Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z. z. 438/2013 účinný od 15.01.2014

Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 15.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z. z. 438/2013 účinný od 15.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 438/2013 s účinnosťou od 15.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky ...

1.

V § 3 ods. 2 sa slová „štátnou vlajkou“ nahrádzajú slovami „štátnym znakom“.

2.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Slovenský olympijský výbor môže spravovať majetok štátu podľa osobitného predpisu.10)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...

3.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) Najvyšším orgánom Slovenského olympijského výboru je Valné zhromaždenie Slovenského ...

4.

V § 7 ods. 3 sa slovo „zasadnutie“ nahrádza slovami „Valné zhromaždenie“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore