Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore 226/1994 účinný od 15.01.2014 do 31.12.2015

Platnosť od: 27.08.1994
Účinnosť od: 15.01.2014
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne symboly
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 226/1994 s účinnosťou od 15.01.2014 na základe 438/2013


§ 3
Olympijská symbolika Slovenského olympijského výboru

(1)
Olympijskú symboliku Slovenského olympijského výboru tvorí emblém (odznak), vlajka a iné symboly Slovenského olympijského výboru schválené Medzinárodným olympijským výborom.
(2)
Emblém (odznak) tvoria olympijské kruhy kombinované so štátnym znakom Slovenskej republiky. Vlajku tvorí biele pole bez lemovania. V strede bieleho poľa je emblém (odznak) Slovenského olympijského výboru. Olympijská symbolika Slovenského olympijského výboru je zaregistrovaná podľa osobitných predpisov.1)
zobraziť paragraf
§ 6

(1)
Slovenský olympijský výbor je združením podľa osobitných predpisov.6)
(2)
Slovenský olympijský výbor riadi olympijské hnutie v Slovenskej republike.
(3)
Slovenský olympijský výbor má postavenie a oprávnenia národného olympijského výboru podľa Olympijskej charty a v súlade s ňou.
(4)
Slovenský olympijský výbor najmä
a)
rozvíja a šíri ideály, a tým prispieva k výchove občanov v duchu vzájomného porozumenia, priateľstva a slušnej hry (fair play),
b)
zabezpečuje dôstojnú reprezentáciu Slovenskej republiky na olympijských hrách, ako aj na iných podujatiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom alebo inými národnými olympijskými výbormi,
c)
vydáva súhlas na používanie olympijskej symboliky fyzickými osobami a právnickými osobami za podmienok uvedených v Olympijskej charte a ustanovených v tomto zákone,
d)
vedie zoznam športov uznaných Medzinárodným olympijským výborom,
e)
určuje spôsob použitia olympijskej symboliky športovej reprezentácie na olympijských hrách.
(5)
Zdrojmi majetku Slovenského olympijského výboru sú najmä
a)
dotácie zo štátneho rozpočtu,7)
b)
dary a príspevky od Medzinárodného olympijského výboru a Olympijskej solidarity,
c)
dotácie a dary od fyzických osôb a právnických osôb,
d)
príjmy z vlastnej telovýchovnej, športovej, kultúrnej, spoločenskej a hospodárskej činnosti,
e)
príjmy z používania olympijskej symboliky vo výrobnej, obchodnej a inej činnosti,
f)
príjmy zo stávkovej, lotériovej činnosti a iných podobných hier podľa osobitných predpisov.9)
(6)
Slovenský olympijský výbor môže spravovať majetok štátu podľa osobitného predpisu.10)
zobraziť paragraf
§ 7
Orgány Slovenského olympijského výboru

(1)
Najvyšším orgánom Slovenského olympijského výboru je Valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru.
(2)
Najvyšším výkonným orgánom Slovenského olympijského výboru je Výkonný výbor Slovenského olympijského výboru.
(3)
Poslanie a úlohy, členstvo a orgány Slovenského olympijského výboru upravujú Stanovy Slovenského olympijského výboru, ktoré schvaľuje Valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore