladnicu plombou podľa § 7 ods. 5,
ai)
predá alebo iným spôsobom odovzdá inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe plomby podľa § 16 ods. 4,
aj)
neodovzdá colnému úradu poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby alebo nedodrží postup pri zúčtovaní odberu alebo použitia prevzatých plomb s colným úradom podľa § 16 ods. 5, 6 alebo ods. 7,
ak)
nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa § 4 ods. 7, § 5 ods. 2 písm. c) a d), § 7 ods. 4 a 5, § 10 ods. 2, § 11 ods. 2 až 4 alebo § 15 ods. 1,
al)
uvádza elektronickú registračnú pokladnicu do prevádzky alebo vykonáva opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc a nie je zapísaný v registri servisných organizácií podľa § 6,
am)
v rozpore s týmto zákonom umožní zmeniť alebo zmení údaje v elektronickej registračnej pokladnici, v pokladnici e-kasa klient, v kontrolnom zázname alebo umožní zmeniť alebo zmení obsah alebo usporiadanie údajov výsledných výstupov vytvorených pokladnicou e-kasa klient,
an)
uvedie do prevádzky alebo umožní používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona,
ao)
poruší zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu na predajnom mieste podľa § 16b ods. 7 a 8,
ap)
nesplní povinnosť podľa § 4c ods. 13 alebo neukončí prevádzku elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 5,
ar)
umožní vytlačiť alebo vytlačí ochranný znak na pokladničnom doklade, ktorý nie je zaznamenaný v kontrolnom zázname, alebo umožní vytlačiť alebo vytlačí údaje, ktoré nie sú súčasťou obratu, záporného obratu, kumulovaného obratu alebo kontrolného záznamu,
as)
nesplní povinnosť podľa § 4c ods. 11.
zobraziť paragraf
§ 16b

(1)
Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu za správny delikt podľa
a)
§ 16a písm. a) až f), j), s) a t) od 330 eur do 3 300 eur,
b)
§ 16a písm. g) až i), k), l), n), p) až r) a u) až x) od 100 eur do 3 300 eur; pokutu za správny delikt podľa § 16a písm. h) daňový úrad alebo colný úrad neuloží, ak daňovým úradom alebo colným úradom zistená celková suma vloženej hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient okrem prijatej tržby podľa § 3 ods. 3 nepresiahne sumu 20 eur,
c)
§ 16a písm. m) od 20 eur do 100 eur pri druhom zistení porušenia; pri prvom zistení porušenia daňový úrad alebo colný úrad pokutu neuloží, ale podnikateľa vyzve na odstránenie nedostatkov pri označení tovaru alebo služby,
d)
§ 16a písm. o) od 50 eur do 330 eur,
e)
§ 16a písm. am), ap) a ar) od 2 000 eur do 10 000 eur,
f)
§ 16a písm. ao) od 2 000 eur do 40 000 eur.
(2)
Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu pri každom ďalšom zistení porušenia podľa
a)
§ 16a písm. a) až f), j), s) a t) od 660 eur do 6 600 eur,
b)
§ 16a písm. g) až i), k), l), n), p) až r) a u) až x) od 200 eur do 6 600 eur; pokutu za správny delikt podľa § 16a písm. h) daňový úrad alebo colný úrad neuloží, ak daňovým úradom alebo colným úradom zistená celková suma vloženej hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient okrem prijatej tržby podľa § 3 ods. 3 nepresiahne sumu 20 eur,
c)
§ 16a písm. m) od 40 eur do 200 eur,
d)
§ 16a písm. o) od 100 eur do 660 eur,
e)
§ 16a písm. am), ap) a ar) od 4 000 eur do 20 000 eur.
(3)
Pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa ukladajú na mieste rozhodnutím. Pokutu rozhodnutím na mieste uloží ten colný úrad alebo daňový úrad, ktorý správny delikt zistil. Ak daňový úrad alebo colný úrad neuloží pokutu rozhodnutím na mieste, postupuje podľa osobitného predpisu.19)
(4)
Rozhodnutie o uložení pokuty na mieste podľa odseku 3 sa odovzdá osobe, s ktorou sa o zistení porušenia tohto zákona spísala zápisnica;18b) takéto odovzdanie sa považuje za doručenie podnikateľovi do vlastných rúk podľa osobitného predpisu,18c) a to aj ak osoba, s ktorou bola spísaná zápisnica,18b) odmietne rozhodnutie o uložení pokuty na mieste prevziať. Proti rozhodnutiu o uložení pokuty na mieste možno podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok. Pokuta je splatná do troch pracovných dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty na mieste a možno ju zaplatiť aj v hotovosti.
(5)
Spáchanie správnych deliktov podľa § 16a písm. a) až d), am), ao) až ar) sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona.
(6)
Daňový úrad alebo colný úrad pri
a)
prvom opakovanom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d), am), ap) a ar) uloží pokutu podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. e) a môže podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona,18a)
b)
každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d), am), ap) a ar) uloží pokutu podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. e) a podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona.18a)
(7)
Ak daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu na mieste rozhodnutím podľa odseku 6, uloží aj zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient na predajnom mieste, a to od okamihu odovzdania rozhodnutia osobe, s ktorou sa o zistení porušenia tohto zákona spísala zápisnica, najviac však na 72 hodín. Daňový úrad alebo colný úrad zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient na predajnom mieste, neuloží, ak by tým došlo k ohrozeniu života alebo zdravia osôb, ale predajné miesto na 72 hodín označí oznámením, v ktorom uvedie, že na tomto predajnom mieste došlo k porušeniu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok. Ustanovenia prvej až tretej vety sa rovnako vzťahujú aj na uloženie pokuty a zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu na predajnom mieste aj pri používaní pokladnice e-kasa klient.
(8)
Ak podnikateľ nezaplatí pokutu podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. e) za porušenie podľa § 16a písm. a) až d), am), ap) a ar) najneskôr v posledný deň lehoty splatnosti, nesmie predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient na predajnom mieste odo dňa nasledujúceho po uplynutí splatnosti pokuty; tento zákaz stráca účinky dňom zaplatenia pokuty alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o uložení pokuty na mieste.
(9)
Daňový úrad alebo colný úrad označí predajné miesto, na ktoré sa vzťahuje zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu podľa odseku 7 alebo odseku 8, oznámením, v ktorom uvedie, že na tomto predajnom mieste je zákaz predaja tovaru alebo poskytovania služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient.
(10)
Ak podnikateľ poruší zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste, daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu podľa odseku 1 písm. f) za porušenie podľa § 16a písm. ao) a po označení predajného miesta podľa odseku 9 podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona,18a) ak ešte nebol podaný.
(11)
Daňový úrad a colný úrad sa o zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až x), am), ao) až ar) vzájomne informujú.
(12)
Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.
(13)
Uložením pokuty nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie bola pokuta uložená.
(14)
Postup podľa odseku 2 sa neuplatní, ak v čase zistenia toho istého správneho deliktu podľa § 16a uplynuli dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1 alebo odseku 2 za ten istý správny delikt podľa § 16a.
(15)
Pokutu podľa odseku 3 poslednej vety nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 16c

(1)
Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu za správny delikt podľa
a)
§ 16a písm. y), aa) až af) a ah) až ak) od 100 eur do 3 300 eur,
b)
§ 16a písm. z) a ag) od 330 eur do 3 300 eur,
c)
§ 16a písm. al) od 160 eur do 1 600 eur,
d)
§ 16a písm. an) 2 000 eur,
e)
§ 16a písm. as) od 2 000 eur do 10 000 eur.
(2)
Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu pri každom ďalšom zistení porušenia podľa
a)
§ 16a písm. y), aa) až af) a ah) až ak) od 200 eur do 6 600 eur,
b)
§ 16a písm. z) a ag) od 660 eur do 6 600 eur,
c)
§ 16a písm. al) od 330 eur do 3 300 eur,
d)
§ 16a písm. an) 4 000 eur,
e)
§ 16a písm. as) od 4 000 eur do 20 000 eur.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 alebo odseku 2 ukladá ten daňový úrad alebo colný úrad, ktorý správny delikt zistil.
(4)
Spáchanie správnych deliktov podľa § 16a písm. al), an) a as) sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona.
(5)
Daňový úrad alebo colný úrad
a)
pri prvom opakovanom zistení porušenia podľa § 16a písm. al), an) a as) uloží pokutu podľa odseku 2 písm. c), d) alebo písm. e) a môže podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona,18a)
b)
pri každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. al), an) a as) uloží pokutu podľa odseku 2 písm. c), d) alebo písm. e) a podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona.18a)
(6)
Daňový úrad a colný úrad sa o zistení porušenia podľa § 16a písm. y) až al), an) a as) vzájomne informujú.
(7)
Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.
(8)
Uložením pokuty nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie bola pokuta uložená.
(9)
Postup podľa odseku 2 sa neuplatní, ak v čase zistenia toho istého správneho deliktu podľa § 16a uplynuli dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1 alebo odseku 2 za ten istý správny delikt podľa § 16a.
(10)
Pokutu podľa odsekov 1 a 2 nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 17

(1)
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona vykonáva orgán finančnej správy. Pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona sa postupuje podľa osobitných predpisov,18d) ak odsek 2 neustanovuje inak, pričom na účely kontroly môže byť využitý aj pokladničný doklad, kópia originálu pokladničného dokladu, paragón, iný doklad, ktorý nie je pokladničným dokladom a obsahuje informácie o cene tovaru alebo o cene služby, a doklad podľa osobitných predpisov18e) získaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou aj inak ako postupom podľa osobitného predpisu;20) rovnako môžu byť využité aj všetky informácie uložené v systéme e-kasa. Pokladničný doklad, kópia originálu pokladničného dokladu, paragón, iný doklad, ktorý nie je pokladničným dokladom a obsahuje informácie o cene tovaru alebo o cene služby, a doklad podľa osobitných predpisov18e) podľa druhej vety predložený orgánu finančnej správy alebo informácie uložené v systéme e-kasa sa považujú za dôkaz získaný v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom. Finančné riaditeľstvo umožní verejnosti overiť, či boli údaje z pokladničných dokladov vyhotovených pokladnicou e-kasa klient zaslané do systému e-kasa.
(2)
Na účely kontroly dodržiavania ustanovení tohto zákona sú orgány finančnej správy oprávnené vykonať u podnikateľa nákup tovaru alebo prijať službu aj opakovane bez povinnosti spísať zápisnicu.18b) O každom takomto kontrolnom nákupe spíše zamestnanec finančnej správy úradný záznam.18b) Zamestnanec finančnej správy je povinný po vykonaní posledného kontrolného nákupu preukázať sa služobným preukazom a spísať zápisnicu,18b) v ktorej uvedie informácie o vykonaných kontrolných nákupoch. Časový úsek, v ktorom sa vykonávajú opakované kontrolné nákupy podľa prvej vety, nesmie byť dlhší ako 30 dní.
(3)
Na konanie o zápise do registra a o vyčiarknutí z registra sa vzťahuje osobitný predpis.19)
(4)
V konaní o sankciách a pri vymáhaní pokút sa postupuje podľa osobitného predpisu,19) ak § 16b neustanovuje inak.
(5)
Na konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak § 4b neustanovuje inak.
(6)
Na konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa § 4c sa vzťahuje správny poriadok, ak § 4c neustanovuje inak.
(7)
Na odklad platenia pokuty, povolenie platenia pokuty v splátkach, úľavu z pokuty alebo odpustenie pokuty, zastupovanie a doručovanie sa primerane vzťahuje osobitný predpis.19)
(8)
Na konanie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa sa vzťahuje daňový poriadok, ak § 3a neustanovuje inak.
(9)
Na účely tohto zákona sú orgány finančnej správy oprávnené podľa osobitných predpisov19a) spracúvať v informačných systémoch osobné údaje podnikateľa, výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, kupujúceho alebo fyzickej osoby uvedenej v § 17 ods. 1 druhej vete. Osobnými údajmi sú meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a IP adresa. Osobné údaje možno sprístupniť len finančnej správe, ministerstvu financií, súdu a orgánom činným v trestnom konaní na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov.19b)
zobraziť paragraf
§ 17a
Zabezpečenie a prepadnutie elektronickej registračnej pokladnice

(1)
Colný úrad alebo daňový úrad môže zabezpečiť elektronickú registračnú pokladnicu vrátane akéhokoľvek prístroja, ktorý je na elektronickú registračnú pokladnicu pripojený pevne alebo prostredníctvom bezdrôtovej technológie, najmä počítač, notebook, externý disk, USB kľúč, úložisko dát, peňažná zásuvka, čítačka kariet, ak existuje dôvodné podozrenie z pozmeňovania údajov v elektronickej registračnej pokladnici alebo v kontrolnom zázname alebo ak elektronická registračná pokladnica nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 až 4.
(2)
Colný úrad alebo daňový úrad, ktorý zabezpečil elektronickú registračnú pokladnicu, požiada Colný úrad Bratislava o technickú expertízu. Colný úrad Bratislava posúdi odôvodnenosť vykonania technickej expertízy. Ak nie je dôvod na vykonanie technickej expertízy, Colný úrad Bratislava vráti elektronickú registračnú pokladnicu colnému úradu alebo daňovému úradu, ktorý vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o zabezpečení elektronickej registračnej pokladnice.
(3)
Colný úrad Bratislava je oprávnený pri technickej expertíze odstrániť plombu, ktorou je označená elektronická registračná pokladnica. Lehota na vykonanie technickej expertízy je maximálne jeden rok od právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení elektronickej registračnej pokladnice.
(4)
Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je na výzvu a v lehote v nej určenej povinný Colnému úradu Bratislava poskytnúť pri technickej expertíze súčinnosť a všetky podklady a doklady nevyhnutné na vykonanie technickej expertízy.
(5)
Colný úrad alebo daňový úrad, ktorý elektronickú registračnú pokladnicu zabezpečil, vydá rozhodnutie o prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice do 30 dní odo dňa doručenia výsledkov technickej expertízy podľa odseku 2, ktorej výsledky preukázali, že došlo k naplneniu niektorého z dôvodov zabezpečenia podľa odseku 1.
(6)
Colný úrad alebo daňový úrad môže zničiť prepadnutú elektronickú registračnú pokladnicu najskôr po piatich rokoch odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice.
(7)
Colný úrad alebo daňový úrad postupuje pri zabezpečení a prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice primerane podľa osobitného predpisu,20a) ak odseky 1 až 6 neustanovujú inak.
zobraziť paragraf
§ 17b
Postup podnikateľa pri zabezpečení a prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice

(1)
Počas zabezpečenia elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služby postupovať podľa § 10 ods. 3 až 5 alebo používať inú elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá bola uvedená do prevádzky podľa § 7, alebo používať pokladnicu e-kasa klient.
(2)
Podnikateľ, ktorý počas zabezpečenia elektronickej registračnej pokladnice postupoval podľa § 10 ods. 3 až 5, je povinný po zrušení rozhodnutia o zabezpečení elektronickej registračnej pokladnice zaevidovať údaje z vyhotovených paragónov do elektronickej registračnej pokladnice v lehote podľa § 10 ods. 5, pričom kópie paragónov je povinný uchovávať podľa § 9 ods. 4.
(3)
Podnikateľ, ktorému bola zabezpečená elektronická registračná pokladnica, je povinný po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice kópie paragónov archivovať v súlade s osobitným predpisom;20b) ak bude podnikateľ naďalej predávať tovar alebo poskytovať službu podľa prílohy č. 1, je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo používať pokladnicu e-kasa klient.
zobraziť paragraf
§ 18ce
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019

(1)
Konanie o uložení sankcie podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2018, sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.
(2)
Za porušenie ustanovení zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, o ktorom sa do 31. decembra 2018 neviedlo konanie, sa uloží sankcia podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, ak je to pre podnikateľa, servisnú organizáciu, výrobcu, dovozcu alebo pre distribútora elektronickej registračnej pokladnice priaznivejšie.
(3)
Podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, môže najskôr od 1. apríla 2019 začať používať on-line registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 4a ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2019, a je povinný takúto on-line registračnú pokladnicu začať používať najneskôr od 1. júla 2019.
(4)
Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť evidovať tržby podľa tohto zákona prvýkrát od 1. apríla 2019, je povinný používať pokladnicu e-kasa klient, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 4a ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2019.
(5)
Daňový kód elektronickej registračnej pokladnice pridelený podnikateľovi, ktorý nebol zrušený podľa § 15 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2019, sa zruší k 1. júlu 2019.
(6)
Technická expertíza, ktorej vykonávanie začal Colný úrad Bratislava pred 1. januárom 2019, dokončí finančné riaditeľstvo podľa § 17c v znení účinnom od 1. januára 2019.
zobraziť paragraf
§ 19

Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky č. 59/1995 Z. z., vyhlášky č. 353/1996 Z. z., vyhlášky č. 735/2004 Z. z. a vyhlášky č. 679/2006 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 371/2008 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov,
3.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice,
4.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 379/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky on-line prepojenia elektronickej registračnej pokladnice s informačnými systémami finančnej správy.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]3)  § 52 ods. 9 a 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z.


SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI ALEBO V POKLADNICI E-KASA KLIENT
Prevziať prílohu - príloha č. 1
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.