Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom 274/2007 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 20.06.2007
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie, Trestné právo hmotné, Pomocné vedy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD603DS5EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 274/2007 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 365/2020

Legislatívny proces k zákonu 365/2020§ 1
Predmet zákona


Tento zákon upravuje poskytovanie príplatku k dôchodku (ďalej len „príplatok“) a jednorazového príplatku k dôchodku (ďalej len „jednorazový príplatok“) ako štátnych sociálnych dávok na zmiernenie krívd spôsobených komunistickým režimom v období od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989 politickým väzňom,1) veteránom protikomunistického odboja1a) a osobám pozostalým po popravenom alebo zomretom politickom väzňovi alebo veteránovi protikomunistického odboja počas výkonu trestu, počas zaradenia do vojenských táborov nútených prác, protiprávneho násilného odvlečenia do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch alebo počas zaradenia do tábora nútených prác a ich rodinným príslušníkom za znevýhodnenie na trhu práce a nižší dôchodok.
zobraziť paragraf
§ 2
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príplatok

(1)
Oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu,2) výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu,3) ku dňu podania žiadosti o príplatok je štátnym občanom Slovenskej republiky a ktorá bola
a)
najmenej tri mesiace väznená, tri mesiace vo výkone trestu odňatia slobody, tri mesiace zaradená do vojenských táborov nútených prác alebo protiprávne násilne odvlečená do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch počas najmenej troch mesiacov a bola rehabilitovaná alebo odškodnená podľa osobitných predpisov3a) alebo jej bol priznaný jednorazový peňažný príspevok podľa osobitného predpisu,3b)
b)
najmenej tri mesiace zaradená do táborov nútených prác,3c)
c)
najmenej tri mesiace internovaná v centralizovaných kláštoroch,3c)
d)
uznaná za veterána protikomunistického odboja.
(2)
Oprávnená osoba je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, pozostalá po oprávnenej osobe uvedenej v odseku 1 a ku dňu podania žiadosti o príplatok je štátnym občanom Slovenskej republiky.
(3)
Za oprávnenú osobu sa považuje aj pozostalá vdova, vdovec alebo sirota po popravenom alebo zomretom politickom väzňovi alebo veteránovi protikomunistického odboja počas výkonu jeho trestu, zaradenia do vojenských táborov nútených prác, protiprávneho násilného odvlečenia do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch, zaradenia do tábora nútených prác alebo počas internácie v centralizovaných kláštoroch, a ktorá v čase jeho smrti bola s ním v manželskom zväzku alebo jeho dieťa, ktoré osirelo a v čase jeho smrti nedosiahlo vek 18 rokov, a ku dňu podania žiadosti o príplatok sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a vypláca sa im pozostalostný dôchodok po politickom väzňovi alebo veteránovi protikomunistického odboja uvedený v § 2 ods. 2 alebo starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.
zobraziť paragraf
§ 3
Výška príplatku a poskytovanie príplatku

(1)
Výška príplatku k starobnému dôchodku, predčasnému starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku, výsluhovému dôchodku a invalidnému výsluhovému dôchodku pre oprávnenú osobu uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) až c) je 5 eur a pre oprávnenú osobu uvedenú v § 2 ods. 1 písm. d) je 10 eur, a to za mesiac väzby alebo mesiac výkonu trestu odňatia slobody, za mesiac zaradenia do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác, mesiac protiprávneho násilného odvlečenia alebo mesiac internácie v centralizovaných kláštoroch. Mesiac väzby, mesiac výkonu trestu odňatia slobody, mesiac zaradenia do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác, protiprávneho násilného odvlečenia alebo internácie v centralizovaných kláštoroch je 30 dní. Ak väzba, výkon trestu odňatia slobody, zaradenie do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác, protiprávneho násilného odvlečenia alebo internácie v centralizovaných kláštoroch trvali len časť mesiaca, výška príplatku sa upraví pomerne.
(2)
Výška príplatku k vdovskému dôchodku, vdoveckému dôchodku, vdovskému výsluhovému dôchodku a vdoveckému výsluhovému dôchodku je 60 % sumy uvedenej v odseku 1.
(3)
Výška príplatku k sirotskému dôchodku a sirotskému výsluhovému dôchodku je 40 % sumy uvedenej v odseku 1.
(4)
Oprávneným osobám podľa § 2 ods. 3 patrí príplatok k dôchodku vo výške 40 % z vypočítanej sumy, ktorá sa ustanovuje pre potreby výpočtu, akoby popravený alebo zomretý politický väzeň alebo veterán protikomunistického odboja bol odsúdený k trestu odňatia slobody vo výmere 120 mesiacov.
(5)
Príplatok sa zlučuje so starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom, vdovským dôchodkom, vdoveckým dôchodkom, sirotským dôchodkom, výsluhovým dôchodkom, invalidným výsluhovým dôchodkom, vdovským výsluhovým dôchodkom, vdoveckým výsluhovým dôchodkom a sirotským výsluhovým dôchodkom (ďalej len „dôchodok“).
(6)
Na zmenu nároku na príplatok, zmenu nároku na jeho výplatu a zmenu sumy príplatku, zánik nároku na príplatok, zánik nároku na jeho výplatu, premlčanie nároku na výplatu príplatku, poukazovanie príplatku a na prechod nároku na príplatok sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.4)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 4a
Jednorazový príplatok

(1)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na jednorazový príplatok je fyzická osoba, ktorej sa vypláca príplatok podľa § 2 ods. 1 písm. d), a fyzická osoba, ktorej sa vypláca príplatok podľa § 2 ods. 2 ako pozostalej po oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 1 písm. d). Jednorazový príplatok možno vyplatiť len jednej z oprávnených osôb podľa prvej vety.
(2)
Za oprávnenú osobu na uplatnenie nároku na jednorazový príplatok sa považuje aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca príplatok podľa § 2 ods. 3 po veteránovi protikomunistického odboja.
(3)
Výška jednorazového príplatku je 1 989 eur.
(4)
O poskytnutí jednorazového príplatku rozhoduje a jednorazový príplatok vyplatí Sociálna poisťovňa a orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3)
(5)
Konanie sa začína na základe doručenia údajov Ústavu pamäti národa podľa osobitného predpisu4a) Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3)
(6)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak jednorazový príplatok priznáva Sociálna poisťovňa, alebo osobitný predpis upravujúci sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) ak jednorazový príplatok priznáva orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3)
(7)
Sociálna poisťovňa a orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) rozhodne o jednorazovom príplatku a priznaný jednorazový príplatok vyplatí do 60 dní od začatia konania.
zobraziť paragraf
§ 5
Financovanie

(1)
Na úhradu nákladov na príplatok a jednorazový príplatok štát poskytuje finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne7) a na osobitný účet orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.8)
(2)
Finančné prostriedky na úhradu nákladov na príplatok a jednorazový príplatok sa poukazujú prostredníctvom rozpočtových výdavkov príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 6a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

(1)
Do 31. decembra 2021 sa na konanie o nároku na príplatok fyzickej osoby, ktorá bola internovaná v centralizovaných kláštoroch, a pozostalých po tejto osobe ustanovenie § 4 ods. 2 nepoužije.
(2)
O nároku na príplatok fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 rozhodne Sociálna poisťovňa alebo orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) bez písomnej žiadosti fyzickej osoby, ak bola fyzická osoba odškodnená za dobu internácie v centralizovaných kláštoroch podľa osobitného predpisu. Údaje potrebné na rozhodnutie o nároku na príplatok fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 poskytne Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) Ústav pamäti národa. Konanie sa začína na základe doručenia údajov podľa druhej vety Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3) Dňom podania žiadosti na účely § 4 ods. 3 je 1. január 2021.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1)  § 6 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore