Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom 274/2007 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 20.06.2007
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie, Trestné právo hmotné, Pomocné vedy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD513DS5EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 274/2007 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 365/2020

Legislatívny proces k zákonu 365/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o príplatku k dôchodku politickým väzňom

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje poskytovanie príplatku k dôchodku (ďalej len „príplatok“) a jednorazového príplatku ...

§ 2
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príplatok
(1)

Oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, ...

a)
najmenej tri mesiace väznená, tri mesiace vo výkone trestu odňatia slobody, tri mesiace zaradená do ...
b)
najmenej tri mesiace zaradená do táborov nútených prác,3c)
c)
najmenej tri mesiace internovaná v centralizovaných kláštoroch,3c)
d)
uznaná za veterána protikomunistického odboja.
(2)

Oprávnená osoba je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský ...

(3)

Za oprávnenú osobu sa považuje aj pozostalá vdova, vdovec alebo sirota po popravenom alebo zomretom ...

§ 3
Výška príplatku a poskytovanie príplatku
(1)

Výška príplatku k starobnému dôchodku, predčasnému starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku, výsluhovému ...

(2)

Výška príplatku k vdovskému dôchodku, vdoveckému dôchodku, vdovskému výsluhovému dôchodku a vdoveckému ...

(3)

Výška príplatku k sirotskému dôchodku a sirotskému výsluhovému dôchodku je 40 % sumy uvedenej v odseku ...

(4)

Oprávneným osobám podľa § 2 ods. 3 patrí príplatok k dôchodku vo výške 40 % z vypočítanej sumy, ktorá ...

(5)

Príplatok sa zlučuje so starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom, vdovským ...

(6)

Na zmenu nároku na príplatok, zmenu nároku na jeho výplatu a zmenu sumy príplatku, zánik nároku na príplatok, ...

§ 4
Uplatnenie nároku na príplatok a konanie o príplatku
(1)

O nároku na príplatok, jeho sume rozhoduje a príplatok vypláca Sociálna poisťovňa a orgán príslušný ...

(2)

Konanie sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby. Žiadosť sa podáva na tlačive určenom ...

(3)

Nárok na výplatu príplatku vzniká odo dňa podania žiadosti o príplatok oprávnenou osobou.

(4)

Na konanie podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5 ustanovené inak, sa vzťahuje osobitný predpis,2) ...

(5)

Sociálna poisťovňa a orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) rozhodne o príplatku ...

§ 4a
Jednorazový príplatok
(1)

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na jednorazový príplatok je fyzická osoba, ktorej sa vypláca príplatok ...

(2)

Za oprávnenú osobu na uplatnenie nároku na jednorazový príplatok sa považuje aj fyzická osoba, ktorej ...

(3)

Výška jednorazového príplatku je 1 989 eur.

(4)

O poskytnutí jednorazového príplatku rozhoduje a jednorazový príplatok vyplatí Sociálna poisťovňa a ...

(5)

Konanie sa začína na základe doručenia údajov Ústavu pamäti národa podľa osobitného predpisu4a) Sociálnej ...

(6)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak jednorazový príplatok priznáva Sociálna ...

(7)

Sociálna poisťovňa a orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) rozhodne o jednorazovom ...

§ 5
Financovanie
(1)

Na úhradu nákladov na príplatok a jednorazový príplatok štát poskytuje finančné prostriedky na osobitný ...

(2)

Finančné prostriedky na úhradu nákladov na príplatok a jednorazový príplatok sa poukazujú prostredníctvom ...

§ 6
Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2009

Ak si oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 3 uplatnila nárok na príplatok na základe písomnej žiadosti ...

§ 6a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)

Do 31. decembra 2021 sa na konanie o nároku na príplatok fyzickej osoby, ktorá bola internovaná v centralizovaných ...

(2)

O nároku na príplatok fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 rozhodne Sociálna poisťovňa alebo orgán príslušný ...

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu113b) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 113b znie:

„113)
Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom.“.

Čl. III

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

§ 94 ods. 1 písm. c) sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu39b) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou,“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:

„39b)
Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom.“.

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 6 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z.
 • 1a)  § 10 ods. 2 zákona č. 219/2006 Z. z. v znení zákona č. 58/2009 Z. z.
 • 2)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3a)  Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov. Zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej ...
 • 3b)  Zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 ...
 • 3c)  Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 112 až 114, § 117 a 118 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 4a)  § 11a ods. 3 a 4 a § 11b ods. 5 a 6 zákona č. 219/2006 Z. z. v znení zákona č. 365/2020 Z. z.
 • 7)  § 285 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 94 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore