Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 268/2022 účinný od 15.10.2022

Platnosť od: 23.07.2022
Účinnosť od: 15.10.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zbrane a strelivo, Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 268/2022 účinný od 15.10.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 268/2022 s účinnosťou od 15.10.2022

Legislatívny proces k zákonu 268/2022

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 268/2022, dátum vydania: 23.07.2022

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe vlastnej iniciatívy.

Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. (ďalej len „zákon č. 64/2019 Z. z.“) je technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody podľa § 2 písm. e) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z. Zákon č. 64/2019 Z. z. zastrešuje právnu úpravu základných požiadaviek a postupov posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo pre civilné použitie a ďalšie podrobnosti ako označovanie strelných zbraní a streliva, dokumenty vydávané autorizovanou osobou, vyhlásenie o zhode a overovacie značky strelných zbraní a streliva.

Návrhom zákona dochádza k úprave niektorých ustanovení zákona č. 64/2019 Z. z. v nadväznosti na zaradenie iba toho tlmiča hluku výstrelu (ďalej len „tlmič“) medzi zakázané doplnky zbrane podľa § 4 ods. 4 písm. a) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 190/2003 Z. z.“), ktorý nespĺňa podmienky podľa zákona č. 64/2019 Z. z. Zmeny sa týkajú úpravy použitej terminológie, požiadaviek na tlmič, posudzovania zhody tlmiča, označovania tlmiča a výstupných dokumentov posudzovania zhody tlmiča a úprav vyplývajúcich z aplikačnej praxe. Jednou z takýchto úprav je aj zavedenie povinnosti pre autorizované osoby vyhotovovať počas posudzovania zhody strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane, ktorej súčasťou je tlmič fotodokumentáciu strelnej zbrane. Dôvodom tejto úpravy je snaha reflektovať na problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe, kedy len na základe predloženia protokolu o kusovom overení strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane, ktorej súčasťou je tlmič nie je možné identifikovať strelnú zbraň vo vzťahu k informáciám uvedeným vo výstupnom dokumente posudzovania zhody. Fotodokumentácia je bežnou súčasťou výstupných dokumentov posudzovania zhody notifikovaných osôb napríklad v oblasti osobných ochranných prostriedkov, hračiek a využíva sa pri identifikácii výrobkov v rôznych oblastiach verejného záujmu. Zavedenie tejto povinnosti teda zjednoduší spôsob kontroly, či výstupné dokumenty boli vydané k príslušnej strelnej zbrani, čo výrazne pomôže napríklad pri kontrole pri predkladaní žiadosti o dovoz a vývoz strelných zbraní.

Návrhom zákona sa do príloh zákona č. 64/2019 Z. z. dopĺňajú ustanovenia o základných požiadavkách pre tlmič, spôsobe výkonu kusového overenia tlmiča a následného kusového overenia tlmiča.

V článku II sa navrhujú zmeny v zákone č. 190/2003 Z. z. týkajúce sa tlmiča, ktorý spĺňa podmienky podľa zákona č. 64/2019 Z. z. Zbraň kategórie A s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa zákona č. 64/2019 Z. z. ostáva zaradená do kategórie A. Odnímateľný tlmič hluku výstrelu spĺňajúci podmienky podľa zákona č. 64/2019 Z. z., zbraň kategórie B s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu a zbraň kategórie C s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa zákona č. 64/2019 Z. z. zaradené do

2

kategórie B. Zbraň kategórie D s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa zákona č. 64/2019 Z. z. sa zaraďuje do rovnakej podkategórie ako táto zbraň bez tlmiča.

V článku III sa navrhujú zmeny v zákone č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zo zakázaných spôsobov lovu a iných zákazov sa vypúšťajú zbrane s tlmičmi hluku výstrelu. Tlmič hluku výstrelu sa stáva dovoleným doplnkom zbraní na poľovnícke účely.

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá sociálny vplyv, nemá vplyv na životné prostredie, nemá vplyv na služby verejnej správy pre občana, nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti a ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona má pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pričom vyhodnotenie vplyvu na podnikateľské prostredie je uvedené v doložke vybraných vplyvov a následne vo vypracovanej analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

3

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK

05.11.2021 – 16.11.2021

Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie

november 2021

Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**

Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*

marec 2022

2.Definovanie problému

Uveďte základné problémy, ktoré dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).

Ustanovenie posudzovania zhody doplnku zbrane, ktorým je tlmič hluku výstrelu (ďalej len „tlmič“), bude zahŕňať základné požiadavky na tlmič, sprístupňovanie na trhu, predpoklad zhody, postup posudzovania zhody a Vyhlásenie o zhode.

3.Ciele a výsledný stav

Uveďte hlavné ciele predkladaného materiálu (aký výsledný stav má byť prijatím materiálu dosiahnutý, pričom dosiahnutý stav musí byť odlišný od stavu popísaného v bode 2. Definovanie problému).

Cieľom návrhu zákona je zaradenie iba toho tlmiča hluku výstrelu (ďalej len „tlmič“) alebo zbrane kategórie B alebo kategórie C, ktorej súčasťou je tlmič, medzi zakázané doplnky zbrane podľa § 4 ods. 4 písm. a) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 190/2003 Z. z.“), ktorý nespĺňa podmienky podľa zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z (ďalej len „zákon č. 64/2019 Z. z.“), s čím súvisí aj ustanovenie posudzovania zhody tlmičov, ktoré bude zabezpečené návrhom zákona.

Predmetom návrhu zákona bude úprava niektorých ustanovení zákona č. 64/2019 Z. z. v nadväznosti na požadované zaradenie tlmičov medzi povolené doplnky strelnej zbrane, pričom zmeny sa budú týkať napríklad úpravy použitej terminológie, požiadaviek na tlmiče, posudzovania zhody tlmičov, označovania tlmičov a výstupných dokumentov posudzovania zhody tlmičov, ako aj zmena príloh k zákonu č. 64/2019 Z. z. a úprav vyplývajúcich z aplikačnej praxe.

V rámci zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú zmenené príslušné ustanovenia týkajúce sa tlmičov, a to najmä jeho zaradenie do príslušnej kategórie zbraní a bude ustanovené, kto je oprávnený používať tlmič.

V rámci zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 65 ods. 2 bude vypustený zákaz lovu zbraňou s tlmičom z dôvodu, že tlmič bude návrhom zákona povolený.

4

4.Dotknuté subjekty

Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:

Autorizované osoby, výrobcovia, dovozcovia a distribútori určených výrobkov.

5.Alternatívne riešenia

Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?

Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.

Alternatívne riešenia neboli zvažované.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

Vyhláška č. 72/2019 Z. z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie.

7.Transpozícia práva EÚ

Uveďte, v ktorých konkrétnych ustanoveniach (paragrafy, články, body, atď.) ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ (tzv. goldplating) spolu s odôvodnením opodstatnenosti presahu.

Ide o národnú právnu úpravu.

8.Preskúmanie účelnosti

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.

Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.

Preskúmanie účelnosti by bolo vhodné vykonať po 3 rokoch od začatia účinnosti tohto návrhu zákona a preskúmavanie by malo byť vykonané vo vzťahu k využívaniu tlmičov poľovníkmi ako aj pri športovej streľbe. Momentálne však nie je možné stanoviť, kto bude toto preskúmanie účelnosti vykonávať.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.

9.Vybrané vplyvy materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,

v prípade identifikovaného negatívneho

vplyvu

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Mechanizmus znižovania byrokracie

a nákladov sa uplatňuje:

Áno

Nie

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

5

10.Poznámky

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam. Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov.

Vplyvy na podnikateľské prostredie negatívne ako aj pozitívne, nakoľko na jednej strane sa síce stanovuje povinnosť pre výrobcov tlmičov zabezpečiť posudzovanie zhody tlmiča, avšak, stanovenie tejto povinnosti bude mať zároveň pozitívny vplyv pre slovenské autorizované osoby, ktoré budú môcť toto posudzovanie vykonávať.

11.Kontakt na spracovateľa

Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.

Mgr. Katarína Kozmová,

katarina.kozmova@normoff.gov.sk

, 02/20 90 72 92

12.Zdroje

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, KONŠTRUKTA Defence, a.s., Liptovská skúšobňa s. r. o.

13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 230/2021

(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)

Súhlasné

Súhlasné s návrhom na dopracovanie

Nesúhlasné

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:

II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:

K doložke vybraných vplyvov

Komisia žiada predkladateľa o doplnenie časti 8. Preskúmanie účelnosti v Doložke vybraných vplyvov.

Odôvodnenie: V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je potrebné po určitom čase

preskúmať navrhovanú zmenu legislatívnych i nelegislatívnych materiálov z hľadiska ich účinnosti a účelnosti pri napĺňaní stanovených cieľov. - materiál bol podľa pripomienky upravený.

K vplyvom na podnikateľské prostredie

Komisia žiada predkladateľa o vyčíslenie negatívnych vplyvov na podnikateľské prostredie v súvislosti s povinnosťou výrobcov tlmičov zabezpečiť posudzovanie zhody tlmiča a vyčíslenie pozitívnych vplyvov na podnikateľské prostredie v súvislosti so zvýšenou činnosťou posudzovania zhody autorizovaných osôb. Komisia žiada predkladateľa o použitie Kalkulačky nákladov na vyčíslenie týchto vplyvov a jej pripojenie k sprievodným materiálom. V prípade vyčíslenia vplyvov v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie žiada Komisia o vyznačenie mechanizmu znižovania nákladov v časti 9. v Doložke vybraných vplyvov.

Odôvodnenie: V prípade, že materiál zakladá vybrané vplyvy, je povinnosťou predkladateľa popísať a vyčísliť

tieto vplyvy v príslušnej analýze vplyvov. Vplyvy na podnikateľské prostredie v súvislosti s posudzovaním zhody odporúča Komisia uviesť (popísať a vyčísliť) v časti 3.1 v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. V prípade, že nie je možné určiť počet dotknutých subjektov, Komisia odporúča vyčísliť vplyvy na podnikateľské prostredie prostredníctvom modelového prípadu.. - materiál bol podľa pripomienky upravený, kalkulačka

nákladov na vyčíslenie vplyvov je v súlade so stanoviskom Komisie pripojená k sprievodným materiálom.

14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)

Súhlasné

Súhlasné s návrhom na dopracovanie

Nesúhlasné

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:

6

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“)

Predkladateľ:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

3.1 Náklady regulácie

3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.

Nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, ktorá je povinnou prílohou tejto analýzy a nájdete ju na

webovom sídle MH SR

, (ďalej len

„Kalkulačka nákladov“):

TYP NÁKLADOV

Zvýšenie nákladov v € na PP

Zníženie nákladov v € na PP

A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality

0

0

B. Iné poplatky

0

0

C. Nepriame finančné náklady

1200

60

D. Administratívne náklady

2 058

0

Spolu = A+B+C+D

3 258

60

z toho

E. Vplyv na mikro, malé a stredné podniky

3 258

60

F. Úplná harmonizácia práva EÚ

0

0

VÝPOČET mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov

IN

OUT

G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F

3 258

60

7

3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov

Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):

P.č.

Zrozumiteľný a stručný opis regulácie vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP

Číslo normy

(zákona, vyhlášky a pod.)

Lokalizácia (§, ods.)

Pôvod regulácie:

SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby

Účinnosť

regulácie

Kategória dotk. subjektov

Počet subjektov v dotk. kategórii

Počet subjektov MSP v dotk. kategórii

Vplyv na 1 podnik. v €

Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €

Druh vplyvu

In (zvyšuje náklady) /

Out (znižuje náklady)

1

Návrhom zákona dôjde k určeniu povinnosti pre výrobcov a dovozcov tlmičov hluku výstrelu, ktorých počet nie je známy, zabezpečiť jeho posúdenie zhody slovenskou autorizovanou osobou, ktorá má v rozsahu svojej autorizácie zákon č. 64/2019 Z. z.

Návrh zákona

§ 1 zákona č. 64/2019 Z. z.

§ 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 190/2003 Z. z. v znení návrhu zákona

SK

15.10.2022

Výrobcovia, dovozcovia tlmičov hluku výstrelu

Počet nie je známy, odhadom cca 60 subjektov

Počet nie je známy, odhadom cca 60 subjektov

54 Eur

3 258 Eur

In

2

Stanovenie tejto povinnosti bude mať zároveň pozitívny vplyv pre slovenské autorizované osoby, ktoré budú môcť toto posudzovanie vykonávať čím sa zvýši ich zisk.

Tak ako sme uviedli vyššie odhadovaná cena tejto služby je 10-20 Eur na 1 kus tlmiča v závislosti od typu použitého streliva, pričom na účely vyrátania vplyvov bola použitá predpokladaná maximálna cena 30 Eur.

.

Návrh zákona

§ 1 zákona č. 64/2019 Z. z.

§ 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 190/2003 Z. z. v znení návrhu zákona

SK

15.10.2022

Slovenské autorizované osoby

2

2

30 Eur

60 Eur

Out

8

Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov

Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, ako ste vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne štatistiky, ak dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov nákladov (A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, B. Iné poplatky, C. Nepriame finančné náklady, D. Administratívne náklady). Rozčleňte ich a vypočítajte v súlade s metodickým postupom.

K vplyvom č. 1:

Tlmiče hluku výstrelu aktuálne zakázaným doplnkom zbrane na základe zákona č. 190/2003 Z. z. Zavedenie tejto povinnosti negatívny vplyv na podnikateľské prostredie - výrobcov a dovozcov nakoľko v prípade záujmu vyrábať alebo dovážať tlmiče na územie SR musia zabezpečiť uvedené posúdenie zhody tlmičov, avšak na druhej strane po splnení povinnosti zabezpečiť proces posúdenia zhody tlmiča hluku výstrelu sa rozšíri portfólio povolených výrobkov s ktorými je možné obchodovať, a teda ktoré je možné uvádzať na trh Slovenskej republiky, čo je priaznivé ako pre samotných výrobcov, tak aj dovozcov tlmičov hluku výstrelu.

Napriek tomu, že počet výrobcov a dovozcov tlmičov nie je známy, odhadujeme možný počet na cca 60 podnikateľských subjektov.

Čo sa týka nákladov, ktoré im zavedením tejto povinnosti vzniknú, oslovili sme v tejto veci dve slovenské autorizované osoby, ktoré aktuálne oprávnené na vykonávanie posúdenia zhody strelných zbraní a streliva. Nimi odhadovaná cena tejto služby je 10-20 Eur na 1 kus tlmiča v závislosti od typu použitého streliva, pričom na účely vyrátania vplyvov bola použitá predpokladaná maximálna cena 30 Eur.

Do vyrátania vplyvov boli zahrnuté nasledovné činnosti, ktoré budú musieť výrobcovia resp. dovozcovia tlmičov vykonať v súvislosti so splnením stanovenej povinnosti: vypracovanie sprievodnej dokumentácie, archivácia tejto dokumentácie a podanie žiadosti o posúdenie zhody čo zahŕňa aj čas strávený prepravou tlmiča k autorizovanej osobe.

Na základe uvedených odhadov je vyrátaný vplyv na 1 podnikateľský subjekt 54 Eur.

Uvedené vplyvy však môžu byť iné vzhľadom na to, že aktuálne nie je možné odhadnúť záujem potenciálnych výrobcov a distribútorov tlmičov hluku výstrelu.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným pripomienkovým konaním

Uveďte formu konzultácií vrátane zdôvodnenia jej výberu a trvanie konzultácií, termíny stretnutí. Uveďte spôsob oslovenia dotknutých subjektov, zoznam konzultujúcich subjektov, tiež link na webovú stránku, na ktorej boli konzultácie zverejnené.

Uveďte hlavné body konzultácií a ich závery.

Uveďte zoznam predložených alternatívnych riešení problematiky od konzultujúcich subjektov, ako aj návrhy od konzultujúcich subjektov na zníženie nákladov regulácií na PP, ktoré neboli akceptované a dôvod neakceptovania.

Alternatívne namiesto vypĺňania bodu 3.2 môžete uviesť ako samostatnú prílohu tejto analýzy Záznam z konzultácií obsahujúci požadované informácie.

K Čl. I návrhu zákona:

9

-Vzhľadom na rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR návrh zákona nebol predmetom konzultácií s podnikateľskými subjektmi.

K Čl. 2 a nadväzne k Čl. 3 návrhu zákona:

-Konzultované to bolo formou rozporových konaní v rámci prípravy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keď v rámci medzirezortného pripomienkového konania boli uplatnené viaceré pripomienky smerujúce k uvoľneniu režimu tlmičov hluku výstrelu.

3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu

Dochádza k vytvoreniu resp. k zmene bariér na trhu?

Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (napr. špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)?

Ovplyvňuje zmena regulácie cezhraničné investície (príliv/odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)?

Ovplyvní dostupnosť základných zdrojov (financie, pracovná sila, suroviny, mechanizmy, energie atď.)?

Ovplyvňuje zmena regulácie inovácie, vedu a výskum?

Ako prispieva zmena regulácie k cieľu Slovenska mať najlepšie podnikateľské prostredie spomedzi susediacich krajín EÚ?

S podnikmi ako aj výrobkami sa bude zaobchádzať rovnako.

Navrhovaná zmena nemá vplyv na obchodné bariéry, cezhraničné investície ani cenu či dostupnosť základných zdrojov.

Navrhovaná právna úprava nemá vplyv na inovácie, vedu a výskum.

K Čl. I návrhu zákona:

Návrhom zákona dôjde k určeniu povinnosti pre výrobcov a dovozcov tlmičov hluku výstrelu, ktorých počet nie je známy, zabezpečiť jeho posúdenie zhody slovenskou autorizovanou osobou, ktorá v rozsahu svojej autorizácie zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. (ďalej len „autorizovaná osoba“). Tlmiče hluku výstrelu aktuálne zakázaným doplnkom zbrane na základe zákona č. 190/2003 Z.z. Zavedenie tejto povinnosti negatívny vplyv na podnikateľské prostredie - výrobcov a dovozcov nakoľko v prípade záujmu vyrábať alebo dovážať tlmiče na územie SR musia zabezpečiť uvedené posúdenie zhody tlmičov, avšak na druhej strane po splnení povinnosti zabezpečiť proces posúdenia zhody tlmiča hluku výstrelu sa rozšíri portfólio povolených výrobkov s ktorými je možné obchodovať, a teda ktoré je možné uvádzať na trh Slovenskej republiky, čo je priaznivé ako pre samotných výrobcov, tak aj dovozcov tlmičov hluku výstrelu. Stanovenie tejto povinnosti bude mať zároveň pozitívny vplyv pre slovenské autorizované osoby, ktoré budú môcť toto posudzovanie vykonávať čím sa zvýši ich zisk.

Napriek tomu, že počet výrobcov a dovozcov tlmičov nie je známy, odhadujeme možný počet na cca 60 podnikateľských subjektov.

10

K Čl. 2 návrhu zákona:

-Vzhľadom na to, že tlmič hluku výstrelu a zameriavač zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie do prijatia navrhovanej právnej úpravy zakázaným doplnkom zbrane podľa § 4 ods. 4 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je ich vypustenie zo zakázaných doplnkov zbrane ustanovené v čl. II návrhu zákona len pozitívnym krokom pre podnikateľské prostredie, nakoľko vznikne nová oblasť podnikania. Ide o pozitívny vplyv napriek tomu, že tlmič hluku výstrelu bude patriť pod regulovanú oblasť a hospodárske subjekty, ktoré budú uvádzať tento výrobok na trh budú povinné zabezpečiť vykonanie postupu posudzovania zhody u autorizovanej osoby, ktoré je ustanovené v Čl. I návrhu zákona.

-Zaradenie doteraz zakázaného doplnku zbrane, tlmiča hluku výstrelu, podľa § 4 ods. 4 písm. a) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do kategórie B strelných zbraní rozšíri portfólio povolených výrobkov, ktoré je možné uvádzať na trh, čo je priaznivé ako pre samotných výrobcov, tak aj pre predajcov strelných zbraní.

K Čl. 3 návrhu zákona:

-Zmena zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá vplyv na podnikateľské prostredie

Konkurencieschopnosť:

Na základe uvedených odpovedí zaškrtnite a popíšte, či materiál konkurencieschopnosť:

zvyšuje x nemení znižuje

Produktivita:

Aký má materiál vplyv na zmenu pomeru medzi produkciou podnikov a ich nákladmi?

Na základe uvedenej odpovede zaškrtnite a popíšte, či materiál produktivitu:

zvyšuje x nemení znižuje

3.4 Iné vplyvy na podnikateľské prostredie

Ak materiál vplyvy na PP, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich častí, či pozitívne alebo negatívne, tu ich uveďte. Patria sem:

a)sankcie alebo pokuty, ako dôsledok porušenia právne záväzných ustanovení;

b)vplyvy súvisiace so žiadosťami o alebo prijímaním dotácií, fondov, štátnej pomoci a čerpaním iných obdobných foriem podpory zo strany štátu, keďže sprievodným javom uchádzania sa či získania benefitov, na ktoré nie je právny nárok priamo zo zákona, ale vzniká na základe prejavu vôle dotknutého subjektu;

c)regulované ceny podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách;

d)iné vplyvy, ktoré predpokladá materiál, ale nemožno ich zaradiť do častí 3.1 a 3.3.

V prípade ak si výrobca, dovozca alebo distribútor nesplní svoje povinnosti týkajúce sa posúdenia zhody tlmičov hluku výstrelu pred ich uvedením či sprístupnením na trhu, môže mu orgán dohľadu podľa § 26 písm. a) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z. uložiť sankciu podľa § 28 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z.

11

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019

Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:

a)v primárnom práve

čl. 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení,

b) v sekundárnom práve

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/555 z 24. marca 2021 o kontrole nadobúdania a držania zbraní (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 115, 6. 4. 2021).

Gestor: MV SR, spolugestor: ÚNMS SR

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/68 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 15, 17. 1. 2019).

Gestor: ÚNMS SR

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/69 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 15, 17. 1. 2019).

Gestor: ÚNMS SR

c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 3. decembra 2019 vo veci C 482/17 (ECLI: ECLI:EU:C:2019:1035), ktorého predmetom bola žaloba o zrušenie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 137, 2017, s. 22) a subsidiárne čiastočné zrušenie článku 1 bodov 6, 7 a 19 tejto smernice.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení

bezpredmetné

12

b)uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

- konanie o porušení zmlúv vedené pod č. 2018/0394 z dôvodu neoznámenia transpozičných opatrení k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní.

c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice už prebrané spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav

- zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z.

5.Návrh právneho predpisu je zlučiteľný s právom Európskej únie:

a)úplne

13

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Úpravou tohto ustanovenia sa rozšíruje predmet úpravy podľa tohto zákona o doplnok zbrane, ktorým je tlmič hluku výstrelu (ďalej len „tlmič“) a v nadväznosti na to sa dopĺňa poznámka pod čiarou o jeho definíciu ustanovenú v zákone č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 2

Týmto ustanovením sa rozširuje predmet úpravy podľa tohto zákona o tlmič v § 1 písm. c), d), e) a h), § 5 vrátane nadpisu, § 6, § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 9 ods. 2, § 11, § 12 vrátane nadpisu, , nadpise prílohy č. 1 o tlmič v príslušnom gramatickom tvare.

K bodu 3

Úpravou § 2 písm. a) a b) sa dopĺňajú terajšie definície pojmov o sprístupňovanie tlmičov na trhu a uvedenie tlmičov na trh.

K bodu 4

Úpravou § 2 písm. c) sa len precizuje doterajšie znenie vzhľadom na jeho nepresné znenie.

K bodu 5

Dopĺňa sa definícia pojmu podstatná úprava tlmiča.

K bodu 6

Touto úpravou sa v nadväznosti na bod 2 dopĺňa slovné spojenie „alebo tlmič“ do príslušných ustanovení zákona, a to § 4, § 7 ods. 1, § 8, § 9, § 12 ods. 5, § 17 a prílohy č. 2 a prílohe č. 10.

K bodu 7

Dopĺňa sa tlmič hluku výstrelu ako určený výrobok, ktorý môže byť neodnímateľný tlmič hluku výstrelu a odnímateľný tlmič hluku výstrelu. V nadväznosti na to sa dopĺňajú poznámky pod čiarou o definície ustanovené v zákone č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 8

V nadväznosti na bod 2 sa upravuje aj znenie § 5.

K bodu 9

V nadväznosti na bod 2 sa precizuje, kto sa považuje za výrobcu vo vzťahu k úprave a podstatnej úprave strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča.

K bodu 10

V § 7 ods. 2 sa dopĺňa písm. m), ktorým sa stanovuje povinnosť výrobcu označiť tlmič pred jeho uvedením na trh.

K bodu 11

V nadväznosti na bod 8 sa v § 7 ods. 3 dopĺňa písm. m), čím sa stanovuje spôsob vyhotovenia označenia tlmiča pred jeho uvedením na trh, a to v štátnom jazyku alebo v jazyku členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

14

K bodu 12

V § 8 sa dopĺňajú povinnosti dovozcu, konkrétne kedy nesmie uviesť na trh tlmič, a to v nadväznosti na bod 8, ak výrobca nesplnil povinnosť označiť tlmič podľa § 7 ods. 2 písm. m).

K bodu 13

V nadväznosti na bod 8 a 10 sa dopĺňa povinnosť dovozcu označiť tlmič údajmi podľa § 7 ods. 2 písm. m).

K bodu 14

V § 9 sa dopĺňajú povinnosti distribútora, konkrétne kedy nesmie uviesť na trh tlmič, a to v nadväznosti na bod 8, ak výrobca nesplnil povinnosť označiť tlmič podľa § 7 ods. 2 písm. m).

K bodu 15

Ide o gramatickú úpravu textu z dôvodu úpravy v novelizačnom bode 2.

K bodu 16

V § 12 sa dopĺňa nový odsek 3, ktorým sa stanovujú postupy posudzovania zhody neodnímateľného tlmiča, ktorý je súčasťou strelnej zbrane.

V § 12 sa dopĺňa nový odsek 4, ktorým sa určujú postupy posudzovania zhody odnímateľného tlmiča, ktorý je samostatne uvedený na trh.

K bodu 17

Touto úpravou sa ustanovuje, kto vykonáva posudzovanie zhody tlmiča v nadväznosti na bod 16 podľa § 12 ods. 4 zákona.

K bodu 18

Touto úpravou sa ustanovuje, kto vykonáva posudzovanie zhody tlmiča v nadväznosti na bod 16 podľa § 12 ods. 3 zákona.

K bodu 19

Precizuje sa ustanovenie § 12 ods. 12, konkrétne o skutočnosť, že postup posudzovania zhody podľa odseku 1 písm. d) sa použije na posudzovanie zhody v prípade, ak je dôvodné podozrenie zo zlého technického stavu zbrane podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 190/2003 Z.z., konkrétne jeho ustanovenie § 38 ods. 1, podľa ktorého ak je dôvodné podozrenie zo zlého technického stavu zbrane, je držiteľ zbrane povinný do 60 dní od výzvy policajného útvaru predložiť zbraň na jej posúdenie zhody autorizovanej osobe.

K bodu 20

Vzhľadom na ustanovenie, že posudzovaniu zhody nepodlieha dovážaná strelná zbraň alebo dovážané strelivo, ak označené príslušnou overovacou značkou podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, je potrebnú ustanoviť, že ak je súčasťou strelnej zbrane aj neodnímateľný tlmič hluku výstrelu, tak je potrebné, aby ten bol pred uvedením na trh v rámci Slovenskej republiky posúdený. Tlmiče nie sú, toho času, predmetom medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

K bodu 21

Ide o ustanovenie požiadavky vyplývajúcej z aplikačnej praxe a to o ustanovenie povinnosti pre autorizovanú osobu vyhotovovať počas posudzovania zhody vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane s neodnímateľným tlmičom a fotodokumentáciu strelnej zbrane.. Zároveň sa touto povinnosťou stanovuje povinnosť pre autorizovanú osobu uchovávať fotodokumentáciu počas desiatich rokov od vydania výstupného dokumentu posudzovania zhody podľa prílohy č. 5. Dôvodom tejto úpravy je snaha reflektovať na problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe, kedy len na základe predloženia protoklu o kusovom overení strelnej zbrane vyrobenej

15

podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu a nie je možné identifikovať strelnú zbaň vo vzťahu k informáciám uvedeným vo výstupnom dokumente posudzovania zhody. Fotodokumentácia je bežnou súčasťou výstupných dokumentov posudzovania zhody notifikovaných osôb napríklad v oblasti osobných ochranných prostriedkov, hračiek a využíva sa pri identifikácii výrobkov v rôznych oblastiach verejného záujmu. Zavedenie tejto povinnosti teda zjednoduší spôsob kontroly, či výstupné dokumenty boli vydané k príslušnej strelnej zbrani, čo výrazne pomôže napríklad pri kontrole pri predkladaní žiadosti o dovoz a vývoz strelných zbraní.

K bodu 22

Ide len o gramatickú úpravu § 14 ods. 1 písm. b) z dôvodu chybne vloženého pojmu.

K bodu 23

Úpravou § 14 ods. 3 dochádza k precizovaniu pojmu národná značka a úprave jej zloženia, ktorá sa bude skladať z národnej identifikačnej značky, národnej overovacej značky a posledného dvojčísla roka, v ktorom je vykonané posudzovanie zhody.

K bodu 24

Vzhľadom na doplnenie tlmiča podľa bodu 1, je potrebné upraviť aj všeobecne záväzný právny predpis úradu, ktorý ustanovuje podrobnosti o jednotnej overovacej značke, národnej identifikačnej značke a národnej overovacej značke strelnej zbrane, streliva a tlmiča a o jej grafickom vyobrazení.

K bodu 25

Dopĺňajú sa prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2022, pričom výstupné dokumenty posudzovania zhody strelnej zbrane a streliva vydané podľa znenia tohto zákona účinného do 14. októbra 2022 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti.

K bodu 26

V prílohe č. 1 sa dopĺňa písmeno C, ktoré určuje základné požiadavky na kusové overenie tlmičov.

K bodu 27 a 28

Dôvodom tejto úpravy potreby aplikačnej praxe, nakoľko aktuálne uvedené znenie sa môže vykladať tak, že ku každej strelnej zbrani alebo strelivu je potrebné doložiť všetky uvedené náležitosti v prílohe č. 2. Avšak technická dokumentácia obsahovať len tie náležitosti, ktoré sú uplatniteľné pre strelnú zbraň, strelivo alebo tlmič, ktoré môžu byť v závislosti od strelnej zbrane, streliva alebo tlmiča rozdielne pre rôzne strelné zbrane, strelivo alebo tlmič. V úvodnej vete sa dopĺňajú slová „ak je to uplatniteľné, najmä“ a z toho dôvodu sa vypúšťa písm. l).

K bodu 29

Ide o úpravu textu z dôvodu, že vydanie dokumentov, ktorými záverečný protokol o homologizácii, certifikát o skúške typu strelnej zbrane, protokol o kusovom overení, záverečný protokol o skúške typu streliva, certifikát o skúške streliva a správa o inšpekcii, sa nevzťahujú na osobu výrobcu ale ku konkrétnemu výrobku, t.j. k strelnej zbrani, strelivu alebo k tlmiču.

K bodu 30

V nadväznosti na bod 14, doplnenie odseku 4 v § 12, sa v prílohe č. 5 rozširuje postup posudzovania zhody aj na neodnímateľný tlmič. Zároveň dochádza aj k doplneniu možnosti označit strelnú zbraň aj národnou značkou, ak spĺňa základné požiadavky.

16

K bodu 31

Touto zmenou dochádza k zavedeniu novej povinnosti pre autorizované osoby, ktorá spočíva v doplnení protokolu o kusovom overení o fotodokumentáciu strelnej zbrane v prípade, ak predmetom posudzovania zhody je strelná zbraň vyrobená podstatnou úpravou strelnej zbrane alebo strelná zbraň vyrobená podstatnou úpravou strelnej zbrane s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu. Dôvodom tejto úpravy je snaha reflektovať na problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe, kedy len na základe predloženia protoklu o kusovom overení strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu nie je možné identifikovať strelnú zbaň vo vzťahu k informáciám uvedeným vo výstupnom dokumente posudzovania zhody. Fotodokumentácia je bežnou súčasťou výstupných dokument posudzovania zhody notifikovaných osôb napríklad v oblasti osobných ochranných prostriedkov, hračiek a využíva sa pri identifikácii výrobkov v rôznych oblastiach verejného záujmu. Zavedenie tejto povinnosti teda zjednoduší spôsob kontroly, či výstupné dokumenty boli vydané k príslušnej strelnej zbrani, čo výrazne pomôže napríklad pri kontrole pri predkladaní žiadosti o dovoz a vývoz strelných zbraní.

K bodu 32

Vzhľadom na úpravu pojmu národná značka v bode 20 je potrebná aj úprava v prílohe č. 5 trinástom bode.

Ustanovuje sa spôsob posudzovania zhody pre strelnú zbraň a neodnímateľný tlmič. Zároveň sa stanovuje povinnosť označiť strelnú zbraň, ktorej súčasťou je neodnímateľný tlmič, overovacou značkou alebo národnou značkou a národnou značkou pre tlmič.

K bodu 33

Vzhľadom na to, že následné kusové overenie sa vzťahuje aj na neodnímateľný tlmič je potrebné doplnenie tejto možnosti aj do prílohy č. 6.

K bodu 34

Dochádza k zosúladeniu textu s úpravou § 14 ods. 3 a ustanovuje sa možnosť označiť neodnímateľný tlmič hluku výstrelu národnou overovacou značkou pre tlmič.

K bodu 35

Rovnako ako v bodoch 28 a 30 dochádza k zosúladeniu textu s úpravou § 14 ods. 3.

K bodu 36

V nadväznosti na bod 14, doplnenie odseku 3 v § 12 sa vkladá nová príloha č. 8a, ktorá ustanovuje postup posudzovania zhody - kusové overenie tlmiča, a nová príloha č. 8b, ktorá ustanovuje postup posudzovania zhody - následné kusové overenie tlmiča.

K bodu 37

Úprava v nadväznosti na bod 2.

K bodu 38

Vzhľadom na doplnenie novej prílohy č. 8a a 8b a ustanovenie postupov posudzovania zhody pre tlmiče dochádza k úprave, resp. doplneniu výstupných dokumentov posudzovania zhody, protokol o kusovom overení tlmiča a protokol o následnom kusovom overení tlmiča, v prílohe č. 9.

K bodu 39

Úprava v nadväznosti na bod 2.

17

K bodu 40

Dochádza k zosúladeniu textu s úpravou § 14 ods. 3.

K bodu 41

Vzhľadom na doplnenie nových príloh 8a a 8b, ktorými sa ustanovujú postupy posudzovania zhody tlmičov, dochádza ku gramatickej úprave obsahových náležitosti stanovených pre protokol o kusovom overení alebo protokol o následnom kusovom overení, ktoré výstupnými dokumentmi pre tieto postupy posudzovania zhody tlmičov.

K bodu 42

V prílohe č. 10 prvom bode sa upravujú náležitosti Vyhlásenia o zhode vo vzťahu k tlmiču, ktorý je samostatne uvedený na trh.

K bodu 43

V prílohe č. 10 druhom bode sa upravujú náležitosti Vyhlásenia o zhode a dopĺňajú sa informácie o typovom označení, modeli, výrobnom čísle a kalibri tlmiča.

K bodu 44

Rovnako ako v bodoch 28 a 30 dochádza k zosúladeniu textu s úpravou § 14 ods. 3.

K bodu 45

Mení sa transpozičná príloha z dôvodu vydania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/555 z 24. marca 2021 o kontrole nadobúdania a držania zbraní (kodifikované znenie) , ktorá je kodifikovaným znením smernice Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní v znení smernice európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017.

K bodu 46

Táto úprava je navrhovaná z dôvodu jasnejšieho popisu postupov posudzovania zhody. Postup „nové kusové overenie“ v praxi nasleduje za „kusovým overením“, avšak podľa svojho názvu sa javil ako prvotné overenie. Z toho dôvodu navrhujeme úpravu pojmu „nové kusové overenie“ na „následné kusové overenie“, aby následnosť postupov posudzovania zhody bola zrejmá.

K Čl. II

K bodu 1

Vzhľadom na zaradenie tlmiča hluku výstrelu aj medzi zbrane kategórie B sa výslovne uvádza, že sa považuje za zbraň.

K bodu 2

Definovanie pojmov neodnímateľný tlmič hluku výstrelu a odnímateľný tlmič hluku výstrelu.

K bodu 3

Dopĺňa sa zbraň kategórie A s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu.

K bodu 4

Medzi zakázané doplnky zbraní bude naďalej patriť tlmič, ktorý nebude spĺňať podmienky podľa zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení neskorších predpisov.

18

K bodom 5 a 6

Po vzore viacerých krajín Európskej únie sa uvoľňuje režim tlmičov hluku výstrelu ich preradením z kategórie A (zakázané zbrane) do iných prílušných kategórií.

Zbraň kategórie A s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu ostáva zaradená do kategória A. Odnímateľný tlmič hluku výstrelu spĺňajúci podmienky podľa osobitného predpisu, zbraň kategórie B s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu a zbraň kategórie C s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu zaradené do kategórie B. Zbraň kategórie D s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu sa zaraďuje do rovnakej podkategórie ako táto zbraň bez tlmiča.

Uvedenými podmienkami povinnosť označiť tlmič príslušnými údajmi a podrobenie tlmiča posúdeniu zhody. Takýto tlmič bude podliehať povoľovaciemu konaniu a jeho získanie bude možné len na základe nákupného povolenia. Zároveň sa naň bude vzťahovať aj evidenčná povinnosť a teda aj vydanie preukazu zbrane.

Možnosť nadobúdať tieto tlmiče sa umožní len športovým strelcom a poľovníkom. Športoví strelci ich budú môcť mať pripevnené na zbrani a používať ich pri streľbe len na strelniciach. Poľovníci ich budú môcť mať pripevnené na zbrani a používať ich pri streľbe okrem strelníc aj za podmienok uvedených v osobitnom predpise, ktorým je zákon o poľovníctve.

Uvoľnenie režimu tlmičov bude mať prínos pri ochrane sluchu strelcov, prípadne blízko stojacich osôb. Ich používanie tiež priaznivo ovplyvní hlučnosť v okolí strelníc, čo je častým dôvodom ich zániku, keďže sa vzhľadom na rozširujúcu sa výstavbu stavajú obydlia aj v ich blízkosti. Umožnenie nadobúdania a používania tlmičov poľovníkmi sa využije napríklad aj v prípade odstrelu zveri počas afrického moru ošípaných, ktorý je aktuálnym problémom nie len na Slovensku.

Návrhom sa umožňuje držanie zbraní len na strelnici a na miestach, na ktorých ho na to oprávňuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 7

Návrhom sa ustanovujú podmienky pre držiteľov skupiny D zbrojného preukazu nadobudnúť na základe nákupného povolenia do vlastníctva zbraň na poľovné účely s tlmičom.

K bodu 8

Návrhom sa ustanovujú podmienky pre držbu zbrane s tlmičom na strelnici alebo na miestach podľa osobitného predpisu.

K bodu 9

Návrhom sa ustanovujú podmienky pre držiteľov skupiny D zbrojného preukazu nadobudnúť na základe nákupného povolenia do vlastníctva zbraň s tlmičom športovými strelcami.

K bodu 10

Mení sa transpozičná príloha z dôvodu vydania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/555 z 24. marca 2021 o kontrole nadobúdania a držania zbraní (kodifikované znenie) , ktorá je kodifikovaným znením smernice Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní v znení smernice európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017.

19

K Čl. III

K bodu 1

Z § 65 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zo zakázaných spôsobov lovu a iných zákazov vypúšťajú zbrane s tlmičmi hluku výstrelu. Tlmič hluku výstrelu sa stáva dovoleným doplnkom zbraní na poľovnícke účely.

K bodu 2

V § 72 písm. p) sa upravuje vnútorný odkaz na § 65 ods. 2 a 3 z dôvodu, že uvedený odkaz na § 65 ods. 9 nie je aktuálny.

K Čl. IV

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 15. októbra 2022.

Bratislava 30. marec 2022

Eduard Heger, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Katarína Surmíková Tatranská, v. r.

predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore