Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z. z. 438/2013 účinný od 15.01.2014

Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 15.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z. z. 438/2013 účinný od 15.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 438/2013 s účinnosťou od 15.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 2 sa slová „štátnou vlajkou“ nahrádzajú slovami „štátnym znakom“.
2.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Slovenský olympijský výbor môže spravovať majetok štátu podľa osobitného predpisu.10)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.

3.
V § 7 odsek 1 znie:

„(1)
Najvyšším orgánom Slovenského olympijského výboru je Valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru.“.

4.
V § 7 ods. 3 sa slovo „zasadnutie“ nahrádza slovami „Valné zhromaždenie“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore