Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2004 účinný od 01.05.2010

Platnosť od: 17.01.2004
Účinnosť od: 01.05.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Živnostenské podnikanie, Odpady, nakladanie s odpadmi, Odpadové hospodárstvo, Miestne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD11DS4EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2004 účinný od 01.05.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 24/2004 s účinnosťou od 01.05.2010 na základe 119/2010

Legislatívny proces k zákonu 24/2004

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

§ 1 sa dopĺňa novým odsekom 1, ktorý znie:

„(1) Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberajú právne akty Európskych ...

Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.

2.

V § 1 ods. 3 sa v písmene a) slová „zvláštnymi vodami a na ukladanie odpadov na odkaliská,1)“ ...

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e). Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou ...

3.

V § 1 odsek 4 znie:

„(4) Ak osobitné predpisy7) neustanovujú inak, vzťahuje sa tento zákon na a) nakladanie s odpadmi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

4.

V § 1 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 8a.

5.

V § 2 odsek 14 znie:

„(14) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických ...

6.

V § 2 sa za odsek 14 vkladajú nové odseky 15 až 17, ktoré znejú:

„(15) Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené plotom ...

Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 18.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...

7.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 19 až 22, ktoré znejú:

„(19) Mobilné zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

„10b)
§ 57 a 66 zákona č. 50/1976 Zb.“.

8.

V § 4 ods. 1 sa v druhej vete na konci pripájajú tieto slová: „a pre polychlórované bifenyly ...

9.

V § 4 ods. 2 sa za slovo „odpadu“ vkladá čiarka a slová „držiteľovi polychlórovaných bifenylov“. ...

10.

V § 5 ods. 4 sa za slová „(prúdy odpadov)“ vkladá čiarka a slová „polychlórovanými bifenylmi ...

11.

V § 5 ods. 5 sa v druhej vete na konci pripájajú tieto slová: „a zariadení na dekontamináciu ...

12.

V § 5 ods. 10 sa za slovo „odpadmi“ vkladá čiarka a slová „na dekontamináciu“.

13.

V § 5 ods. 13 sa za slovo „odpadmi“ vkladajú slová „alebo je držiteľom polychlórovaných ...

14.

V § 6 ods. 1 sa číslica „50“ nahrádza číslicou „500“, slová „1 tonu“ sa nahrádzajú ...

„Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Napríklad § 7 Obchodného zákonníka a § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

15.

V § 6 ods. 9 sa za slovo „odpadu“ vkladajú slová „alebo drobného stavebného odpadu“ a za ...

16.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Program držiteľa polychlórovaných bifenylov (1) Držiteľ polychlórovaných bifenylov, ...

17.

V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b)
Napríklad § 48 ods. 1 písm. e) a i) zákona č. 184/2002 Z. z.“.

18.

V § 7 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú ...

19.

V § 7 ods. 1 písm. g) sa slová „predchádzajúcich ustanovení“ nahrádzajú slovami „iných ...

20.

V § 7 ods. 1 písmeno h) znie:

„h) zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ...

21.

V § 7 ods. 1 písm. l) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

22.

V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) až p), ktoré znejú:

„m) dekontamináciu, n) zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných ...

23.

V § 7 ods. 2 sa v úvodnej vete za slová „odseku 1“ vkladajú slová „okrem súhlasu na dekontamináciu“ ...

„a) druh a kategóriu odpadov, a ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. a) až c), g) alebo l), aj ...

24.

V § 7 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Súhlas podľa odseku 1 písm. m) obsahuje a) typ a počet kontaminovaných zariadení alebo ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 10.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14c a 14d znejú:

„14c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné ...

25.

V § 7 ods. 7 sa za slová „nebezpečnými odpadmi“ vkladajú slová „vrátane súhlasu na zneškodňovanie ...

26.

V § 7 ods. 8 sa slová „podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 7“.

27.

V § 7 ods. 9 sa slová „podľa odseku 6“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 8“.

28.

V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Autorizácia udelená ministerstvom sa vyžaduje na a) zhodnocovanie alebo zneškodňovanie opotrebovaných ...

29.

V § 9 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo bydlisko v niektorom z členských ...

30.

V § 9 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v niektorom z členských štátov“. ...

31.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Pri autorizácii podľa § 8 ods. 3 písm. b), v rámci ktorej sa vykonáva regenerácia odpadových ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...

32.

V § 10 ods. 1 písm. b) sa za slovom „narodenia“ vypúšťa čiarka a slová „rodné číslo“. ...

33.

V § 11 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) má vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa technického smeru alebo prírodovedného ...

34.

§ 12 znie:

㤠12
Žiadosť o udelenie autorizácie podáva podnikateľ ministerstvu.“.

35.

V § 13 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

36.

§ 13 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Ministerstvo môže na základe oznámenia podľa odseku 4 alebo z vlastného podnetu, ak o to ...

37.

V § 15 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

38.

V § 15 ods. 3 a 4 sa slová „podľa odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 a ...

39.

V § 16 písmeno b) znie:

„b) výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k dokumentácii predkladanej na územné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:

„24a) § 88 zákona č. 50/1976 Zb. 24b) § 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.“. ...

40.

§ 16 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov a k plánu likvidácie starých ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a) § 6 ods. 2 písm. b), d) a f) vyhlášky Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb.“. ...

41.

V § 18 ods. 1 sa za slovo „rozhodnutia“ vkladajú slová „alebo povolenia“ a za slovo „rozhodnutím“ ...

42.

V § 18 ods. 3 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem biodegradácie“.

43.

V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenami j) až o), ktoré znejú:

„j) oddeľovať polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly od ostatných ...

44.

V § 18 ods. 7 sa za číslicu „6“ vkladá čiarka. Súčasne sa na konci odseku pripája táto ...

45.

V § 18 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „odsek 7 druhá ...

46.

V § 18 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o ...

47.

V § 19 ods. 1 písmeno l) znie:

„l) zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva ...

48.

V § 19 ods. 6 sa slovo „dopravca“ nahrádza slovami „osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu ...

49.

§ 19 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

„(7) Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. p), je oprávnený odovzdať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

„30a) Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní ...

50.

V § 20 ods. 1 úvodná veta znie: „Ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:

„30b) § 610 až 629 a § 638 až 641 Obchodného zákonníka.§ 765 až 771 Občianskeho zákonníka.“. ...

51.

V § 20 ods. 2 sa v úvodnej vete slová „príjemca nebezpečných odpadov“ nahrádzajú slovami ...

52.

V § 21 ods. 1 písm. f) sa za slovo „nimi“ vkladá čiarka a slová „ak ide o zariadenie na zneškodňovanie ...

53.

V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) ak ide o prevádzkovateľa mobilného zariadenia, najneskôr tri dni vopred písomne ohlásiť ...

54.

V § 21 odsek 2 znie:

„(2) Prevádzkovateľ skládky odpadov je okrem povinností podľa odseku 1 povinný a) spracovať ...

55.

V § 22 ods. 4 sa za slová „70 Sk“ vkladajú slová „a pri skládkach na inertný odpad najmenej ...

56.

V § 23 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „nevykazujú žiadnu nebezpečnú vlastnosť a“. ...

57.

V § 23 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

58.

V § 23 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem dovozu odpadov vzniknutých ...

59.

V § 23 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) vývoz odpadov zaradených do Zeleného zoznamu odpadov na účely ich zhodnotenia v ustanovených ...

60.

V § 33 ods. 1 sa za slovo „povolenie“ vkladá čiarka a slová „podľa tohto zákona“ sa nahrádzajú ...

61.

V § 33 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Na vývoz ustanovených druhov odpadov zaradených do Zeleného zoznamu odpadov do vybraných ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

62.

V § 33 ods. 5 sa slová „v odsekoch 2 a 3“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 2 až 4“.

63.

V § 37 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Namiesto tlačiva oznámenia alebo tlačiva hlásenia vydaného a vyplneného v štátnom jazyku48) ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

64.

V § 39 ods. 6 prvá veta znie: „Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 sa vypúšťa.

65.

V § 39 ods. 7 sa v prvej vete za slovo „prepravu“ vkladá čiarka a spojka „a“ sa nahrádza ...

66.

§ 39 sa dopĺňa odsekmi 10 až 14, ktoré znejú:

„(10) Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších ...

67.

V § 40 ods. 9 sa slová „vysokoškolské alebo bakalárske vzdelanie“ nahrádzajú slovami „vysokoškolské ...

68.

Za § 40 sa vkladajú § 40a až 40c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 40a Nakladanie s polychlórovanými bifenylmi (1) Držiteľ kontaminovaného zariadenia obsahujúceho ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 50a až 50h znejú:

„50a) § 13 písm. c) a g) zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. ...

69.

V § 41 ods. 11 sa za slovami „ako aj“ vypúšťajú slová „výrobca a“.

70.

V § 41 ods. 13 a 14 sa slová „do dvadsiateho dňa“ nahrádzajú slovami „do tridsiateho dňa“. ...

71.

V § 41 ods. 15 sa za slová „sa v Recyklačnom fonde“ vkladajú slová „do 30 dní od začatia ...

72.

V § 41 ods. 16 sa slová „odseku 3, odsekoch 5 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekoch 3 až 6“. ...

73.

V § 41 ods. 17 sa za slovom „aj“ vypúšťajú slová „výrobca a“. Súčasne sa vypúšťajú ...

74.

V § 41 ods. 18 sa vypúšťajú slová „s výnimkou kategórií zariadení uvedených v prílohe ...

75.

V § 42 ods. 8 sa za slová „hydraulických olejov“ vkladá čiarka a slová „ako aj dovozca zariadení, ...

76.

V § 42 odsek 11 znie:

„(11) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia ...

77.

V § 43 odsek 4 znie:

„(4) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia ...

78.

V § 44 odsek 5 znie:

„(5) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia ...

79.

V § 44a odsek 4 znie:

„(4) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia ...

80.

V § 45 odsek 4 znie:

„(4) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia ...

81.

V § 45 ods. 5 a 6 sa slová „výrobkov spotrebnej elektroniky“ nahrádzajú slovami „elektrických ...

82.

V § 46 ods. 2 sa v druhej vete na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

83.

V § 46 odsek 5 znie:

„(5) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia ...

84.

V nadpise pod § 47 a v § 47 sa slovo „žiarivka“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „svetelný ...

85.

V § 47 odsek 4 znie:

„(4) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia ...

86.

§ 47 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Držiteľ svetelného zdroja s obsahom ortuti je povinný odovzdať ho na zhodnotenie alebo zneškodnenie ...

87.

V § 48 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

88.

V § 48 odsek 7 znie:

„(7) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia ...

89.

Nadpis šiestej časti znie „STARÉ VOZIDLÁ“.

90.

V § 49 ods. 1 sa za slovo „vozidiel“ vkladá čiarka a slová „na nakladanie s nimi a na nakladanie ...

91.

V § 49 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

„(2) Táto časť zákona sa vzťahuje na vozidlá a na staré vozidlá vrátane ich častí a materiálov ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:

„53a)
§ 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.“.

92.

V § 49 ods. 5 sa slová „motorové vozidlo54) kategórie M1 a N1,55)“ v prvej vete a slová „motorové ...

93.

V § 49 odsek 7 znie:

„(7) Spracovanie starých vozidiel je akákoľvek činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré vozidlo ...

94.

§ 49 sa dopĺňa odsekmi 9 až 14, ktoré znejú:

„(9) Staré vozidlo je odpadom, ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iného na účely jeho využitia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:

„61)
§ 9 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.“.

95.

§ 50 vrátane nadpisu znie:

„§ 50 Povinnosti výrobcu vozidiel a dovozcu vozidiel (1) Výrobca vozidiel je pri výrobe vozidiel ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 62 znie:

„62)
§ 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.“.

96.

V § 51 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento držiteľ ...

97.

V § 51 ods. 3 písm. a) sa slová „pri vyradení“ nahrádzajú slovami „spolu so žiadosťou ...

98.

V § 51 ods. 4 sa za slová „okresným úradom“ vkladajú slová „podľa § 53 ods. 7“.

99.

V § 51 ods. 5 druhá veta sa nahrádza textom: „Ak obvodný úrad životného prostredia rozhodne ...

100.

V § 51 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri zmene ...

101.

V § 52 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) zabezpečiť úplné spracovanie starého vozidla vrátane zabezpečenia opätovného použitia ...

102.

V § 52 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak túto povinnosť za neho nevykonáva ...

103.

V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) pri svojej činnosti zabezpečiť dodržanie ustanovených termínov a limitov na opätovné použitie ...

104.

V § 52 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „touto povinnosťou ...

105.

V § 52 odsek 3 znie:

„(3) Nárok na vyplatenie finančného príspevku vo výške 1 000 Sk má držiteľ starého vozidla, ...

106.

§ 52 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Časti starého vozidla určené na ich opätovné použitie nie sú odpadom; spracovateľ starých ...

107.

Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52a Zber starých vozidiel (1) Zber starých vozidiel môže vykonávať právnická osoba alebo ...

108.

V § 53 ods. 2 sa slová „(odsek 6)“ nahrádzajú slovami „(odsek 7)“ a slová „(odsek 4)“ ...

109.

V § 53 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak držiteľ starého vozidla nie je známy a nepodarilo sa ho zistiť ani pomocou okresného ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

110.

V § 53 odseky 5 až 7 znejú:

„(5) Ten, kto v lehote podľa odseku 4 zistí informáciu o tom, kto je držiteľom starého vozidla ...

111.

V názve pod § 54 sa vypúšťa slovo „motorové“.

112.

V § 54 odsek 1 znie:

„(1) Výrobca a dovozca vozidiel sú povinní za každé motorové vozidlo uvedené na trh zaplatiť ...

113.

V § 54 odsek 2 znie:

„(2) Príspevok podľa odseku 1 platí a za správnosť jeho výpočtu zodpovedá výrobca vozidiel ...

114.

V § 54 ods. 3 sa za slovo „výrobca“ a za slovo „dovozca“ vkladá slovo „vozidiel“.

115.

V § 54 odsek 4 znie:

„(4) Výrobca a dovozca vozidiel podľa odseku 1 sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde ...

116.

V § 54 ods. 5 sa za slovo „výrobca“ vkladá slovo „vozidiel“ a slovo „motorových“ sa ...

117.

V § 54 odsek 6 znie:

„(6) Ten, kto vykonáva zber alebo spracovanie starých vozidiel je povinný a) viesť a uchovávať ...

118.

V § 55 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
elektrických a elektronických zariadení (§ 45),“.

119.

V § 55 sa v odseku 1 písm. g) a v odseku 2 písm. g) slovo „žiariviek“ nahrádza slovami „svetelných ...

120.

V § 55 ods. 2 písmeno e) znie:

„e)
elektrických a elektronických zariadení,“.

121.

V § 56 ods. 3 sa za slovo „zhodnotenie“ vkladajú slová „alebo zabezpečil spracovanie starých ...

122.

V § 56 odsek 5 znie:

„(5) Recyklačný fond vydá potvrdenie o registrácii (§ 41 ods. 15) a o zaplatení príspevku osobám, ...

123.

§ 56 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Colné orgány oznamujú70a) ministerstvu mesačne, do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:

„70a) § 6 ods. 3 písm. r) zákona č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve.“. ...

124.

V § 58 ods. 6 písm. c) sa slová „31. marca“ nahrádzajú slovami „31. mája“.

125.

V § 61 ods. 5 sa za slovo „zamestnancom“ vkladajú slová „a členom správnej rady a členom ...

126.

V § 62 ods. 1 písm. a) sa v siedmom bode slovo „žiariviek“ nahrádza slovami „svetelných zdrojov“. ...

127.

V § 62 ods. 1 sa vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) príjmy z vrátenia neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov Recyklačného fondu ...

Doterajšie písmená e), f) a g) sa označujú ako písmená f), g) a h).

128.

V § 62 odsek 2 znie:

„(2) Zdroje príjmov Recyklačného fondu uvedené v odseku 1 písm. a) plynú vo výške 88 % do ...

129.

V § 63 ods. 1 písm. b) a c) sa za slovo „úhradu“ vkladajú slová „ekonomicky oprávnených“. ...

130.

V § 63 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

131.

V § 63 ods. 4 sa za slová „nesmú prekročiť“ vkladajú slová „s výnimkou príjmov podľa ...

132.

§ 63 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Výdavky na správu Recyklačného fondu sa vedú na osobitnom účte.“.

133.

V § 64 ods. 4 písm. a) sa slová „osobné údaje žiadateľa“ nahrádzajú slovami „základné ...

134.

V § 64 ods. 7 sa za slovo „vyzve“ vkladajú slová „najneskôr do 15 dní“.

135.

V § 67 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Štátna energetická inšpekcia (§ 72a)“. ...

136.

V § 68 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) vedie a aktualizuje prostredníctvom poverenej organizácie zoznam kontaminovaných zariadení ...

137.

V § 68 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až s) sa označujú ako písmená f) až r).

138.

V § 68 ods. 2 písmeno j) znie:

„j) konzultuje s príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie opatrenia podľa § ...

139.

V § 68 ods. 2 písmeno l) znie:

„l) udeľuje, predlžuje, mení a zrušuje autorizáciu podľa § 8 až 14 a pozastavuje výkon činností, ...

140.

V § 68 ods. 2 písm. n) sa za slová „(§ 11 ods. 3)“ vkladajú slová „a skúšok oprávnených ...

141.

V § 68 sa odsek 2 dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:

„s) zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie odbornú prípravu na výkon činnosti oprávnenej ...

142.

V § 68 ods. 3 písm. a) sa za slovo „odpadu“ vkladá čiarka a slová „programu držiteľa polychlórovaných ...

143.

V § 68 ods. 3 písm. j) sa slová „určené parkoviská“ nahrádzajú slovami „zariadenie na ...

144.

V § 68 ods. 3 písm. m) sa na konci pripájajú slová „zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, ...

145.

V § 68 ods. 3 písm. n) sa za slová „prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s odpadmi“ vkladajú ...

146.

§ 68 ods. 3 sa dopĺňa písmenami o) až t), ktoré znejú:

„o) podrobnosti o dekontaminácii, referenčné metódy zistenia obsahu polychlórovaných bifenylov ...

147.

§ 70 sa dopĺňa písmenami m) až o), ktoré znejú:

„m) ukladá prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovateľovi zariadenia ...

148.

V § 71 ods. 1 písm. b) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na koniec sa pripájajú slová „a ...

149.

V § 71 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) vydáva súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel podľa § 7 ods. 1 písm. l),“. ...

150.

V § 71 ods. 1 písm. f) prvom bode sa za slová „§ 44 ods. 7 písm. b),“ vkladajú slová „§ ...

151.

V § 71 ods. 1 písm. f) treťom bode sa za slová „§ 44 ods. 6 písm. b),“ vkladajú slová „§ ...

152.

V § 71 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) uskutočňuje konanie podľa § 51 ods. 5 až 7 a 9, rozhoduje o tom, či vlastníctvo k starému ...

153.

V § 71 ods. 1 písm. k) sa za slová „§ 78“ vkladajú slová „a 80“.

154.

§ 71 ods. 1 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) vykonáva monitorovanie podľa § 40a ods. 13 a § 40b ods. 4 okrem prípadu podľa § 72a písm. ...

155.

V § 71 sa odsek 2 vypúšťa. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

156.

V § 72 sa v písmene a) na konci pripájajú slová „a ukladá pokuty za priestupky“ a písmeno ...

157.

Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý znie:

„§ 72a Štátna energetická inšpekcia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva a) je ...

158.

V § 73 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štátny dozor u osôb, ktorým bol udelený súhlas ...

159.

V § 73 ods. 2 sa za spojku „a“ vkladá čiarka a slová „ak je to možné alebo účelné,“, ...

160.

V § 73 sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:

„(3) Orgán štátneho dozoru je oprávnený uložiť opatrenie na nápravu tomu, kto zneškodňuje ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

161.

V § 74 ods. 2 písm. b) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

162.

V § 74 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).

163.

V § 74 ods. 2 písm. i) sa za slovo „spôsobilosti“ vkladajú slová „na vydávanie odborných ...

164.

V § 74 ods. 4 sa slová „e) a k)“ nahrádzajú slovami „e), k), m) a n)“ a za slovo „umiestniť“ ...

165.

V § 74 ods. 5 sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

166.

V § 76 a 77 sa slová „odborná spôsobilosť“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „odborná ...

167.

V § 76 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru alebo prírodovedného smeru ...

168.

V § 76 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Čas platnosti osvedčenia môže ministerstvo predĺžiť ...

169.

§ 76 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Účinky osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti, ako aj predĺženia času jeho platnosti ...

170.

§ 77 sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) na požiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doplniť odborný posudok, ...

171.

Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 77a Zmena a zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti (1) Ministerstvo môže ...

172.

V § 78 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú slová „alebo v Recyklačnom fonde podľa § 41 ods. ...

173.

V § 78 ods. 1 písm. f) znie:

„f)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6,“.

174.

V § 78 ods. 1 písm. g) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a slová „v § 21 ods. 1 písm. g)“ ...

175.

V § 78 ods. 1 písm. p) sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

176.

V § 78 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
nesplní povinnosť podľa § 40a ods. 1 alebo 2.“.

177.

V § 78 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) vykonáva činnosť, na ktorú sa vyžaduje súhlas podľa § 7 alebo autorizácia podľa § 8, ...

178.

V § 78 ods. 2 písm. g) sa slová „evidenciu o odpadoch“ nahrádzajú slovami „evidenciu podľa ...

179.

V § 78 ods. 2 písm. h) sa za slová „§ 44 ods. 5“ vkladá čiarka a slová „§ 44a ods. 4“ ...

180.

V § 78 ods. 2 písm. l) sa na konci pripájajú slová „alebo neuchováva výsledky analytickej kontroly ...

181.

V § 78 ods. 2 písm. o) sa za slovom „zneškodňovanie“ vypúšťa slovo „nebezpečných“.

182.

V § 78 ods. 2 písm. y) sa za slovo „odpadmi“ vkladajú slová „alebo odpadmi uvedenými v § ...

183.

V § 78 sa odsek 2 dopĺňa písmenami ze) až zm), ktoré znejú:

„ze) nezabezpečí dekontamináciu alebo zneškodnenie polychlórovaných bifenylov, kontaminovaného ...

184.

V § 78 ods. 3 písm. e) sa za slová „§ 44 ods. 1“ vkladá čiarka a slová „§ 44a ods. 1“. ...

185.

V § 78 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
poruší zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. k).“.

186.

V § 79 odsek 1 znie:

„(1) Konanie o uložení pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom možno začať ...

187.

V § 80 ods. 1 písm. k) sa za číslicu „51“ vkladajú slová „alebo § 53 ods. 6“.

188.

V § 80 ods. 1 písm. m) sa slová „§ 54 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 54 ods. 1“.

189.

V § 80 ods. 1 sa v písmene n) na konci pripájajú slová „alebo podľa § 53 ods. 5“.

190.

V § 80 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) až s), ktoré znejú:

„o) nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 18 ods. 7 alebo ods. 9, p) nesplní ...

191.

V § 80 ods. 2 písm. b) sa slovo „n)“ nahrádza slovom „s)“.

192.

V § 80 ods. 3 písm. a) a ods. 5 písm. a) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za písmeno „f)“ ...

193.

V § 80 ods. 3 písm. b) a ods. 5 písm. b) sa slovo „n)“ nahrádza slovom „r)“.

194.

V § 81 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Na toho, kto zhodnocuje komunálny odpad alebo drobný ...

195.

§ 81 sa dopĺňa odsekmi 11 až 18, ktoré znejú:

„(11) Kto je k 1. marcu 2004 držiteľom kontaminovaného zariadenia, je povinný ohlásiť údaje ...

196.

V prílohe č. 6 sa za položku „06 13 04 odpady zo spracovania azbestu“ vkladá položka „10 ...

197.

Pred prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie:

„Príloha č. 1a k zákonu č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov ZOZNAM PREBERANÝCH ...

Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou ustanovení čl. I § 8 ods. 3 písm. d), ...

Rudolf Schuster v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore