Dôvodové správy k predpisu 24/2004

 1. Vládny návrh zákona o obaloch
  K predpisu 119/2010 , dátum vydania: 01.04.2010
 2. Vládny návrh zákona o energetike a o zmene niektorých zákonov
  K predpisu 656/2004 , dátum vydania: 11.12.2004
 3. Vládny návrh zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  K predpisu 582/2004 , dátum vydania: 01.11.2004
 4. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 24/2004 , dátum vydania: 17.01.2004
MENU
Hore