Dôvodové správy k predpisu 274/2007

 1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 365/2020 , dátum vydania: 12.12.2020
 2. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Magdalény KUClAŇOVEJ a Juraja SOBOŇU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov
  K predpisu 229/2019 , dátum vydania: 23.07.2019
 3. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 125/2016 , dátum vydania: 09.12.2015
 4. Vládny návrh zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 285/2009 , dátum vydania: 16.07.2009
 5. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela Rafaja a Jána Slotu na vydanie zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom
  K predpisu 274/2007 , dátum vydania: 20.06.2007
MENU
Hore