Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 23.10.2014
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Správa a privatizácia národného majetku
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18JUDDS12EUPPČL1

Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.01.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 284/2014 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 310/2021

Legislatívny proces k zákonu 310/2021
Legislatívny proces k zákonu 284/2014

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Fond na podporu umenia
(1)

Zriaďuje sa Fond na podporu umenia (ďalej len "fond") ako verejnoprávna inštitúcia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

(2)

Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

(3)

Na účely tohto zákona je fond v rozsahu podľa osobitného predpisu poskytovateľom pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu finančných nástrojov podľa osobitného predpisu.1)

§ 2 - Činnosť fondu

Fond vykonáva tieto činnosti:

a)

poskytuje finančné prostriedky zo svojho rozpočtu na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu,

b)

utvára materiálne podmienky na udržanie alebo rozvoj umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu poskytovaním finančných prostriedkov, a to aj na riešenie dôsledkov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu1a) (ďalej len „krízová situácia“) na oblasť umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,

c)

poskytuje finančné prostriedky na šírenie a prezentáciu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu vrátane podpory návštevnosti v organizáciách pôsobiacich v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, na uskutočňovanie verejných kultúrnych podujatí v oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu,

d)

poskytuje fyzickým osobám na účely podľa tohto zákona finančné prostriedky formou štipendia,

e)

uskutočňuje monitorovaciu činnosť podporených projektov v oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike,

f)

vedie evidenciu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len "žiadosť"), žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len "žiadateľ) a prijímateľov finančných prostriedkov v súlade s § 26,

g)

spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a inými osobami v záujme utvárania priaznivých podmienok na rozvoj umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike,

h)

zúčastňuje sa na činnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti podpory tvorby, výroby a šírenia umeleckých diel, kultúry a kreatívneho priemyslu,

i)

spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti podpory tvorby, výroby a šírenia umeleckých diel, kultúry a kreatívneho priemyslu,

j)

kontroluje plnenie zmluvných záväzkov a vymáha pohľadávky zo zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi finančných prostriedkov,

k)

vedie evidenciu

1.

profesionálnych výkonných umelcov a autorov v oblasti umenia v slobodnom povolaní (ďalej len „profesionálny umelec“),

2.

fyzických osôb, ktoré vykonávajú tvorivú, výskumnú, vzdelávaciu, umelecko-remeselnú, remeselnú, technickú alebo podpornú profesiu v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu ako samostatnú zárobkovú činnosť a nie sú profesionálnymi umelcami (ďalej len „iný profesionál v kultúre“),

l)

uskutočňuje výskumnú činnosť najmä so zameraním na podporné systémy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, utvára a využíva informačné databázy o tvorbe, výrobe a šírení umeleckých diel na zabezpečenie svojich činností,

m)

podieľa sa na propagácii umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike a v zahraničí, poskytuje informácie z oblasti slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu a poskytuje nefinančnú podporu súvisiacu s prezentáciou a propagáciou umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na tieto účely získava, spracúva, poskytuje, sprístupňuje a vyhodnocuje údaje z oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,

n)

poskytuje nefinančnú podporu a ďalšie súvisiace služby osobám pôsobiacim v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu prostredníctvom uskutočňovania vzdelávacích aktivít, metodicko-poradenskej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti.

§ 3 - Orgány fondu

Orgánmi fondu sú:

a)

rada,

b)

dozorná komisia,

c)

riaditeľ.

§ 4 - Rada
(1)

Rada je štatutárnym orgánom fondu, riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Rada rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú zverené do pôsobnosti iného orgánu fondu. V mene fondu je oprávnený konať samostatne predseda rady alebo v čase jeho neprítomnosti podpredseda rady.

(2)

Rada ako najvyšší orgán fondu

a)

schvaľuje štatút fondu, rokovací poriadok rady, organizačný poriadok a rokovací poriadok odborných komisií, organizačný poriadok kancelárie a ďalšie vnútorné predpisy fondu, okrem rokovacieho poriadku dozornej komisie,

b)

schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadosti,

c)

schvaľuje zásady poskytovania finančných prostriedkov,

d)

oboznamuje sa s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondom, ktorú jej pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (ďalej len "zmluva") so žiadateľom predkladá riaditeľ; rada môže uznesením požiadať riaditeľa o predloženie stanoviska k žiadosti spolu so žiadosťou a jej hodnotením podľa § 17 ods. 8 na účely vyhodnotenia uplatnenia zásad a priorít podpornej činnosti fondu,

e)

schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie rozpočet fondu na príslušné rozpočtové obdobie a zmeny rozpočtu fondu počas príslušného rozpočtového obdobia,

f)

schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom,1b)

g)

schvaľuje v nadväznosti na strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike krátkodobé a strednodobé ciele fondu a zásady a priority podpornej činnosti fondu na konkrétne obdobie a priebežne vyhodnocuje ich plnenie,

h)

rozhoduje o nakladaní s majetkom fondu podľa osobitného predpisu,2)

i)

prijíma rozhodnutia o návrhoch a k stanoviskám dozornej komisie,

j)

volí zo svojich členov predsedu rady a podpredsedu rady na funkčné obdobie dvoch rokov a odvoláva ich z funkcie,

k)

volí a odvoláva riaditeľa,

l)

rozhoduje o odpísaní pohľadávok fondu alebo o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok fondu,2)

m)

vymenúva a odvoláva členov odborných komisií,

n)

rozhoduje o novom návrhu zmluvy podľa § 22 ods. 5,

o)

poveruje riaditeľa rozhodovaním o poskytnutí finančných prostriedkov fondom podľa § 18 ods. 8,

p)

vykonáva ďalšie funkcie súvisiace s činnosťou fondu.

§ 5 - Zloženie rady a členstvo v rade
(1)

Rada má deväť členov. Štyroch členov rady vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "minister") bez návrhu. Piatich členov rady vymenúva a odvoláva minister na návrh profesijných združení aktívne činných v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, alebo na návrh právnických osôb zriadených zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, tak, aby bol

a)

jeden člen rady za oblasť hudobnej tvorby,

b)

jeden člen rady za oblasť divadla,

c)

jeden člen rady za oblasť literatúry,

d)

jeden člen rady za oblasť vizuálneho umenia,

e)

jeden člen rady za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva.

(2)

Za člena rady možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá

a)

má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b)

je bezúhonná; za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

c)

má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

d)

má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu.

(3)

K návrhu na vymenovanie člena rady sa prikladá jeho

a)

oznámenie, ktoré obsahuje jeho údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;2a) ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie, ako je výpis z registra trestov, vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace,

b)

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

c)

štruktúrovaný životopis,

d)

doklad preukazujúci splnenie podmienky odbornej praxe podľa odseku 2 písm. d),

e)

písomný súhlas s navrhnutím za člena rady.

(4)

Ak osoby oprávnené podávať návrh podľa odseku 1 nepredložia návrhy na vymenovanie členov rady v potrebnom počte, vymenuje minister členov rady aj bez návrhu tak, aby bolo zachované zloženie rady podľa odseku 1.

(5)

Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou

a)

prezidenta Slovenskej republiky,

b)

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,

c)

člena vlády Slovenskej republiky,

d)

štátneho tajomníka,

e)

generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva,

f)

predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,

g)

predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

h)

predsedu samosprávneho kraja,

i)

primátora a starostu,

j)

prokurátora,

k)

sudcu,

l)

člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti kultúry, ak je taký orgán zriadený,

m)

člena orgánov umeleckých fondov,3)

n)

člena orgánov Audiovizuálneho fondu,4)

o)

člena dozornej komisie, člena odbornej komisie a funkciou riaditeľa.

(6)

Člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.

(7)

Člen rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi rady a ministrovi každú zmenu skutočností podľa odsekov 5 a 6.

(8)

Člen rady je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.

(9)

Členstvo v rade je nezastupiteľné.

(10)

Členovi rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena najviac vo výške dvoch tretín priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

(11)

Členovia rady majú právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.5)

(12)

Za výkon funkcie predsedu rady patrí predsedovi rady funkčný príplatok v sume jednej polovice odmeny podľa odseku 10.

§ 6 - Funkčné obdobie člena rady
(1)

Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.

(2)

Každé dva roky sa obmieňa jedna tretina členov rady.

(3)

Ak sa členstvo v rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa § 7 ods. 1 písm. b) až d), nový člen rady je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia toho člena rady, ktorého vo funkcii nahradil.

(4)

Funkčné obdobie člena rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena rady, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.

§ 7 - Skončenie členstva v rade
(1)

Členstvo v rade sa skončí

a)

uplynutím funkčného obdobia,

b)

vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,

c)

odvolaním z funkcie; členstvo zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie člena rady,

d)

smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(2)

Minister odvolá člena rady, ak

a)

bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b)

bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

c)

vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena rady podľa § 5 ods. 5 a 6 alebo

d)

nevykonáva funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.

(3)

Minister môže odvolať člena rady na návrh osôb, ktoré navrhli vymenovanie tohto člena rady podľa § 5 ods. 1, ak člen rady preukázateľne pri výkone svojej funkcie koná v rozpore s § 5 ods. 8. Člena rady vymenovaného bez návrhu môže minister odvolať z funkcie aj bez uvedenia dôvodu.

§ 8 - Rokovanie rady
(1)

Rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.

(2)

Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady.

(3)

Rokovanie rady zvoláva predseda rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda rady spravidla raz za kalendárny mesiac; predseda rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda rady je povinný zvolať rokovanie rady vždy, keď o to požiadajú najmenej traja členovia rady, dozorná komisia alebo riaditeľ. Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda rady. Rokovanie rady riadi predseda rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda rady.

(4)

Rokovania rady sú verejné okrem rozhodovania podľa § 4 ods. 2 písm. d) a n). Z každého rokovania rady sa vyhotovuje zápis. Zápis z rokovania rady sa zverejňuje do piatich pracovných dní od skončenia rokovania rady na webovom sídle fondu.

§ 9 - Dozorná komisia
(1)

Dozorná komisia ako kontrolný orgán fondu

a)

dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov6) a vnútorných predpisov fondu,

b)

vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom fondu,

c)

vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu; tieto stanoviská predkladá rade,

d)

vyjadruje stanovisko k návrhom riaditeľa na nakladanie s majetkom fondu,

e)

vyjadruje stanovisko k návrhom riaditeľa na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok fondu,

f)

oboznamuje radu s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami,

g)

podáva rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,

h)

volí predsedu dozornej komisie na funkčné obdobie dvoch rokov,

i)

schvaľuje rokovací poriadok dozornej komisie.

(2)

Členovia dozornej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov súvisiacich s hospodárením a nakladaním s majetkom fondu. Riaditeľ je povinný takéto doklady poskytnúť bez zbytočného odkladu.

§ 10 - Zloženie dozornej komisie a členstvo v dozornej komisii
(1)

Dozorná komisia má troch členov. Dvoch členov dozornej komisie vymenúva a odvoláva minister. Jedného člena dozornej komisie vymenúva a odvoláva minister na návrh ministra financií Slovenskej republiky.

(2)

Za člena dozornej komisie možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá

a)

má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b)

je bezúhonná,

c)

má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo a

d)

má najmenej päťročnú odbornú prax v niektorej z oblastí podľa písmena c).

(3)

Na nezlučiteľnosť funkcie člena dozornej komisie sa vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 5 písm. a) až n) a ods. 6. Funkcia člena dozornej komisie je nezlučiteľná aj s členstvom v rade, odbornej komisii a s výkonom funkcie riaditeľa.

(4)

Člen dozornej komisie je povinný bezodkladne písomne oznámiť každú zmenu skutočností podľa odsekov 2 a 3 ministrovi.

(5)

Člen dozornej komisie je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.

(6)

Členstvo v dozornej komisii je nezastupiteľné.

(7)

Členovi dozornej komisie patrí za výkon funkcie mesačná odmena najviac vo výške jednej štvrtiny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

(8)

Členovia dozornej komisie majú právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.5)

§ 11 - Funkčné obdobie člena dozornej komisie
(1)

Funkčné obdobie člena dozornej komisie je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena dozornej komisie najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.

(2)

Funkčné obdobie člena dozornej komisie sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena dozornej komisie, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.

§ 12 - Skončenie členstva v dozornej komisii
(1)

Členstvo v dozornej komisii sa skončí

a)

uplynutím funkčného obdobia,

b)

vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,

c)

odvolaním z funkcie; členstvo zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie člena dozornej komisie,

d)

smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(2)

Minister člena dozornej komisie odvolá, ak

a)

bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b)

bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

c)

vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena dozornej komisie podľa § 10 ods. 3,

d)

nevykonáva funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace alebo

e)

nevykonáva funkciu v súlade s podmienkami podľa § 10 ods. 5.

(3)

Minister môže odvolať člena dozornej komisie aj bez uvedenia dôvodu.

§ 13 - Riaditeľ
(1)

Riaditeľ je výkonným orgánom fondu, ktorý vykonáva činnosti a plní úlohy podľa odseku 2 a koná v mene fondu v rozsahu poverenia radou. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností ním poverený zástupca.

(2)

Riaditeľ

a)

rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov fondom podľa § 18 ods. 8,

b)

zabezpečuje organizačnú a administratívno-technickú činnosť fondu a riadi činnosť kancelárie fondu,

c)

predkladá rade návrh zásad a priorít podpornej činnosti fondu na konkrétne obdobie,

d)

predkladá rade na schválenie návrh rozpočtu fondu, výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom,1)

e)

predkladá rade návrh na vymenovanie a odvolanie členov odborných komisií,

f)

predkladá rade na schválenie návrhy vnútorných predpisov fondu, okrem štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady a rokovacieho poriadku dozornej komisie,

g)

predkladá rade na rozhodnutie návrhy na nakladanie s majetkom fondu,

h)

predkladá rade návrh na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok fondu,2)

i)

predkladá rade informácie o pridelení finančných prostriedkov fondom pred uzavretím zmluvy so žiadateľom,

j)

vydáva súhlas na zápis do evidencie profesionálnych umelcov a evidencie iných profesionálov v kultúre alebo odmietne zápis do evidencie profesionálnych umelcov a evidencie iných profesionálov v kultúre,

k)

plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí rada.

(3)

Riaditeľ má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach rady a môže iniciovať jej zasadnutie. Riaditeľ sa nezúčastňuje na rozhodovaní o voľbe alebo odvolaní riaditeľa.

(4)

Na nezlučiteľnosť funkcie riaditeľa sa vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 5 písm. a) až n) a ods. 6. Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná aj s členstvom v rade, dozornej komisii a v odbornej komisii.

(5)

Na pracovnoprávne vzťahy riaditeľa sa vzťahuje osobitný predpis.7)

(6)

Ak nie je riaditeľ zvolený alebo ak sa výkon jeho funkcie skončil a ešte nie je zvolený nový riaditeľ, činnosti a úlohy riaditeľa podľa odseku 2 vykonáva predseda rady.

§ 14 - Predpoklady na výkon funkcie riaditeľa
(1)

Za riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá

a)

sa prihlásila za kandidáta na funkciu riaditeľa (ďalej len "kandidát") na výzvu rady; kandidát nesmie byť členom rady ani členom dozornej komisie,

b)

má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

c)

je bezúhonná,

d)

má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

e)

má najmenej päťročnú prax v riadiacej funkcii,

f)

má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu,

g)

nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 písm. a) až n) a ods. 6 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,8) alebo predloží čestné vyhlásenie podľa odseku 2 písm. f), že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od zvolenia.

(2)

K prihláške kandidát prikladá

a)

projekt rozvoja fondu; základný rozsah a obsah projektu rozvoja fondu zverejňuje rada vo výzve podľa odseku 1 písm. a),

b)

výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace,

c)

štruktúrovaný životopis,

d)

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

e)

doklady preukazujúce splnenie podmienky praxe v riadiacej funkcii podľa odseku 1 písm. e) a splnenie podmienky odbornej praxe podľa odseku 1 písm. f),

f)

čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 písm. a) až n) a ods. 6 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,8) alebo čestné vyhlásenie, že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od zvolenia.

(3)

Funkčné obdobie riaditeľa začína plynúť odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu funkcie riaditeľa, na miesto ktorého bol zvolený, najskôr však dňom jeho zvolenia radou, a trvá štyri roky.

§ 15 - Skončenie výkonu funkcie riaditeľa
(1)

Výkon funkcie riaditeľa sa skončí

a)

uplynutím funkčného obdobia,

b)

vzdaním sa funkcie; výkon funkcie sa skončí odo dňa doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi rady, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,

c)

odvolaním z funkcie,

d)

smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(2)

Rada odvolá riaditeľa, ak

a)

bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b)

bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

c)

porušil ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa nakladania s verejnými prostriedkami alebo s majetkom verejnoprávnej inštitúcie,

d)

vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou riaditeľa podľa § 14 ods. 1 písm. g).

(3)

Rada môže odvolať riaditeľa, ak

a)

nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace,

b)

porušil povinnosti alebo obmedzenia zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme.7)

§ 16 - Kancelária
(1)

Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu.

(2)

Kancelária preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí a žiadosti, ktoré sú úplné, predkladá odborným komisiám na posudzovanie. Pri neúplných žiadostiach postupuje fond podľa § 20 ods. 9.

(3)

Kancelária vedie evidenciu profesionálnych umelcov a vydáva preukazy podľa § 25b ods. 6 písm. a).

§ 17 - Odborné komisie
(1)

Na posudzovanie žiadostí fond zriaďuje odborné komisie.

(2)

Členov odborných komisií vymenúva a odvoláva rada na návrh riaditeľa z osôb, ktoré mu navrhnú právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu. Členstvo v odbornej komisii trvá dva roky a je nezastupiteľné.

(3)

Člen odbornej komisie ani jemu blízka osoba9) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo nesmie byť členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, členom riadiaceho, kontrolného alebo členom dozorného orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, a nesmie byť žiadateľom v tých programoch, v ktorých je hodnotiteľom žiadosti. Člen odbornej komisie ani jemu blízka osoba9) nesmie byť v priamom realizačnom vzťahu k projektu, ktorý je predmetom žiadosti predloženej odbornej komisii na posúdenie a hodnotenie. Priamym realizačným vzťahom sa na účely tohto zákona rozumie najmä autorský alebo iný realizačný podiel na projekte alebo majetkový podiel v právnickej osobe, ktorá je žiadateľom vo vzťahu k príslušnej žiadosti.

(4)

Odborná komisia má najmenej päť členov. Počet členov odbornej komisie musí byť vždy nepárny.

(5)

Člen odbornej komisie je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.

(6)

Člen odbornej komisie vykonáva činnosť v pracovnoprávnom vzťahu. Na pracovnoprávny vzťah9aa) člena odbornej komisie sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.

(7)

Odborné komisie hodnotia každú žiadosť v súlade so zásadami, spôsobom a kritériami hodnotenia žiadostí a s prioritami schválenými radou z hľadiska

a)

umeleckého a tvorivého potenciálu,

b)

celkového prínosu pre umenie, kultúru a kreatívny priemysel v Slovenskej republike,

c)

opodstatnenosti a primeranosti požadovaných finančných prostriedkov.

(8)

Odborné komisie predkladajú svoje hodnotenie v písomnej forme riaditeľovi. V hodnotení odporučia alebo neodporučia poskytnutie finančných prostriedkov a navrhnú sumu finančných prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom fondu a základný časový rámec pre poskytnutie a použitie finančných prostriedkov.

(9)

Hodnotenie odborných komisií musí byť v súlade s týmto zákonom a vnútornými predpismi fondu.

§ 18 - Poskytovanie finančných prostriedkov
(1)

Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, a to

a)

tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel a ich reflexií,

b)

podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu,

c)

vzdelávací program v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,

d)

štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike,

e)

projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike,

f)

ochranu, rozvoj a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva okrem oblastí pamiatkového fondu podľa osobitného predpisu,9a)

g)

podporu činnosti, návštevnosti, prevádzky a infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií, kultúrnych centier, umeleckých centier, rezidenčných centier, divadiel, galérií a iných organizácií pôsobiacich v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,

h)

budovanie alebo udržanie tvorivých, výskumných, vzdelávacích, umelecko-remeselných, remeselných, technických alebo podporných profesií alebo profesijných, technických alebo technologických kapacít a služieb v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,

i)

odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí,

j)

riešenie dôsledkov krízovej situácie,

k)

podporu tvorby, vývoja a výroby hudobných diel primárne určených pre rozhlasové vysielanie.

(2)

Fond poskytuje finančné prostriedky na realizáciu projektu. Projektom sa na účely tohto zákona rozumie najmä

a)

tvorba, realizácia a verejná prezentácia umeleckého diela, najmä

1.

divadelného diela,

2.

dramatického diela,

3.

hudobnodramatického diela,

4.

pantomimického diela,

5.

choreografického diela,

6.

tanečného diela,

7.

hudobného diela,

8.

diela vizuálneho umenia a

9.

slovesného diela,

10.

multimediálneho diela,

b)

tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom,

c)

vydávanie periodických a neperiodických publikácií,

d)

realizácia odborných reflexií a výskumných aktivít v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu a verejná prezentácia alebo publikovanie ich výsledkov,

e)

výroba a verejné šírenie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov,

f)

realizácia kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s celoslovenským významom,

g)

úhrada členských príspevkov žiadateľa do medzinárodných organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu,

h)

prezentácia slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v zahraničí,

i)

mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,

j)

spolufinancovanie projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskej únie k Slovenskej republike možno považovať za významnú v oblasti kultúry,

k)

systematické nadobúdanie a uchovávanie zbierkových predmetov, zbierok a knižničných fondov,

l)

budovanie alebo udržanie tvorivých, výskumných, vzdelávacích, umelecko-remeselných, remeselných, technických alebo podporných profesií alebo profesijných, technických alebo technologických kapacít a služieb žiadateľa,

m)

odstránenie následkov mimoriadnej udalosti spôsobených žiadateľovi,

n)

riešenie dôsledkov krízovej situácie na žiadateľa,

o)

zabezpečenie prevádzky alebo návštevnosti žiadateľa.

(3)

Fond poskytuje finančné prostriedky formou

a)

dotácie,

b)

štipendia alebo

c)

pôžičky10) so splatnosťou najviac päť rokov.

(4)

Fond poskytuje finančné prostriedky formou štipendia len fyzickým osobám na rozvoj tvorby, vzdelávania, odborného výskumu a medzinárodnej mobility v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond môže formou štipendia poskytnúť finančné prostriedky aj profesionálnemu umelcovi zapísanému v evidencii profesionálnych umelcov alebo inému profesionálovi v kultúre zapísanému v evidencii iných profesionálov v kultúre, ktorý sa podieľa na rozvoji umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike inak ako tvorivo alebo výskumne v oblastiach a na účel podľa odseku 1 písm. h) až j). Štipendium je účelovo viazaná nenávratná finančná podpora, ktorú fond vypláca jednorazovo alebo opakovane počas presne určeného časového obdobia podľa zmluvy uzavretej podľa § 22; na prijímateľa finančných prostriedkov formou štipendia sa nevzťahuje § 22 ods. 9 písm. a).

(5)

Na poskytnutie finančných prostriedkov a na poskytnutie nefinančnej podpory podľa § 2 písm. m) a n) nie je právny nárok.

(6)

Finančné prostriedky vo forme dotácie nemožno poskytnúť na splácanie úverov a pôžičiek.

(7)

Fond môže ako podmienku poskytnutia dotácie určiť povinnosť žiadateľa písomne preukázať, že má na financovanie projektu, na ktorý sa finančné prostriedky požadujú, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov. Výšku spolufinancovania určí fond v rámci zásad a priorít podpornej činnosti fondu na konkrétne obdobie schválených radou. Zabezpečenie spolufinancovania z vlastných alebo iných zdrojov podľa prvej vety sa nevzťahuje na verejné vysoké školy.

(8)

O poskytnutí finančných prostriedkov rozhodne riaditeľ do 90 pracovných dní od posledného dňa obdobia určeného fondom na predkladanie žiadostí, ktorá je úplná, a to na základe hodnotenia odbornej komisie. Riaditeľ rozhodne o

a)

poskytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná komisia odporučila a ak je to v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,11)

b)

neposkytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná komisia neodporučila alebo ak to nie je v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.11)

(9)

Rozhodnutie riaditeľa podľa odseku 8 fond zverejní v súlade s § 26 na svojom webovom sídle. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

(10)

Na základe rozhodnutia podľa odseku 8 fond vypracuje a predloží žiadateľovi návrh zmluvy podľa § 22.

§ 19 - Žiadatelia
(1)

Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo právnická osoba, predmetom činnosti ktorej je realizácia aktivít v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu špecifikovanej vo výzve na podávanie žiadostí.

(2)

Finančné prostriedky nemožno poskytnúť žiadateľovi,

a)

ktorý neposkytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného zákona,12)

b)

voči ktorému je vedené konkurzné konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,13)

c)

ktorý je v likvidácii,14)

d)

proti ktorému je vedený výkon rozhodnutia,15)

e)

ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy voči štátnemu rozpočtu,

f)

ktorý porušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,17)

g)

ktorý má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,17aa)

h)

ktorý nepredložil vyúčtovanie finančných prostriedkov,

i)

ktorý nevrátil fondu finančné prostriedky podľa § 22 ods. 10,

j)

ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,17a) ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.17a)

(3)

Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, ju nesmie previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

(4)

Žiadateľom nemôže byť

a)

člen rady, člen dozornej komisie, riaditeľ ani im blízka osoba9) a člen odbornej komisie ani jemu blízka osoba v tom programe, v ktorom je člen odbornej komisie hodnotiteľom,

b)

právnická osoba, ktorej členom riadiacich, kontrolných alebo členom dozorných orgánov, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárnych orgánov je člen rady, člen dozornej komisie, riaditeľ, zamestnanec fondu a člen odbornej komisie alebo jemu blízka osoba v programoch, v ktorých je člen odbornej komisie hodnotiteľom,

c)

zamestnanec fondu,

d)

rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo kultúry").

§ 20 - Podávanie žiadostí
(1)

Finančné prostriedky možno poskytnúť na základe žiadosti. Formulár žiadosti zverejní fond na svojom webovom sídle. Formulár žiadosti sa zverejňuje v štátnom jazyku Slovenskej republiky, v anglickom jazyku alebo v jazyku určenom vo výzve. Žiadosť sa podáva v jazyku formulára, ak výzva neurčí inak. Žiadateľ v žiadosti uvedie, o akú formu poskytnutia finančných prostriedkov a v akej sume žiada.

(2)

Prílohou žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo forme dotácie alebo pôžičky je

a)

popis projektu,

b)

celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,

c)

doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra,

d)

doklady podľa § 18 ods. 7,

e)

čestné vyhlásenie žiadateľa, že poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného predpisu,12)

f)

čestné vyhlásenie žiadateľa, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,

g)

čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané vzťahy voči štátnemu rozpočtu,

h)

potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 21,

i)

iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na podávanie žiadostí.

(3)

Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je povinný predložiť žiadateľ v platnom a účinnom znení k prvej žiadosti, ktorú podáva fondu. Ak nastala zmena v doklade podľa prvej vety, je žiadateľ povinný priložiť zmenený doklad k najbližšej žiadosti podávanej po zmene dokladu.

(4)

Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku Slovenskej republiky, žiadateľ je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí, ak sú prílohy podľa odseku 2 vyhotovené v českom jazyku,20) v anglickom jazyku alebo v jazyku určenom vo výzve.

(5)

Žiadosti sa podávajú v termínoch určených fondom, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na podávanie žiadostí.

(6)

Ak sa na realizácii jedného projektu podieľa viacero osôb, žiadateľom na tento projekt môže byť iba jedna osoba, ktorá je na tento účel písomne splnomocnená ostatnými zúčastnenými osobami. Splnomocnenie musí byť úradne osvedčené.

(7)

Prílohou žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo forme štipendia sú prílohy podľa odseku 2 písm. a), e), g) a i).

(8)

Po doručení žiadosti fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 19 a či je podaná žiadosť úplná.

(9)

Ak žiadosť nie je úplná, fond písomne vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia výzvy.

(10)

Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá nie je úplná a žiadateľ ju nedoplnil ani v dodatočnej lehote podľa odseku 9, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi.

(11)

Žiadosť, ktorá je úplná, predkladá kancelária príslušnej odbornej komisii na posúdenie. Odborná komisia žiadosť spolu s jej písomným hodnotením predkladá riaditeľovi na rozhodnutie.

§ 21 - Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti
(1)

Za spracovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo forme dotácie alebo pôžičky je žiadateľ povinný zaplatiť na účet fondu administratívny poplatok.

(2)

Administratívny poplatok je 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac 1 000 eur.

§ 22 - Zmluva
(1)

Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 18 ods. 3 na základe zmluvy uzavretej so žiadateľom.

(2)

Zmluvou sa zaväzuje fond poskytnúť žiadateľovi finančné prostriedky na určený účel za podmienok ustanovených týmto zákonom a fondom a žiadateľ sa zaväzuje tieto finančné prostriedky použiť v súlade s určeným účelom a podmienkami a hodnoverne preukázať fondu ich použitie podľa zmluvy.

(3)

Zmluva obsahuje:

a)

identifikačné údaje zmluvných strán,

b)

predmet zmluvy,

c)

účel poskytnutia finančných prostriedkov,

d)

názov projektu,

e)

sumu poskytnutých finančných prostriedkov,

f)

podmienky poskytnutia a použitia finančných prostriedkov,

g)

výšku úroku z pôžičky, ak fond poskytne finančné prostriedky formou pôžičky,

h)

podmienky vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov, ak fond poskytne finančné prostriedky formou pôžičky alebo dotácie,

i)

vyhlásenie žiadateľa, že bude spravodlivo odmeňovať autorov, spoluautorov a výkonných umelcov zúčastnených na projekte a rešpektovať zásady spravodlivého odmeňovania podľa osobitného predpisu,20aa)

j)

sankcie za porušenie zmluvných podmienok,

k)

ostatné dohodnuté náležitosti súvisiace s poskytnutím finančných prostriedkov.

(4)

Fond do 30 pracovných dní odo dňa doručenia všetkých náležitostí podľa odseku 3 písm. k) od žiadateľa potrebných pre vyhotovenie návrhu zmluvy podľa odseku 1 doručí žiadateľovi návrh zmluvy. Ak žiadateľ najneskôr do 60 dní od doručenia návrhu zmluvy tento návrh neprijme, návrh zmluvy zaniká.

(5)

Ak žiadateľ prijme návrh zmluvy s dodatkami, výhradami, obmedzeniami alebo inými zmenami, považuje sa takéto prijatie za nový návrh zmluvy. Riaditeľ predloží nový návrh zmluvy bez zbytočného odkladu spolu so svojím stanoviskom na rozhodnutie rade. Rada do 30 dní od predloženia nového návrhu zmluvy rozhodne o jeho prijatí alebo zamietnutí. Nový návrh zmluvy nesmie obsahovať dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny týkajúce sa zmluvných náležitostí podľa odseku 3 písm. c) a e).

(6)

Na účely poskytnutia finančných prostriedkov je žiadateľ povinný pred podpisom zmluvy doručiť fondu potvrdenia nie staršie ako tri mesiace, a to

a)

potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze ani v reštrukturalizácii a že proti žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie,

b)

potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.

(7)

Uzavretím zmluvy sa žiadateľ stáva prijímateľom finančných prostriedkov.

(8)

Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ finančných prostriedkov použiť výlučne na účel uvedený v zmluve.

(9)

Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný priložiť k vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov podľa zmluvy

a)

doklady potrebné pre vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov,

b)

správu o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,

c)

informáciu o naplnení predpokladov, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti,

d)

vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii.

(10)

Prijímateľ je povinný vrátiť fondu finančné prostriedky, ktoré

a)

použil v rozpore s dohodnutým účelom podľa odseku 3 písm. c),

b)

nepoužil celkom alebo sčasti na financovanie projektu podľa odseku 3 písm. d).

(11)

Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky podľa odseku 10 v lehote určenej fondom.

(12)

Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu pokutu vo výške 1 % z poskytnutých finančných prostriedkov, najmenej však 30 eur, za nepredloženie vyúčtovania v lehote uvedenej v zmluve. Ak je prijímateľ v omeškaní s predložením vyúčtovania viac ako jeden mesiac, je povinný za každý ďalší ukončený mesiac omeškania nasledujúci po prvom mesiaci zaplatiť pokutu 100 eur.

(13)

Ak prijímateľ nesplní povinnosť podľa odseku 11, je povinný zaplatiť fondu pokutu vo výške 0,05 % z neoprávnene použitých finančných prostriedkov alebo neoprávnene zadržaných finančných prostriedkov, a to za každý začatý deň omeškania až do ich vrátenia fondu.

(14)

Peňažné prostriedky na platobnom účte prijímateľa dotácie alebo štipendia v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý boli prijímateľovi dotácie alebo štipendia poskytnuté finančné prostriedky z fondu, nepodliehajú exekúcii ani výkonu rozhodnutia. Hnuteľný majetok prijímateľa dotácie alebo štipendia obstaraný z finančných prostriedkov fondu nepodlieha exekúcii ani výkonu rozhodnutia.

(15)

Ak fond so žiadateľom uzatvára súčasne viac zmlúv, žiadateľ môže potvrdenia uvedené v odseku 6 predložiť len raz.

(16)

Fond je oprávnený vykonať u prijímateľa kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov a dodržiavania účelu a podmienok uvedených v zmluve.

§ 23 - Financovanie a hospodárenie fondu
(1)

Príjmy fondu tvoria

a)

príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 24,

b)

splátky istiny pôžičiek poskytnutých z fondu,

c)

úroky z pôžičiek poskytnutých z prostriedkov fondu,

d)

úroky z vkladov v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,

e)

sankcie podľa tohto zákona a zmluvné sankcie,

f)

administratívne poplatky vyberané podľa § 21 a 25b ods. 5,

g)

finančné dary, dobrovoľné príspevky,

h)

finančné prostriedky Európskej únie, finančné prostriedky Európskeho hospodárskeho priestoru, finančné prostriedky Nórskeho finančného mechanizmu a finančné prostriedky Švajčiarskeho finančného mechanizmu,

i)

príjmy z vykonávania činností podľa § 2 písm. m) a n),

j)

vratky nepoužitých finančných prostriedkov alebo neoprávnene použitých finančných prostriedkov poskytnutých fondom podľa tohto zákona,

k)

iné príjmy.

(2)

Finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) sa ich pripísaním na účet fondu považujú na účely podľa osobitného predpisu20a) za vyčerpané na určený účel.

(3)

Finančné prostriedky fondu sa vedú na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.21)

(4)

Finančné prostriedky môže fond používať len na účely podľa tohto zákona. Fond je povinný pri používaní finančných prostriedkov zachovávať hospodárnosť a efektívnosť ich použitia. Finančné prostriedky ani ďalší majetok fondu sa nesmú použiť v prospech politickej strany alebo politického hnutia ani v prospech kandidáta na volenú politickú funkciu.

(5)

Fond zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov najmenej na tri rozpočtové roky. Príslušný kalendárny rok je rozpočtovým rokom fondu. Ak v príslušnom rozpočtovom roku fond nepoužije všetky finančné prostriedky, môže nevyčerpaný zostatok finančných prostriedkov použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

(6)

Fond je povinný použiť na podpornú činnosť podľa tohto zákona najmenej 95 % sumy príjmov

a)

podľa odseku 1 písm. a), c), e) a g),

b)

podľa odseku 1 písm. h) a k), ak odsek 7 písm. c) neustanovuje inak.

(7)

Fond je oprávnený použiť na vlastnú prevádzku

a)

najviac 5 % z celkovej sumy príjmov

1.

podľa odseku 1 písm. a), c), e) a g),

2.

podľa odseku 1 písm. h) a k), ak písmeno c) neustanovuje inak,

b)

príjmy podľa odseku 1 písm. d), f) a i),

c)

príjmy podľa odseku 1 písm. h) a k), ak sú účelovo viazané na inú ako podpornú činnosť.

(8)

Fond je povinný použiť celú sumu svojich príjmov podľa odseku 1 písm. b) a j) na podpornú činnosť podľa tohto zákona.

(9)

Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.22) Účtovná závierka a výročná správa musia byť overené audítorom23) a po schválení radou musia byť zverejnené najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho účtovného roka. Účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora ukladá fond do verejnej časti registra účtovných závierok24) najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.

(10)

Výročná správa obsahuje

a)

prehľad a vyhodnotenie plnenia činností fondu ustanovených týmto zákonom, najmä činností podľa § 2 písm. a) až d), m) a n),

b)

prehľad poskytnutých finančných prostriedkov žiadateľom,

c)

zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke,

d)

stanovisko dozornej komisie k účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia fondu,

e)

ďalšie údaje určené radou.

(11)

Na nakladanie s majetkom fondu sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak tento zákon v § 4 ods. 2 písm. h) a § 9 ods. 1 písm. b) a d) neustanovuje inak.

(12)

Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami fondu vykonávajú príslušné orgány podľa osobitných predpisov.24a) Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami fondu ukladá a vymáha Úrad vládneho auditu.24b)

§ 24 - Príspevok do fondu
(1)

Ministerstvo kultúry poskytuje zo štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte príspevok do fondu minimálne vo výške 20 000 000 eur.

(2)

Ministerstvo kultúry je oprávnené si vyhradiť, že najviac 20 % z príspevku do fondu podľa odseku 1 bude prednostne použitých na podporu priorít určených ministerstvom kultúry.

(3)

Ministerstvo kultúry odvedie príspevok do fondu podľa odseku 1 každoročne najneskôr do 31. januára bezhotovostne na účet fondu.

§ 25a - Profesionálny umelec

Profesionálnym umelcom je fyzická osoba, ktorá

a)

vykonáva umeleckú činnosť v slobodnom povolaní alebo popri zamestnaní,

b)

spĺňa odborné predpoklady na výkon umeleckej činnosti,

c)

je zapísaná v evidencii profesionálnych umelcov.

§ 25b - Evidencia profesionálnych umelcov
(1)

Evidencia profesionálnych umelcov je verejný zoznam, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle fondu v rozsahu podľa § 26 ods. 5.

(2)

Žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov môže podať písomne žiadateľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 25a písm. a) a b), a ktorá pôsobí v niektorej z oblastí umenia, a to literatúra, vizuálne umenie, hudobné umenie, divadelné umenie, hudobno-dramatické umenie, tanečné umenie, audiovizuálne umenie alebo iná forma umenia.

(3)

Ak žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov nie je úplná, kancelária písomne vyzve žiadateľa na opravu alebo doplnenie žiadosti a jej príloh v lehote desať dní odo dňa doručenia výzvy žiadateľovi.

(4)

Kancelária po preskúmaní žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov predloží úplnú žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov riaditeľovi na zaujatie stanoviska.

(5)

Za spracovanie žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov sa platí administratívny poplatok v sume 30 eur na účet fondu. Poplatok sa zaplatí pri podaní žiadosti na účet fondu.

(6)

Kancelária

a)

zapíše žiadateľa na základe súhlasu riaditeľa do evidencie profesionálnych umelcov alebo

b)

oznámi žiadateľovi odmietnutie zápisu do evidencie profesionálnych umelcov, ak žiadateľ v lehote podľa odseku 3 neopravil alebo nedoplnil žiadosť a jej prílohy alebo ak zápis odmietol riaditeľ podľa § 13 ods. 2 písm. j).

(7)

Ak fond odmietne zápis do evidencie profesionálnych umelcov, môže žiadateľ podľa odseku 2 podať novú žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov najskôr po uplynutí 12 mesiacov od odmietnutia zápisu do evidencie profesionálnych umelcov.

(8)

Kancelária vykoná výmaz profesionálneho umelca z evidencie profesionálnych umelcov, ak

a)

profesionálny umelec požiada o výmaz,

b)

profesionálny umelec zomrie alebo

c)

sa preukáže, že zápis do evidencie profesionálnych umelcov bol vykonaný na základe nepravdivých údajov.

§ 25c - Iný profesionál v kultúre

Iný profesionál v kultúre je fyzická osoba, ktorá nie je profesionálnym umelcom a ktorá

a)

vykonáva v súhrne aspoň 180 dní v priebehu posledných dvoch rokov predo dňom podania žiadosti o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre alebo žiadosti o predĺženie platnosti tohto zápisu tvorivú, výskumnú, vzdelávaciu, umelecko-remeselnú, remeselnú, technickú alebo podpornú profesiu uvedenú v zozname povolaní iných profesionálov v kultúre,

b)

vykonáva profesiu podľa písmena a) v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu a z tohto výkonu dosahuje príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a

c)

je zapísaná v evidencii iných profesionálov v kultúre.

§ 25d - Evidencia iných profesionálov v kultúre
(1)

Evidencia iných profesionálov v kultúre je verejný zoznam, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle fondu v rozsahu podľa § 26 ods. 5.

(2)

Žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre môže podať písomne žiadateľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 25c písm. a) a b).

(3)

Ak žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre nie je úplná, kancelária písomne vyzve žiadateľa na opravu alebo doplnenie žiadosti a jej príloh v lehote desať dní odo dňa doručenia výzvy žiadateľovi.

(4)

Kancelária po preskúmaní žiadosti o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre predloží úplnú žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre riaditeľovi.

(5)

Za spracovanie žiadosti o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre sa platí administratívny poplatok v sume 30 eur na účet fondu; poplatok je splatný pri podaní žiadosti.

(6)

Kancelária

a)

zapíše žiadateľa na základe súhlasu riaditeľa do evidencie iných profesionálov v kultúre alebo

b)

oznámi žiadateľovi odmietnutie zápisu do evidencie iných profesionálov v kultúre, ak žiadateľ v lehote podľa odseku 3 neopravil alebo nedoplnil žiadosť a jej prílohy alebo ak zápis odmietol riaditeľ podľa § 13 ods. 2 písm. j).

(7)

Ak fond odmietne zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre, môže žiadateľ podľa odseku 2 podať novú žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre najskôr po uplynutí 12 mesiacov od odmietnutia zápisu do evidencie iných profesionálov v kultúre.

(8)

Kancelária vykoná výmaz iného profesionála v kultúre z evidencie iných profesionálov v kultúre, ak

a)

iný profesionál v kultúre požiada o výmaz,

b)

iný profesionál v kultúre zomrie,

c)

sa preukáže, že zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre bol vykonaný na základe nepravdivých údajov,

d)

od zápisu do evidencie iných profesionálov v kultúre uplynulo päť rokov a nedošlo k predĺženiu platnosti tohto zápisu.

(9)

O predĺženie platnosti zápisu v evidencii iných profesionálov v kultúre môže iný profesionál v kultúre požiadať najskôr rok pred uplynutím platnosti tohto zápisu; na konanie o predĺženie platnosti zápisu sa ustanovenia odsekov 1 až 8 použijú primerane.

§ 26 - Spracúvanie osobných údajov
(1)

Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov finančných prostriedkov je fond oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom finančných prostriedkov, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a číslo platobného účtu.

(2)

Fond je oprávnený zverejňovať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom finančných prostriedkov, z evidencie podľa odseku 1 v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.

(3)

Osobné údaje, ktoré fond získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;26) fond ich môže spracúvať len na účely podľa tohto zákona.

(4)

Na účely vedenia evidencie profesionálnych umelcov a evidencie iných profesionálov v kultúre je fond oprávnený spracúvať

a)

osobné údaje žiadateľov o zápis v rozsahu údajov uvedených v žiadosti o zápis a jej prílohách,

b)

osobné údaje profesionálnych umelcov zapísaných do evidencie profesionálnych umelcov v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, vykonávaná profesia a oblasť umenia, v ktorej pôsobí ako profesionálny umelec,

c)

osobné údaje iných profesionálov v kultúre zapísaných do evidencie iných profesionálov v kultúre v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, vykonávaná profesia a oblasť umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, v ktorej prevažne pôsobí ako iný profesionál v kultúre.

(5)

Fond je oprávnený zverejňovať osobné údaje

a)

profesionálnych umelcov zapísaných v evidencii profesionálnych umelcov v rozsahu meno a priezvisko, vykonávaná profesia a oblasť umenia, v ktorej pôsobí ako profesionálny umelec,

b)

iných profesionálov v kultúre zapísaných v evidencii iných profesionálov v kultúre v rozsahu meno a priezvisko, vykonávaná profesia a oblasť umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, v ktorej prevažne pôsobí ako iný profesionál v kultúre.

(6)

Fond poskytne ministerstvu kultúry na jeho žiadosť osobné údaje profesionálnych umelcov zapísaných v evidencii profesionálnych umelcov a osobné údaje iných profesionálov v kultúre zapísaných v evidencii iných profesionálov v kultúre v rozsahu podľa odseku 4 písm. b) a c) na účel poskytnutia dotácie podľa osobitného predpisu26a) a na účely štatistického zisťovania.

§ 26a - Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo kultúry ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a)

zoznam povolaní, ktoré vykonávajú profesionálni umelci na účely zápisu do evidencie profesionálnych umelcov ako svoju profesiu,

b)

zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre na účely zápisu do evidencie iných profesionálov v kultúre,

c)

náležitosti žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov vrátane povinných príloh k žiadosti,

d)

odborné predpoklady na výkon umeleckej činnosti vyžadované na zápis žiadateľa do evidencie profesionálnych umelcov a podrobnosti o spôsobe preukázania ich splnenia,

e)

náležitosti žiadosti o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre a žiadosti o predĺženie jeho platnosti vrátane povinných príloh k žiadosti,

f)

podrobnosti o spôsobe preukázania splnenia podmienok podľa § 25c písm. a) a b) žiadateľom o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre alebo o predĺženie jeho platnosti.

Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 27 - Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,27) ak odsek 2 neustanovuje inak.

(2)

Na doručovanie písomností podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.28)

(3)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 5 ods. 2 písm. b) a § 10 ods. 2 písm. b) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.2a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo kultúry bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(4)

Splnenie podmienok podľa § 19 ods. 2 písm. b), c), f) a g) overuje podľa osobitného predpisu28a) fond.

(5)

Na riešenie sporov s prijímateľom finančných prostriedkov poskytnutých fondom môže fond využiť postupy podľa osobitného predpisu.29)

(6)

Na finančné prostriedky poskytované fondom na riešenie dôsledkov krízovej situácie sa nevzťahujú ustanovenia § 18 ods. 6, § 19 ods. 2 písm. a), b), d) až g), § 21 a § 22 ods. 9 a 12; ustanovenie § 20 ods. 2 sa v takom prípade použije primerane. Ustanovenia § 18 ods. 6, § 19 ods. 2 písm. a), b), d) až g) a § 22 ods. 9 a 12 sa nevzťahujú ani na finančné prostriedky poskytované fondom na základe žiadosti, ktorú na základe inej výzvy na predkladanie žiadostí zverejnenej fondom v čase krízovej situácie alebo do šiestich mesiacov po skončení krízovej situácie predložil žiadateľ z územia zasiahnutého krízovou situáciou alebo ak sa projekt realizuje na území zasiahnutom krízovou situáciou; ustanovenie § 20 ods. 2 sa v takom prípade použije primerane.

§ 28 - Prechodné ustanovenia
(1)

Žiadosti podľa § 20 sa predkladajú fondu od 30. novembra 2015.

(2)

Príspevky zo štátneho rozpočtu do fondu budú zaplatené prvýkrát v roku 2016.

(3)

V roku 2015 poskytne ministerstvo kultúry fondu mimoriadny príspevok určený na zabezpečenie prevádzky fondu v roku 2015.

(4)

Minister do 31. marca 2015 vymenuje členov rady. Do 15. apríla 2015 zvolá minister prvé zasadnutie rady a súčasne určí člena rady, ktorý bude prvé zasadnutie rady viesť až do zvolenia predsedu rady.

(5)

Členovia rady si na svojom prvom zasadnutí zvolia predsedu a podpredsedu rady a žrebom určia troch členov rady, ktorých funkčné obdobie je dva roky, troch členov rady, ktorých funkčné obdobie je štyri roky, a troch členov rady, ktorých funkčné obdobie je šesť rokov.

(6)

Rada na svojom prvom zasadnutí schváli výzvu na prihlásenie sa kandidátov na funkciu riaditeľa fondu.

(7)

Rada do 31. mája 2015 schváli štatút fondu.

(8)

Minister do 31. augusta 2015 vymenuje členov dozornej komisie.

§ 29 - Prechodné ustanovenie účinné od 2. januára 2016

V roku 2016 je fond oprávnený použiť na vlastnú prevádzku najviac 4 % z celkovej sumy príjmov podľa § 23 ods. 1 písm. a), b), d), f) a g).

§ 30 - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.

§ 31 - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018

Žiadosti predložené fondu do 31. augusta 2018 vybaví fond podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2018.

§ 32 - Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2020
(1)

Ustanovenie § 25b ods. 5 sa na žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov predložené fondu do 31. januára 2021 nevzťahuje.

(2)

Ustanovenie § 25d ods. 5 sa na žiadosti o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre predložené fondu do 31. januára 2021 nevzťahuje.

(3)

Ustanovenie § 27 ods. 6 sa vzťahuje aj na žiadateľa, ktorého žiadosť bola predložená fondu do 31. októbra 2020 a o ktorej sa nerozhodlo do 31. októbra 2020.

Čl. II

Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).

2.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
právnická osoba podľa osobitného predpisu.12a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.

3.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová "§ 2 ods. 1 písm. g)" nahrádzajú slovami "§ 2 ods. 1 písm. f)".
4.
V § 3 odsek 3 znie:

„(3)
Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky,15) ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak, možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1, ktorý je jej vlastníkom alebo správcom. Za správcu sa na účely tohto zákona považuje
a)
správca, ktorý podľa osobitného predpisu spravuje majetok obce16) alebo majetok vyššieho územného celku,16a)

b)
správca, ktorý preukáže, že podľa zmluvy vykonáva správu národnej kultúrnej pamiatky, na ktorej obnovu žiada dotáciu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 16a znejú:

„16)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

16a)
§ 6 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.“.

5.
V § 3 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4)
Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je bytovým domom,16b) možno poskytnúť vlastníkom bytov a nebytových priestorov prostredníctvom žiadateľa, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca správu bytového domu.16c)

(5)
Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je stavbou torzálneho charakteru, historickou zeleňou, archeologickou lokalitou alebo národnou kultúrnou pamiatkou technického charakteru, možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. e), f) a h), zabezpečujúcemu jej obnovu, aj keď nie je vlastníkom alebo správcom národnej kultúrnej pamiatky.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16b a 16c znejú:

„16b)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16c)
§ 6 ods. 1, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.
V § 4 ods. 2 písm. h) sa slová "podľa § 3 ods. 3" nahrádzajú slovami "podľa § 3 ods. 3 až 5".
7.
V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Člen komisie, ktorý sa vo vzťahu k žiadateľovi považuje za zaujatého, je vylúčený z rokovania o konkrétnej žiadosti a jej vyhodnocovania.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

8.
V § 6 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
zoznam neschválených žiadostí s uvedením identifikácie žiadateľa v rozsahu údajov podľa písmena d) piateho bodu a dôvodu neschválenia žiadosti,“.

9.
Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015
Žiadosti o dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky predložené na základe výzvy zverejnenej do 31. decembra 2014 sa posúdia podľa predpisov účinných od 1. januára 2015, aj keď boli predložené pred 1. januárom 2015.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. II prvého bodu a tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)

  Napríklad čl. 37 až 46 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, čl. 4 až 14 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v. EÚ L 138, 13. 5. 2014) v platnom znení.

 • 1a)

  § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.

 • 1b)

  § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 2a)

  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

 • 3)

  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 3 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 176/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  § 9 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.

 • 9a)

  § 2 a 15 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

 • 9aa)

  § 223 až 228a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  § 657 a 658 Občianskeho zákonníka.

 • 11)

  Napríklad čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014), zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  § 70 až 75a Obchodného zákonníka.

 • 15)

  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 16)

  § 3 písm. u) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 498/2009 Z. z.

 • 16a)

  § 3 písm. v) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.

 • 17)

  Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 17a)

  § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 17aa)

  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 19)

  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 20a)

  § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 20aa)

  § 69 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 71/2022 Z. z.

 • 21)

  § 2a ods. 1 písm. m) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  Zákon č. 431/2002 Z. z v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

 • 24)

  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 24a)

  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 24b)

  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z.

 • 26)

  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 26a)

  § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 • 27)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 28)

  § 24 a 25 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

 • 28a)

  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

 • 29)

  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore