Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69446
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 288/1997 účinný od 01.02.2014 do 31.12.2015


Platnosť od: 05.11.1997
Účinnosť od: 01.02.2014
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Školstvo a vzdelávanie, Záujmová činnosť, Záujmové združenia osôb

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD2 DS7 EU1 PP2 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 288/1997 s účinnosťou od 01.02.2014 na základe 1/2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje starostlivosť o telesnú kultúru a úlohy orgánov štátnej správy, samosprávnych ...

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Občianske združenie na účely tohto zákona je telovýchovné, turistické alebo športové združenie ...

(2)

Telesná kultúra je organizovaná alebo neorganizovaná, individuálna alebo skupinová činnosť súvisiaca ...

(3)

Šport pre všetkých je rekreačná aktivita uskutočňovaná rôznymi formami telesných cvičení ...

(4)

Výkonnostný a vrcholový šport sú činnosti vymedzené pravidlami, osvojené v tréningovom procese, ...

(5)

Špecializovaná činnosť v oblasti telesnej kultúry je činnosť, ktorú vykonávajú v jednotlivých ...

(6)

Akreditácia na účely tohto zákona je štátne overovanie spôsobilosti právnickej osoby a fyzickej ...

§ 3
Úlohy orgánov a organizácií na úseku telesnej kultúry
(1)

Úlohy na úseku telesnej kultúry plnia

a)
orgány štátnej správy,
b)
samosprávny kraj,
c)
obec,
d)
občianske združenia,
e)
iné právnické osoby a fyzické osoby.
(2)

Orgány štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru sú

a)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“),
b)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
d)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
e)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
§ 4
Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu starostlivosť o telesnú ...

a)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku telesnej kultúry,

b)

vypracúva v súčinnosti so všetkými subjektmi, ktoré plnia úlohy na úseku telesnej kultúry, ...

c)

utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých,

d)

určuje na príslušné obdobie hlavné úlohy a projekty konkretizujúce štátny program rozvoja telesnej ...

e)

podporuje činnosť občianskych združení, právnických osôb a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti ...

f)

podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,

g)

podporuje činnosť záchranných systémov pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry,

h)

zúčastňuje sa na príprave regionálnych a miestnych programov rozvoja telesnej kultúry,

i)

rozhoduje o akreditácii vzdelávacích zariadení a vydáva potvrdenia o akreditácii.

§ 5
Ostatné ústredné orgány štátnej správy
(1)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo svojej pôsobnosti ...

(2)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva ...

(3)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v rámci svojej pôsobnosti utvára podmienky na rozvoj ...

§ 6
Samosprávny kraj

Samosprávny kraj

a)

rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja,

b)

podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry regionálneho, celoštátneho ...

c)

podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom, ...

d)

rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom, a podporuje školské ...

§ 7
Obec

Obec

a)

rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry samosprávneho kraja na podmienky obce,

b)

podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry v obci,

c)

podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom, ...

d)

rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom, a podporuje školské ...

§ 9
Občianske združenia a iné právnické osoby
(1)

Občianske združenia a iné právnické osoby vyvíjajú svoju činnosť na základe svojich záujmov ...

(2)

Občianske združenia a iné právnické osoby sa na základe dohody spolupodieľajú na zabezpečovaní ...

§ 10
Vzťahy medzi orgánmi štátnej správy a združeniami telesnej kultúry
(1)

Orgány štátnej správy v spolupráci a súčinnosti so združeniami telesnej kultúry rozvíjajú ...

(2)

Občianske združenia a iné právnické osoby sa na základe dohody podieľajú na zabezpečovaní ...

(3)

Športovcom a fyzickým osobám osobitne aktívnym v telesnej kultúre možno udeliť vyznamenania a ...

§ 11
Akreditácia vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry
(1)

Zriaďuje sa akreditačná komisia pre oblasť telesnej kultúry (ďalej len „akreditačná komisia“) ...

(2)

Úlohou akreditačnej komisie je posudzovať žiadosť vzdelávacieho zariadenia a na základe splnenia ...

(3)

Akreditačná komisia koná na základe písomnej žiadosti vzdelávacieho zariadenia. Žiadosť obsahuje ...

a)
názov vzdelávacieho zariadenia, identifikačné číslo a adresu sídla,
b)
označenie odbornej spôsobilosti alebo vzdelávacej aktivity, na ktorú sa požaduje akreditácia,
c)
doklady o odbornej a pedagogickej spôsobilosti vyučujúcich a ich písomný súhlas s účasťou v ...
d)
údaje o materiálnom a technickom vybavení vzdelávacieho zariadenia,
e)
vzdelávací program zodpovedajúci rozsahom a náročnosťou špecializovanej činnosti, ktorá je ...
(4)

Potvrdenie o akreditácii sa vydáva na päť rokov. Po uplynutí piatich rokov musí vzdelávacie zariadenie ...

(5)

Akreditácia je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu vzdelávacieho zariadenia.

(6)

Členovia akreditačnej komisie vykonávajú v spolupráci s odborníkmi z vysokých škôl a z iných ...

(7)

Podrobnosti o zložení a činnosti akreditačnej komisie a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov ...

§ 12
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných činností
(1)

Špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry vykonávajú tréner, cvičiteľ, inštruktor, ...

(2)

Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry sa rozumie ...

(3)

Prípravu odborníkov podľa odseku 1 môže vykonávať len vzdelávacie zariadenie akreditované podľa ...

(4)

Akreditované vzdelávacie zariadenie vydáva účastníkom štúdia podľa odseku 2 na základe vykonanej ...

(5)

Osvedčenie sa vydáva najviac na päť rokov. Po ich uplynutí vzdelávacie zariadenie môže predĺžiť ...

(6)

Podrobnosti o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností ...

(7)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

§ 12a
Uznávanie odbornej spôsobilosti občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, ...

Odborná spôsobilosť občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu ...

§ 13
Financovanie telesnej kultúry

Zdrojmi financovania telesnej kultúry sú najmä

a)

prostriedky štátneho rozpočtu4) najmenej vo výške 0,5 percenta jeho ročného objemu alebo prostriedky ...

b)

výnos z lotérií a iných podobných hier,

c)

prostriedky občianskych združení, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry,

d)

príjmy z reklám,

e)

prostriedky z darov,

f)

prostriedky z úverov právnických osôb,

g)

prostriedky samosprávnych krajov a obcí.

§ 14
Prechodné ustanovenie

Osvedčenia vydané vzdelávacím zariadeniam na výkon špecializovaných profesionálnych činností ...

§ 14a
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 14b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2014
(1)

Príprava usporiadateľa na športovom podujatí, ktorá sa začala a neskončila pred 1. februárom ...

(2)

Akreditácia vzdelávacieho zariadenia, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii na prípravu ...

§ 15
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre,

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 469/1991 Zb., ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej ...

3.

položka č. 200 v prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

Za § 80a sa vkladá nový § 80b, ktorý znie:

„§ 80b Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 1998 Živnostenské oprávnenia na živnosti ...

2.

V prílohe č. 2 v SKUPINE 214 – Ostatné v prvom stĺpci Živnosť sa vypúšťajú slová

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

    Príloha k zákonu č. 288/1997 Z. z.

    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu ...

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
  • 3)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení ...
  • 3a)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
  • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení ...
  • 4a)  § 10 až 13 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore